Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (36 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (36 af 65)

Den negative tilstands tre udtryk

 

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-02

 

1. Frygt for følelser

Frygten kan gøre et menneske ude af stand til at håndtere sin følelses­natur. Frygten, som ofte er et resultat af fejlagtige oplysninger, regu­lære usandheder og overtro, skaber en illusion, der fordrejer virkelig­heds­op­fat­telsen. Frygten blokerer for yderligere afdækning af sandhe­den.

 

2. Interesse for fænomener

Interessen medfører, at man indfanges i stoffets og formens verden. Og denne dragning øges, når man kontakter astralplanet uden den nød­ven­dige forståelse af, hvordan astrale former skal fortolkes, og uden tilstrækkelig viden om den rigtige håndtering af de kræfter, formerne rummer. Oplevelsen af formernes skønhed får mange til at tro, at de har nået deres mål, og de søger derfor ikke dybere. De ledes i stedet vi­dere ud af fænomenernes sidevej, som kan være en meget lang omvej.

 

3. Afvisning af astralplanets eksistens

Nogle betragter astralplanet som ren illusion. Dette problem står i vejen for en forædling af følelseslivet, lukker døren til den naturlige udvikling af de metafysiske evner, og gør det nærmest umuligt at deltage i skabende aktivitet.

 

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-03

 

1. Frygt for astralplanet

Frygten kan fjernes ved at erkende, at man ikke har grund til at frygte andet end sig selv. Frygten stimuleres af negative erfaringer, man har oplevet på astralplanet. For at afklare dette problem, skal man se nær­mere på erfaringernes natur og deres konsekvenser.

Rummer totalsummen af alle følelser

Astralplanet rummer totalsummen af menneskehedens følelser og emo­ti­oner. Her findes næsten alle menneskehedens tanker manifesteret som konkrete former, for de fleste tanker er opstået af følelser. Alle disse former har deres eget selvstændige liv og eksistens på astralpla­net. Derfor er det ikke underligt, at astralplanet kaldes for illusionspla­net. Det er nødvendigt at have indsigt for at fungere på astralplanet og arbejde der.

Man møder det, man selv har skabt

Det er nemt at forestille sig problemerne for de mennesker, der for første gang løfter bevidstheden ind i dette område. Opmærksomheden vil blive tiltrukket af området med de former, der enten er skabt af dem selv eller af ligesindede. Hvis disse mennesker rummer frygt af en eller anden slags, vil de møde genstanden for deres frygt, som her har taget form.

Tror de på et helvede efter døden, vil de sandsynligvis se djævle med horn og haler og en flammende svovlpøl. Er de ofte jaloux, bitre, irri­table eller vrede, møder de disse tankeformer – uden at genkende dem som deres egne. Ligesindede, der er nært knyttet til dem, vil også fylde astralplanet med tilsvarende selvskabte former. De vil derfor se og høre ubehagelige ting, som virker truende og farlige. De vil opleve dem som astralplanets virkelighed uden at erkende, at de har skabt det hele selv gennem deres holdninger og adfærd. Oplevelsen bliver en illu­sion. Princippet er det samme, som hvis man laver en tegning af en djævel, men i dette tilfælde bliver man ikke for­skrækket, når man ser det fær­dige resultat. Man vil vide, at man selv har skabt den − og at den ikke er en trussel, selvom den ser truende ud.

Man er sin egen fjende

Man skal derfor udvikle mod. Man skal først og fremmest acceptere, at man er sin egen fjende. Undgå derfor at møde andre med frygt og mis­tænk­somhed. Forsøg at møde andre med tillid og at skabe rigtige men­neskelige relationer. Lad lyset fra sjælen strømme ind i legemerne og ud i omgivelserne for at rense og forædle de forskellige aspekter af bevidstheden. Hvis man er i stand til det, vil man ikke blive narret af de former, man møder på astralplanet.

 

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-04

 

2. Interesse for fænomener

Mennesker, der lokkes på fænomenernes afveje, har som regel mange inkarnationer bag sig, hvor de har praktiseret hengivenhed og ofte fanatisk aspiration. Deres bevidsthed er fokuseret i astrallegemet. De vil i det store hele være emotionelle af natur. Deres åndelige visioner vil helt na­turligt skabe komplicerede former af stor skønhed.

Gader af guld, harpespillende engel

I meditation vil kontakten med astrallegemet udtrykke emotionalitet med stor styrke. Hjernen vil blive stimuleret på en måde, der omsætter de former, som man selv har skabt i tidligere inkarnationer ved hjælp af hengivne tanker, til syn og lyd. Man vil ikke genkende formerne som sine egne, men opleve dem som et mål. Man ser nemlig gader af guld, og harpespillende engle eller andre visioner, der er skabt af kristne forestillinger om himmerige. Processen drives ikke af aspiration. De indhylles i en selvskabt drømme­verden af ydre skønhed. Og de er døve over for behovet for aktivt samfundsengagement til gavn for menne­ske­heden.

Fanget af formerne

Senere vil flere og flere udvikle psykisk sensitivitet over for andre astrale former, men da opmærksomheden fortsat er rettet mod former­ne, vil de stadig hverken være i stand til at fortolke dem korrekt eller håndtere dem. De får muligvis syn. De hører eventuelt stemmer. De kan måske forudsige. Men de forstår kun svagt betydningen. Deres evne til at håndtere astrale kræfter vil gradvis nedbryde det fysiske le­geme, og det kan i værste fald medføre sygdom, sindssyge eller død.

Undgå at tilstræbe udviklingen af psykiske evner

Trangen til at udvikle psykiske evner udgør en af de største farer for det søgende menneske. Derfor er det vigtigt at advare imod interessen for fæ­no­mener. Undgå at tilstræbe udvikling af psykiske evner. Udviklin­gen vil ske naturligt og parallelt med, at den åndelige udvikling skrider frem.

Hvis man får et syn, hører en stemme etc., skal man ikke tillægge op­levelsen betydning. Søg sandheden i energiernes, abstraktionernes eller ideernes verden. Senere vil man være i stand til at give disse ideer konkret form uden at miste sansen for virkeligheden. Først da vil ev­ner­ne kunne gavne menneskeheden.

 

3. Afvisning af astralplanets eksistens

Menneske-kend-dig-selv-06-artikel-05Astrallegemet og astralplanet er en kraftkilde. Indtil det forstås, kon­trol­leres og bruges målrettet, kan det åndeligt søgende menneske ikke deltage i skabende arbejde. Det er de astrale energier, der giver de men­tale energier form. Og det er en forudsætning for, at de kan mani­festeres i fysisk form.

Problem: Undertrykkelse af følelser

Når aspiranter betragter astralplanet og følelsesnaturen som ren og skær illusion, skyldes det ofte, at de har erfaret, hvordan frygt og bin­ding til det astrale har ført dem på afveje. De er ofte mentalt polarise­rede og som regel også hånlige over for følelser. De er indstillet på ikke at begå de samme fejl som deres medmennesker, og beslutter derfor, at hele emnet om den følelsesmæssige natur er ren og skær blænd­værk.

De undertrykker dermed deres følelser, og det resulterer i en skjult ener­gi­tilstrømning til deres uerkendte astrale former. De forsøger ude­lukkende at arbejde på mentalplanet, hvor de bygger form efter form, som de før eller senere skal konfrontere på astralplanet.

Kan ikke omsætte tanker til handling

På grund af denne holdning, kan deres tankeformer ikke manifestere sig på det fysiske plan. Og derfor er de ofte frustrerede over deres mang­lende evne til at omsætte tanker til handling. Holdningen forsin­ker den nødvendige integration af sjælens trefoldige redskab og mulig­heden for at opnå sjælsbevidsthed.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV