Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BIBELEN PÅ HOVEDET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander

BIBELEN PÅ HOVEDET (15 af 67)


Bibelen består af 1/3 profetier. Ca. 30% er gået i opfyldelse, og de har været overraskende eksakte! Der er også eksakte profetier om det, der sker nu og i fremtiden.

BIBELEN PÅ HOVEDET (15 af 67)

Davids regeringstid

 

David fulgte efter Saul. David sad på Guds trone. Efter David kom hans søn Salomo, og også han sad på Guds trone. ”− og Salomo satte sig på Herrens trone som konge i sin fader Davids sted.” (1. Krønikebog 29,23) (Se også 2. Krøn. 9,8).

Og her kommer en kendsgerning, der kan virke utroligt, men som dog er sand. Da David var konge, indgik Gud en evig aftale med ham − en ubetinget aftale, som Gud ikke hverken kan eller vil bryde! Denne aftale er oven i købet mere utrolig og endnu mindre forstået, end den ubetingede aftale, som Gud indgik med Abraham!

Der er derfor grund til én gang for alle gøre det klart, hvilken slags aftale, Gud indgik med David. Det er nødvendigt at se sammenhængen, for den er et vigtigt led i forståelsen af meningen med Kristus og Kristi mission − og i øvrigt en meget vigtig nøgle til bibelforståelse!

I 2. Samuelsbog 23,1 og 5 kan man læse: ”Dette er Davids sidste ord … Han gav mig en evig pagt, fuldgod og vel forvaret.” Med andre ord, et uopløseligt og evigt forbund, som ikke kan brydes eller ophæves! Mere detaljeret information om dette kan man finde i 2. Sam. 7. kap.

Gud gav dette løfte til David på et tidspunkt, hvor David var meget bekymret over, at Guds ark blev opbevaret i et telt. David ville derfor bygge et stort tempel i Jerusalem.

”Men samme nat kom Herrens ord til Natan således: ‘Gå hen og sig til min tjener David: Så siger Herren: Skulle du bygge mig et hus at bo i? … Når dine dage er omme og du hviler hos dine fædre, vil jeg efter dig oprejse din sæd, som udgår af dit liv, og grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge mit navn et hus, og jeg vil grundfæste hans kongetrone evindelig. Jeg vil være din sæd en fader, og den skal være mig en søn! Når den synder vil jeg tugte den med menneskestok og menneskers slag, men min miskundhed vil jeg ikke tage fra den, som jeg tog den fra din forgænger. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit åsyn til evig tid, din trone skal stå til evig tid!” (2. Sam. 7,4-5,12-16).

Studér disse udtalelser omhyggeligt:

  1. Davids trone etableret med Salomo, Davids søn.
  2. Tronen − Davids trone (vers 16) − blev grundfæstet for evig tid i Salomo (vers 13). Læg mærke til, at der ikke her står noget om, når Kristus kommer, eller at Gud vil etablere tronen gennem Ham. Der står, at tronen var grundfæstet for evig tid gennem Salomo.
  3. Hvad ville der ske, hvis Salomo eller Israels børn var ulydige? Ville Gud så annullere denne aftale? Versene 14-15 siger helt klart, at hvis de syndede, så ville Gud ”tugte dem med menneskestok og menneskers slag”, men Han ville ikke bryde aftalen. Tronen skal stå til evig tid, ligegyldigt hvad, der skete!
  4. Der står desuden, at hvis man var ulydig, så ville Gud ikke fjerne tronen, som Han fjernede den for Saul. Hvordan fjernede Han den for Saul? Sauls kongedømme ophørte med at eksistere!
  5. Når nu Gud har etableret denne trone med David og med Salomo, og Davids trone ophører med at eksistere, efter et tidsrum af kun en generation, kan man så sige, at Guds løfte om, at den skulle oprettes for evig tid, er opfyldt? Svaret er nej!!!

Her er nogle kendsgerninger, som sjældent er blevet forstået. Gud indgik en aftale med David. Den var absolut bindende. Han garanterede ubetinget, at der aldrig ville være en eneste generation fra David og i al fremtid, hvor det ikke var en af Davids arvinger, der sad på Davids trone i et uafbrudt dynasti, som regerede over Israels børn! Et løfte om et kontinuerligt, ubrudt dynasti − altid − som var garanteret!

Det er vanskeligt at fatte. Og alligevel lovede Gud dette. Der var ikke nogen skjulte klausuler. Intet kunne påvirke eller standse processen. Folkets synder kunne ikke påvirke beslutningen!

Men, hvor findes denne trone i dag? Bibelhistorien har registreret en række konger, der alle var arvinger efter David i et kontinuerligt dynasti frem til kong Zedekias. Men år 585 f.Kr. blev den sidste, optegnede konge, der sad på denne trone, taget til fange af kong Nebukadnezars armé fra Babylon. De holdt et rødglødende sværd op foran hans øjne, og det medførte, at han blev blind. De tog ham med til Babylon, kastede ham i fængsel, hvor han døde!

Men det mest uhyggelige var måske, at alle hans sønner blev myrdet! Desuden myrdede man alle adelsmænd og overklassen. Der var ganske enkelt ikke nogen tilbage, som retmæssigt kunne sidde på Davids trone!

Kaledonierne ødelagde Jerusalem. De brændte templet og kongens slot og tog jøderne til fange og førte dem til Babylon som slaver. Der findes intet spor af en konge af Davids stamme, der skulle have regeret over Juda fra den tid og frem til i dag!

Jojakims arvinger overlevede dog fangenskabet i Babylon − så Jesus var en arving af Davids hus. (Dette slægtskab sandsynliggøres senere).

Nogen vil sikkert påstå, at denne trone er etableret gennem Kristus i dag. Men Kristus har endnu ikke besteget denne trone!

Han betragtede sig selv som et menneske af ophøjet slægt, der rejste til et fjernt land (Himlen) for at praktisere kongelig herskerstatus i dette rige. Senere vil Han vende tilbage! (Lukas 19,12).

Jesus Kristus vil ikke sidde på Davids trone, før Han vender tilbage! Og denne genkomst ligger et stykke ude i fremtiden. Bibelen afslører dette mysterium trin for trin.

”Hør mig, Jerobeam og hele Israel! Burde I ikke vide, at Herren, Israels Gud, har givet David og hans efterkommere kongemagten over Israel til evig tid ved en saltpagt? (en urokkelig pagt)” (2. Krøn. 13,4-5).

Gud har givet. Altså datid.

Han gav den til David og hans efterkommere. Ikke alene til sin søn − Kristus − men i flertalsform. ”Jeg sluttede en pagt med min udvalgte, tilsvor David, min tjener: ‘Jeg lader din sæd bestå for evigt, jeg bygger din trone fra slægt til slægt!’” (Salme 89, 4-5) .

Her bekræftes det igen − ”for evigt” og ”fra slægt til slægt”. Man kan altså følge hans trone frem til kong Zedekias år 585 f.kr., men meningen ”fra slægt til slægt” må ganske sikkert også omfatte de mange generationer fra Zedekias til Kristus. Hvem sad på Davids trone under disse generationer? − Og hvad med de nulevende generationer? Hvor findes der en efterkommer af David, som − siddende på Davids trone − regerer over Israels børn?

Måske er det ikke så mærkeligt, at mennesker mister troen på Bibelen? De ser disse ubetingede løfter, men de kan ikke se, at Gud faktisk holder dem. Men med lidt tålmodighed er det muligt at se, hvordan det er gjort!

Ved videre læsning i den 89. Salme vers 28, får man disse oplysninger: ”Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt Jordens konger − jeg bevarer for evigt min miskundhed mod ham, min pagt skal holdes ham troligt − jeg lader hans æt bestå for evigt, hans trone, så længe himmelen er til. Hvis hans sønner svigter min lov og ikke følger mine lovbud, hvis de bryder min vedtægt og ikke holder mine bud, da hjemsøger jeg deres synd med ris, deres brøde med hårde slag − men min nåde tager jeg ikke fra ham, min trofasthed svigter jeg ikke − jeg bryder ikke min pagt og ændrer ej mine læbers udsagn. Ved min hellighed svor jeg én gang for alle − David sviger jeg ikke: Hans æt skal blive for evigt, hans trone for mig som Solen, stå fast som Månen for evigt, og vidnet på himlen er sanddru.” (Salme 89, 28-38).

Det er endnu et bevis på Guds pagt med David, og at Davids efterkommere vil blive straffet, hvis de forbryder sig mod Guds love, men at pagten alligevel skal bestå til evig tid.

Nogle mener, at det var Kristus, der overtog tronen, men det gjorde Han ikke. Han skal sidde på denne trone i en nær fremtid − men hvordan kan Jesus Kristus sidde på en trone, der holdt op med at eksistere for lang tid siden? De, der mener, at Kristus overtog tronen, bedes venligst forklare de 585 år mellem Zedekias og Kristus, hvor der tilsyneladende ikke fandtes nogen konge af Davids slægt. Og oven i købet efter, at Gud havde lovet, at Davids dynasti skulle eksistere i evig tid − i slægt efter slægt! − Se Luk. 1,31-32.

Denne vigtige kendsgerning, at Jesus skal sidde på en eksisterende trone, er desuden bekræftet af profeten Jeremia. Det 33. kapitel er en profeti om, hvad der vil ske, når Kristus vender tilbage i magt og ære. Dengang disse profetier blev skrevet, var Jeremias i fængsel i Jerusalem.

Han vidste, at Kongernes hus var ved at blive ødelagt. − Davids trone ville blive udslettet fra Jerusalem. Gud lovede dog alligevel profeten, at denne trone ville regere over israelitterne uden afbrydelser − indtil tidens ende. Det ville således være det samme, kontinuerlige, dynasti. Messias vil sidde på en eksisterende trone! Profetien om, hvad der vil ske, når Kristus kommer tilbage lyder sådan: ”Se, dage skal komme, lyder der fra Herren, da jeg opfylder den forjættelse, jeg udtalte om Israels og Judas hus.” (vers 14).

Læg nøje mærke til dette udsagn!

Løftet om Davids kontinuerlige dynasti er et løfte til Israels hus og til Juda. Efter at israelerne var kommet tilbage fra fangenskabet i Egypten, og de havde delt sig i de to lande − Samaria og Judæa − havde man ikke forbundet tronen med israelitterne overhovedet − kun med jøderne. Men ved løftet om Kristi tilbagekomst bindes det sammen med Israel på samme måde som med Juda.

Fortsættelsen: ”I hine dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det: Herren vor Retfærdighed. Thi så siger Herren: David skal ikke fattes en mand til at sidde på Israels hus’ trone.” (vers 16-17).

Bemærk! Der står ikke, at Israel til sidst efter 2.500 år uden en hersker på tronen, skal ønske sig en. Der står, at der aldrig − ikke på noget tidspunkt − gennem alle generationer − skal findes et tidspunkt, da der ikke findes en af Davids efterkommere på tronen.

Som styrer hvem?

Ikke Juda! I alle disse 2.500 år skal David sidde på Israels trone − ikke på Judas’ trone!

Tronen blev − på det tidspunkt, da Gud gav denne profeti til Jeremias − rykket op med rode og taget væk fra Juda. I alle disse år − fra dengang og til Jesu genkomst − skulle den være en trone for Israels hus!

Når Kristus er kommet tilbage, og når Han sidder på tronen for at regere, så vil Israel endnu en gang begynde at ofre til Gud. Både brændofre, afgrødeofre og slagtofre. I Ezekiels profeti fra det 40. kapitel til slutningen af hans bog, hvor han beskriver perioden efter Kristi genkomst, er disse ofringer omtalt. På det tidspunkt vil Levi stamme ikke være forsvundet. Efterkommere af den præstelige stamme vil stadig findes.

I det 18. vers hos Jeremias’ kapitel 33 står der: ”Og levitpræsterne skal aldrig fattes en mand til at stå for dit åsyn og frembære brændoffer, brænde afgrødeoffer og ofre slagtoffer.” Kan dette løfte gøres mere bindende?

”Hvis min pagt med dagen og natten brydes, så det ikke bliver dag og nat, når tid er inde, da skal også min pagt med min tjener David brydes, så han ikke har nogen søn til at sidde som konge på sin trone, og med levitpræsterne, som tjener mig.”

I vers 24 står der videre: ”Har du ikke lagt mærke til, hvorledes folk siger: ‘De to slægter, Herren udvalgte, har han forkastet!’ Og de smæder mit folk, fordi det i deres øjne ikke mere er et folk.”

Dette er præcis, hvad folk har sagt, og siger i dag. Præcis, som Gud profeterede at de ville sige! Jøderne var spredt over hele verden. De var ikke længere ét folk − en nation − med deres egen regering. Og de ti israelske stammer var − som det vil fremgå − forsvundet fra Jordens overflade.

Men hvad siger Gud?

”Hvis jeg ikke har fastsat min pagt med dag og nat, givet love for himmel og jord, så vil jeg også forkaste Jakobs afkom og min tjener David og ikke af hans afkom tage herskere over Abrahams, Isaks og Jakobs afkom − thi jeg vender deres skæbne og forbarmer mig over dem.” (vers 25-26).

Det er stærke ord! Hvis man ikke kan standse Jordens rotation om sin akse − hvis du ikke kan fjerne Solen og Månen og stjernerne fra himlen, siger Gud, så kan man heller ikke forhindre Ham i at opfylde sit løfte om, at der altid, gennem alle generationer, vil findes en efterkommer af David på tronen! Han vil ikke nødvendigvis regere over hele Israels hus − eller Judas − men altid over nogle af dem, og nok til at danne en nation.

Løftet og pagten med David er klar og definitiv!

Enten er hans dynasti ubrudt og eksisterer i dag, hvor han regerer over Israels hus (ikke over jøderne), eller Gud har brudt sit ord!

Husk også: ”Ikke viger kongespir fra Juda, ej herskerstav fra hans fødder, til han, hvem den tilhører, kommer til Silo (Messias) ham skal folkene lyde.” (1. Mos. 49,10).

Er kongespiret veget fra Juda? − Er Davids trone holdt op med at eksistere? − Er Guds ord ikke sande?

Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Download-fil: BIBELEN PÅ HOVEDET - Torsten Stålander


Artikel-Bibelen-på-hovedet-Torsten-Stålander
Læsefil med vendbare sider: BIBELEN PÅ HOVEDET