Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (4 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (4 af 32)

4. KAPITEL

MENNESKETS LEGEMER

 

2. planche viser et diagram over bevidsthedsplanerne med betegnelserne for menneskets legemer, der svarer til planerne. De betegnelser, der bruges i den esoteriske litteratur, stammer fra sanskrit, for i den vesterlandske filosofi findes der endnu ikke ord og begreber for disse verdener, der består af finere stoftyper. De enkelte udtryk har deres egne specielle betydning, men for de højere planers vedkommende afslører de kun, hvor lidt man ved om disse tilstande af stoffet.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-02-C-W-Leadbeater

PLANCHE 02

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

I Østen har man i umindelige tider brugt udtrykket nirvana som betegnelse for den højeste åndelige bevidsthedstilstand. At opnå nirvana er ensbetydende med at løfte sig over men­neskehedens bevidsthedsplan til et fredens og salighedens plan, der overgår al jordisk forstand. Den aspirant, der opnår denne transcendente herlighed, er ikke længere bundet af noget jordisk, og det har medført, at nogle europæiske orientalister har fået den fejlagtige opfattelse, at der er tale om en fuldstændig tilintetgørelse af mennesket − en forestilling, der er uendelig langt fra sandheden. Det menneske, der i fuldt omfang er i stand til at fungere i denne vidunderlige og ubeskrivelig ophøjede åndelige bevidsthedstilstand, har nået målet for den menneskelige evolution i denne verdensperiode, nemlig at blive adept − et menneske, der er en hel del mere end et menneske. For hovedparten af menneskeheden nås dette mål først efter lange tidsaldres evolution. Men for de få målbevidste sjæle, der ikke viger tilbage for vanskeligheder og billedlig talt indtager himmeriges rige med storm, er denne overjordiske belønning inden for rækkevidde på et langt tidligere tidspunkt.

Om de bevidsthedstilstande, der findes hinsides nirvana, ved man naturligvis intet bortset fra, at de eksisterer. ”Para” betyder ”hinsides”, ”ud over”, og ”maha” betyder ”stor”. Den viden, som betegnelserne for disse bevidsthedstilstande giver, er blot, at der med den første menes ”det plan, der er hinsides nirvana”, og med den anden ”det større plan hinsides nirvana”. Det viser, at de, der for årtusinder siden gav bevidsthedstilstandene disse betegnelser, ikke havde mere direkte viden om dem, end man har i dag. Eller måske kunne de ikke finde dækkende udtryk for dem, selvom de havde kendskab til dem.

Det princip eller den del af mennesket, der udtrykker sig ved hjælp af stoffet fra fjerde plan, har man kaldt buddhi, mens mentalplanet er tankesindets område i mennesket. Bemærk at mentalplanet i diagrammet er delt i to, og hvert område har sin farve. Det ene kaldes ”rupa” og det andet ”arupa”. Det betyder henholdsvis ”som har form” og ”formløs”, og betegnelserne afslører bestemte egenskaber ved planets stof. På mentalplanets lavere afdeling er det nemt at forme stoffet ved hjælp af menneskets tankevirksomhed. Det samme er ikke tilfældet i den højere afdeling, hvor det er den mere abstrakte tænkning, der kommer til udtryk, og den clairvoyante ser det som glimt eller energistrømme. Der findes en mere udførlig beskrivelse i bogen Tankeformer (af C.W. Leadbeater), hvor mange af de interessante former, der skabes af tanker og følelser, er vist.

”Astral” er ikke et udtryk, forfatteren har valgt. Ordet stammer fra middelalderens alkymister. Det betyder ”stjerneklar”, og man mener, at det blev anvendt om stoffet på det plan, der ligger lige over det fysiske, på grund af dets lysende udseende, som skyldes stoffets højere vibrationshastighed. Astralplanet er begærenes og følelsernes verden. Alle menneskets følelser viser sig i legemet på dette plan, og kan iagttages af den clairvoyante forsker. Menneskets astrallegeme skifter konstant udseende i takt med de skiftende følelser − et emne der behandles om lidt.

I åndsvidenskabens litteratur plejer man at anvende bestemte farvenuancer i forbindelse med hvert af de lavere planer. Farverne stemmer overens med en farveskala, der er givet af H.P. Blavatsky i hendes imponerende værk, Den Hemmelige Lære (Adyar‑udgaven, 5. bind). Men det er vigtigt at forstå, at de udelukkende er symbolske, og at de er brugt, for at man kan skelne imellem dem. Det betyder absolut ikke, at den farve, der er benyttet i forbindelse med et bestemt plan, er fremherskende på planet. På hvert eneste af de højere bevidsthedsplaner findes alle de kendte farver plus adskillige andre, som i øjeblikket ikke er kendt. Efterhånden som mennesket løfter sig fra et trin til et højere, bliver farverne stadig finere og mere lysende, og de kan betegnes som farvernes højere oktaver. Som man senere vil se, er det gjort forsøg på at vise dette forhold i illustrationerne af de forskellige legemer, der svarer til bevidsthedsplanerne.

Bemærk at der er syv bevidsthedsplaner. Hvert bevidsthedsplan er inddelt i syv underplaner. Syvtallet har altid været betragtet som helligt og esoterisk. Man har nemlig erfaret, at det på forskellige måder er grundlaget for manifestationen. På de lavere planer, der befinder sig inden for rækkevidden af dette studie, viser den syvfoldige inddeling sig meget tydeligt, og alt tyder på, at der med modifikationer, som skyldes de højere niveauers anderledes forhold, findes en lignende inddeling i de højere naturriger.

Efterhånden som et menneske lærer at fungere i de højere stoftyper, opdager det, at grænserne for livet i de lavere verdener overskrides og forsvinder en efter en. Mennesket befinder sig nu i en verden med mange dimensioner i stedet for i en verden, der er begrænset til tre. Alene det åbenbarer adskillige helt nye muligheder på forskellige områder. Studiet af de nye dimensioner er noget af det mest fascinerende, man kan forestille sig. Bortset fra opnåelse af synsevnen på de højere planer, er der ingen anden metode, der giver en så klar en forestilling om den astrale tilværelse som erkendelsen af den fjerde dimension.

Her er det ikke opgaven at beskrive alt det, der opnås gennem den fantastiske udvidelse af bevidstheden, sådan at den også omfatter de højere planer. Det er allerede til en vis grad gjort i en tidligere bog. Lige nu er det kun nødvendigt at berøre en enkelt forskningslinje, nemlig den, der vedrører menneskets konstitution, og hvordan det har udviklet sig til det væsen, som det er.

Det er muligt at udforske historien om menneskets tidligere evolution ved at aflæse de uforgængelige optegnelser fra fortiden. Optegnelserne omfatter alt, hvad der er sket, siden solsystemet blev skabt. De kan aktiveres, sådan at de passerer forbi det indre syn. Man ser derfor alt, som om man selv havde oplevet det − og oven i købet med den utrolig fordel, for det er muligt at fastholde de enkelte scener så længe, som det ønskes. Scenerne kan således undersøges omhyggeligt, eller − hvis der er behov for det − kan man lade et helt århundredes begivenheder passere revy i løbet af et øjeblik. Denne vidunderlige afspejling af den guddommelige erindring kan ikke aflæses fuldstændig nøjagtigt på det plan, der ligger under mentalplanet. For at lære denne optegnelse om fortiden at kende må den studerende i det mindste have lært frit at bruge mentallegemets sanser. Hvis dette menneske er så heldig desuden at kunne kontrollere kausallegemets endnu højere evner, bliver opgaven endnu lettere. Disse uforgængelige beretninger er detaljeret beskrevet i bogen Clairvoyance, som kan anbefales, hvis man ønsker yderligere detaljer om dette emne.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE