Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (3 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (3 af 32)

3. KAPITEL

DET CLAIRVOYANTE SYN

 

Dette forhold medfører en anden og meget vigtig erkendelse. Alle disse grader af finere stof findes ikke alene i den omgivende verden, men også i mennesket selv. Mennesket har ikke kun et synligt fysisk legeme, men også indre legemer, der svarer til de forskellige bevidsthedsplaner, og som niveau for niveau består af planernes stof. Menneskets fysiske legeme består ikke alene af fast synligt stof, men desuden af æterisk stof (se plancherne 24 og 25), og det æteriske stof ses let af den clairvoyante. På samme måde kan en højere udviklet clairvoyant, der er i stand til at opfatte det finere astrale stof, se menneskets legeme på astralplanet, og dette astrallegeme består af planets stof − og nøjagtig det samme er tilfældet med hensyn til mentalplanet. Menneskets sjæl har derfor ikke blot ét, men mange legemer, og når mennesket er tilstrækkeligt udviklet, kan det udtrykke sig gennem alle disse legemer og på de tilsvarende bevidsthedsplaner. Ethvert menneske er således udstyret med legemer, der består af det stof, der hører til hvert enkelt af planerne, og ved hjælp af disse forskellige legemer er det i stand til at registrere indtryk fra disse verdener eller planer.

Mennesket skaber ikke selv de indre legemer i løbet af en fremtidig udvikling. Alle mennesker har alle legemer fra begyndelsen, selvom man ikke er bevidst om deres eksistens. I et vist omfang er legemernes højere stof taget i anvendelse, men de benyttes ubevidst. Hver gang et menneske tænker, sættes det mentale stof i bevægelse, og en tanke ses tydeligt af en clairvoyant som en vibration i det mentale stof. Den vibration, der opstår i det pågældende menneske, påvirker stof med samme tæthedsgrad i verden omkring det. Men før tanken kan opfattes på det fysiske plan, skal den overføres fra det mentale stof til det astrale. Og når tanken har skabt lignende vibrationer i det astrale stof, påvirker det igen det æteriske og skaber tilsvarende vibrationer i det æteriske stof − som herefter påvirker det tættere fysiske stof − det grå hjernevæv.

Hver gang mennesket tænker, gennemgår det en betydelig længere proces, end man tror. Hver gang et menneske føler et eller andet, gennemgår det på samme måde en proces, som det heller ikke er bevidst om. Det rører ved et eller andet og føler, at det er meget varmt, og det trækker øjeblikkeligt hånden til sig − tror man. Men naturvidenskaben oplyser, at processen ikke sker i samme øjeblik, og at det ikke er hånden men hjernen, der føler, og at nerverne overfører oplevelsen af stærk varme til hjernen, der omgående via nerverne sender en telegrafisk ordre om at fjerne hånden. Og det sker kun som et resultat af denne proces, selvom det ser ud til, at det sker øjeblikkeligt. Processen tager en vis tid, der kan måles ved hjælp af fintfølende instrumenter, og bevægelsen sker med en ganske bestemt hastighed, der er kendt af fysiologer. På nøjagtig samme måde ser det ud til, at tænkning er en øjeblikkelig proces. Men det er ikke korrekt. En tanke må gennem de samme stadier, der her er beskrevet. Ethvert indtryk, som hjernen modtager gennem sanserne, skal igennem disse forskellige stoftyper, før det når frem til det indre menneske − sjælen.

Mennesket har faktisk en slags telegrafisk forbindelse mellem det fysiske plan og sjælen, og det er vigtigt at forstå, at der er mellemstationer på denne telegraflinje. Mennesket kan ikke alene modtage indtryk fra det fysiske plan. Det astrale stof i mennesket kan eksempelvis ikke alene modtage en vibration fra æterisk stof og sende den videre til det mentale. Det kan også tage imod indtryk fra det omgivende astrale stof og overføre dem gennem mentallegemet til det egentlige menneske i det indre. Mennesket kan således bruge astrallegemet som redskab til at modtage indtryk fra den astrale verden omkring sig og til at iagttage denne verden. Og på samme måde kan det gennem sit mentallegeme iagttage den mentale verden og få oplysninger om denne verden. For at være i stand til det må man imidlertid først lære, hvordan det gøres. Det vil sige, at man må lære at koncentrere bevidstheden i astrallegemet eller i mentallegemet, på samme måde som man nu koncentrerer sig i den fysiske hjerne. Da det er et emne, der allerede er behandlet udførligt i Clairvoyance, henvises der derfor til denne bog.

Man må imidlertid huske, at disse informationer er konkret viden og sandhed for dem, der studerer dette emne, selvom det her præsenteres som en mulighed eller hypotese. Men selv den, der for første gang beskæftiger sig med emnet, vil indse, at selvom det præsenteres som en teori, er der absolut ingen forventning om, at nogen skal tro på et mirakel. Der opfordres blot til at studere et system. Stoffets højere grader kommer i ordnet rækkefølge efter dem, der allerede er beskrevet, og selvom hvert enkelt plan til en vis grad kan betragtes som en verden for sig, udgør det hele i virkeligheden én stor verden, der kun kan opfattes i sin helhed af den højt udviklede sjæl.

Hvis der bruges en illustration, vil det måske lette forståelsen, selvom den reelt er en umulighed. Den kan dog være nyttig, for den afslører temmelig overraskende muligheder. Man må forestille sig, at man i stedet for det syn, man nu har, er udstyret med et synsorgan, der fungerer på en helt anden måde. I det menneskelige øje findes der både fast og flydende stof. Man må nu forestille sig, at både de faste og flydende stoftyper kan modtages som separate indtryk − men hver af dem kan kun modtage impulser fra en tilsvarende stoftype i den ydre verden. Man må også forudsætte, at nogle mennesker er i besiddelse af den ene af disse synsevner, mens andre har den anden. Disse mennesker ville have en underlig ufuldkommen opfattelse af verden! Hvis de for eksempel står på en strandbred, ville det menneske, der kun kunne se fast stof, ikke have nogen anelse om, at der lige foran var udsigt til et stort hav. Dette menneske ville i stedet se havbunden med alle dens dybder og ujævnheder. Fiskene og andre fysiske væsener, der lever i dette dyb, ville se ud som om de svævede rundt i luften over denne store dal. Hvis der var skyer på himlen, ville de være ganske usynlige, for de består af vanddamp eller stof i flydende tilstand. For dette menneske ville Solen altid skinne om dagen uden at forstå, hvorfor den ikke varmede på dage, hvor himlen for os er overskyet. Hvis man bød dette menneske et glas vand, ville det tro, at glasset var tomt.

Herefter kan man forestille sig, hvordan det samme sceneri ville se ud for det menneske, der kun er i stand til at se stof i flydende tilstand. Dette menneske vil uden problemer se havet, men hverken strandbredden eller klitterne. Skyerne vil være tydelige, men det vil stort set intet af landskabet, de driver hen over. Hvad glasset med vand angår, vil glasset overhovedet ikke kunne ses, og derfor vil det være svært at forstå, hvorfor vandet på mystisk måde bevarede den specielle form, som det usynlige glas giver det. Man kan nu forestille sig, at disse to mennesker står ved siden af hinanden, og hver af dem beskriver landskabet, som de hver især ser det. Hvis de samtidig er overbeviste om, at der ikke findes andre synsevner end deres egen, vil de selvsagt mene, at enhver, der påstår, at de ser noget andet og mere, må være enten en drømmer eller en løgner!

Man kan opfatte disse hypotetiske iagttageres gensidige skepticisme som lidt underlig, men gennemsnitsmennesket har utrolig vanskeligt ved at acceptere, at sammenlignet med den verden, som clairvoyante ser, er den almindelige synsevne langt mere begrænset end de to hypotetiske menneskers syn. Gennemsnitsmennesket er i høj grad tilbøjelig til at påstå, at de, der ser lidt mere, er offer for indbildning. En opfattelse, der er en af menneskets store fejltagelser − og en af de almindeligste − er, at grænsen for vores opfattelsesevne også er grænsen for, hvad der kan opfattes. Ikke desto mindre betragtes naturvidenskabelige beviser som ubestridelige. Men det er et faktum, der ikke kan drages i tvivl, at i sammenligning med helheden udgør de grupper af vibrationer, der anvendes til at se eller høre, kun en uendelig lille del. Den clairvoyante er simpelthen et menneske, der har udviklet evnen til at opfatte en anden oktav af den uendelige skala af mulige vibrationer og dermed kan den clairvoyante se mere af omverdenen end mennesker med en mere begrænset opfattelsesevne.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-01-C-W-Leadbeater

PLANCHE 01

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE