Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (2 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (2 af 32)

2. KAPITEL

NATURENS FORSKELLIGE PLANER

 

Det første, man må forstå, er, hvor vidunderligt kompliceret den omgivende verden er, og at den omfatter langt mere end det, der ligger inden for den almindelige synsevnes rækkevidde.

Enhver ved, at stoffet findes i forskellige tilstande, og at disse tilstande kan ændres ved at udsætte stoffet for varierende tryk og temperatur. De tre kendte tilstande af stoffet er den faste, den flydende og den luftformige, og det er en naturvidenskabelig teori, at alle substanser under skiftende tryk og temperatur kan eksistere i enhver af disse tilstande.

Den åndsvidenskabelige kemi afslører en anden og højere tilstand end den luftformige − nemlig en tilstand, hvortil alle de kendte substanser, på samme måde kan omdannes eller omformes. Der findes eksempelvis brint i æterisk tilstand i stedet for i luftformig, og der er guld, sølv eller et hvilket som helst andet element i fast, flydende eller luftformig tilstand eller i en anden og højere tilstand, som kaldes den æteriske.

I naturvidenskaben tales der om et iltatom, et brintatom eller et atom af enhver af de substanser, som kemikere kalder grundstoffer, og teorien går ud på, at der er tale om et grundstof, når en substans ikke kan findeles yderligere. Naturvidenskaben oplyser, at de enkelte grundstoffer har hver sit atom − og som det fremgår af den græske afledning af ordet atom, menes der noget, der ikke kan opsplittes eller deles i endnu mindre enheder. Åndsvidenskaben har altid insisteret på, at de såkaldte grundstoffer overhovedet ikke er grundstoffer i ordets egentlige forstand. Det, der kaldes et ilt‑ eller et brintatom, under visse omstændigheder kan deles yderligere. Når denne delingsproces gentages, vil man opdage, at der bag alle substanser findes én enkelt substans, og at forskellige kombinationer af dens mindste og endelige partikler resulterer i det, der i kemien kaldes et ilt‑, brint‑, guld‑ eller sølv‑, lithium‑ eller platinatom etc. Når alle disse atomer findeles, opnår man til sidst et sæt partikler, der alle er ens bortset fra, at nogle er positive og andre negative.

Studiet af disse partikler og deres kombinationsmuligheder er i sig selv spændende og særdeles interessant. Men selv disse partikler er kun de mindste og endelige enheder set fra det fysiske plans standpunkt, og der findes metoder, som gør det muligt at findeles disse partikler yderligere, men når det sker, får man stof, der hører til et andet naturrige. Denne højere stoftype er imidlertid heller ikke udelelig, men sammensat, og man vil opdage, at den også forekommer i en række forskellige tilstande, der principielt svarer til de tilstande af det fysiske stof, som kaldes faste, flydende, luftformige eller æteriske. Når delingsprocessen fortsættes længe nok, når man også frem til en anden partikel − den mind­ste og endelige − i det naturrige, som esoterikere har kaldt astralverdenen.

Derefter kan hele processen gentages, for ved yderligere findeling af denne ”endelige”, astrale partikel når man frem til en anden endnu højere og finere, men stadig i en stoflig verden. Også her ser man, at stoffet eksisterer i klart markerede tilstande, som på dette langt højere plan svarer til de tilstande, man allerede kender. Som resultat af undersøgelserne når man atter frem til en partikel − den mindste og endelige i det tredje store naturrige − som i åndsvidenskaben kaldes mentalverdenen. Så vidt vides, er der ingen grænser for, hvor længe denne delingsproces kan fortsætte, selvom der er en bestemt grænse for menneskets evne til at iagttage den. Man har imidlertid set tilstrækkeligt til med sikkerhed at konstatere, at disse forskellige verdener findes i et betydeligt antal, og at de hver for sig i en vis forstand udgør en verden for sig, selvom de alle i en anden og videre forstand er dele af ét enormt hele.

I åndsvidenskaben kaldes disse forskellige naturriger for planer. Det skyldes, at det i dette studie ofte er naturligt at forestille sig, at stoffets for­skellige tæthedsgrader medfører, at det ene plan befinder sig oven over det andet. Diagrammet (2. planche) er tegnet på denne måde, men man må forstå og altid huske på, at de kun er placeret således af pædagogiske hensyn. Det er en symbolsk præsentation, der langtfra giver et billede af planernes virkelige indbyrdes forhold. Det er forkert at forestille sig, at de ligger oven over hinanden som hylderne i en bogreol. De eksisterer i det samme rum, og de gennemtrænger hinanden. For naturvidenskaben er det et anerkendt faktum, at atomerne i selv de tætteste og hårdeste substanser aldrig berører hinanden, at hvert enkelt atom har sit aktions‑ og vibrationsfelt, og hvert molekyle har sit større aktionsområde. Derfor er der under alle forhold altid afstand imellem dem. Ethvert fysisk atom flyder i et astralt hav − det vil sige et hav af astralt stof, der omgiver det og udfylder alle mellem­rummene i det fysiske stof. På nøjagtigt samme måde gennemtrænger det mentale stof det astrale. Og derfor er de forskellige naturriger i virkeligheden ikke adskilt i rum, for de eksisterer omkring os her og nu. For at iagttage og undersøge dem er det derfor ikke nødvendigt at foretage en bevægelse i rum, men kun at åbne de sanser, der er i stand til at opfatte dem.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE