Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (8 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (8 af 32)

8. KAPITEL

DEN OPADGÅENDE

UDVIKLINGSKURVE

 

Før der tages fat på en mere detaljeret forklaring, må der endnu engang henvises til 4. planche. Husk at de farvede figurer, der udgør størstedelen af diagrammet, viser monaden på forskellige stadier af opstigningen. På vejen nedad − der er vist i kolonnen i diagrammets venstre side − samler den simpelthen planernes forskellige stoftyper omkring sig. Den udvikler dette stof ved at tilpasse og vænne det til at overføre vibrationer og indtryk, idet den samtidig selv erhverver sig evnen til hurtigt at modtage og reagere på indtrykkene på de forskellige planer. Men når den er nået til det laveste punkt i nedstigningen i stoffet og begynder på sin imponerende evolutionære opstigning mod guddommelighed, bliver dens opgave en anden. Nu skal den udvikle sin bevidsthed fuldt ud på de forskellige planer. Den skal lære at beherske de legemer, som den danner af planernes stof, og den skal bruge dem som redskaber, sådan at de ikke alene fungerer som budbringere til sjælen af indtryk udefra, men også som udtryksmidler for sjælen på de forskellige planer.

For at opfylde denne opgave begynder monaden med det laveste stof, for selvom dette stofs vibrationer er de langsomste og groveste, så er de samtidig de svageste eller de mindst gennemtrængende, og derfor er de letteste at beherske. Det er forklaringen på, at selvom mennesket er i besiddelse af adskillige højere principper i mere eller mindre latent tilstand, er det alligevel i lange tidsrum kun fuldt bevidst i sit fysiske legeme. Derefter udvikler det langsomt og gradvis bevidstheden i astrallegemet, mens det først bliver bevidst i mentallegemet på et endnu senere udviklingstrin.

I 4. planche ser man, at de enkelte naturriger er markeret med et specielt farvet bånd. Bemærk at mineralrigets farvede bånd kun er udviklet i hele sin bredde i den del af det, der repræsenterer den tætteste del af det fysiske plan. Den del, der svarer til det fysisk-æteriske stof, bliver gradvis smallere, efterhånden som den nærmer sig de højere planer. Det angiver selvfølgelig, at i mineralriget er sjælens herredømme over den højere del af det æteriske stof endnu ikke helt udviklet. Læg også mærke til, at der er en lille rød spids. Den viser, at en del af bevidstheden allerede fungerer gennem astralt stof. Det betyder, at en smule begær allerede kommer til udtryk.

Mange vil synes, at det er underligt at tale om begær i forbindelse med mineralriget. Men enhver kemiker ved, at der i den kemiske affinitet findes en grundlæggende og meget klar tilkendegivelse af forskellige elementers tiltrækning til visse stoffer. Og det er ganske enkelt begærets ophav. Ét element er så stærkt tiltrukket af at være sammen med et andet, at det − for at opnå dette − øjeblikkelig forlader enhver anden substans, som det er forbundet med. Det er faktisk ved hjælp af kendskabet til elementernes sym‑ og antipatier, at man skaber forskellige luftarter efter behov. Ilt og brint er for eksempel kombineret i vand, men hvis vandet tilsættes natrium, vil man se, at ilt foretrækker natrium frem for brint. Den forlader omgående brint for at gå i forbindelse med natrium. I stedet for vand får man nu en kemisk forbindelse, der kaldes natriumhydroxyd, og den frigjorte brint slipper væk. Hvis man kommer zinkfilspåner i fortyndet saltsyre − som er brint forbundet med klor − ser man, at kloret begynder at skille sig ud fra brinten for at forbinde sig med zinken. Tilbage bliver zinkklorid, mens brinten afgives og kan opsamles. Man vil således se, at der er logiske grunde til at tale om begær i mineralriget.

På det bånd, der symboliserer planteriget, fremgår det, at det ikke alene har sin fulde bredde i den tætte fysiske del, men også i den æteriske. Det ses også, at den spids, der symboliserer begæret, er mere udviklet. Det viser en langt større evne til at anvende stoffet på astralplanets lavere niveau. De, der har studeret botanik, ved, at sympa­tier og antipatier − hvilket vil sige former for begær − er langt mere iøjnefaldende i planteverdenen end i mineralriget. Mange planter viser stor opfindsomhed og ”klogskab” for at opnå deres hensigt, selvom evnen er begrænset set fra menneskets standpunkt.

Når man studerer det bånd, der repræsenterer dyreriget, ser man, at bevidstheden nu er langt mere udviklet. Bemærk at båndet ikke alene har sin fulde bredde på hele det fysiske plan, men også på det laveste underplan af astralplanet. Det viser, at dyret er i stand til at opleve de lavere begær helt og fuldt. Men båndet bliver hurtigt smallere, når man når frem til de højere underplaner. Det viser, at evnen til at opleve højere begær er væsentlig mere begrænset. Ikke de­sto mindre eksisterer den, og i sjældne tilfælde kan dyret give udtryk for en ualmindelig høj grad af kærlighed eller hengiven­hed.

Bemærk også at det bånd, der repræsenterer dyreriget, munder ud i en grøn spids. Det betyder, at der allerede på dette stadie er udviklet en vis intelligens, som manifesterer sig i mentalt stof. Engang mente man, at tænkeevnen var en egenskab, der adskilte mennesket fra dyret − at mennesket alene havde denne evne, mens dyrene kun havde instinkt. Det er bestemt ikke korrekt, når man taler om de højerestående tamdyr. Enhver, der er hunde- eller katteejer og dyreven, har uden tvivl bemærket, at disse skabninger faktisk er i stand til at ræsonnere fra årsag til virkning. Deres tænkeevne arbejder naturligvis kun langs nogle få linjer og inden for et begrænset område, og den er selvsagt langt mindre udviklet end menneskets. For gennemsnitsdyrets vedkommende dækker den grønne spids selvsagt kun over den laveste form for tænkeevne, der påvirker stoffet på mentalplanets laveste underplan. Men når det drejer sig om et højt udviklet husdyr, kan den grønne spids sagtens nå helt op til det højeste af de fire lavere underplaner, selvom der selvfølgelig stadig kun er tale om en spids, og båndet absolut ikke opnår sin fulde bredde.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE