Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - Ordbog
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Soløvelsen
Se Surya Namaskar.

Soma
(Sanskrit). Soma eller Haoma (på Avestan) har mange betydninger – eksempelvis ”nektar”, ”kamfer”, ”måne”, ”himmel” og ”æter”. Soma oversættes ofte som ”nektar fra Månen”. Flere steder i Vedaerne refererer Soma til Gud eller Ishwar, hvor der fokuseres på de kvaliteter hos Ishwar, der giver fred, lyksalighed og harmoni. Soma eller Haoma var en vedisk rituel drik, der havde stor betydning blandt de tidlige indo-iranere og i de efterfølgende vediske og store persiske kulturer. Soma nævnes ofte i Rig Veda, hvor Soma Mandala indeholder 114 salmer, og mange roser Somas energigivende egenskaber. Soma var Månen, som var symbol på den evige visdom, men Soma var primært en betegnelse for saften af en plante af samme navn. Med saften fremstillede man en trancedrik, som blev brugt i tempelritualerne. Drikken havde angiveligt okkulte og mystiske egenskaber, men det var kun de indviede præster, der kendte opskriften. Man ved dog, at Soma fremstilles ved at udvinde saften fra stilke af en bestemt plante. I både den vediske og den zoroastriske tradition er navnet på en drink og den plante, den fremstilles af, aldrig den samme, for drikken, planten og navnet skaber en religiøs eller mytologiske enhed. I Rig Veda kaldes drikken for ”Gudernes Gud”. Der har været stor diskussion om identiteten på den oprindelige plante, men der er ikke enighed om svaret. Nogle vestlige eksperter uden for vediske og religiøse traditioner mener, at det er en art af Ephedra – måske Ephedra Sinica. (Se også Avestan, Rig Veda og Veda).

Soma-chakra
(Sanskrit). Soma-chakra er et 16-bladet chakra, der befinder sig over Ajna- chakra og Manas-chakra. Soma-chakra er ikke så kendt, for det tilsløres af Ajna-chakra – ”det tredje øje” – men det repræsenterer vigtige og vitale kræfter. Soma-chakra er også kendt som Amria-chakra, som kaldes ”nektar fra den tiltagende måne”. Chakraet er symbol på den feminine energi, og repræsenterer et center for Shivas og Parvatis bevidsthed. Det er en opflammende energi, der repræsenterer realiseringen af menneskets iboende drivkraft til at skabe, opretholde og nedbryde. Det er de essentielle kim, der lå i dvale i rodchakraet. Foreningen af Shiva og Parvati er udtryk for tre bevidsthedsaspekter: Viden, følelse og handling, som udgår fra sandhed, skønhed og godhed. Erkendelsen af, at de tre kvaliteter findes inden for alle former for livsudtryk, er udtryk for livets højeste bevidsthedstilstande. At indarbejde de tre bevidsthedstilstande i sit liv er udtryk for den højeste tilstand af erkendelse. Det fuldt vækkede Soma-chakra symboliseres af den ultimative forening af Shiva og Shakti, når der er opnået erkendelse af enhed, og dermed at dualitetens illusion. Det er en kraft, der opbygges fysisk i mennesket via forening af de to kirtler i hjernen – hypofysen og pinealen. (Se også Ajna-chakra, Manas-chakra og Soma).

Somnambulisme
(Latin). Somnambulisme stammer fra ”somnus”, der betyder ”søvn”, og ordet er afledt af ”ambulare”, der betyder at ”vandre”. Somnambulisme er søvngængeri. Somnambulisme er også en betegnelse for en trancetilstand, og i den tilstand er det muligt at være i kontinuerlig kontakt med personlighedens underbevidsthed. Det er en tilstand, hvor et medie viser egenskaber, der normalt er skjult. Men somnambulisme betragtes generelt som en søvnforstyrrelse, hvor et menneske i sovende tilstand udfører ting, som man normalt skal være vågen for at udføre. De fleste, der lider af somnambulisme, vandrer bare omkring. Lidelsen er ufarlig, men indebærer risiko for, at man kan komme til skade.

Sophia
(Græsk). Sophia eller Sofia betyder ”visdom”. Sophia er gnostikernes feminine Logos, den universelle sjæl, og hos de kristne er det Helligånden. Ordet Sophia indgår i mange sammenhænge – f.eks. i teosofi, der betyder ”guddommelig visdom”, antroposofi, der betyder ”visdom om mennesket”, filosofi, der betyder ”ven med visdom” osv. Sophia eller visdom var en central idé i hellenistisk filosofi og religion – i platonisme, gnosticisme, ortodoks kristendom, esoterisk kristendom og i kristen mystik. Sophiology er både et filosofisk begreb, der vedrører visdom, og et teologisk begreb, der handler om visdom og den bibelske Gud. For gnostikerne er Sophia gudinden for visdom, men Sophia findes også inden for Neopagan og feminist-inspirerede gudinder i spirituelle grupper. I den ortodokse og romersk-katolske kristendom, er Sophia – eller rettere Hagia Sophia, dvs. ”hellig visdom” – et udtryk for forståelse for ”Den Anden Person” i den hellige Treenighed, og i Det Gamle Testamente i Ordsprogenes bog, hvor Sophia hverken er en engel eller en gudinde. (Se også Antroposofi, Gnosis, Gnosticisme, Neopagan og Teosofi).

Sort loge
Se Modstandskræfter.

Sort magi
Sort magi er et udtryk man ofte møder i åndsvidenskaben, hvor der skelnes mellem sort og hvid magi afhængig af motiv og metode. Hvis motivet er uselvisk og i det godes tjeneste, taler man om hvid magi, hvorimod egoistiske motiver karakteriseres som sort magi. Esoterisk indsigt i naturens skjulte love og kræfter – f.eks. tankens kraft – kan bruges med både gode og onde motiver. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets personlighed er et udtryk for både det ubevidste og det bevidste tankeliv. I den nuværende manifestationsperiode udvikler solsystemet den kvalitet, der kaldes kærlighed-visdom. Det betyder, at målet for alle levende skabninger i solsystemet er evnen til at udtrykke fuldkommen kærlighed-visdom. Hvis man bevidst modarbejder det overordnede formål, kaldes det sort magi. Hvid magi vil sige, at man bruger lovene – f.eks. tankens kraft – til at arbejde i overensstemmelse med den guddommelige plan. Der er mange, som kritikløst og fejlagtigt betegner alt, der afviger fra det idealistiske for sort magi. I virkeligheden kræves der både stor esoterisk viden og indsigt kombineret med evnen til at opbygge stor kraft at praktisere sort magi, og det er de færreste mennesker heldigvis i stand til.

Sort messe
Se Satanisme.

Sotapanna
Se Sotapatti.

Sotapatti
(Pali). Sotapatti er sammensat af ”sota”, der betyder ”strømmende vand”, og ”apatti”, der betyder ”ankommer”. Sotapatti, Srotapatti eller Sohan er en betegnelse for ”den, der er trådt ud i strømmen”, dvs. den strøm, som fører til Nirvana. Den aspirant, der har nået Sotapatti-trinnet, kaldes en Sowani eller Sotapanna, for selv om aspiranten måske tøver eller bukker under for mere subtile fristelser og for en tid afviger fra sin vej, er det ikke længere muligt at falde tilbage fra det nyerhvervede åndelige udviklingstrin. Aspiranten er definitivt trådt ud i den højere menneskelige evolutionsstrøm, som alle mennesker skal træde ud i omkring midten af næste udviklingsrunde − medmindre de efterlades i den store livsbølge af midlertidigt ”mislykkede” mennesker. Det betyder, at de som sjæle skal vente til næste verdenskæde, før de kan gøre yderligere fremskridt. Aspiranten, der kan tage indvielsen, har derfor allerede udviklet sig i en hel runde gennem alle Jordens syv planeter, og derfor er aspiranten forud for flertallet af menneskeheden. Aspiranten har sikret sig mod risikoen for at ”falde ud af strømmen” i femte runde, og omtales derfor nogle gange som ”den, der er i sikkerhed”. Sotapatti er det første stadie på udviklingsvejen. Det andet stadie kaldes Sakradagami, Sakridagamin eller Sagardagam – ”den, der (kun) skal fødes én gang mere”. Det tredje stadie kaldes Anagamin, ”den, der ikke skal reinkarnere igen” – medmindre den indviede selv ønsker det for at hjælpe menneskeheden. Det fjerde og højeste stadie er Arhat, dvs. et menneske, der opnår nirvanisk bevidsthed i det fysiske liv. Man regner med, at en discipel begynder ”at vandre opad” i et liv og først når sit mål – dvs. opnår Arhatskab – i det syvende efterfølgende liv. I åndsvidenskaben behandles de fire faser detaljeret – bl.a. af H.P. Blavatsky i Den Hemmelige Lære og af C.W. Leadbeater – f.eks. i The Masters og Path. Den dybere betydning af ”ud i strømmen” er, at mennesket har flyttet fokus for den personlige identitet og fra den fysiske krop, hvor det identificerede sig med kroppens alder, højde, vægt, køn, osv. – til psyken, der sammenlignes med en strøm af bevidsthed. Ved Arhat-fasen, hvor et menneske ikke har behov for flere inkarnationer, aflægges et såkaldt Bodhisattva-løfte – men Arhaten fortsætte alligevel med at inkarnere pga. medfølelse og for at arbejde for menneskehedens åndelige udvikling, men genfødslen sker frivilligt. (Se også Anagamin, Arhat, Bodhisattva og Sakradagami).

Sowani
Se Sotapatti.

Spejlsymbolik
(Egyptologi). På museer kan man se smukke spejle fra det gamle Egypten. Spejlenes udformning er sædvanligvis den samme. De består af en metalskive, der er fremstillet af poleret kobber, bronze, sølv eller en legering. Metalskiven blev fastgjort på et håndtag, der var formet som en tempelsøjle. Egypterne havde først spejle af forsølvet glas i den kristne periode. Et almindeligt spejl blev af de gamle egyptere kaldt ”livets hus” eller ”livets beholder”. Derfor var spejlet et af gudinden Hathors symboler. Hathor betyder ”Horus’ hus”. Horus symboliserer sjælen, og sjælens hus eller legeme er ”livets hus”. Spejlet reflekterer et uvirkeligt billede af objektet og gengiver billedet nøjagtigt – men spejlvendt. Mennesket er et åndeligt væsen, der er spejlet eller reflekteret ned i stoffets verden. Når mennesket ser i spejlet, ser det ikke sin sjæl, men sjælens udtryk i stoffet – et spejlbillede. Hathor symboliserede menneskets sjælslegeme, og hun var derfor et billede på sjælen, som den kommer til udtryk i stoffet. Hathor er identisk med åndsvidenskabens solengel. (Se også Solengel).

Spejlæter
Spejlæter er en betegnelse, der nogle gange bruges i åndsvidenskaben om det højeste og fineste stof i det fysisk-æteriske legeme.

Sphinx
Se Sfinks.

Spiritisme
Spiritisme er læren om ånden, om det åndelige eller om forbindelse med de afdødes ”ånder” – navnlig via psykiske medier. Der burde skelnes mellem spiritisme og spiritualisme, for spiritisme er den mere materielle og eksperimentelle del af læren, der går ud på at fremkalde ”fænomener”, mens spiritualismen er den åndelige del af læren. Iflg. spiritismen er alle i stand til at modtage besked fra den åndelige verden, men som regel kræves der deltagelse i en seance med tilstedeværelse af et medium, som er tilstrækkelig sensitiv til at modtage oplysninger fra de indre eksistensplaner. Nutidens spiritistiske bevægelse opstod i USA. Den udviklede sig hurtigt og nåede et højdepunkt i 1840-1920 – især i engelsksprogede lande. I 1897 var der mere end otte millioner tilhængere i USA og Europa – primært fra de mellemste og øverste samfundsklasser. Spiritismen blomstrede uden kanoniske tekster eller formel organisation. Man skabte opmærksomhed om arbejdet ved hjælp af tidsskrifter, arrangementer med foredragsholdere og medier, lejrmøder og lignende aktiviteter. Mange prominente spiritister var kvinder, og de arbejdede for afskaffelse af slaveri og valgret for kvinder. Ved slutningen af 1880’erne blev spiritismens troværdighed svækket pga. beskyldninger om bedrageri, der blev begået af medier. Nogle anklager var berettigede, mens andre var ubegrundede. Spiritisme praktiseres stadig, men primært i forbindelse med forskellige trosretninger og spiritistkirker i USA, Canada og England.

Sportskamp
(Egyptologi). Kvinderne i haremmet spillede boldspil med stor ynde og dygtighed bl.a. for at glæde faraoen. Større drenge deltog i forskellige spil som f.eks. bueskydning, brydning, løb, spring og mange andre sportsgrene, hvor man spillede efter fastsatte regler. Sportsudøvelse er ofte afbildet på væggene i gravene, men mange af legene er ukendte i nutiden. Der var tilskuere til sportskampene. Tilskuerne de stod i skyggen og fulgte kampene. Der var desuden spil ved navn ”slangen”, ”gåsespil”, ”hunden og sjakalen” og ”zenet” – en slags mølle og dam på et bræt med 30 felter.

Spøgelse
Et spøgelse er en hel eller delvis materialisation af en afdød, som ofte viser sig på et sted, som den afdøde havde tilknytning til via fysiske ejendele eller personlige relationer til efterladte. Et spøgelse er imidlertid ikke altid en fysisk afdød. I nogle tilfælde kan der være tale om en astral skal (et astralt lig), som på grund af stærk magnetisk tiltrækning kredser om bestemte fysiske lokaliteter, selv om den menneskelige bevidsthed har forladt astrallegemet. (Se Genfærd, Ånder, Skygger, Skaller).

Sraddha
Se Saddha.

Sri
Se Shri.

Srotapatti
Se Sotapatti.

Sruthi
Se Shruti.

Sruti
Se Shruti.

Stabil stående stilling
Se Samasthitiasana.

Stele
(Egyptologi). Egyptiske steler findes i hundredvis i museer rundt omkring i verden. Steler er karakteristiske for den egyptiske kultur. Nogle er virkelig smukt udført, andre er mere primitive, men ingen er uinteressante. I det gamle Egypten blev steler enten opstillet ved en mur eller bygget ind i den. Steler er en monolitisk sten (dvs. udhugget i én sten), ofte i limsten og i sjældnere tilfælde i hårdere stenarter. De er altid dekorerede med relieffer og inskriptioner. Formen er rektangulær, og den øverste del er formet som en halvcirkel. Steler blev brugt til forskellige formål. Historisk set har de store faraoniske steler størst forskningsmæssig værdi, fordi de var en slags bekendtgørelse, der blev opstillet på offentlige steder (ved byporte og i tempelgårde osv.). Øverst på stelen ses den vingede solskive og faraoen i en offerscene. Teksten fortæller om faraoens storslåede planer for regeringsperioden. En anden type var gravstelen, der blev placeret ved indgangen til graven. Den gav oplysning om den afdødes navn og titel, og der var som regel tilføjet nogle rosende ord om den afdøde, men der stod aldrig noget om den afdødes biografi. Nutidens gravsten stammer tydeligvis idémæssigt fra det gamle Egyptens gravsteler.

Stenbrud
(Egyptologi). Stenbruddene i Egypten var af største betydning. Det bevidnes ikke mindst af pyramider, templer og andre af Egyptens gigantiske stenmonumenter. Stenfremstilling havde afgørende betydning for faraonerne, og det var en industri, som var en forudsætning for civilisationens overlevelse. Stenbruddene var forskellige på grund af stenenes art og kvalitet. Ved Tura, hvor man brød limsten, brød egypterne tunneller ind i klipperne. Granit blev brudt i det åbne land i nærheden af nutidens Aswan. Ved Wadi Hammamat havde naturen selv brudt klipperne, og stenblokkene skulle blot hentes, transporteres og formes. Der blev kun arbejdet i stenbruddene, når et byggeri blev sat i gang af faraoen. Faraoen gav først ordre til at udsende en ekspedition, som samlede de nødvendige eksperter og den nødvendige arbejdskraft. Ekspeditionens leder afleverede en rapport, som f.eks. en redegørelse fra Amenemhet III’s tid: ”Hans majestæt sendte mig ud for at skabe ham et monument af de bedste stenblokke fra Wadi Hammamat. Stenene skulle bruges til opførelse af en labyrint ved Crokodilopolis, som skulle bevares til evig tid. 10 siddende statuer 5 cubits høje blev skaffet i år”.

Sthala Basti
(Sanskrit). Sthala betyder ”jord”. Sanskritordet ”Basti” henviser normalt til underlivet, maven, bækkenet og blæren, og Sthala Basti en af yoga Shatkarma-teknikkerne. Sthala Basti er en yoga-praksis, hvor man står på tør jord og suger luft ind i anus i stedet for vand (Jala Basti). Yoga-øvelsen kaldes også Sushka Basti. Sanskritordet Sushka betyder ”tør”. Et andet navn for Sushka Basti er Vata Basti. Sanskritordet Vata betyder ”luft”. Det er en øvelse, der renser tyktarmen ved at suge luft ind i kroppen gennem anus. I Sushka Basti bruger man ikke et kateter eller et rør ligesom i Jala Basti. Sthala Basti udføres liggende på ryggen. Udfør Vipareeta Karani Mudra, men hold ryggen i en 600 vinkel i forhold til gulvet. Før knæene ned til brystet. Pres lukkemusklerne ud og ind, sådan at der suges luft ind i tarmen. Det er ikke en nem øvelse, og det anbefales først at lære Jala Basti. Når man har praktiseret Sthala Basti, skal man ikke indtage mad før efter 72 minutter. (Se også Dakshina Nauli, Jala Basti, Madhyama Nauli og Uddiyana Bandha).

Sthaviravada
Se Theravada.

Sthula Sharira
(Sanskrit). Sthula Sharira stammer fra ”sthul”, der betyder ”at blive massiv”, ”vokse i størrelse”, ”blive tyk” eller ”voluminøs”. Filosofisk betragtet er Sthula Sharira en modsætning til Sukshma, der henviser til noget subtilt eller uhåndgribeligt. Sthula Sharira er menneskets fysiske legeme, og det er det laveste og mest forgængelige af menneskets syv principper. Det fysiske legeme er et udviklingsprodukt – et ydre legeme, der er opbygget af det indre menneskes oplevelser og erfaringer i løbet af enorme tidsaldre og under udvikling gennem naturrigerne. Den inkarnerende sjæl har gradvis erhvervet sig viden om Jordens former og kræfter. Den har kombineret principper og erfaringer fra mineralrigets og planterigets livsatomer i sin dyrekrop, mens den udvikler sig gennem sine inkarnationer som menneske. Atomerne i et menneskes fysiske legeme, som spredes efter døden, tiltrækkes karmisk (vibratorisk) til mennesket igen ved næste inkarnation. Kvaliteten af menneskets tanker og følelser er indprentet atomerne, og deres automatiske magnetiske tiltrækning sørger for retfærdighed i den selvskabte fysiske arvelighed. (Se også Sharira og Sukshma).

Stigmatisering
(Græsk). Stigmatisering stammer fra ”stigma” (flertal: ”stigmata”), der betyder ”mærke” eller ”brændemærke”. Begrebet er et udtryk for den brændemærkning, der blev påført romerske slaver som straf, når de løb bort og blev fanget igen. Stigmatisering er desuden et begreb, der bruges af kristendommen om blødninger fra de sår, der opstod ved korsfæstelsen af Jesus, eller fra kropmærker, sår eller oplevelse af smerte på steder, der svarer til de sår, Jesu fik på hænder, håndled og fødder. Udtrykket stammer fra Paulus’ Brev til Galaterne (6,17), hvor han siger: ”– jeg bærer Jesu sårmærker på mit legeme”. Frans af Assisi var den første i den kristne historie, der blev omtalt som stigmatiseret. Et andet eksempel, der bruges i nutiden, er social stigmatisering. Det er udtryk for ekstrem modvilje mod et menneske eller en gruppe af sociale grunde – eksempelvis pga. afvigende kulturelle normer. Social stigmatisering kan skyldes opfattelsen (med rette eller urette) af psykisk sygdom, fysiske handicap, sygdomme, illegitimitet, seksuel orientering, kønsidentitet, hudfarve, uddannelse, nationalitet, etnicitet, religion (eller mangel på religion) eller kriminalitet. Adfærd, der medfører social stigmatisering, varierer ofte afhængig af geopolitiske og socialpolitiske holdninger i samfundet, som er årsag til, at medmennesker opleves som afvigende og anses for at være moralsk mindreværdige.

Stjernetegn
Iflg. Vestens astrologi er der stor forskel på stjernebilleder og stjernetegn. Stjernebilleder er de fysiske stjernekonstellationer, som man kan se på stjernehimlen indenfor den cirkel, som Jordens bane tegner omkring Solen. Set fra Jorden ser det ud, som om Solen passerer tolv store stjernekonstellationer i løbet af et år. Stjernetegnene tager udgangspunkt i Jordens bane omkring Solen. Banen, der kaldes ekliptika, inddeles i tolv lige store dele på hver 30 grader, og opdelingen begynder med Vædderens tegn ved forårsjævndøgn. De tolv tegn har samme størrelse på himmelhvælvingen – 30 grader hver. Stjernebillederne fylder imidlertid ikke lige meget på himmelhvælvingen, og derfor befinder Solen sig eksempelvis ikke i Løvens stjernebillede i den periode, hvor Solen går gennem Løvens tegn i horoskopet. Derfor tager astrologerne udgangspunkt i den imaginære bane, der kaldes den tropiske zodiak, og ikke de fysiske stjernebilleder, der kaldes den sideriske zodiak.

Stof
Stof eller materie findes i forskellige tætheder. I åndsvidenskaben skelnes der mellem stof, bevidsthed og ånd, og med stof menes der ikke kun fysisk stof. Iflg. naturvidenskaben kendetegner stof alt, hvad der vekselvirker med observerbare fænomener. Med observerbar menes der ved hjælp af de fysiske sanser og alle de naturvidenskabeligt anerkendte og korrekt anvendte måleinstrumenter. Iflg. åndsvidenskaben findes der højere bevidstheds- og eksistensplaner, som også er baseret på stof og stoflige former, men fra en fysisk synsvinkel er stoffet imidlertid så fint, at det ikke kan erkendes med fysiske sanser og måleinstrumenter. Erkendelsen af stof og former på højere bevidsthedsplaner er derfor baseret på metafysiske sanser, men både de naturvidenskabelige og de åndsvidenskabelige erkendelser er baseret på iagttagelse med henholdsvis fysiske og metafysiske sanser. Naturvidenskaben befinder sig på grænsen til de åndsvidenskabelige erkendelser, for der er en tendens til ikke at opfatte bestemte manifestationer af energi – som f.eks. fotoner (lys) og lyd – som stof. Men i fysik er forskellen vanskeligt at opretholde, for stof og energi kan iflg. relativitetsteorien konverteres til hinanden. Stof siges at have masse og at fylde i rummet, men der er tekniske problemer i fysik med begge kriterier. I fysik er begrebet masse et udtryk for mængden af stof i et legeme. Der er strengt taget to former for masse: Den træge masse, der populært kan beskrives som legemets modstand mod at ændre hastighed. Den gravitationelle masse, der kort sagt er den faktor, der indgår i massetiltrækningsloven. De to massebegreber er indholdsmæssigt helt forskellige, men eksperimenter har vist, at de to betydninger giver det samme resultat, indenfor den målenøjagtighed, det har været muligt at opnå.

Stoløvelsen
Se Utkatasana.

Strejke
(Egyptologi). Under Ramses III (ca. 1184-1153 f.Kr.) var håndværkerbyen på Thebens (Luxors) vestbred med byens lille Hathor-tempel centrum for strejker blandt de håndværkere, der byggede og udsmykkede de faraoniske grave i Kongernes dal. Strejkerne skyldes langsommelighed i udbetalingen af lønninger. En tekst fortæller: ”Vi er sultne, og 18 dage af måneden er allerede gået …” Formændene forsøgte at få håndværkerne til at genoptage arbejdet, men forgæves. Strejken blev afblæst, da håndværkerne fik deres løn, som altid var i naturalier. Det bør tilføjes, at den form for forstyrrelse af den offentlige ro og orden var yderst sjælden i det gamle Egypten, men idéen med at strejke for at opnå rettigheder var hermed grundlagt.

Stupa
(Sanskrit). En Stupa er et konisk monument – nogle gange hvælvet − som blev rejst over relikvier af Buddha, Arhater eller andre oplyste mennesker i Indien og Ceylon. (Se også Arhat og Buddha).

Subjektiv
De subjektive eksistensplaner er de indre planer, der er metafysiske for en iagttager på et hvilket som helst eksistensplan, for det plan, man befinder sig på i øjeblikket, er altid objektivt for de sanser, der hører til planet. (Se også Objektiv).

Substans
Substans er normalt identisk med stof eller materie – navnlig stoffet på de eksistensplaner, der ligger over det fysiske. I metafysikken er substans imidlertid ikke det samme som stof, for substans er en betegnelse for stoffets fundament eller væsen – som buddhisterne kalder Svabhavat.

Succubus
(Latin). Succubus stammer fra ”succuba”, der betyder ”prostituerer”. Succubus er betegnelsen for bestemte laverestående astralelementaler, der sædvanligvis tiltrækkes af vibrationer fra menneskers begærliv. Succubus er en feminin elemental, mens Incubus er en maskulin. Navnlig i middelalderen talte man om Succubus, der besøgte mænd – som regel munke – mens de sov for at have et slags spøgelsessamleje med dem. Mænd der havde samleje med en Succubus ville enten få dårligt helbred eller dø, for en Succubus drænede dem for energi under samlejet, og desuden indsamlede dæmonen sæd fra manden. Succubus havde et mandligt modstykke, som man kaldte Incubus. Incubus forførte kvinder, og ligesom en Succubus havde Incubus samleje med kvinderne mens de sov. Under samlejet kunne Incubus bruge den sæd, som Succubus havde indsamlet, og derfor kunne Incubus gøre kvinderne gravide. Hvis spøgelses-samlejet medførte graviditet, ville dæmonerne have nemmere ved at påvirke barnet, eller barnet ville blive født med fysiske skavanker. En Succubus var tiltrækkende og havde et ubeskriveligt smukt udseende, men dog med visse skønhedsfejl – eksempelvis flagermusvinger, katteøjne, horn eller haler. (Se også Incubus).

Sudarshana-chakra
(Sanskrit). Sudarshana-chakra stammer fra ”su”, der betyder ”guddommelig” og ”darshana”, der betyder ”vision”. Sudarshana betyder derfor ”guddommelig vision”. Generelt bruges Sudarshana i betydningen ”vision om noget glædeligt”. Sudarshana-chakra er en roterende skive med 108 takkede kanter i hånden på den hinduistiske gud Vishnu. Sudarshana-chakra er afbildet i den bagerste højre hånd af Vishnus fire hænder. Desuden holder han en Shankha (konkylie) i sin forreste venstre hånd, en Gada (et våben) i bageste venstre hånd, og en Padma (lotusknop) i forreste højre hånd. Iflg. Puranaerne bruges Sudarshana-chakra som et ødelæggende våben, der rettes mod fjenderne. Beskrivelsen af Vishnu med Sudarshana-chakra betyder også, at Vishnu vogter de guddommelige legemer og Himlen. Lord Sudarshana tilbedes normalt under Homa-ceremonien, hvor man afværger Djævelen og de negative kræfter eller vibrationer. Der er forskellige historier om oprindelsen af Sudarshana-chakra, men ingen menes at være autentisk. (Se også Chakra, Homa og Vishnu).

Suddhavasa
(Sanskrit). Suddhavasa betyder ”rent tilholdssted”. Suddhavasa er en gruppe på fem himle, der tilhører den fine stoflige verden Rupa-Loka, der er et tilholdssted for en Anagami, dvs. et menneske, der ikke længere skal genfødes. De har opnået Arahat-indvielsen og Nibbana Ariya-puggala. (Se også Arhat, Loka).

Sudra
(Sanskrit). Sudra er den fjerde Varna – dvs. den fjerde og laveste af Indiens oprindelige fire kaster. Shudra er beskrevet i Purusha Sukta i Rig Veda, som opdeler samfundet i fire Varnaer eller Chaturvarna. De øvrige tre Varnaer er Braminer (præster), Kshatriya (krigere og ledere), og Vaishya (landmand, handelsfolk og købmænd). Den fjerde Varna omfatter mennesker fra Sudradamai Varna, der hovedsageligt består af arbejdere, håndværkere og tjenestefolk. Ifølge de gamle tekster, udførte Shudra-kasten funktioner, der bestod i at betjene de tre andre Varnaer. Varna-systemet blev for stift i den senere vediske periode, og i nutidens indiske samfund, har man ved hjælp af lovgivning forsøgt at fjerne forskellene mellem de forskellige samfundskaster. (Se også Brahmin, Kshatriya og Vaishya).

Sufisme
(Arabisk). Sufisme stammer fra det arabiske ord ”suf”, der betyder ”uld”, og det henviser til de første tilhængeres fattige ulddragt. Desuden er stavelsen tilføjet ”isme”. Sufisme er en betegnelse for en islamisk mystik retning. Sufisme er en religiøs filosofi, der udtrykker kærlighed eller forbundenhed mellem Allah og mennesket. Der findes mange eksempler på islamisk mystik i perioden ca. 900-1400, der betragtes som islams guldalder. Sufisme indebærer mystik, åndelighed og kærlighed. Sufi-ordener lægger ofte vægt på påmindelse – ”dhikr” – af Guds navn. Man samles for at meditere, og meditationen er ofte akkompagneret af rytme eller musik. Sufismens oprindelse er ukendt, men nogle muslimer betragter sufisme som noget, der er opstået på et senere tidspunkt, mens sufierne selv mener, at deres lære går helt tilbage til Mohammad, men at den oprindeligt var uden navn. Mange muslimer, bl.a. tilhængerne af salafismen og wahabismen afviser sufismens plads i traditionel islam. (Se også Dervish og Isme, Salafisme og Wahabisme).

Suggestion
(Latin). Suggestion stammer fra ”suggestio”, der er opstået af ”suggero”, der betyder ”foreslå” og fransk ”suggestion”. Suggestion er en påvirkning af et menneskes tanker, følelser eller adfærd ved at påføre det ændrede forestillinger, ved at hæmme den selvstændige tanke- og viljevirksomhed – som evt. sættes ud af funktion – og stimulere nye sinds-, opfattelses- og helbredstilstande. Selvsuggestion kan opøves ved koncentration.

Suggestologi
Suggestologi er betegnelsen for en suggestionsmetode, der kan modvirke sygdom og udvikle indlæringsevnen. Suggestologi blev introduceret af den bulgarske læge Georgi Lozanov, der var psykiater og pædagog. Han udviklede suggestologi og suggestopædi, og hans arbejde gav inspiration til f.eks. fremmedsprogsundervisning, idrætstræning og psykoterapeutisk cancerbehandling, der involverede visualisering.

Sukhasana
(Sanskrit). Sukhasana en behagelig meditationsstilling, der også kaldes ”den nemme stilling” eller simpelthen ”skrædderstillingen”. Man krydser skinnebenene, spreder benene og sætter hver fod under modsatte knæ, samtidig med at man bøjer knæene og anbringer benene under torsoen. Slap af i fødderne og lad deres yderside hvile på gulvet, og placer indersiden af svangen under det modsatte skinneben. Man ved, at det understøttende ben er placeret rigtigt, når man ser ned og ser på en trekant, hvor siderne dannes af de to lår og de korslagte skinneben. I Sukhasana skal der være en behagelig afstand mellem fødder og bækken. Som altid, skal man sidde med bækkenet i en forholdsvis neutral position. Man kan enten lægge hænderne i skødet med håndfladerne opad, eller lægge hænderne på knæene med håndfladerne nedad. Man kan sidde i Sukhasana i længere tid, men hvis man praktiserer stillingen regelmæssigt, skal man sørge for skiftevis at placere højre og venstre ben øverst, når man krydser benene.

Sukshma
Se Sharira.

Sunyatha
(Sanskrit). Sunyatha, Shunyata eller Sunnata på pali stammer fra navneordet ”Sunya”, der betyder ”nul” eller ”intet”, men som normalt oversættes med ”tomhed” eller ”åbenhed”. Sunyatha henviser til fraværet af enhver indre identifikation med alle former for ydre fænomener. Sunyatha er identisk med det buddhistiske begreb Anatta eller Anatman, der betyder ”ikke-selv”. (Se også Anatman).

Supta Vajrasana
(Sanskrit). Supta Vajrasana er en yoga-øvelse. Supta betyder ”liggende”, Vajra er guden Indras tordenkile (og våben), og Asana betyder ”øvelse” eller ”stilling”. Direkte oversat betyder Supta Vajrasana ”det sovende lyns stilling”, men normalt kaldes øvelsen bugstrækket. Når man udfører Supta Vajrasana, ligger man udstrakt på ryggen på et underlag. Herefter bøjer man benene, og anbringer fodsålerne fladt på gulvet. Man griber nu fat om højre ankel og trækker foden bagud indtil den befinder sig ud for hoften – helst med vristen mod gulvet og foden strakt op langs kroppen. Hvis det er for vanskeligt kan man tæerne lægges ud til siden. Knæet sænkes forsigtigt ned mod underlaget. Det medfører, at lårmusklen på forsiden strækkes. Skuldre og hals afspændes, og i hver udånding kommer knæet nærmere underlaget. Herefter strækkes benet ud, og øvelsen gentages med venstre ben. I en mere avanceret udgave af Supta Vajrasana sidder man i diamantstilling med samlede knæ. Herefter læner man sig bagover mens man støtter på albuerne indtil hovedet og skuldrene rører underlaget. Knæene skal så vidt muligt røre gulvet (dog uden at bruge magt), og hænderne lægges på lårene. Man ånder normalt, og ved hver udånding kommer knæene nærmere underlaget. (Se også Vajrasana (diamantstilling).

Sura
(Sanskrit). Sura er en fællesbetegnelse for guderne – en slags titel til en guddom eller et åndeligt overhoved, der er rent, ædelt og arbejder for menneskehedens velfærd. Modsætningen er Asura, der betyder ”livskraft”. (Arabisk). Sura eller Surat betyder ”kapitel” (i Koranen). Sura betyder egentlig ”linje”, ”række” eller ”trin”. Sura er afledt af Pahlavi-ordet Suri, der betyder ”rød farve”, med henvisning til væggene omkring byerne og slottene, hvor farven var symbol på beskyttelse. Koranen består af 114 Suraer med forskellige længder. Med undtagelse af den første Sura er de disponeret efter længde med den længste Sura først. Der er derfor ingen kronologi i Koranen. Den korteste Sura (Al-Kawthar) har kun tre Ayat (vers), mens den længste (Al-Baqara) indeholder 286 Ayat. Af de 114 Suraer i Koranen, er 86 klassificeret som Mekka-suraer, mens 28 er Medina-suraer. Klassificeringen er kun omtrentlig i forhold til de lokaliteter, hvor åbenbaringen er sket. Mekka-suraerne omhandler generelt tro og det hinsides, mens Medina-suraerne er mere fokuseret på det sociale liv i det (dengang) spirende muslimske samfund. (Se også Asura).

Suraya
Se Surya.

Surya
(Sanskrit). Surya eller Suraya er Solen. I Rig-veda, hvor hverken Brahma, Vishnu eller Shiva forekommer, består treenigheden (Trimurti) af Surya, Agni og Vayu. Surya er den højeste lysskabning og hinduismens vigtigste solguddom. Surya er hersker over Navagraha, dvs. de klassiske planeter i hinduistisk astrologi. Surya afbildes ofte som fører af en stridvogn med syv heste eller en hest med syv hoveder, som repræsenterer regnbuens syv farver eller de syv chakraer. Surya hersker desuden over søndagene. Saura-sekten betragter Surya som den største guddom. Surya i skikkelse af Solen tilbedes ved daggry af de fleste hinduer, og mange templer er dedikeret til Surya overalt i Indien. Surya er navnlig specielt tilbedt ved hinduistiske ceremonier i Ratha Saptami, Makar Sankranti, Chhath og Samba Dashami.

Surya Bheda Pranayama
(Sanskrit). Surya Bheda Pranayama stammer fra ”Surya”, der betyder ”Sol”, og ”Bhedana”, stammer fra roden ”bhid”, der betyder ”at gennembore”, ”t bryde” eller ”passere igennem”. Pranayama stammer fra ”pran”, der betyder ”livskraft” eller ”vital energi” – især åndedrættet – og ”yam”, der betyder ”kontrol”. Surya Bheda Pranayama er en åndedrætsøvelse, hvor man ånder ind gennem højre næsebor. Med andre ord passerer Prana gennem Pingala eller Surya Nadi. Herefter udføres en Kumbhaka, hvor der udåndes gennem venstre næsebor, som gør gennem Ida Nadi. (Se også Ida Nadi, Kumbhaka, Pingala Nadi, Prana, Pranayama, Surya og Surya Nadi).

Surya Nadi
(Sanskrit). Surya betyder ”sol” og Nadi betyder ”kanal”. Surya Nadi er et andet navn for Pingala Nadi, som er en af de vigtigste kanaler for den åndelige energi, der strømmer til højre for rygsøjlen. Ida Nadi strømmer til venstre for rygsøjlen. Ida Nadi eller Chandra Nadi er ”måneenergi” og Pingala Nadi eller Surya Nadi er ”solenergi”, for Ida Nadi er kølig og Pingala Nadi er varm. I yoga-filosofien kaldes venstre næsebor Chandra Nadi eller Ida Nadi for ”måne-passagen” og højre næsebor kaldes Surya Nadi eller Pingala Nadi for ”sol-passagen”. Åndedrætter i højre næsebor repræsenterer livskraften, og venstre næsebor repræsenterer den mentale kraft. ”Måneenergien” eller den mentale energi anses for at være den dominerende. (Se også Ida Nadi, Nadi, Pingala Nadi og Surya).

Surya Namaskar
(Sanskrit). Surya Namaskar er en yoga-øvelse, der består af en række sammenhængende bevægelser på i alt tolv stillinger. Surya Namaskar betyder ”hilsen til Solen” eller ”hilsen til Surya”, og ofte kaldes den for ”soløvelsen”. Øvelsen består af en rækkefølge af bevægelser og Asanas, som kan praktiseres på forskellige bevidsthedsniveauer – lige fra fysisk træning til en komplet Sadhana, som inkluderer Asana, Pranayama, Mantra og Chakra-meditation. Det er ofte begyndende Vinyasa inden for en længere yogaserie. Surya Namaskara kan også henvise til andre former for ”solhilsener”. Surya Namaskar består af 2 x 12 stillinger, som udføres i en sammenhængende, glidende bevægelse. De enkelte stillinger påvirker kroppens organer, rygsøjlen og fjerner spændinger. (Se også Mantra, Pranayama, Sadhana og Vinyasa).

Sushumna Nadi
(Sanskrit). Sushumna Nadi er de syv chakraers centre, der ligger langs den æteriske rygsøjle. Sushumna Nadi er derfor betegnelsen for en subjektiv kanal eller Nadi i rygsøjlen. Sushumna er nært forbundet med Kundalinikraften og dens rejsning. I udviklingens lange løb skal Prana (livsenergi, vitalitet) strømme i Sushumna. Det betyder, at Pranaen ikke alene skal afbalanceres mellem Ida Nadi og Pingala Nadi – venstre og højre – men også strømme gennem den centrale kanal Sushumna, som nogle gange kaldes ”sølvsnoren”. Evnen til at afbalancere Ida og Pingala, og dermed få Prana til at flyde i Sushumna er en vigtig øvelse i meditation og Kundalini-yoga. Sushumna Nadis centrale kanal er symbolsk forbundet med Saraswati-floden. I Sushumna Nadi er der tre mere subtile kanaler – Vajra, Chitrini og Brahma Nadi, som Kundalinikraften bevæger sig igennem, når den bevæger sig opad i rygsøjlen fra området under Mooladhara-chakra (rodchakraet) til Sahasrara-chakra (hovedchakraet). Mooladhara-chakra er mødested for de tre vigtigste Nadier, der er kendt som Yukta Triveni. ”Yukta” betyder ”kombineret”, ”Tri” betyder ”tre” og ”Veni” betyder ”strøm”. I Kundalini Shakti er den statiske og umanifesterede Kundalinikraft symboliseret med en slange. Slangen er snoet tre og en halvt gang omkring den centrale akse Svayambhu-linga i bunden af rygsøjlen. Slangen blokerer indgangen til den centrale kanal Sushumna, som forbliver lukket, så længe Kundalinikraften ikke vækkes. Teknikken med Kundalini-yoga består i at bruge Prana (vitaliteten), og styre den gennem Ida Nadi og Pingala Nadi ned til bunden af rygsøjlen hvor Kundalinikraften ligger sammenrullet. De vitale energiers modsatrettede kræfter, der cirkulerer i Ida Nadi og Pingala Nadi vil nu være forenet, og Kundalini Shakti vil derefter stige op gennem Sushumna og de energigivende syv chakraer. (Se også Ida Nadi, Kundalini, Kundalini-Shakti, Kundalini-yoga, Mooladhara-chakra, Nadi, Pancha Makara, Pingala Nadi, Prana og Sahasrara-chakra).

Sushupti
(Sanskrit). Sushupti er en drømmetilstand eller astral bevidsthed, hvor bevidstheden er mere eller mindre frigjort fra det fysiske legeme, og delvis vågen på astralplanet på højere eller lavere underplaner afhængig af udvikling og omstændighed. Sushupti er en af de fire bevidsthedstilstande – Avastha – der er beskrevet i Mandukya-Upanishad. De fire tilstande kaldes Jagrat (den vågne tilstand), Svapna (den drømmende tilstand), Sushupti (den dybe drømmeløse tilstand), og Turiya (en tilstand af høj åndelig bevidsthed). Ønsket om selvrealisering begynder i hverdagen. Mennesket sover det meste af sit liv, og hvis man forstår søvnen, vil det være muligt at nå målet hurtigere. Jagrat, den vågne tilstand, er nem at forstå. Under Svapna eller søvnens drømmende bevidsthed har Jagrat – den vågne tilstand – indvirkning på tankesindet. Kroppen hviler sig, men bevidstheden er aktiv. Sushupti eller den drømmeløse søvn, er en tilstand hvor det fysiske menneske befinder sig i dyb selvforglemmelse. Det er et stadie, der klart adskiller sig fra både den vågne tilstand (Jagrat) og den drømmende tilstand (Svapna). Under Sushupti er både kroppen og tankesindet i hvile. Og når man vågner, har man en oplevelse af, at man er helt udhvilet. Turiya er en tilstand af overbevidsthed. Det er det dybeste fravær fra alt i den materielle verden. Turiya er menneskets højere bevidsthed. (Se også Avastha, Jagrat, Svapna og Turiya).

Suta-Maya Prajna
Se Prajna.

Sutra
(Sanskrit). Sutra betyder ”tråd”, ”ledetråd”, ”læretekst”. Sutraer er et sæt læreregler eller aforismer for rigtig livsførelse iflg. sanskritlitteraturen. Yoga Sutra er eksempelvis en samling og systematisering af praktiske metoder til selvrealisering via åndelig udvikling og frigørelse, skrevet af den indiske vismand Patanjali for mere end 1.500 år siden. Yoga Sutras er skrevet i et symbolsk sprog med den åbenlyse hensigt, at stille krav til tænkeevne og hukommelse. Yoga Sutras er populær blandt hinduer, som er et af de få folk i verden, der stadig leve efter regler, der er i overensstemmelse med den gamle religiøse og filosofiske tænkning. Der findes Sutraer om stort set ethvert emne, men som regel er Sutraerne forbundet med Vedaerne, hvor der er tre typer: Kalpa-sutraer (regler for offerritualer). Grhya-sutraer (nationale regler), som er familieritualer som f.eks. ægteskab, fødsel, navngivning osv. Samayacharika-sutraer, som bl.a. behandler told- og skatteregler m.m. Kalpa-sutraer tilhører Shruti-skrifterne (det, der er hørt eller åbenbaret), mens de to andre sutra-typer tilhører Smriti-skrifterne (det, der er husket), og som er overført mundtligt fra generation til generation. I buddhistiske skrifter er Sutra almindeligt kendt under pali-udtrykket Sutta. Et Sutra-værk, der er kendt i Vesten, er Vatsyayanas håndbog i erotik – Kama-Sutra. (Se også Kalpa-sutraer, Kama-Sutra, Patanjali, Shruti, Smriti og Sutta).

Sutra Neti
(Sanskrit). Sutra Neti er en yogateknik, hvor der anvendes en speciel tråd til at rense passagen i næsen. Sutra betyder ”tråd”, og rensningen foregår ved at føre en lang tråd gennem næsen. Man skal bruge en speciel tråd til formålet. Den skal være lavet af bomuld – ikke af syntetiske fibre, og den skal ikke være stramt viklet. Den skal være ca. 4 mm tyk og længden 35 cm lang. Det er en god idé først at øve sig med Jala Neti for at sikre sig, at næseborene er klar. (Se også Neti, Dugdha Neti, Ghrita Neti, Jala neti, Neti Kriya og Neti Kriya).

Sutratma
(Sanskrit). Sutratma eller Sutratman er sammensat af ”sutra”, der betyder ”tråd”, og ”atman”, der betyder ”Selv”. Det er ”Selvets tråd” – den gyldne tråd af selvbevidst individualitet, eller strømmen af sjælelig selvbevidsthed – hvor menneskets stofprincipper er trukket som perler på en guldtråd. Det er Sutratma eller strømmen af sjælens bevidsthedsliv, der er den grundlæggende individualitet i alle skabninger, og som afspejles i og gennem de mange mellemliggende legemer, slør eller redskaber, som rummer det usynlige menneske. Sutratma er ”tråden, der består af ånd”. Sutratma er den direkte livsstrøm, der strømmer fra monaden, gennem den åndelige triade og kausallegemet til personligheden, hvor den er forankret i det æteriske hjerte. Livsstrømmen styrer blodcirkulationen i hele det fysiske legeme. Sutratma defineres som ”en tråd, der forbinder alle menneskets aspekter med det guddommelige”. Sutratma er omtalt i Bibelen, hvor den kaldes ”sølvsnoren”. Sutratma er også et navn for den fine tråd af buddhisk stof, der holder de permanente atomer sammen. (Se også Buddhi og Permanente atom).

Sutta
(Sanskrit). Sutta, Sutta Pitaka eller Suttanta Pitaka er den anden af de tre dele i Tipitaka eller Pali-værkerne, der er en samling af buddhistiske skrifter i Theravada-buddhismen. Sutta Pitaka indeholder mere end 10.000 Suttaer (taler), som stammer fra Buddha eller hans nærmeste chelaer. Digha Nikaya Sutta er en samling af lange taler i Sutta Pitaka. Desuden findes Majjhima Nikaya Sutta, Samyutta Nikaya Sutta med over 2.000 Suttaer, Anguttara Nikaya Sutta, der er en samling af er flere tusinde Suttaer, Khuddaka Nikaya Sutta, der er en samling af mindre Suttaer, som alle indgår i de buddhistiske Tripitaka-værker. (Se også Sutra).

Svabhavat
Se Substans.

Svadhisthana-chakra
(Sanskrit). Svadhisthana-chakra er yogalærens betegnelse for det andet og næstnederste af de syv primære chakraer iflg. den hinduistiske tantriske tradition. Svadhisthana-centret befinder sig i den æteriske rygsøjle i det sakrale område bag skambenet. Svadhisthana-chakra har seks ”kronblade” eller ”egre”, der er illustreret med sanskrit bogstaver, der er skrevet med lys. Det er ”Bam”, ”Bham”, ”Mam”, ”Yam”, ”Ram” og ”Lam”. Den mantriske lyd i midten af chakraet er ”Vam”. Svadhisthana-chakra er placeret ved halebenet ca. to fingerbredder over Mooladhara-chakra. Det har som nævnt seks ”kronblade”, der er i overensstemmelse med de roterende bevidsthedsstrømme, der også er kendt som Vrittis. Svadhisthana-chakra befinder sig i æterlegemet foran på det fysiske legeme ud for skambenet. Svadhisthana beskrives som en lotus med seks rødorange kronblade. Inde i lotusen er der en hvid halvmåne, som er formet af to indre cirkler i forskellige størrelser, den ene inde i den anden. Halvmånen er Tattwa for vandelementet, og den er vist som en halvmåne af sølv, og guddommen er den hvide Varuna med fire arme. Han sidder på en krokodille og holder en løkke i hånden. Svadhisthana er forbundet med det ubevidste og med menneskets følelsesliv. Svadhisthana er tæt forbundet med Mooladhara, for i Svadhisthana ligger forskellige Samskaraer (potentiel karma) i dvale, og de kommer til udtryk via Mooladhara. Svadhisthana indeholder ubevidst begær – især seksuel lyst – og det er yderst vanskeligt at løfte Kundalini Shakti (bevidsthedsenergien) over Svadhisthana på grund af den ubevidste lyst. Mange indviede har stået over seksuelle fristelser i relation til Svadhisthana-chakra. Det er forbundet med tungen, smagssansen og ikke mindst med kønsorganerne og reproduktionsevnen – dvs. med de endokrine kirtler fra testikler hos mænd eller æggestokke hos kvinder. Kirtlerne producerer hormonerne testosteron eller østrogen, som er vigtige aspekter i den seksuelle adfærd. (Se også Mooladhara, Samskara og Varuna).

Svadhyaya
(Sanskrit). Svadhyaya betyder ”selvindlæring”. Svadhyaya er imidlertid et begreb i hinduismen med flere betydninger, bl.a. i forbindelse med studier af Vedaerne og andre hellige bøger. Ordet henviser bl.a. til recitering – f.eks. gentagelse af vedaerne med høj stemme, men Svadhyaya bruges også som en betegnelse for selve Vedaerne. I ortodoks brahmanisme lovprises Svadhyaya som udtryk for ”studie af skrifterne” og Darsana, ”der hjælper med forståelsen af Paramatmans natur.” Nogle oversættere bruger udelukkende ordet ”undersøgelse” uden at præcisere typen af undersøgelsen. (Se også Darsana og Paramatman).

Svapna
(Sanskrit). Sushupti er en drømmetilstand eller astral bevidsthed, hvor bevidstheden er mere eller mindre frigjort fra det fysiske legeme, og delvis vågen på astralplanet på højere eller lavere underplaner afhængig af udvikling og omstændighed. Sushupti er en af de fire bevidsthedstilstande – Avastha – der er beskrevet i Mandukya-Upanishad. De fire tilstande kaldes Jagrat (den vågne tilstand), Svapna (den drømmende tilstand), Sushupti (den dybe drømmeløse tilstand), og Turiya (en tilstand af høj åndelig bevidsthed). Ønsket om selvrealisering begynder i hverdagen. Mennesket sover det meste af sit liv, og hvis man forstår søvnen, vil det være muligt at nå målet hurtigere. Jagrat, den vågne tilstand, er nem at forstå. Under Svapna eller søvnens drømmende bevidsthed har Jagrat – den vågne tilstand – indvirkning på tankesindet. Kroppen hviler sig, men bevidstheden er aktiv. Sushupti eller den drømmeløse søvn, er en tilstand hvor det fysiske menneske befinder sig i dyb selvforglemmelse. Det er et stadie, der klart adskiller sig fra både den vågne tilstand (Jagrat) og den drømmende tilstand (Svapna). Under Sushupti er både kroppen og tankesindet i hvile. Og når man vågner, har man en oplevelse af, at man er helt udhvilet. Turiya er en tilstand af overbevidsthed. Det er det dybeste fravær fra alt i den materielle verden. Turiya er menneskets højere bevidsthed. (Se også Avasthas, Jagrat, Sushupti og Turiya).

Svarga
(Sanskrit). Svarga eller Swarga er også kendt som Svarga Loka, der er en af syv Lokaer eller bevidsthedsplaner i hinduistisk kosmologi. Loka’erne er i rækkefølge: Bhu Loka eller Prithvi Loka (det fysiske plan), Bhuvar Loka, Svarga Loka, Mahar Loka, Jana Loka, Tapa Loka, og det højeste be-vidsthedsplan er Satya Loka eller Brahma Loka. Det er de metafysiske eksistensplaner, hvor mennesker af forskellige udviklingsgrad og tilstand befinder sig. (Se også Loka).

Svastika
(Sanskrit). Svastika er et af de ældste (muligvis det allerældste) af alle symboler hos alle folkeslag. Svastika er symbolet på verdensaltets skabelse. Det kaldes også Jaina-korset, det hermetiske kors, hagekorset, croix cramponnee og nogle gange – men vistnok fejlagtigt – Thors hammer. Svastika eller hagekorset er oprindeligt et solkors. Ordet ”Svastika” stammer fra sanskrit, og er sammensat af tre stavelser: ”Su” som betyder ”god”, ”Asti”, som betyder ”skabning”, og ”Ka”, som betyder ”det gode”. Ordet ”Gud” er afledt af ”god”, og ”Svastika” repræsenterer den gode skabning eller Gud og det gode. Hermed skulle det være slået fast, at hagekorsets oprindelige eller dybere betydning er absolut positiv. Svastika var kendt i både Indien og Kina i mere end 3.000 år før kristendommen, og det er desuden fundet både i Troya og hos mayaerne. Svastika er som sagt et solkors, og det symboliserer livets bevægelse. Livet er ikke statisk. Den vertikale linje i solkorset er det aktive dynamiske princip, og den horisontale linje er det passive statiske princip. Solkorset repræsenterer desuden en opdeling i en højere og en lavere natur. Menneskets højere åndelige natur er bundet i kødet til den fysiske verden via det passive statiske princip, men mennesket kan frigøre sig fra bindingen ved hjælp af det aktive dynamiske princip. Korset eksisterede derfor længe før, nazisterne begyndte at bruge det. Hitlers misbrug af solkorset skaber i nutiden meget negative associationer hos de fleste mennesker, men det er som sagt et meget gammelt solsymbol, som ikke er skabt af Hitler, men misbrugt af Hitler. Svastika symboliserer bevægelse. Det er nemt at forestille sig, at det cirkelformede eller hjulformede solkors roterer omkring sin egen akse, og at armene på hagekorset viser retningen for rotationen. Retningen skjuler vigtige informationer, for korset kan illustrere Guds eller det godes bevægelse fra et guddommeligt niveau ned i manifestation i stadig tættere stof. Bevægelsen beskriver dermed livets involutionsproces eller indviklingsproces – dvs. bevægelsen væk fra det åndelige eller guddommelige udgangspunkt mod stadig større indvikling i stoffet (materialisme). Det var den version af hagekorset, nazisterne valgte som deres symbol. De spejlvendte dermed det oprindelige solkors, som repræsenterede involutionskræfterne, der fra menneskehedens synsvinkel er ondt. Mennesket er underlagt evolution, og rotation i den modsatte retning symboliserer derfor livets evolutionsproces – dvs. en bevægelse væk fra bindingen til og identifikation med det fysiske mod stadig større åndeliggørelse. Fuldkommengørelsen repræsenteres af livets tilbagevenden til udgangspunktet. Jesus sagde: ”Bliv da fuldkommen som min Fader i Himlen er fuldkommen”. Det samme budskab og den samme evolutionsproces beskrev de gamle egyptere ved hjælp af sønneguden Horus, som til slut bliver Ra-Herakte og forenes med Ra (Gud). Det høje bevidsthedstrin er identisk med åndsvidenskabens Kristusbevidsthed. (Se også Croix Cramponnee).

Svatantrya
(Sanskrit). Svatantrya stammer fra ”sva”, der betyder ”selv”, og ”tantram”, der betyder ”afhængighed”. Bogstaveligt betyder Svatantrya derfor ”selv-afhængighed” i betydningen ”fri vilje”. Det er et begreb i Kashmiri Shaivismen for guddommelig suverænitet. Svatantrya beskrives som en energi, der udstråler fra Den Højeste (Paramasiva). Det er en bølgebevægelse inde i bevidstheden (Spanda), der fungerer som Universets fundament. Eller med andre ord er Svatantrya det skabende ord eller Logos (Paravak). Svatantrya står i modsætning til det vedantiske begreb Brahman, som udelukkende er et bevidst vidne til skabelsen, som får påført en illusion (Maya) af en ydre kraft. Iflg. Kashmiri Shaivismens synspunkt er skabelse en aktiv viljeshandling fra den højeste bevidsthed (Shiva), som bruger sin uovervindelige viljestyrke (Svatantrya). Det er et vigtigt aspekt i Pratyabhijna-skolens Kashmir Shaivisme. Svatantrya er et begreb, der er essentielt i mange åndelige spørgsmål i Kashmir Shaivismen, og det samme gælder Shivas (Guds) guddommelige enemagt, Caitanya (bevidstheden), Vimarsa (den skabende kraft), den mantriske virkning og Kundalinikraften. (Se også Kashmir Shaivisme).

Swami
(Sanskrit). Swami eller Swamin er sammensat af ”sva”, der betyder ”selv” eller ”ens eget”, og ”pada”, der betyder ”position” eller ” status i udviklingen”. Swami er en lærer, en yogi, en asket eller en åndelig vejleder. Swami bruges bl.a. som ærestitel i slutningen af navne. Swami-ordenen blev grundlagt af Adi Shankara, som brugte betegnelsen for en religiøs lærer. En Swami var derfor oprindeligt en munk. Udtrykket henviser sædvanligvis til mænd, men det bruges også til kvinder, der har aflagt ed, og som har besluttet at opgive deres sociale og verdslig status for at følge yogaens udviklingsvej.

Swara-yoga
(Sanskrit). Swara-yoga er en selvstændig del af yogasystemet. Swara-yoga er beslægtet med Hatha-yoga og Kundalini-yoga. Swara-yoga arbejder med Ida Nadi og Pingala Nadi og deres funktioner ved hjælp af åndedrætsteknikker, som er baseret på åndedrættets balance ved at regulere luftstrømmen i næseborene. Når næseborene fungerer uafhængigt af hinanden, påvirker de kroppens kemi på en anden måde, end når vejret trækkes normalt. Ifølge Swara Yoga repræsenterer højre næsebor Solens hede eller kvaliteten varme, som øger kroppens syrlige sekreter, mens venstre næsebor repræsenterer Månens kølighed eller kvaliteten kulde, som øger de basiske sekreter. Både højre og venstre næsebor er forbundet med hver sin modstående hjernehalvdel. Næsen er i direkte kontakt med hypotalamus via forbindelsen til den olfaktoriske hjernelap. Hypotalamus er en del af det limbiske system, der har relation til følelser og motivation. Når vejret trækkes gennem næseborene, er åndedrættet forbundet med den neuromotoriske respons og derved med det autonome nervesystem. Den neuromotoriske respons påvirker hjernehalvdelene og deres primære aktiviteter i hjernen, og påvirkningen er kemisk. Signalstofferne er hjernens kemiske budbringere, og de har indflydelse på alle kroppens funktioner. Gennem et netværk af sensoriske nerver i næsen er næseborene forbundet med subtile æteriske nadier. Påvirkning af nadierne er nøglen til Swara Yoga-teknikken. Iflg. Swara Yoga kan man få herredømmet over vejrtrækningen ved gennem hvert næsebor at ændre vejrtrækningen regelmæssigt. Ved kraftig indånding gennem næsen, man kan beslutte, hvilket næsebor, der skal være det dominerende. Nadierne Ida og Pingala, der er forbundet med henholdsvis venstre og højre næsebor, aktiveres, når det tilsvarende næsebor er aktiveret. Sushumna Nadi i rygsøjlen aktiveres, når begge næsebor fungerer samtidigt, og normalt sker det kun et kort øjeblik i overgangen fra det ene næsebor til det andet i åndedrætsøvelsen. Det samme sker henholdsvis morgen og aften. Den periodiske vekslen mellem næseborene afbalancerer hele systemet. Kontrol over denne balance er det grundlæggende mål Swara Yoga. (Se også Hatha-yoga, Ida Nadi, Kundalini, Kundalini-yoga, Pingala Nadi og Sushumna Nadi).

Swaraj
(Sanskrit). Swaraj er sammensat af ”sva”, der betyder ”selv” eller ”egen” og ”raj”, der betyder ”konge” eller ”hersker”. Swaraj betyder ”selvstyre”, og ordet blev anvendt af Gandhi som synonymt med ”hjemmestyre”. Ordet henviser sædvanligvis til Gandhis koncept for indisk uafhængighed af udenlandsk (engelsk) dominans.

Swastikasana
(Sanskrit). Swastikasana eller Svastikasana stammer fra ”Svastik”, der betyder ”lovende”. Swastikasana er en behagelig meditationsstilling i stil med Siddhasana, og muligvis er det grunden til, at den kaldes ”den lovende stilling” eller ”den lykkebringende stilling”. Stillingen udføres ved at man sidder på gulvet og strækker benene samlet frem foran sig. Hænderne placeres ved siden af kroppen med håndfladerne på gulvet og med samlede fingre, som peger fremad. Herefter bøjes det højre ben, som placeres på venstre bens lår. På samme måde bøjes venstre ben, som placeres på højre lår. Fodsålerne skal placeres mellem lår og lægmuskler at undgå skader på læg- og haser. Begge hænder anbringes på knæene. (Se også Siddhasana og Svastika).

Sygdom
Åndsvidenskaben oplyser, at enhver sygdom skyldes blokeret sjælsenergi. Når tanker, følelser eller den fysisk-æteriske krop yder modstand mod sjælens hensigt i en inkarnation, opstår der sygdom i den del af personligheden, der er svagest. Der er naturligvis også sygdomme, som stammer fra udefrakommende indflydelser, der påvirker organismen og skaber sygdom. En stor del af den form for sygdom skyldes ofte ufornuftig behandling af det fysiske legeme (røg, spiritus, narkotika, junkfood osv.), men det er også et symptom på manglende sjælskontakt. Sjælskontakt kræver, at sjælens fysiske redskab behandles med stor respekt, og betragtes som sjælens fysiske tempel.

Sylfe
Se Naturånder.

Sylfide
Se Naturånder.

Symbol
(Græsk). Symbol stammer fra det græske ”symbolon”, der betyder ”varsel” eller ”tegn”. Et symbol repræsenterer noget, der illustrerer eller står for noget andet − et synligt tegn for noget usynligt eller uhåndgribeligt. Symboler er figurer eller tegn, som i stiliseret form illustrerer sandheder – navnlig abstrakte sandheder – der ikke let kan udtrykkes i ord eller ikke må nedskrives. Symboler er ikke det samme som et sindbillede, fordi alle sindbilleder er symboler – men ikke omvendt. I de tidligste skriftsystemer fandtes der ikke bogstaver. Tanker, sætninger eller ord blev udtrykt ved hjælp af symboler – f.eks. i hieroglyfferne eller det gamle kinesiske alfabet, med tusindvis af tegn, som først i 1923 blev afløst af et bogstavalfabet.

Symbolik
(Egyptologi). Når man studerer det gamle Egypten er det almindeligt at høre udtalelser om, at et egyptisk relief symboliserer et eller andet. Helt overordnet kan man sige, at et symbol er et fysisk objekt, der repræsenterer en subjektiv eller abstrakt idé. Set i dette lys er det magiske billedsprog, der eksempelvis ses i de faraoniske grave i Kongernes dal, hvor reliefferne fortæller om Solens og livslysets ubeskrivelige genfødsel, i høj grad symbolik. Men det medfører også, at egyptologernes brug af ordet ”symbol” bliver uklart. Det siges eksempelvis, at hanflodhesten symboliserede ondskab, men hanflodhesten er ikke et symbol på det onde, for det store og tunge dyr symboliserede ikke ødelæggelse – det VAR ødelæggelse, når det trampede afgrøderne ned. Flodhesten var ikke ond. Den gjorde bare det, som flodheste gør og altid har gjort. Men dens naturlige adfærd skabte problemer for menneskets adfærd. Derfor er der intet i naturen, der i sig selv er ondt. Det har sin naturlige plads i helheden, men adfærden, kan begrænse udviklingen for andre skabninger. Derfor er ondskab en relativ ting. Jagt og drab på flodhesten medførte reelt fjernelse af problemet. Et andet eksempel er faraoen, der ofrer en lotus til solguden, for ved offerhandlingen genskabte han i fysisk form betingelserne for skabelsen af Universet, som symbolsk eller principielt lå skjult i lotusplantens naturlige vækst. Eksemplerne viser, at egypternes verdenssyn stammede fra deres iagttagelse af naturen og dens processer. Alt i skabelsen var for dem udtryk for en bagvedliggende, iboende idé eller guddommelig hensigt, som havde antaget form. Dermed blev enhver form et symbol, der skjulte en guddommelig kraft og kvalitet, som havde sin naturlige og nødvendige plads i skabelsens helhed. Ethvert symbol eller enhver form kunne derfor afkodes i meditation eller ved dyb refleksion, der typisk indebar en proces, der gik gennem fem faser: 1) Meditation på en bestemt forms natur. 2) Meditation på en bestemt forms kvalitet. 3) Meditation på en bestemt forms formål. 4) Meditation på det liv, der besjæler en bestemt form. 5) Den endelige og dybeste erkendelse af et symbol ville medføre, at den mediterende blev ét med meditationsobjektet, idet alt i skabelsen udgør en helhed.

Synkretisme
(Græsk). Synkretisme er afledt af ”synkretismos”, som igen – sandsynligvis – er afledt af det latinske ord ”syncretismus”, som betyder ”at sammenblande” eller ”forene”. Synkretisme er forsøg på eller en reel forening af forskellige synspunkter. Synkretisme er eksempelvis betegnelsen for kombinationen af forskellige trosretninger på en måde, der får deres forskellighed til at gå i opløsning.

Synkronisitet
(Græsk). Synkronisitet stammer fra ”synkhronos” og er afledt af ”synkron”, der betyder ”samtidig” eller ”simultan”. Synkronisitet betyder derfor ”samtidighed” vel at mærke ”meningsfuld samtidighed” eller ”koincidens” mellem indre (psykiske) og ydre (fysiske) begivenheder, der ikke står i indbyrdes årsagssammenhæng med hinanden. Synkronisitet er relateret til synkronisering, men det har stort set den modsatte mening, fordi synkronisering er en (menneskeskabt) organiseret koordination i tid – f.eks. at en bus afgår fem minutter efter at toget er ankommet. Sagt på en anden måde er synkronisitet en oplevelsen af, at to eller flere begivenheder uden tilsyneladende årsagssammenhæng, eller ved at usandsynligt sammentræf opleves, som om de optræder sammen på en meningsfuld måde. Et eksempel kan være to mennesker, der ikke har mødt hinanden i mange år, men begge har ønsket at finde hinanden og til sidst tilfældigt møder hinanden i en tilfældig bus i en fremmed by, hvor de er ankommet til med hver sit tog. Ofte ses synkronisitet ved aktiviteter, hvor udfaldet kan opfattes som heldigt eller uheldigt – f.eks. i spil, i kærlighed osv. Teorien om meningsfuld samtidighed og gentagne oplevelser af synkronisitet hos de samme personer, som oplever begivenheder uden årsagssammenhæng, blev lanceret i 1920 af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung (1875-1961), og synkronisitet har en vigtig rolle i jungiansk og arketypisk psykologi og coaching.

Synode
(Græsk). Synode stammer fra ”synodos”, der betyder ”sammenkomst”. Ordet er sammensat af ”syn” og ”hodos”, der betyder ”vej” eller ”passage”. Synode har samme betydning som koncil, men koncil bruges som regel om de økumeniske (fælleskirkelige) forsamlinger, mens synode ofte bruges om mere afgrænsede lokale diskussioner. Synoder repræsenterer kirkeligt selvstyre, der fungerer uafhængige af statsmagten.

Syzygi
(Græsk). Syzygi er et gnostisk udtryk, der betyder et par, hvoraf den ene part er aktiv, mens den anden er passiv.

Sædmanu
Se Manu.

Sædtanke
Se Nøgleord.

Sæmunds Edda
Se Edda.

Søjler
(Egyptologi). I det gamle Egypten var søjlerne i templerne mere end nødvendige støtter for de overliggere, der bar tempeltaget. Søjlerne var desuden symboler på Universet, som voksede frem af urhavet. Templet repræsenterede en form eller et legeme, som var besjælet, og som havde et specifikt formål i samspillet med andre legemer eller besjælede former i den kosmiske helhed. Navnlig to planter symboliserede vækst og udvikling fra mørkt stof (materialisme) til lysende sjæl og ånd – lotusplanten og papyrusplanten. Derfor valgte de gamle egyptere at forme tempelsøjlerne som de to planter, fordi tempelindvielserne symbolsk indebar samme vækst for neofytterne. Begge planter har rødderne i nilslammet (mørkt stof – eller materialisme på det fysiske plan). De vokser op gennem vandet (følelsernes element eller astralplanet). De løfter sig op i luftelementet (tankens plan eller mentalplanet). Og de åbner sig for at modtage lyset fra Solen (sjælen eller ånden). (Se også Papyrus og Lotus).

Sølv
(Egyptologi). Egypterne brugte store mængder guld og et ædelt metal, de kaldte elektrum. Sidstnævnte er et ukendt metal, som sandsynligvis var renere og mere ædelt end guld. Til gengæld var sølv ikke til rådighed i samme omfang. Ikke desto mindre forstod egypterne at anvende sølvet, som de kaldte ”det hvide metal”. Guldsmedene fremstillede smukke sølvsmykker, og de brugte sølv til udsmykning af statuer og møbler. I myterne fortæller egypterne, at guderne har knogler af sølv og kød af guld. Det hvide metal blev importeret fra lande mod øst og nord. Sølvet omtales kun sjældent i de gamle skrifter.

Sølvalderen
Se Treta-yuga.

Sølvsnoren
Sølvsnoren er betegnelsen for den magnetiske tråd af æterisk stof, der forbinder det æteriske legeme med det fysiske. Forbindelsen er fastgjort i hjerteområdet. Når bevidstheden forlader det fysiske legeme – eksempelvis under narkose – træder den ind i æterlegemet, men forbindelsen mellem den frigjorte og den forladte del af det fysisk-æteriske legeme opretholdes via den æteriske tråd. Forbindelse afbrydes, når den fysiske død indtræffer, hvorefter bevidstheden først forlader det faste fysiske legeme og efter et kort ophold i det æteriske legeme, glider bevidstheden over i astrallegemet på astralplanet, hvor den første fase af efterlivet leves.


Side : 1 2 3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook