Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GUDER-GUDINDER-&-GUDEMENNESKER

GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Hvad skete der i Egyptens mysterieskoler? Hvad underviste man i? Hvilken udvikling medførte det? Og hvorfor var mysterielæren hemmelig?

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-November

 

Ny artikel:

BESÆTTELSE

- årsager, virkninger og eksorcisme

af Kenneth Sørensen

 

Nyhed-Besættelse-årsag-&-virkningDen alvorligste fare ved besættelse er sandsynligvis, at sjælen mister kontrollen over sit fysiske redskab, for det betyder, at sjælen ikke har et redskab til at opnå erfaring i den fysiske verden. Det er netop den situation, der indtræffer, hvis et menneske er så uheldigt at åbne sig for destruktive væsener fra de indre planer. Besættelse har været et kendt fænomen i hele verden i hundredvis af år. Der findes utallige beviser på besættelse, og Bibelen giver adskillige eksempler på, hvordan Jesus uddrev besættende ånder. De gamle grækere og romere havde veldokumenterede teorier om, hvordan afdøde kunne påvirke de levende. Det samme gør sig gældende i Kina og Japan, som har en stærk tradition, der også betoner vigtigheden af at stå på god fod med forfædrene i åndeverdenen, så de ikke bliver irriterede, og måske går til angreb.

I nutiden er besættelse ikke et område, som inden for psykologien og psykiatrien har seriøs opmærksomhed. Det kan undre, for der findes faktisk klare kliniske forskningsresultater, som dokumenterer fænomenet. I artiklen tages der udgangspunkt i to bøger, der behandler emnet: The Unquiet Dead af psykologen dr. Edith Fiore, og Freeing the Captives af lægen Louise Ireland-Frey. Desuden gives der et indblik i Alice A. Baileys holdning til emnet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-855/

 

Ny artikel:

FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT

af J.J. van der Leeuw

 

Nyhed-Fra-uvirkeligt-til-virkeligtDet dybeste mysterium skjuler sig i de mest velkendte ting i livet. Hvis der er noget mennesket føler sig sikker på, noget som det er overbevist om, at det kender fuldt og helt, så er det den verden, der omgiver det. Mennesket er bevidst om den omgivende verden. Den er fast og synlig. Det er en verden, der er så virkelig, at det betragtes som vanvittigt at tvivle på dens eksistens. Man kan både se og føle den omgivende verden. Man kan løfte tunge og faste ting i den. Man kan slå sig på den ufleksible fasthed. Og man er altid overbevist om, at det er et grundlæggende faktum i menneskets tilværelse. Det betragtes som indiskutabelt, at der uafhængig af mennesket og adskilt fra mennesket, findes en fysisk verden, som i bund og grund er virkelig, fast og håndgribelig.

Inden i mennesket er man opmærksom på en anden verden, som er lige så virkelig. Den er også anerkendt som et grundlæggende faktum i menneskets liv. Men det er en bevidsthedsverden, en livsverden, en erkendelsesverden. Det er en verden, der forbindes med følelsen af, at man eksisterer. Men sædvanligvis er opmærksomheden ikke rettet mod den indre verden, og for de fleste er den et tåget og gådefuldt område, som skaber tanker og følelser, begær og impulser, glimt af inspiration og pludselige idéer, som strømmer ind i det daglige liv med en kraft, der er så overbevisende, at den ikke kan afvises.

De gådefulde indre reaktioner accepteres også som kendsgerninger, selv om man ved endnu mindre om dem end om den faste ydre verden med ”materielle ting”, som mennesker er voldsomt optaget af. På den måde bliver mennesket konfronteret med det mystiske faktum, at det ikke kender sin egen bevidstheds indre verden, selv om den er mennesket selv, og at den ydre verden, som mennesket forudsætter ikke er mennesket selv, tilsyneladende betragtes som kendt og hjemlig.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-859/

 

Ny artikel:

DEN MYSTISKE AKKORD

af C.W. Leadbebater

 

Nyhed-Den-mystiske-akkord-LeadbeaterEr en uddannet clairvoyant i stand til på flere tusinde kilometers afstand øjeblikkeligt at finde et bestemt menneske? Tilsyneladende er det et mysterium for mange, og derfor skal der gøres forsøg på at give en forklaring, selv om det ikke er let at udtrykke det helt klart. Det er ikke muligt at give en klar beskrivelse af metafysiske kendsgerninger med fysiske ord, for ordene er altid misvisende i et vist omfang, selv når de opleves som meget indlysende.

Menneskets forskellige kræfter og kvaliteter manifesteres i organerne som vibrationer, der udsendes fra hvert legeme.  Vibrationen kan man kalde en akkord eller en grundtone. Et eksempel er astrallegemet. Fra mange forskellige vibrationer, som er almindelige for astrallegemet, skabes der en slags gennemsnitlig tone, som man kan kalde grundtonen i et menneske eller menneskets akkord på astralplanet. Sandsynligvis er der et stort antal gennemsnitsmennesker, som har en astral grundtone, der stort set er identisk, og derfor er den astrale akkord ikke tilstrækkelig til at identificere et menneske med sikkerhed. Men mentallegemet har også en gennemsnitlig akkord, og det samme gælder kausallegemet. Desuden er der grundtonen fra den æteriske del af menneskets fysiske legeme. Man har endnu aldrig fundet to mennesker med identiske grundtoner på alle planer. Derfor er grundtonen i hvert eneste menneske unik, og derfor kan den bruges som et middel, der altid gør det muligt at identificere et menneske ved at udskille grundtonen fra resten af menneskeheden. Hos lavt udviklede stammer i urskoven vil der muligvis være tilfælde, hvor udviklingen stadig er så begrænset, at det kan være vanskeligt at skelne grundtonerne fra hinanden, men hos højere udviklede mennesker vil det aldrig være vanskeligt for en kompetent clairvoyant, for der er ingen risiko for forveksling.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-856/

 

Ny artikel:

DEVAERNES BEVIDSTHED

af Geoffrey Hodson

 

Nyhed-Devaernes-bevidsthedDevaernes opfattelse af Logos adskiller sig radikalt fra menneskets. Devaerne forestiller sig ikke en central, personlig og individuel bevidsthed, men snarere en udbredt livskraft eller energi og en intelligent kraft, som gennemstrømmer hele systemet, former og besjæler ethvert atom og udfylder rummet mellem formerne, uanset om det er atomer, planeter eller Solen.

Selv om de oplever kraften som en altgennemtrængende immanens, ved de også, at de selv er en del af kraften, for devaerne er legemliggørelse af kraften. De kender ikke en anden vilje eller intelligens end den, der styrer deres aktiviteter. Det dominerende kendetegn ved devaernes bevidsthed er en erkendelse af både enhed med hinanden og med den centrale livskilde. Det er umuligt for devaerne at udtrykke egoisme, separatisme, begær, besiddertrang, vrede, frygt, oprør eller indignation, for grundlaget for deres erkendelsen er alle livsformers enhed. De er legemliggørelse af enhed, og de viser fuldt ud – hver på deres niveau – alle de karakteregenskaber, som er naturlige og i harmoni med virkeliggørelsen af enhed.

Alle devaer er instinktivt kærlige, men deres kærlighed er langt mere upersonlig end menneskets. Genstanden for deres kærlighed betragtes ikke som en tiltrækkende ydre form eller personlighed, men som en anden legemliggørelse af den livskraft, som inspirerer dem selv. De erkender den fælles livskilde og hensigt, og derfor sender de genstanden for deres hengivenhed en upersonlig kærlighed kombineret med respekt og en vis åndelig opfattelse pga. lighed i natur.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-857/

 

Forside-Midterspalte-03-

 

ER VERDENSKRISEN

EN PERSONLIG KRISE?

 

Hvorfor er den globale krise en personlig krise – dvs. en krise i det enkelte menneskes liv? Alle mennesker fødes på et bestemt tidspunkt, i en bestemt udviklingsperiode og i et bestemt samspil med andre. Mennesket er ikke den inkarnerede personlighed. Mennesket er en sjæl. Det er derfor logisk, at begivenhederne i makrokosmos afspejles i mennesket selv, for alle mennesker er forbundet med deres sjæl. Og derfor er det indlysende, at verdenskrisen er det enkelte menneskes personlige slagmark.

Menneskehedens krise kan kaldes en bevidsthedskrise. Eller en værdikrise. Eller måske er det en krise, der skal vække mennesket til fornuft. Mennesket lever i en verden, der enten kan lulle det i søvn eller få det til at vågne op. Det er et personligt valg. Verdenskrisen er en chance, der skal vække mennesket, få det til at tage tøjlerne og styre menneskeheden mod enhed? Men måske foretrækker menneskeheden at sove videre og bare drive med strømmen, uanset hvor den fører hen? Menneskehedens afgørende krise, er ikke af ydre men indre natur. Det er ikke planetens begrænsning, der forhindrer udviklingen mod en bedre fremtid, men menneskets tanker, vilje og forståelse. Mennesket er årsagen til sine egne problemer, og kun ved at forandre tænkningen og handlemåden, og ikke den omgivende verden, kan problemerne løses.

På en måde drejer det sig om menneskets manglende evne til åndelig læsning af verden. Kan man det, ser man verdenskrisen som en afspejling af en indre åndelig virkelighed. Den åndelige virkelighed vil naturligvis altid være i kontakt med det enkelte menneskes åndelige virkelighed. Hvad foregår der i de indre subtile verdener, som genererer de mange og store konflikter i den fysiske verden? I intuitionens klare lys ser man en kamp, der er skabt af menneskets måde at se verden på – dvs. et sammenstød mellem forskellige fortolkninger af virkeligheden. Mennesket er fanget i gamle tankemønstre, og derfor er der brug for at etablere et rum, som kan skabe stilhed i mennesket selv – sådan som Krishnamurti sagde det. Mangel på stilhed og konstant fokusering på det ydre, skaber inerti, og det stimulerer konstant til handlinger, der er afskåret fra medmenneskelighed og den indre åndelige kerne. Roberto Assagioli talte om psykosyntese, og Robert Muller om en uddannelsesproces, der relaterer mennesket til helheden. Krisen er derfor en krise, der tilpasser personligheden til sjælen. Rudolf Steiner sagde, at mennesket oplever inkarnationen af ”jeg-princippet”, og det skal blive i stand til at bruge den individuelle kraft på en skabende måde for at skabe ny social organisering – dvs. inden for alle aspekter af menneskelivet. Enten vil menneskeheden gøre det, eller også vil den fortsat bygge videre på en civilisation, der er baseret på egoisme, grådighed og ydre værdier.

Hvordan kan man agere i verden på en måde, der bidrager til opbygningen af en ny og bedre fremtid? Hvordan kan man overvinde de personlige impulser, og få energien til at strømme til udviklingen af  menneskehedens åndelige muligheder? Man skal forsøge at holde sig vågen og ikke bevidstløst følge strømmen, for det er den, der har skabt verdenskrisen. I et univers, der er i konstant forandring, er man nødt til at forsøge igen og igen. Man er nødt til at forsøge at besvare sine egne spørgsmål og hjælpe andre mennesker med at besvare deres. Det kræver åndsvidenskabelige studier. Det kræver meditation. Og det kræver uselvisk tjenestearbejde.

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

 

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

  

ORDBOGEN

 

Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.
Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

 

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!


 
Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Den-ene-menneskehed
James Kinnier Wilson: HVORDAN VIRKELIGGØR MAN MENNESKEHEDENS ENHED?


Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Kenneth Sørensen: KRISTI GENKOMST


Artikel-Mørket-i-nyt-lys-Erik-Ansvang
Erik Ansvang: MØRKET - I NYT LYS


Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Annie Besant & C.W. Leadbeater: ÅBENBARINGER


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Opblomstring-af-clairvoyance
Kenneth Sørensen: OPBLOMSTRING AF CLAIRVOYANCE OG PSYKISKE EVNER


Artikel-Mester-Rakoczy-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: MESTER RAKOCZY


Artikel-Båndet-der-forener-Gud-og-mennesker-Eriki-Ansvang
Erik Ansvang: BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
C.W. Leadbeater: CLAIRVOYANCE


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
Bliv ven med os på Facebook