Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-esoteriske-verdenshistorie-Åndsvidenskab-Esoterisk

DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE - 09


Den esoteriske verdenshistorie ser menneskehedens årmillioner lange evolution fra en anden synsvinkel - bevidsthedens udvikling.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-April

 

Ny artikel:

PSYKISKE EVNER

OG DERES OPSTÅEN

af Kenneth Sørensen

Verden er vidne til en bemærkelsesværdig opblomstring af psykiske evner. Det er en udvikling, der kræver en række dybtgående analyser af de fænomener, som menneskeheden konfronteres med, men også advarende ord om de åbenlyse farer, som psykismen kan indebære, hvis mange mennesker begynder at eksperimentere med de psykiske kræfter.

Den seriøse litteratur på området er helt enig i konklusionen, for psykiske evner er ikke noget man bevidst skal forsøge at udvikle. Udviklingen af de højere åndelige evner kommer spontant til enhver, der systematisk forædler sin karakter, deltager i et skabende samfundsengagement og opbygger sjælskontakt ved hjælp af en mental meditation – dvs. en skabende meditation.

Det er absolut forståeligt at mange mennesker søger nye værdier og indre oplysning i betragtning af de voldsomt materialistiske samfundstendenser, der er så dominerende i nutiden. Men samtidig skal man huske, at det er vanskeligt at sælge budskabet om, at indre oplysning altid er et resultat af et langt, disciplineret og hårdt arbejde med at forædle karakteren, med rytmisk daglig meditation og med dedikeret samfundsengagement. Men det er det budskab, som alle store filosoffer og oplyste tænkere altid har fremhævet.

Hvis ikke man skal lytte til de oplyste og højt udviklede, der er nået længere på udviklingsvejen, og som har levendegjort de ekstraordinære psykiske kræfter, hvem skal man så lytte til?

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-827/

 

Ny artikel:

SKABENDE MEDITATION

af Torkom Saraydarian

Et af formålene med at meditere er at skabe et magnetfelt, der er ladet med psykisk energi, omkring sig. Magnetfeltet vil til sidst fungere som kontaktmekanisme mellem den mediterende og de højere verdener.

Når en gruppe mennesker mødes med et åndeligt formål, skaber gruppen på samme måde et magnetfelt, der tiltrækker oplyste sjæles opmærksomhed. Når feltet er opbygget, synkroniseret og ladet med intuition, kan en af de oplyste sjæle på de indre planer bruge det som et redskab til at lede sin energi eller sine inspirationer ind i den fysiske verden for at skabe forbedringer og udvikling. Hierarkiets energi kan overføres via grupper, der arbejder sammen i verden.

Meditation er en teknik, der giver mulighed for at kommunikere med højere og højere lyscentre. Meditation er en indsats og en proces, der går ud på at udvide bevidstheden, skabe kommunikation i en voksende sfære og skabe positive relationer med alt eksisterende. Der er 10 større tegn på, om meditationen er vellykket, og de 10 indikationer præsenteres og forklares i artiklen. Desuden forklares meditationens faser og proces.

Meditation er ikke kun et spørgsmål om at gøre noget eller at vide noget. Meditation drejer sig også om at være. Efterhånden som man forøger sin væren, lærer man. Efterhånden som man lærer, omsætter man sin viden til praksis. Men meditation har en endnu dybere opgave. Den bygger en bro mellem det nuværende bevidsthedstrin og tidligere tiders akkumulerede erfaringer, der kan hentes frem som indre viden.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-825/

 

Ny artikel:

IDENTIFIKATION

af Ginny M. DeAngelis

Identifikation er et holdepunkt for tanken, og identifikationen afslører kvaliteten af den individuelle bevidsthed. Rækken af mulige identifikationer strækker sig over en uendelig horisont, hvor flertallet af de menneskelige livsformer er samlet i et gigantisk midtpunkt. Det er den kaotiske, overbefolkede, altomfattende masse af levende tanker og følelser, der kaldes menneskeheden.

Nogle mennesker forsøger at udskille deres liv fra de kollektive identifikationer ved at bruge deres energier til frigørelse, transformation og skabelse af inklusivitet. Andre vælger at følge de stærkes love og ambitioner, og de bruger kræfterne på separatisme, konkurrence og til at anskaffe sig ting. Og mange ønsker fortsat at være indhyllet i ubeslutsomhedens lammende tåger. Men alle mennesker er vigtige og nødvendige led i ”den store kæde af levende skabninger”.

Global identifikation kan betragtes som totalsummen af alle menneskehedens mange valg og handlinger. Men i øjeblikket sker der store strukturelle ændringer i den globale identifikation. Det sker i en skala og i et omfang, der kun kan fattes i lyset af en planetarisk åndelig rekalibrering.

Der er behov for sammenhæng mellem generationerne i fortiden, nutiden og fremtiden. Behov er et rummeligt begreb, der gennemsyrer alt liv – livet før, livet nu og livet i morgen.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-824/

 

Ny kort artikel:

TRE STORE FULDMÅNECEREMONIER

I FEM FULDMÅNEDAGE

af Torkom Saraydarian m.fl

Året har en kulminationsfase, som falder sammen med de tre fuldmåner i Vædderen, Tyrens og Tvillingernes tegn. I fem intensive dage strømmer åndelige energier ind i menneskehedens bevidsthed i forbindelse med hver af de tre fuldmånetidspunkter.

Hver måned i perioden omkring tidspunktet for fuldmåne åbner der sig en kanal mellem den åndelige og den fysiske verden. I fem intensive dage strømmer åndelige og astrologiske energier ind i menneskehedens bevidsthed fra højere bevidsthedsplaner. I de fem dage forbinder Hierarkiets medlemmer sig med det center, der kaldes Shamballa, for at modtage ny inspiration, nye visioner og en ny energitilførsel til tjenestearbejdet for naturrigerne på planeten og forberedelserne til deres eget arbejde på de højere bevidsthedsplaner.

Disciple og indviede benytter fuldmåneperiodernes fem dage til at kontakte Hierarkiet for at modtage visdom og energi, som skal bruges i forbindelse med deres tjenestearbejde, og aspiranter bruger energierne i deres bestræbelser med at kontakte deres sjæl, som er en del af Hierarkiet. Hver måned tager de – bevidst eller ubevidst – kontakt med sjælen, og hvis de forbereder sig nogle få dage før fuldmånen, kan energiernes virkning være særdeles konstruktiv og positiv.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-836/

 

Ny e-bog:

DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE

af C.W. Leadbeater

Mange, der studerer åndsvidenskab, er eller har været kristne − og selv om deres tro gradvist har udviklet sig sådan, at de ikke længere er ortodokse, kender de den kristne religions ritualer og ceremonier. Når de hører recitation af de gamle bønner og trosbekendelser, forsøger nogle af dem at finde en højere eller dybere mening med ordene i stedet for den almindelige ortodokse og dogmatiske fortolkning, som intelligente mennesker har vanskeligt ved at tro på.

Måske vil det derfor interessere åndeligt studerende at få en forklaring på den virkelige og oprindelige betydning af de kirkelige grundtekster, der kaldes trosbekendelserne, sådan at den oprindelige betydning kan kaldes frem i tankesindet, for der ligger kraftfulde og ophøjede tanker til grund for dem, men i tidens løb er de blevet fejlfortolket og fordrejet, og i nutiden giver de en fejlagtig opfattelse, der har medført vildledende materialisme.

De tanker, der oprindeligt var forbundet med trosbekendelserne er gået i glemmebogen – selv for kirkens ledere, som nu i århundreder har fremsagt trosbekendelserne uden at kende deres sande betydning. Og de kirkemøders råd, der redigerede og autoriserede dem, har aldrig fattet den fulde og åndelige betydning af sætningerne. Meget af den sande betydning var allerede gået tabt, og meget var fordrejet af materialiserende magtpolitik længe før de uheldige råd blev sammenkaldt.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-814/

 

 

Forside-Midterspalte-03

SØGEN EFTER IDENTITET

 

Når man søger efter sin identitet, søger man svar på spørgsmålet: ”Hvem er jeg”. Spørgsmålet er ældgammelt. Løsningen er også ældgammel. ”Menneske kend dig selv, og du kender hele Universet”, stod der ved Apollons orakel i Delfi i antikkens Grækenland. I ”The Consciousness of the Atom” citerer Alice A. Bailey en variation på den fundamentale sandhed: ”Kend dig selv, for i dig selv finder du alt det, der kan vides”. For at finde vejen gennem mysteriernes mørke labyrint, der karakteriserer den fysiske erfaring, og for at finde den lysstråle, der skinner i uvidenhedens mørke, får man kun hjælp af analogiloven – men det er også nok!

Men hvorfor skal menneskets søgen efter indsigt i, hvem det i virkeligheden er, være så problematisk? Måske fordi opdagelsen af den sande identitet er en erkendelsesproces og ikke en isoleret begivenhed – og det gælder i øvrigt for al bevidsthedsudvikling. Mennesket er tilbøjelig til at tænke på sig selv som et færdigt produkt. Det afsløres, når man siger: ”Sådan er jeg bare”, ”det er min natur” eller ”det er det bedste, jeg kan gøre”. I virkeligheden er sjælen et udviklingsprodukt – en skabning under udfoldelse. Hele drivkraften i inkarnationen er udfoldelse af de iboende potentialer og dermed blive den, man virkelig er. Det er grunden til, at det siges, at man skal tænke på sig selv som ”kunstneren i sit liv”. Man skal blive en livskunstner.

Udviklingen af personligheden som en adskilt, unik enhed var også en skabende proces. Gennem utallige inkarnationer blev der gradvis lagt lag på lag – eller måske mere præcist skaller på skaller – uden om den uudviklede kerne dvs. sjælen. Det er kun i kraft af erfaring, modstand og gentagne prøver, at den udviklende personlighed begynder at erkende sin isolation. Den begynder at stræbe efter forening med en større helhed, som den svagt fornemmer. Dengang bevidstheden var fast forankret på det fysiske plan, var alt godt for den adskilte personlighed. Men da bevidstheden begyndte at udfolde sig på både det fysiske plan og astralplanet, begyndte barrikaderne i den adskilte personlighed at falde. Da erkendelsen af at der eksisterede ”noget mere”, begyndte at vågne, begyndte den vanskelige proces med at befri sig fra skallerne, der består af blændværk og illusion.

Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser: ”På det fysiske plan finder mennesket sin tone, og på astralplanet finder det sit medmenneskes tone. Ved at identificere sig med sine følelser, erkender mennesket andres identitet”. Og det er nøglen til frigørelse fra verdens lidelser, for medmenneskets lidelse åbner modtagelige hjerter og tankesind pga. følelsen af identitet. Det er en erfaring, der bliver stærkere i den nuværende verdenskrise.

I Upanishaderne kan man læse en anden ældgammel sandhed, som udfolder sig i menneskets bevidsthed i nutiden: ”Tat tvam asi” eller ”Jeg er det”. Det er en erklæring fra et menneske, der har realiseres sig selv og opfyldt sit formål via gruppearbejde. Det er et menneske, der har opnået ægte selvbevidsthed, for det oplever sig selv som et aspekt af en meget større eksistens, som det er en del af. I stigende grad ser man, at bevidstheden hos verdens disciple er ved at vågne op til samme erkendelse. Derfor er der grund til at reflektere over følgende spørgsmål:

”Glæde er en kvalitet, som vokser ud af selvrealisering. Er jeg i stand til at glemme den separatistiske personlighed? Kan jeg genkende mig selv i alle selv?”

Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. I, s. 399

 

 

ET GODT TILBUD FRA FORLAGET LEMUEL BOOKS

TIL VISDOMSNETTETS BESØGENDE:

 

TRYKT EKSEMPLAR AF OVE VON SPAETHS BOG

"DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER" FOR KUN KR. 150,00

(NORMAL PRIS: KR. 250,00) MEN KUN I APRIL!!!

- OG DER ER KUN 100 STK. PÅ LAGER!!!

1. MAJ STIGER PRISEN IGEN TIL KR. 250,00

 

Alle fem bind af Ove von Spaeths værk ”Attentatet på Moses” kan frit downloades som e-bøger fra VisdomsNettet, og måned for måned har alle fem bind fået topplaceringer over downloadede pdf-filer i VisdomsNettets statistikker. Derfor er vi overbevist om, at der også vil være mange, som ønsker at eje en eller flere af bøgerne som rigtige trykte bøger.

Problemet er, at C.A. Reitzels Forlag, der udgav bogserien, desværre er lukket, og bøgerne kan derfor ikke købes hos boghandlerne. Men Forlaget Lemuel Books købte oplaget, dengang C.A. Reitzels Forlag lukkede. VisdomsNettet har derfor aftalt, at bind 1 – ”De Fortrængte Optegnelser” – kan tilbydes til VisdomsNettets besøgende for kun kr. 150,00. Lemuel Books har kun et begrænset oplag på 100 eksemplarer, men tilbuddet gælder indtil lageret er udsolgt - eller til 1. maj. Hvis det viser sig, at der er interesse for bind 1, vil VisdomsNettet opfordre Lemuel Books til også at tilbyde de øvrige bind, der er på lager.

Ove von Spaeth begejstrede og skabte opstandelse hos forskerne og pressen lige fra første bog i serien om den historiske Moses. Som forsker og forfatter har han solid basis i historiske og astronomiske studier. Til de mange års intensive undersøgelser har han benyttet omfattende forskning i arkæologi, antropologi, oldtidssprog, religionshistorie, egyptisk tradition samt i mysterielæren, mytologien og kosmologien. Han belyser bl.a. det usædvanligt righoldige og kontroversielle materiale fra en holistisk vinkel. Bogen er baseret på gedigent dokumentarisk materiale fra et bemærkelsesværdigt stort spektrum af mange sjældnere kilder.

OBS! VisdomsNettet sælger ikke bøger. Hvis du er interesseret, skal du kontakte Lemuel Books via e-mail: admin@lemuelbooks.com - eller telefon: +45 - 21 83 14 47

Link til Lemuel Books hjemmeside: http://www.lemuelbooks.com/

Link til e-bogen på VisdomsNettet: http://www.visdomsnettet.dk/a-569/

 

MERE BOGNYT!

TRILOGIEN OM

DET GAMLE EGYPTENS MYSTERIER

HAR FÅET SÆRDELES POSITIVE

LEKTØRUDTALELSER!

 

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Trilogien

En lektørudtalelse er en anmeldelse af en bog skrevet af bibliotekarer til bibliotekerne. Det er en vejledning, som har til formål at understøtte kvaliteten af materialevalget i bibliotekerne. En lektørudtalelse er skrevet efter et sæt særlige retningslinjer. Der udarbejdes udelukkende lektørudtalelser på nye udgivelser.

Lektørudtalelsen skal styrke det enkelte bibliotek i at tage stilling til anskaffelse af et materiale.

Lektørudtalelsen skal indeholde:

o en vurdering af anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau
o en beskrivelse af bogen
o en sammenligning med anden relevant litteratur til målgruppen inden for genren/emnet
o en vurdering af bogens kvalitet og en samlet konklusion

Som sagt har alle tre bind fået særdeles positive lektørudtalelser, og vi har lagt udtalelserne ud på VisdomsNettet ved præsentationen af de tre bind, så du har mulighed for at læse, hvordan lektørerne vurderer trilogien.

For god ordens skyld skal det oplyses, at VisdomsNettet ikke sælger hverken trilogien eller andre bøger. Hvis du er interesseret i at købe bøgerne, skal du henvende dig direkte til Forlaget Lemuel Books via e-mail: admin@lemuelbooks.com - eller telefon: +45 - 21 83 14 47

Link til Lemuel Books hjemmeside: http://www.lemuelbooks.com/

Lektørudtalelse for bind 1: http://www.visdomsnettet.dk/a-833/

Lektørudtalelse for bind 2: http://www.visdomsnettet.dk/a-834/

Lektørudtalelse for bind 3: http://www.visdomsnettet.dk/a-835/

Du har mulighed for at få trilogien signeret, hvis du ønsker det.

Lemuel-Bookworm

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

 

 

ORDBOGEN


Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.

Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

  

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

OBS!

NY VERSION MED BILLEDER AF BØGERNE!


 
Nyhed-Alice-A-Bailey-24-booksHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.

Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 

 

 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 

Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!

 

Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.
 

 

Forside-Midterspalte-Kategori-E-Bøger-på-VisdomsNettet 

NU KAN DU DOWNLOADE

32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:

 

o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:


o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING af Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman
o STILHEDENS STEMME af H.P. Blavatsky

Nyhedsbrev-Tilmelding

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?


 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

 

Forside-Midterspalte-01-Åndsvidenskab

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

 

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

 

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

 

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?


Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

 

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER

 

Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

 

Begyndere. Vidende. Erfarne.

 

Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Kenneth Sørensen: ÅRETS INDRE REJSE


Artikel-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian
Torkom Saraydarian: BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER


Artikel-De-vises-sten-Erik-Ansvang
Erik Ansvang: DE VISES STEN


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Meditation-og-sjælens-udvikling-Kenneth-Sørensen
Kenneth Sørensen: MEDITATION & SJÆLENS UDVIKLING


Artikel-Regncyklussens-esoteriske-symbolik-S-M-Rose
S.M. Rose: REGNCYKLUSSENS ESOTERISKE SYMBOLIK


Artikel-Egyptisk-symbolik-Erik-Ansvang
Erik Ansvang: EGYPTISK SYMBOLIK


Artikel-Jorddevaer-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: JORDDEVAER


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
C.W. Leadbeater: CLAIRVOYANCE


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
Bliv ven med os på Facebook