Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (5 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (5 af 22)

II

METAFYSISK OPFATTELSESEVNE

(fortsat)

 

Overskygning

 

VPN: I nat taler han om overskygning. Han siger:

”Der er en række forskellige former for overskygning. Det er muligt at blive overskygget fra mentalplanet af en eller anden discipel, der befinder sig på dette plan, og som er intelligent, som har evne til at udtrykke sig, og som forsøger at samarbejde med en ashram. Det er ikke en indviet eller en mester, men en discipel, som kan overskygge. Overskygning er noget andet end de andre tilfælde, vi har omtalt. Hvis det drejer sig om mentalplanet, hvilket er den mest ukomplicerede type, træder det overskyggende individ ind i den mentale aura omkring personen på det fysiske plan. Han blander sig så at sige med det pågældende menneskes mentale aura, sådan at dette menneske er ved fuld bevidsthed og klar over sine egne mentale processer, men desuden ved, hvad disciplen siger. Det kan også være tilfældet, hvis det drejer sig om et af ashramens medlemmer. En af mestrene træder virkelig midlertidigt ind i den mentale aura, og disciplen eller den studerende kan ord for ord gentage, hvad mesteren siger. Han kan når som helst bestemme sig til at gøre det eller vende tilbage til sine egne mentale processer.”

VPN: Han henvendte sig til mig og sagde, at jeg havde et udmærket eksempel herpå i tilfældet med ”NB”, og bad mig huske, hvad der var blevet sagt til mig ved den lejlighed − huske, hvad der var sket, og hvad der var blevet sagt under de samtaler, jeg havde haft med mesteren Septimus.

SK: Hvilken mester?
VPN: Septimus. Det er en græsk mester.

SK: Septimus eller Serapis?
VPN: Septimus. S-E-P-T-I-M-U-S.

SK: Hvad skete der?
VPN: Han siger, at jeg husker det. Han sagde, at ”NB” var et menneske, som to-tre af mestrene kunne tale igennem ved at overskygge hende. Han siger:

”‘H’ bliver fra mentalplanet overskygget af en discipel, som er meget oplyst og god til at formulere sig. Disciplen er stadig på det menneskelige trin, men ude af inkarnation. ‘H’ er imidlertid også indimellem åben for astrale indflydelser, som ikke er gavnlige. Denne discipel på mentalplanet er intelligent og meget oplyst og udfører et fortræffeligt arbejde. Han er ikke indviet − men han er en god og konstruktiv discipel. Han træder ind i ‘H’s mentale aura og slår ind på hans mentale bølgelængde. ‘H’ er i stand til at tale tydeligt, og han er bevidst om sig selv som et individ − men han træder til side …! hans egne ideer træder til side. Han anerkender denne discipel. Han udtaler det, disciplen tænker gennem hans tænkeevne − men han er ved fuld bevidsthed. På grund af at det ikke er hans egne ideer, husker han dem imidlertid ikke særlig klart, før han læser dem og tænker over dem.”

”Denne discipel hører til tredje stråles ashram, og han udfører dette arbejde fra mentalplanet med ashramens godkendelse. Han er hverken mester eller indviet.”

SK: Har ”H” kendskab til ham?
VPN: I årenes løb er han blevet bevidst om ham, som om han var hans andet jeg. ”H” tror nogle gange, at det er hans højere selv eller et eller andet ”bedre selv”, der taler, for når det drejer sig om overskygning, er der en vis sammenblanding. Det er interessant. En persons egen tænkeevne bliver bærebølge for denne højere bølgefrekvens, ligesom det er tilfældet med en radio.

SK: Hvordan overføres det så til det fysiske plan?
VPN: På samme måde som ens egne mentale processer − gennem tænkeevnen.

SK: Det, jeg mener, er: Finder overskygningen sted fra mentalplanet eller fra disciplens mentallegeme?
VPN: Fra mentallegemet direkte til den æteriske hjerne og videre til den fysiske. Astrallegemet bliver ikke skilt ud ved overskygning − den går igennem astrallegemet, men gør ikke brug af det.

Det er noget andet for Tal-Mars vedkommende. Det kan bedst udtrykkes på den måde, at ved overskygning træder den person, som samarbejder med det menneskelige væsen, ind i vedkommendes mentale aura og bliver midlertidigt en del af den, hvorefter han igen træder ud af den. Overføringen sker på en bærebølge. Det er ikke tilfældet for Tal-Mars vedkommende, hvor der finder en telepatisk samtale sted − frem og tilbage.

SK: Kunne en clairvoyant se, hvad der sker med ”H”, når den anden discipel er til stede?
VPN: I dette tilfælde ville den clairvoyante sandsynligvis kunne se den anden discipel stå lige ved siden af ham. Han siger:

”Forskellen mellem det og et velmenende væsen på mentalplanet er den, at disciplen, som gør dette, er bemyndiget til det som en tjeneste, han yder ashramen. Der er problemer med ‘H’ − det er en privat og personlig sag for ham.”

”‘NB’ er et bedre eksempel. Hun havde et disciplineret astralt, fysisk og mentalt legeme. Hun var et ligefremt, disciplineret og pligtopfyldende menneske med en god uddannelse, velvillig og absolut pålidelig. Hun var også kanal for nogle ret udmærkede oplysninger.”

VPN: Han talte med mig, fordi det ser ud til, at jeg er her i en bestemt hensigt. Han minder mig om at huske hende som et eksempel, jeg har mødt i mit liv. Han siger:

”Når det drejer sig om en meget velintegreret discipel, der har et nært samarbejde med ashramen, sker det ved meget sjældne lejligheder, at mesteren ikke blot kommer ind i den mentale aura, men træder mere fuldstændigt ind i disciplens legemer. Det sker med dennes fuldt bevidste samtykke, og disciplen er fuldstændig klar over alt, hvad der foregår, hvis mesteren taler igennem disciplens legemer.”

SK: Hvordan går det for sig?
VPN: Mesteren træder simpelthen ind i legemet og bruger det.

SK: Javel. Når disciplen træder ud, hvad er det så for en del af ham, der træder ud? Træder han ud i kausallegemet? Hvilken teknik bliver der brugt?
VPN: Han er i sit kausallegeme − men han er forbundet med det fysiske, æteriske, astrale og mentale legeme. Han har ikke mistet forbindelsen med dem. Han husker, hvad der bliver sagt og gjort. Det gøres i fællesskab − i samarbejde med mesteren. Det sker kun, når der er en ualmindelig god forbindelse med disciplen. Det er det forhold, der kaldes en discipel i mesterens hjerte og dermed menes der, at han er afstemt efter mesterens hensigt og arbejde og samarbejder loyalt med ham. Det sker ikke ret ofte − i hvert fald ikke i nutiden. Han siger:

”Der vil blive en hel del mere overskygning af en anden art. Kristus er ved at begynde at overskygge mange disciple med sit livs og sin bevidstheds kåbe. En stor gruppe disciple vil blive påvirket af denne overskygning − de bliver allerede overskygget til en vis grad, sådan at Kristus-ideen vil begynde at ændre tankegangen hos disciple, der beslutter sig til at vie sig til hans arbejde og bane vejen for hans genkomst.”

VPN: Jeg spurgte, hvordan det skulle gå for sig − hvilken teknik der ville blive anvendt. Han siger:

”Det vil blive gjort fra kausallegemet direkte til mentallegemet og videre gennem astrallegemet til det fysisk-æteriske legeme. En lige linje af energi og begreber.”

”Der er en anden form for bevidsthed − for oversanselig opfattelsesevne, hvor disciplen åbner sig mere og mere for det arketypiske plan. Det vil sige det buddhiske plan. Efterhånden som disciplen begynder at blive sig sin egen sjæl bevidst, bliver han i stand til at kontakte livet på det buddhiske plan og opfatte ideer derfra eller bringe dem ned på personlighedens plan.”

VPN: Han siger, at det er et omfattende emne. Der er en masse, der skal forklares i forbindelse med det, og om meget kort tid vil man få en vis teknik til opøvelse af disse forskellige evner i de tilfælde, hvor de allerede findes i nogen grad.

Hermed er undervisningen forbi for i nat.

SK: Kan man stille et enkelt spørgsmål?
VPN: Jeg skal prøve på det.

SK: Hvad er det for en egenskab ved visse disciples legemer, som gør det muligt at overskygge dem, som for eksempel ”H” bliver det?

VPN: ”H” kan ikke kontakte det ashramiske plan, og det er grunden til, at hans arbejde helt igennem er registeret og opsamlet. Den discipel, der samarbejder med ham, er meget oplyst og er i besiddelse af en enorm indsigt. Det er gavnligt at få det frem. For ”H”s vedkommende er der tale om tilpasning. Det er interessant. De syv centre i mentallegemet er koordineret på en speciel måde. Han siger:

”Astrallegemet er meget uroligt. Det er ikke så godt tilpasset, eller der er ikke ret megen harmoni i det. Det æteriske og det fysiske legeme er mediumistiske, og for ‘H’s vedkommende bidrager det mediumistiske aspekt til overføringen fra mentallegemet til den æteriske og fysiske hjerne. Det er ikke nødvendigvis positivt − men det bliver brugt til et godt formål.”

”Han har også problemer med det æteriske og det fysiske legeme. Denne koordinering i mentallegemet stammer fra en streng mental disciplin og udvikling, der strakte sig over flere inkarnationer − men han var i en periode kommet ind på venstrehåndsvejen. Nu gør han sig store anstrengelser for at arbejde på højrehåndsvejen.”

VPN: Han er ikke noget godt eksempel på denne overskygning − men han er et af de mennesker, vi har stillet spørgsmål om. Han sagde, at jeg specielt havde spurgt om ham, og derfor havde han omtalt ham. ”NB” er et bedre eksempel.

SK: Hvad med Benny?
VPN: Han er anderledes − fra Venus – og det er noget helt andet, siger han.

SK: Vil han sige mere om dem ved en anden lejlighed?
VPN: Der kommer flere forelæsninger.

SK: Siger han noget om, hvornår den næste kommer?
VPN: Der er forelæsninger hele tiden. Nu bliver jeg nødt til at gå tilbage gennem forhænget, for jeg er træt i nat. Han siger, at det altid er lidt anstrengende at opretholde en kontakt med det ashramiske plan og igennem forhænget.

SK: Kan han forklare, hvordan du kan opretholde denne form for kontakt? Hvilken teknik bliver der brugt?
VPN: Han siger: ”En anden gang.”

Jeg må ikke blive for træt af det. Det er dejligt at gøre det. Jeg klarer det bedre end tidligere og i en længere periode. Nu er det nok for i nat.

 

9. marts 1961

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

 

Klarsyn


VPN: Klarsyn, ikke med de fysiske øjne, men på de indre planer, har noget med ”identificering” at gøre. Man bliver identificeret med det, man ser, og så får man kendskab til det. Det udviklingstrin, man selv har nået, er bestemmende for, i hvor høj grad man kan blive identificeret med det, man ser. Kvaliteten af substansen i ens forskellige legemer er afgørende for, hvad man kan blive identificeret med. Det udtryk, man bruger i nutiden, er ”hvad man responderer på”. Kvaliteten af substansen i det fysiske, det æteriske, det astrale og det mentale legeme bestemmes af kvaliteten af ens daglige tanker og følelser. Vi er allesammen bygmestre ligesom mureren. Fra dag til dag indbygger vi ny og finere eller grovere substans i vores forskellige legemer. Det er tankernes og følelsernes kvalitet, der udvælger materialet. Disciplen er den bevidste bygmester, som dag efter dag opfører det tempel, hvor sjælen kan udføre livets skabende ritualer. På de højere udviklingstrin er klarsyn normalt.

Med ”koordinering af centre” menes der, at legemernes substans er elastisk og fleksibel og mere homogen på de forskellige frekvenser, sådan at de energier, der strømmer ind, bevæger sig på en harmonisk måde. I de fleste menneskers æteriske, astrale og mentale legemer findes der substans af alle frekvenstyper. Man kunne sammenligne det med en mur, hvor en del består af smukke, symmetriske mursten, mens en anden del består af murbrokker og en tredje igen af uregelmæssige sten. Derfor kan man ikke få en eneste klar genklang. Hver enkelt energihvirvel er i harmonisk rytme med enhver anden hvirvel i det aktuelle legeme og i relation til andre legemer.

Professor Aitken ved Edinburgh University har et så fuldkomment tilpasset mentallegeme, at han har øjeblikkelig adgang til en hvilken som helst viden, han måtte ønske på de mentale plan. Hans astrallegeme er næsten forsvundet, fordi det ikke er tilpasset, som det burde være, og mentallegemet går derfor simpelthen uden om det til den fysisk-æteriske hjerne.

Det vil vi komme nærmere ind på ved den næste natlige forelæsning.

 

10. marts 1961

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

SK: Hvor bliver denne forelæsning holdt?
VPN: Jeg tror, det er i tredje stråles ashram. Nu skal vi indtage vores pladser.

SK: Hvor mange er der til stede?
VPN: Sytten eller atten.

SK: Kender du nogen af dem?
VPN: Nej. Det er her, der gives undervisning om disse emner. Jeg tror, at læreren skal til at begynde nu. Han siger:

”Nu vil jeg holde en forelæsning om metafysisk opfattelsesevne.”

”Metafysisk opfattelsesevne er helt normalt. Det er begyndelsen til et nyt udviklingsområde i menneskeriget, og overalt − i alle lande og nationer − vil mennesker udvikle disse metafysiske evner. Det vil sige en ny oktav af syn, hørelse, smag og følesans. Det opleves som usædvanligt, fordi vi ikke har set disse mennesker, som har denne form for udvikling.”

”Ikke desto mindre vil det næste trin − sjette rodraces mennesker − vise langt mere i den retning som en normal del af deres udvikling af disse evner. De kommer i forbindelse med fuldkommengørelsen af det redskab, som personligheden er. Der er i øjeblikket mange forskellige former for metafysisk opfattelsesevne − men alle former vil blive rytmisk udviklede og normale i næste rodrace. I dag betragter vi denne udvikling som ualmindelig − men den indebærer løftet om et nyt stadie i evolutionen.”

”Der er en hel del, vi sandsynligvis gerne vil vide med hensyn til denne oversanselige opfattelsesevne − men allerførst må vi gøre os klart, at de, der har disse evner, i mange tilfælde kun har en eller to, muligvis tre af dem. Det ser ud til, at folk udvikler sig lidt uharmonisk, sådan at der findes en enkelt evne hos dem, der er udviklet, mens det ikke er tilfældet med en anden.”

”Personligheden burde være et langt bedre udtryksmiddel for sjælen. Vi må derfor se det som bestående af forskellige dele, selvom det fungerer som en enhed − men denne form for udvikling er af og til mere markant i et legeme end i et andet. Den går uden om eller springer over eller benytter nogle gange andre legemer.”

”Aitken i Edinburgh er for eksempel uharmonisk udviklet. Han har et meget veludviklet og godt tilpasset mentallegeme på det højere plan. Mentallegemet og kausallegemet er godt udviklet. Han har øjeblikkelig adgang til viden fra endnu højere planer, og det er helt normalt for denne udviklingstype, men noget ualmindeligt for os. Hans problem er imidlertid astrallegemet, der ikke er så godt udviklet. Han har faktisk ikke brugt det tilstrækkeligt i tidligere inkarnationer. Han har altså øjeblikkelig adgang til al viden på mentalplanet − men han er i nogen grad handicappet, fordi astrallegemet ikke er så godt udviklet. Det er nødvendigt at gå uden om det, sådan at den ønskede viden, går fra kausalplanet til mentalplanet og videre til det fysisk-æteriske. Engang imellem gør hans astrallegeme en svag anstrengelse og forhindrer derved i nogen grad hans brug af mentallegemet. Han har derfor nogle problemer. Han bliver deprimeret over emotionelle problemer.”

”Sjette rodraces mennesker vil opnå denne øjeblikkelige, klare kontakt med mentalplanet og blive i stand til straks at tilegne sig viden derfra og være sig den bevidst. De vil desuden have en god hukommelse.”

SK: Kan du spørge læreren, hvad han mener med, at han har en god tilpasning af mentallegemet og centrene? Hvad er det for centre, der er godt koordineret?
VPN: Læreren siger:

”Det er dem alle sammen − begyndende med kundalini- eller rodcentret i mentallegemet og op igennem hele rækken. De står alle i et harmonisk forhold til hinanden, og de mest strålende af disse centre er de mest aktive af dem … ajna- eller pandecentret, hovedcentret og kundalini-centret.”

”Centrene i astrallegemet er imidlertid ikke arrangeret, sådan at de er i en harmonisk oktavfrekvens til hinanden. Denne mand bliver nødt til at udvikle sit astrallegeme, fordi han må have et mere fuldkomment redskab.”

SK: Er det samme også tilfældet med Aitkens brødres udvikling?
VPN: De er af samme udviklingstype. De bestemte sig til at inkarnere sammen, for at de kunne give hinanden lidt opmuntring og moralsk støtte. Han siger:

”Sådan, som det er faldet ud, har denne mand ikke været i stand til at yde ret meget af betydning for menneskeheden, selvom hans viden og evner har været til nytte.”

 

Clairaudience


”Husk, at mange af de mennesker, der er clairaudiente, simpelthen bruger astrallegemet − men der er flere måder, hvorpå man kan stille ind på den højere viden.”

 

Telepati


VPN: Lejlighedsvis er der tale om telepati, og i så fald er disciplen som regel i kontakt med en eller anden discipel eller studerende i det femte naturrige, og vedkommende modtager øjeblikkelig den viden eller de oplysninger, der er brug for gennem kausallegemet. Han siger:

”Der er tale om et personligt forhold mellem en ashram og disciplen, når denne er i stand til at kommunikere på den måde. Der er andre, som har særlige evner − men det er hovedsagelig et spørgsmål om koordinering. Nogle gange er der en mangel eller et tomrum i et bestemt legeme, eller også er der et af dem, som ikke er godt tilpasset. Det fysisk-æteriske legeme skal være temmelig godt tilpasset, og det samme er tilfældet med mentallegemet eller astrallegemet eller dem begge. Når alle tre legemer er nogenlunde godt tilpasset og koordineret, bliver den viden, der modtages, mere sammenhængende, rigtig og klar.”

”Oversanselig opfattelsesevne er faktisk helt igennem et spørgsmål om mekanikken i legemernes og centrenes, energi- og substansfrekvensens. Hos et symmetrisk udviklet menneske er disse kraft- eller energicentre veludviklede i hvert enkelt legeme og fungerer harmonisk med hensyn til rytme og tempo. Det er, hvad man kan se frem til som en del af menneskehedens udvikling.”

 

Forudanelse


”Der er mange mennesker, som har mange flere evner, end de selv er klar over. De opdager tilfældigt en enkelt – som for eksempel forudanelse – og ved ikke, at der er andet, de også kan. Når det drejer sig om forudanelse, er der mange hændelser, der faktisk er fastlagt på grund af kraftlinjer, der skærer hinanden og vil mødes på et bestemt punkt i tid og rum, og det er noget, som det er muligt at se, før det sker, selvom det af og til sker, at en eller anden kraft griber ind og ændrer begivenhedernes gang, men når der er tale om forudanelse, er hændelsernes forløb som regel fastlagt.”

VPN: Han siger, at det eksempel som Ouspensky nævnte, hvor mennesker, der står på toppen af en bygning og ser mere af paraden end manden nede på hjørnet, er rigtigt godt …! en god måde af forklare det på. Han siger:

”Der er nogle af de tilstedeværende, som har spørgsmål i tankerne, og de, som ønsker det, kan stille spørgsmål om emnet.”

 

Øjeblikkelig og klar viden


”En sådan viden er en intuitiv opfattelse fra kausalplanet, og som derfor straks kommunikeres – klart, sikkert og overbevisende. Den passerer ret hurtigt igennem fra sjælens plan (fra kausallegemet) til det fysisk-æteriske legeme uden at møde større forhindringer på astralplanet, men en person, der har et meget uroligt astrallegeme, har svært ved at få disse glimt af klar, øjeblikkelig viden igennem.”

”I fremtiden vil telepati blive en normal kommunikationsmetode, og det bliver et spørgsmål om at tænke tanker, som skaber et elektrisk felt, hvorfra der udgår en impuls, som påvirker hjernen på den person, der er modtagelig, hvorefter vedkommende svarer på samme måde.”

”Mennesker fra rummet ved, hvordan de skal gøre det. De ved, hvordan de på denne måde kan få kontakt til hjernen hos de mennesker på Jorden, der er modtagelige. Der er nogle få, som er modtagelige for disse påvirkninger − andre er ikke. Nogle mennesker kan meget hurtigt vænne sig til det − men for andres vedkommende er det alt for foruroligende, og derfor får de ikke ret meget af det. Husk, at det er noget, der hører med til den normale udvikling i fremtiden − men på det nuværende stadie er det ualmindeligt. Det forekommer dog sporadisk hist og her.”

VPN: Der er en masse energi i denne klasse. Jeg ved ikke hvorfor.
SK: Hvilken slags energi?

VPN: Ide-energi. Jeg tror, man har fornemmelsen af, at der er så meget at vide og forstå. Men man kan kun tilegne sig lidt ad gangen.

SK: Stiller de spørgsmål?
VPN: Jeg tror, at de studerende gør modstand mod energien. De fleste af dem skal indstille sig lidt på den.

SK: Hvilke forskellige udviklingsmuligheder har ”A”?
VPN: Det er et personligt spørgsmål.

SK: Kan man ikke stille det?
VPN: Nej. Jeg kan spørge ham. Der er nogle af de studerende, som gerne vil stille ham nogle spørgsmål af den art. Han vil tale med mig lidt senere, når de andre er gået. Der er nogle få af os, der så kan stille spørgsmål.

SK: Hvad er hovedemnet for forelæsningen?
VPN: De ting, vi har talt om. Jeg prøver på at få fat i det, der bliver sagt. Jeg tror, det er en slags konditionering, der skal gøre det lettere for os at forstå den mere omfattende, hurtigere modtagelse af ideer. Han siger:

”Det er lidt vanskeligt i vores nuværende civilisation, fordi der er en masse ting, man ved, men ikke kan bruge, fordi folk ikke er parate til at tage imod det.”

VPN: Han sagde, at han nu ville tale personligt med flere af os. Vi er tre, der gerne vil stille nogle spørgsmål. Han siger:

”Kvaliteten af legemernes og centrenes substans har meget stor betydning for de enkeltes modtagelighed, og hvis man ikke lader sig alt for meget distrahere af den ydre formverden, er man langt mere modtagelig.”

 

Strålen


VPN: Han siger til mig, at jeg er forsigtig, og at jeg kunne bruge strålen − sende den ud for at iagttage ting i forskellige dele af verden − det er noget i retning af …! Han siger, at der endnu ikke er ret meget i den fysiske verden, ud fra hvilket man kan forklare det − men man udsender strålen fra ajna-centret (pandecentret), og det er koordineret med alta major- og hovedcentret[1]. De danner en trekant. Strålen går ud til forskellige dele af verden. Man kan ofte gøre det, hvis man skal bruge viden eller oplysninger som skal fremme evolutionsplanen.

SK: Findes denne koordinering på det æteriske, astrale og mentale plan? På hvilket plan er disse tre centre koordineret?
VPN: Han sagde, at der i dette tilfælde er tale om en speciel koordinering på det fysisk-æteriske plan − at man i en vis forstand fotograferer næsten ligesom ved æterisk fotografering. Åh, det er interessant. Det er en trekant af energier på det fysisk-æteriske plan. Så bliver strålen sendt ud, og den kommer tilbage til mentallegemet, hvorfra den så vender tilbage igen til det fysisk-æteriske legeme.

SK: I hvilket forhold står disse tre centre til hinanden? Når det siges, at de er koordineret, er det så frekvensmæssigt eller der henvises til det afbalancerede forhold mellem disse frekvenser? Hvad mener han med, at ”de er koordineret”?
VPN: De tre centre fungerer som en sluttet strømkreds. Hovedcentret har den højeste frekvens. Ajna- eller pandecentret …! frekvensen fordobles for hver gang. Alta major-centrets frekvens er den grundlæggende. Forholdet mellem de tre centre bliver altså ét − to − fire (1:2:4).

SK: Mener du, at alta major er ét, ajna (pande) to − ét til to til fire?
VPN: Ét − to − fire (1:2:4). Han siger:

”Det begynder faktisk med hovedcentret. Set på den måde bliver det lidt mere forståeligt. Frekvensforholdet 1:2:4 vil sige …! det begynder med hovedcentret. For de andre forholds vedkommende er der tale om oktaver. Pandecentrets frekvens er dobbelt så høj som alta major-centrets og hovedcentrets dobbelt så høj som pandecentrets.

”Dette frekvensforhold forekommer kun i den periode, hvor strålen udsendes. Til andre tider er frekvensforholdet et andet.”

VPN: Ved et af de andre frekvensforhold er der tale om en bestemt form for koncentration. Den er naturligvis tilsigtet − men det er, ligesom der er noget, der ”klikker” et sted i hovedet på mig. Det er ikke let at iagttage. Man er nødt til at tænke over det, mens man gør det − så vil man opdage, hvordan man bærer sig ad. Til andre tider kan man etablere andre frekvensforhold. Han siger:

”Frekvensforholdet 3:4:5 − alta major (3) pandecentret (4) og hovedcentret (5) − er et af de mest brugbare forhold hvad angår matematisk og telepatisk kontakt og andre former for metafysisk opfattelsesevne. I dette tilfælde er det en større trekant: Pandecentret, hovedcentret og kundalini-centret (rodcentret) ved rygsøjlens basis. For den clairvoyante har de alle tre den samme gyldengule farve.”

SK: Er det sådan, de ser ud på det æteriske plan?
VPN: Ja. De er også gyldengule på astralplanet − farven er mere pastelagtig − højere oktaver af gyldengult. Nej, det er ikke rigtigt − ikke pastelagtig, men æterisk, mere æterisk − 3:4:5 oktaver.

Det er det, Pythagoras talte om − det er …! Han siger, at der i forbindelse med dette frekvensforhold ikke blot forekommer telepati og ideer, men også billeder – en slags mentalt fjernsyn. Nogle gange ser man bare passivt til, mens billeder passerer forbi − men hvis man har evnen til det, kunne man stille ind på det og se mere klart definerede billeder af en mere speciel art.

SK: Gælder det ikke blot nutidige billeder, men også billeder fra fortiden?
VPN: Ja, der er tale om telepatisk kontakt med naturens billedarkiv.[2] Han siger:

”Det er en koordinering, der giver en vis telepatisk kontakt med beretningerne om planetens fortid – på det æteriske plan, ikke på astralplanet. Selvom man kan se det sidstnævnte, er de ikke så tydelige der. Det er et af de højere æteriske planer. Der er nogle, som kan se fortiden − historisk høre den og forstå de ideer, som står i forbindelse med den.”

_________________________________

[1] Alta major-centret er et center i det æteriske legeme, beliggende i nakkeregionen på det sted, der svarer til rygmarvsforlængelsen i det fysiske legeme.

[2] De akashiske optegnelser.

_________________________________

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET