Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (17 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (17 af 22)

VIII

PLANETARISKE TYPER

(fortsat)

 

FREMTIDENS PSYKOLOGI

 

16. november 1963

Natlig forelæsning overværet af SHAFICA KARAGULLA.
Gengivet af Viola Petitt Neal.

Fremtidens psykologi vil blive baseret på følgende tre aspekter − planetarisk type, motiver og bevidsthedsudvikling.

Den planetariske type er i almindelighed afgørende for retningen på et menneskes arbejde. Man kunne kalde det ”et orienteringspunkt, der viser, i hvilken retning bevidsthedsudviklingen går”. I den periode, vi nu gennemlever, er nogle af følgende planetariske typer til stede på Jorden: Sjæle fra det tredje stråle solsystem, der tilhører det nuværende tredje stråle solsystem, som man ikke må forveksle med det foregående tredje stråle solsystem, der eksisterede før det nuværende univers.

I det nuværende tredje stråle solsystem udvikles den intelligente aktivitets aspekt − især den mentale substans. I modsætning til denne udvikling var det den fysiske, æteriske og astrale substans, der blev udviklet i det foregående tredje stråle solsystem, og det er derfor begærets og sansefornemmelsernes aspekter, der er dominerende i det nuværende solsystem. Der er for tiden over tusinde her på planeten, der er kommet fra steder udenfor solsystemet, og som tilhører tredje stråle solsystemet.

(Natten før denne forelæsning blev holdt, antydede ”D” − der er medlem af første stråle ashramen − at tredje stråle solsystemet udviklede tankens aspekt og udgjorde pandecentret hos det ufattelige væsen ”om hvem intet kan siges”, ligesom vores solsystem er hjertecentret i dette ufattelige væsen.)

Mennesker fra fjerde stråle solsystemet udvikler løbende evnen til at skabe ligevægt mellem de polare modsætninger. For hvert ligevægtsforhold, der skabes, må der etableres andre ligevægtsforhold, fordi der hele tiden strømmer ny energi ind. De forskellige kunstarter er højt udviklet hos dem, fordi al skabelse finder sted i kraft af vekselvirkningen mellem polare modsætninger. I et solsystem, hvor der især lægges vægt på dette samspil mellem polare modsætninger, sådan som det er tilfældet i fjerde stråles, er der stor kreativitet, og ægte kunst er en skabende proces. I øjeblikket er der cirka hundrede af disse mennesker her på planeten. De er blevet tiltrukket, fordi vi har en hel del fjerde stråle aktivitet her på Jorden.

Vi har også cirka fem hundrede fra syvende stråle solsystemet, og flere endnu vil inkarnere her, efterhånden som syvende stråles energier strømmer ind. De vil være udstyret med suveræne organisatoriske evner.

I anden stråle solsystemet (vores eget) er der to planeter, som er polare modsætninger − Vulkan og Pluto − begge med første og syvende stråle frekvenser. Vulkan har opnået ligevægt mellem hovedcentret og centret ved rygsøjlens basis (rodcentret). Det er en viljestråle menneskehed, der fungerer i æteriske legemer, men som efter behag kan beherske substansen i de tre verdener − det vil sige den æteriske, astrale og mentale på planeten. Det er en usædvanlig vital menneskehed, og Jordens mennesker har ikke let ved at håndtere dens frekvens.

Vores anden stråle solsystem indtager en enestående position, fordi det er fødestedet for den kosmiske Kristus eller bevidsthed og hjertecentret i de syv solsystemer, der udgør legemet for det ufattelige væsen, ”om hvem intet kan siges”.

Gennem en lang række af inkarnationer udvikler et menneske de motiver, der er bestemmende for dets holdning til menneskeheden og dets ansvarsfølelse overfor den, for forståelsen af Universets proces og navnlig af planen og hensigten med livet her på planeten og for dette menneskes forhold til denne plan. Motiver har noget at gøre med forholdet til plan og hensigt, og om et menneske − der har sin egen frie vilje − vil acceptere dette forhold og respondere på det.

Bevidsthedsudvikling kan defineres som det plan af ”idefrekvenser”, et menneske kan respondere på. Af hensyn til menneskets opdragelse vil man derfor anbringe det i en klasse, hvor ideerne på det frekvensbånd, det kan respondere på, vil blive præsenteret.

 

PLANETARISKE TYPERS TANKEFORMER

 

12. juni 1964

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Denne forelæsning, der omhandlede tankeformer, blev holdt i syvende stråle ashramens afdeling. Den drejede sig om tankeformernes kraft, deres projektion ud i den ydre manifesterede verden og grunden til, at nogle af dem skaber klare og tydelige resultater og andre ikke. Læreren begyndte med at sige, at dengang Jorden blev invaderet af mennesker fra Pluto i den atlantiske periode, skete der bestemte ting. Nogle af Pluto-menneskene kom i rumskibe, mens andre simpelthen inkarnerede i den menneskelige livsbølge her på Jorden. Eftersom Plutos menneskehed styres af og responderer på en gruppesjæl, er der mindre konflikt i Pluto-menneskenes personlighed, men også meget lidt forståelse af åndelig sandhed eller virkelighed. De er afpasset efter stoffets eller substansens frekvenser og har som menneskehed betragtet ikke nogen virkelig forståelse af kærlighed-visdom eller åndelig stræben. Fundamentalt er Pluto-mennesker første og syvende stråle og bruger det konkrete tankesind som det legeme, de udtrykker sig med.

Her kom læreren ind på den tankeformsteknik, der benyttes af de forskellige planetariske typer i vores livsbølge her på Jorden.

Pluto-mennesker er meget årvågne og koncentrerede, og de stræber altid efter magt − først og fremmest over andre mennesker, men også over formens verden. I kraft af første stråles dynamiske kvalitet og den syvendes organisationsevne har de opnået kontrol på et højt plan over næsten alle menneskelige institutioner. Deres tankeformer er klare og tydelige, godt organiserede og koncentrerede og fyldt med viljesenergi.

Her viste læreren klassen et levende billede, der var projiceret fra en godt indstillet projektor, og sagde: ”Her kan man se, hvor klar den plutoniske tankeform er.”

Han gjorde opmærksom på, at Jordens menneskehed i væsentlig grad er præget af fjerde stråle, der står for harmoni opnået gennem konflikt. Menneskehedens tankeformer er diffuse, konturløse og omskiftelige, og den kan lokkes til at ændre synspunkt gang på gang. Så viste han os et utydeligt og uklart mønster, der forandrede sig alt efter de forskellige energipåvirkninger, det blev udsat for.

Læreren forklarede, at Venus-mennesketypen har smukke mønstre af et endeligt resultat − mennesker, der lever sammen i harmoni og præget af god vilje og idealistiske regeringsformer − ret klare og tydelige billeder − men de har ikke noget klart billede af, hvordan man realiserer disse tilstande. Det sker alt for tit, at der mangler klare og detaljerede planer og tankeformer. Venus-mennesker er som regel ikke opmærksomme på den organiserede, dynamiske kraft i materialistisk retning, som Pluto-mennesker stiller dem overfor. Det er noget, de næsten ikke kan fatte. De respekterer også menneskets frie vilje, og for dem er det ikke rigtigt at påvirke mennesker i overdreven grad eller udsætte dem for tvang.

Pluto-mennesker har ingen betænkeligheder ved at gøre begge dele.

Mars-mennesketypen søger sandhed. Disse mennesker ved, at sandhed er vigtig for menneskeheden − men de har kun i meget begrænset omfang forsøgt at anvende sandheden i det menneskelige samfund. I forbindelse med deres egen søgen efter sandhed bygger de klare tankeformer, der er fyldt med viljestrålens energi − men det får ikke nogen direkte indflydelse på menneskelige institutioner og på samfundet. Det er andre, der griber sandheden og anvender den, og det er desværre ofte Pluto-mennesker.

Jupiter-menneskene tror på Guds overflod, og de har den opfattelse, at de lever i et univers, der kan og bør forsyne dem rigeligt med alt, hvad de har brug for. Det kan føre dem ind på en materialistisk opfattelse, især hvis de kommer under påvirkning af plutoniske institutioner og mennesker, og det gør de. Det sker af og til, at et mere udviklet Jupiter-menneske har en klar tankeform af et eller andet foretagende til gavn for menneskeheden og går i gang med at realisere sin ide − men i det store og hele ser denne menneskegruppe som sådan kun det endelige strålende resultat uden at gøre sig nogen klar forestilling om, hvordan man skal opnå en sådan overflod.

Neptun-menneskene er idealistiske og har smukke idealer − men deres tankeformer er uklare og tågede og kommer til syne i de mentale verdener som smukke farverige skyer, fyldt med sjette stråles energi. Alligevel har de generelt en gavnlig indflydelse på menneskers astrallegemer.

Merkur-mennesker indsamler viden − de er lærere, skribenter og historikere. Vi tænker her på de hundredvis af lærere, der underviser i skoler og oplyser børnene om den viden, der er menneskehedens arv, og om de erfaringer, den har indhøstet. Det er ikke de store åndelige lærere, vi taler om. De har klare tankeformer, der står i forbindelse med kommunikation af viden og med opdragelsesmetoder. De stiller ofte ind på historien og ser den som en film. De udfører deres arbejde i samfundet − men det materiale, man giver dem, når det gælder opdragelse, skal være af en anden art. De er iagttagere og gør sig ikke til dommere over begivenheder eller materiale.

Vi vil nu analysere det problem, menneskeheden i øjeblikket står overfor. De Pluto-mennesker, der invaderede Jorden, har næsten fuldstændig kontrol over menneskeheden. En af de metoder, de bruger til at få og bevare deres magt over mennesker, har vist sig at være yderst effektiv. De iagttager, og de ved, at de fleste mennesker er selvbevidste på det astrale plan, og derfor stimulerer de ustandseligt deres astrallegemer ved at vække begær efter fysiske besiddelser (for eksempel ved hjælp af reklame). De opstiller normer for status, for værdier, for betydning − og lokker konstant mennesker til at stræbe efter disse statussymboler. (Status i kraft af det bilmærke, man ejer – jobbets niveau, titel og status – boligens størrelse, indretning og beliggenhed − etc.) De sørger for, at mennesker har så travlt med at leve op til disse normer − og at de løbende bliver bekymrede over den gæld, de opbygger for at anskaffe alle disse ting − at de ikke har tid til at analysere, fundere, tænke eller stræbe efter højere værdier.

Det er interessant at lægge mærke til, at selvom Pluto-menneskene faktisk ikke er særlig interesseret i sex og som regel er temmelig kolde og absolut veldisciplinerede, har de omhyggeligt analyseret gennemsnitsmenneskets modtagelighed, når det drejer sig om både emotionel eller astral og fysisk sex. De inspirerer derfor systematisk mennesker med sexmotiver og beskæftiger sig med pornografi, perversiteter og nedværdigende seximpulser af enhver art, når de ser, at det normale sexincitament ikke længere virker.

Efterhånden som en civilisationsperiode bliver mere og mere dekadent, benytter Pluto-menneskene en taktik, hvor de overdænger menneskeheden med brutalitet. Som eksempler kan nævnes nutidens gyserfilm, en overflod af gentagelser af krigens rædsler på film og foto, billedreportager på Tv om brutale henrettelser, bøger og computerspil om vold og brutalitet og overfokusering i massemediernes nyhedsstof på forbrydelser og vold. På denne måde forsøger de at hjernevaske mennesker til det punkt, hvor grusomheder, tortur, vold og brutalitet opleves som normalt.

Ved konstant at påvirke menneskers astrallegemer ved hjælp af disse metoder udmatter de dem emotionelt, indtil de bliver sløve, trætte og forvirrede af det, og tanken holder op med at fungere. Denne metode er en særdeles effektiv teknik, især fordi de fleste mennesker er selvbevidste på det følelsesmæssige plan – for teknikken forkrøbler også følelseslegemet.

Læreren belyste dette ved at omtale et biologisk eksperiment, der består i at stimulere nerver og muskler på en frø ved hjælp af elektricitet, indtil den ikke længere reagerer på grund af udmattelse i muskler eller nerver. Han sagde, at mennesker i øjeblikket lider af emotionel udmattelse på grund af overdreven påvirkning af astrallegemet. På dette stadie benytter man sig af en stadig mere intens påvirkning.

Hvis Mars- og Venus-mennesker i fællesskab med Jordens mennesker forenede deres evner og dannede en gruppe, kunne det blive en løsning for menneskeheden. Denne gruppe ville blive støttet af grupperne af Neptun-, Jupiter- og Merkur-mennesker. Det forudsætter, at i hvert fald Venus- og Mars-menneskene vågner op til forståelse af, hvordan Pluto-menneskene arbejder, og får øjnene op for, hvem og hvad de er. Jordens mennesker vil være længere om at indse det. Hidtil har der hersket et venskabeligt forhold mellem Venus- og Mars-menneskene som gruppe betragtet, og de har gensidigt respekteret hinanden − men det har ikke resulteret i ret meget koordineret samarbejde. Viljestrålen og kærlighedens og visdommens stråle kunne i fællesskab med Mars-menneskenes konkrete forstand danne altruistiske institutioner og organisationer og skabe de klart definerede tankeformer, som er nødvendige for at føre dem ud i livet.

Her kunne Neptun-menneskenes idealisme være uhyre værdifuld, for de er kanaler for en inspireret astral energi fra et højt plan. De kunne formidle denne energitype til mennesker og styrke deres trætte astrallegemer, og det ville også hjælpe til at gøre dem mere stabile. Jupiter-menneskene kunne arbejde med deres overflodsbegreb − ikke i en materialistisk og besiddende ånd rettet mod materielle ting − men ved at delagtiggøre mennesker i deres tanke om ”Sønnen, der lever i Faderens hus, og hvem alle ting derfor tilhører”. Pluto-menneskene har indjaget denne planets mennesker en skræk for, at de ikke skal få nok, og givet dem den forestilling, at de er nødt til at fratage andre det, som tilhører dem − eller at de nødvendigvis skal have mere end andre for at have nogen betydning. Merkur-menneskene bliver dem, der registrerer, hvad der sker, og belærer mennesker om nye værdier.

Jordens mennesker vil respondere på idealer − på en ny slags værdier − baseret på åndelig udvikling, og på skønhed, hvis disse ideer bliver præsenteret for dem, og de vil gøre det med glæde. På det punkt i evolutionen, hvor vi befinder os nu, kunne de fem øvrige planetariske typer indlede et forenet gruppearbejde til gavn for hele menneskehedens her på planeten.

Det er noget, man vil komme nærmere ind på i en senere forelæsning.

 

ALMINDELIGE BETRAGTNINGER

− SAMTALE (VPN/SK)

 

Pluto-mennesker er mistænksomme og tillægger andre motiver, de ikke har. De har indviklede, mistroiske tankeprocesser, en negativ indstilling og de har et stort ønske om magt og herredømme. De er upålidelige, og de fleste af dem begærer lavere sanselig tilfredsstillelse.

Neptun-mennesker er lette at narre − de er ikke gode til at bedømme andre. De forventer fantastisk intervention af guddommelig kraft på deres vegne og regner med at komme til at udføre usædvanlige og betydnings-fulde ting, der ligger udenfor deres evners rækkevidde − eller som er umulige på grund af de forhåndenværende omstændigheder. De har et urealistisk syn på livets problemer og mangler realistisk sans, når det drejer sig om penge og finansvæsen.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET