Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (12 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (12 af 22)

IV

HEALING

(fortsat)

 

HEALING VED HJÆLP AF

LYD, FORM OG FARVE


 

17. februar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Lyd kan siges at have en positiv ladning og geometriske former en negativ. Disse to har et polaritetsaspekt til hinanden, og derigennem opstår der farve. I denne specielle trefoldighed svarer de syv farver til de syv stofplaner. Det er den treenige form, der bryder lyset i de syv farver, vi kan se.

Krystaller er nøglen til dette polaritetsforhold, fordi de er nøjagtige geometriske former. I fremtiden vil man opnå større kendskab til forholdet mellem krystalformer og lyd, end man har i dag. Vi vil få musikinstrumenter lavet af krystalformer, på hvilke man kan spille ”sfærernes musik”. Denne form for musik vil kunne anvendes til behandling af sygdom. Studiet af lydforhold er baseret på de platoniske legemers former.

Keglen på 90° på fire sider er grundmønsteret − en brodannende form. Foruden de platoniske legemer er der to andre former, så der bliver syv i alt. Kuglen er en af disse syv former og repræsenterer hovedcentret. I sit inderste væsen er formens verden opbygget af geometriske former. Tætte fysiske former er de endelige manifestationer af disse geometriske former. Krystallinske former er den bedste fortætning af denne abstrakte formverden og giver os en forståelse af den, så vi kan forestille os den. Algebra og aritmetik er afledt af geometri.

Hørlig lyd er et meget lille udsnit af lydspektret. Lyset på planeten eller enhver anden planet er resultatet af lydfrekvenser fra Solen, der skærer formfrekvensen fra Jorden, hvorved der frembringes lys og i den lavere oktav varme. Det er lyd i forening med form, og heraf opstår der lys. Denne forestilling om lysets oprindelse er i modstrid med naturvidenskabens synspunkter her på Jorden − men der er dog en del forskere, hvis meninger går i den retning.

Når en fem gange syv rektangel virker tiltalende, skyldes det, at det er en basal form i manifestationen, og fordi den står i relation til de fem centre i kroppen og de syv centre i hele legemet.

Når mennesker lærer den rigtige brug af lyd i forbindelse med geometriske former (syvende stråle aktivitet), vil de skabe et velordnet og smukt samfund her på Jorden. Gennem en sådan aktivitet udfører menneskeheden i mikrokosmos de samme ritualer, der i makrokosmos udføres i Solens templer. Disse ritualer vil blive centre for frekvenser, der breder sig ud over planeten og bringer menneskets bevidsthed i resonans. De vil skabe harmoni, hvor der nu hersker disharmoni.

Det ondes kræfter vil til sidst blive besejret gennem brug af lyd- og formritualer, for det onde er det, der er uharmonisk, og det kan ikke eksistere i et harmonisk mønster af lyd og form. Den egentlige betydning af ordet ”ritual” er en ordnet bevægelse af lyd og geometrisk form i sekvensmønstre.

I parentes bemærket vidste selv middelalderens magikere dette og udførte deres magiske ceremonier ved hjælp af geometriske former og deres såkaldte ”hellige navne”, der i virkeligheden var lyd. Af og til opnåede de faktisk virkninger både i den materielle verden og i den astrale. Disse forsøg var amatøragtige og blev udført med selviske formål for øje. Frimurerritualerne − Universets bygmestre − hørte til den samme tradition, hvis store hemmelighed var en vis viden om ritualer, som var en kombination af geometriske former og lyd. I frimurerordenen findes der mere af denne tanke end i nogen anden gruppe på planeten. De ved bare ikke, hvad den indebærer. Nogle af dens mere fremskredne medlemmer har tilbragt et helt liv med at gruble over det tabte ord. Det, de forsøger på, hvis de blot vidste det, er at forstå de rigtige mantraer og deres forhold til de rigtige geometriske former. Deres symboler − passeren og vinklen − er mere korrekte end de religiøse symboler i religiøse ritualer. Det er en af grundene til spliden og den menneskelige misundelige mellem dem og kirken, fordi de begge er lige ved at opdage en stor sandhed − en stor hemmelighed.

Der blev talt individuelt med tre studerende. Den af dem, som var interesseret i fysik, fik besked på at anvende denne viden på fysikkens område, men fik samtidig at vide, at offentligheden endnu ikke måtte blive gjort bekendt med den. Husk forelæsningens grundlæggende ide, som er den, at når liv eller ånd strømmer ud fra et center, er det energi, og når energi strømmer indad mod et center eller en hvirvel, bliver den til stof. Stof er snarere et mønster end noget fast, et energimønster, der strømmer ind i et center. Så længe mønsteret er i manifestation, har man det såkaldte faste stof.

 

28. februar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Sygdom kan behandles på det tætte fysiske, det æteriske og det astrale plan. Lyd påvirker selve den fysiske substans − form påvirker det æteriske legeme − og farve påvirker det astrale. Det er et generelt princip, selvom de tre typer, lyd, form og farve, påvirker alle tre legemer. Den rigtige kombination af lyd, form og farve vil føre til hurtig helbredelse, selvom hver enkelt af metoderne vil have gavnlig virkning.

 

Urte- og naturmedicin sammenlignet

med syntetiske medikamenter

 

Virkningen af medikamenter er en fysisk virkning, der skyldes, at medikamenternes frekvens påvirker det tætte fysiske stofs frekvens. Urte- og naturmedicin virker uden at bringe forstyrrelse i andre af legemets frekvenser. Syntetiske medikamenter kan have en iøjnefaldende virkning på et bestemt område eller en bestemt sygdom − men de har næsten uden undtagelse en destruktiv virkning på et andet organ, væv eller cellestruktur. Forskellige urte- og naturmediciner − naturligt kalcium i æggeskaller − kunne bruges i stedet for lyd i forbindelse med farve og form.

Mekanismen til brug af lyd skal opstilles på en sådan måde, at behandleren ikke bliver udsat for en lydfrekvens, der er skadelig eller uforenelig med vedkommendes frekvenser.

Man kunne opstille en farvet lampe med farvede plader i visse geometriske former.

Den violette cirkel påvirker astrallegemet, hvis den anbringes over solar plexus-centret, og astrallegemet påvirker igen det fysiske og det æteriske legeme.

 

1. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Nøglen til de forskellige legemer er formen. Nogle gange må man begynde med mentallegemet − men det er mere almindeligt, at man begynder med astrallegemet for at finde frem til den egentlige årsag.

Cirklen brugt i forbindelse med farve er nøglen til astrallegemet, ligesom diamanten i forbindelse med farve er nøglen til det æteriske legeme og den ligebenede trekant i forbindelse med farve til mentallegemet. Mentallegemet fuldstændiggør personlighedens trefoldighed og er dybest set menneskehedens udtryk i almindelighed. Hvis sygdommen har sin oprindelse i mentallegemet, påvirker det også det astrale og det fysiske legeme. Hos de fleste mennesker skal sygdomsårsagen imidlertid søges i astrallegemet.

Hvis det drejer sig om et langtidsprogram med det formål at skabe en bedre tilstand i det fysisk-æteriske legeme hos mentalt polariserede mennesker, arbejder man fra mentallegemet nedad til det astrale og det æteriske, og i dette tilfælde er de mest brugbare former på alle de tre plan følgende:

Gult, der anvendes, når der er tale om lav energi, ringe vitalitet og dårlig funktion.

Grønt, der anvendes til at harmonisere og ensrette energierne og skabe normale forhold.

Blåt, der bruges i tilfælde af kongestion, febersygdomme og anspændthed.

Man kan begynde med at bruge blåt eller gult, hvilken af de to farver der nu er indikeret, og slutte af med grønt. Behandlingen med blåt, gult og grønt kan gives samme dag, eller man kan bruge hver enkelt af de tre farver med nogle få dages mellemrum.

Det menneske, man behandler, må være positivt indstillet til behandlingen. Det er umuligt at behandle en absolut negativ og destruktiv person, der ikke vil samarbejde med det godes kræfter. De fleste syge mennesker er modtagelige overfor enhver hjælp og positivt indstillet til behandlingen. Mere disciplinerede mennesker kan anvende disse metoder på sig selv, men de kan også lade sig behandle med dem af andre.

Det, menneskeheden her på Jorden først og fremmest trænger til, er en behandling, der tager sigte på at give sjælen større kontrol over personligheden, og når et menneske har nået et vist udviklingstrin, er der én grundlæggende behandlingsform, der kan skabe sundhed i personlighedens legemer. På det nuværende udviklingstrin af evolutionen er der mange flere mennesker, som ville være modtagelige for den. Det er et langtidsprogram, der kan bruges parallelt med en anden direkte behandling af det fysisk-æteriske, det astrale og det mentale legeme.

Hvis sjælen havde den kontrol over personligheden, som det ser ud til for ethvert givet evolutionsstadie (dvs. den grad af kontrol, der kan opnås på det udviklingstrin, hvor hver enkelt befinder sig), ville det være muligt meget hurtigt − med karmiske begrænsninger naturligvis − at opnå en meget høj grad af sundhed i alle tre legemer.

Den farvede diamantform påvirker det fysisk-æteriske legeme. Man danner sig et billede af den oven over et organ og/eller oven over det center, der kontrollerer det pågældende organ. Et menneske, der for eksempel har besvær med fordøjelseskanalen og leveren, kan bruge diamantformen oven over lever- eller galdeblæreområdet såvel som oven over solar plexus-centret. I det første tilfælde behandler man det tætte fysisk-æteriske organ og i det andet selve det æteriske center. Cirkelformen påvirker astrallegemet, når den bruges i forbindelse med farve. Formen retter automatisk behandlingen mod astrallegemet, og man behandler centret i det område, det drejer sig om.

Når man bruger den farvede trekant, skal den først anbringes over ajna- eller pandecentret og derefter over centret i det syge område. Via ajna- eller pandecentret strømmer der mental energi til hele personligheden fra mentalplanet. Den mentale energi er den sammenhængskraft, der holder en personlighed i manifestation. Tankesindet er kendetegnet på det menneskelige væsen.

Kærlighed er den sammenhængskraft, der holder det guddommelige menneske i manifestation. Det udmærker sig ved at være sig selv bevidst som sjælen. Personligheden er blevet forenet med sjælen.

Æterisk energi er sammenhængskraften for det primitive menneske. Det kendetegnes ved, at det opfatter det fysiske væsen, der tilhører en gruppesjæl på astralplanet, som sit jeg. Sammenhængskraften er æterisk energi, der strømmer ind gennem milten.

Korset er symbolet på sjælens plan. Der er tre farver, som kan bruges. Det æteriske purpurrøde kors, hvis farve ligger tæt op ad rosa, bruges til at skaffe energi til personligheden. Man forestiller sig det anbragt over hovedcentret eller foran vedkommende, og det har en gavnlig virkning, hvis han eller hun er kørt træt i livets kamp.

Det kors, der er gyldent ligesom metallet guld, kan anvendes til beskyttelse på alle planer. Det kan bruges til åndelig oplysning og til at etablere en bedre kontakt mellem sjælen og personligheden, så den pågældende bliver bedre til at udføre sjælens hensigter.

Det violette kors (den æteriske type på violet) kan bruges til at bringe monadisk energi ind i sjælen og personligheden. Det fører livskraften direkte ind uden at skulle benytte indirekte metoder. Denne monadiske energi har den virkning, at den sætter de enkelte mennesker i stand til hurtigere og klarere at se og kende den guddommelige hensigt i deres liv og for menneskehedens vedkommende. Den er gavnlig, når man er blevet deprimeret over at se de negative kræfter i den ydre verden og de hindringer, de lægger i vejen for konstruktivt arbejde og handling. Den kan bringe den form for oplysning, som viser en studerende, hvordan han skal overvinde disse hindringer. Den kan bringe det klarsyn, der giver sikkerhed for, at Guds plan vil sejre.

Hvert enkelt af disse tre farvede kors kan anvendes i følgende orden: Det rosafarvede, det gyldne og det violette kors. Den studerende kan uden risiko meditere over dem, og det er gavnligt på nærværende tidspunkt. Ethvert menneske, der er for negativt indstillet, vil sandsynligvis blokere enhver gavnlig virkning − men det vil ikke tage skade af det.

Man skal forestille sig korset i farve og anbragt over hovedcentret eller foran sig. Forskellige mennesker vil bruge forskellige metoder afhængigt af, hvilken stråle de tilhører. Første stråles type finder det lettest at forestille sig korset over hovedcentret, og de, der tilhører anden stråle, finder det lettest at forestille sig korset gennem hele legemet, så at armene falder sammen med korsets, og tredje stråles type foretrækker at danne sig et billede af det udenfor sig selv.

Det sorte kors er et symbol på den ottende sfære og bør aldrig anvendes. Det bruges til at påkalde substansens og dens midlertidige vogteres magt.

Der var tyve studerende til stede.

 

27. april 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Lyd påvirker primært det æteriske legeme, der så igen påvirker de øvrige.

Farve påvirker primært astrallegemet.

Form påvirker også mentallegemet.

På dette stadie af menneskets evolution er det muligt at udarbejde et system til udvikling og forfinelse af personlighedens legemer. Det skal stå enhver frit, om de vil benytte sig af denne mulighed. Den skal ikke påtvinges. I øjeblikket bliver de bombarderet med negative ting som pornografi og brutalitet uden at have noget alternativ i form af en håndgribelig metode, der kunne give dem en større åndelig udvikling. Det ville være dejligt at påbegynde disse metoder så snart som muligt.

Den katolske kirke er det eneste af de rituelle systemer, der er tilgængelige for offentligheden, som stadig er noget værd − men på grund af de strenge krav, kirken i århundreder har stillet til sine tilhængere, er det faktisk ikke tilgængeligt for almindelige mennesker, og virkningerne på legemerne er tilfældige.

Man bruger allerede musikalske kompositioner i visse tonearter, som kunne anvendes til at begynde med. I særlige institutioner vil der i forbindelse med visse farver og former blive brugt musik i bestemte tonearter. Som en almindelig regel gælder det, at lyden skal være dæmpet. Violin og klaver vil blive almindeligt anvendt, og orgelmusik bidrager til at skabe kontakt mellem sjælen og personligheden. Den opløser negative astrale mønstre i det offentlige rum og er især til stor gavn, når det drejer sig om at løsrive elementaler fra solar plexus eller andre steder i legemet. Der er indimellem mennesker, der fra Atlantis’ dage på grund af magi har fået elementaler knyttet til sig, og de ødelægger hele deres æteriske og astrale legeme. Orgelmusik kunne have hjulpet mrs. ”R” og sandsynligvis fjernet den elemental, der fandtes − men det ville også have været nødvendigt med en reparationsproces.

I fortiden har kirken hovedsagelig holdt inspiratoriske gudstjenester. I fremtiden må den have en ordnet fremgangsmåde til udvikling af personligheden, så personlighedens legemer kan vokse i bevidsthed, blive sundere og bedre tilpasset og integreret for dermed at gøre ”huset” parat til at blive beboet af sjælen. Kirken eller templet må blive midtpunktet for skabelsen af en ny civilisation og kultur – sjælens kultur – som Kristus kaldte Guds rige på Jorden.

Der vil komme ny musik, der er specielt beregnet på at opnå bestemte virkninger. Thereminen  var et musikinstrument af en type, der havde muligheder for at skabe musik af den art. Der vil blive lavet andre instrumenter som thereminen, hvor musikeren er en del af instrumentet. En sådan musik, udført af højt udviklede mennesker, kunne blive til stor nytte i forbindelse med ritualer. Musikken kunne transmitteres ind i sanktuarierne og synkroniseres med de former og farver, der bruges. Hvis det drejer sig om gennemsnitsmennesker, kunne der anvendes gult, blåt og en ren purpurrød farve, og violet, gyldengult og æterisk rosa, når det drejer sig om seriøse studerende. Til alle grupper kan der bruges grønt som en harmoniserende farve. Den kan anvendes ved afslutningen af det, man kalder farvebehandling, til at harmonisere de forskellige legemer. Der vil blive gjort speciel brug af indigo. Det er ikke blåt, men en anden farve, og har relation til kontakten mellem sjælen og personligheden. Denne farve vil finde anvendelse ved særlige ceremonier, hvor ordet OM vil blive brugt, når det drejer sig om disciple, der bliver forberedt til indvielse.

Der er farvestoffer, som absorberer nogle lysfrekvenser og reflekterer andre. Når de for eksempel reflekterer både rødt og gult, får eller ser man orange − men det er ikke nødvendigvis orangefarvet lys.

 

TILPASNING AF DE FORSKELLIGE LEGEMER

HOS DISCIPLE


 

12. september 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Der var syv studerende til stede ved denne forelæsning, der omhandlede tilpasningen af de forskellige legemer, efterhånden som bevidstheden udvides.

Der er tre områder, som fremkalder disse ændringer i bevidstheden.

Erfaringer fra den ydre verden, der omfatter begivenhedernes virkninger i en vanskelig periode af historien samt de personlige og individuelle livserfaringer. I ethvert menneskeliv er der forandring, og denne forandring handler altid om bevidstheden. Om denne hensigt opnås, afhænger af vedkommende selv. Det pågældende menneske kan gøre modstand og opnår derfor kun et minimum af vækst − men når det drejer sig om disciple, der vandrer den åndelige vej, vil de i stort omfang samarbejde med vækstprocessen, når der er tale om ændringer og oplevelser i den ydre verden.

Personligt engagement inden for meditation, studier og intensiv indsats for at vokse vil føre til vækst og udvikling.

Når den studerende bliver discipel og ønsker hjælp fra sit eget højere selv og ashramen, vil han modtage den fra medlemmerne af ashramen i form af systematisk energipåvirkning af centrene i de forskellige legemer for at tilpasse legemerne − det æteriske, det astrale og det mentale. For hvert skridt, der tages fremad i bevidsthed, skal legemet tilpasses, og det må ikke ske for pludseligt eller for drastisk.

Når de astrale centres frekvenser øges, må der ske en tilpasning til frekvenserne i personlighedens øvrige legemer − det fysisk-æteriske og det mentale. Disse tilpasninger må finde sted på en sådan måde, at de ikke sprænger legemerne, og at den pågældende stadig kan fungere tilfredsstillende i den ydre verden. Der kommer nogle gange en periode på et par dage, hvor mennesket er nervøst eller har en fornemmelse af at befinde sig i et ingenmandsland eller simpelthen ikke føler eller reagerer på noget som helst i tilværelsen – hverken i form af entusiasme eller nedtrykthed. Tilpasningen i astrallegemet er rimeligvis den, disciplen vil lægge mest mærke til, fordi den påvirker alle områder i følelseslivet.

Det er som regel ikke så mærkbart, når det er mentallegemet, der bliver tilpasset. Mennesket vil opdage, at det i nogle få dage ikke er så kreativ eller nærværende på det mentale område som sædvanlig. Det er noget, der næsten foregår ubemærket.

På det fysisk-æteriske plan kan der være tale om anspændthed eller nedsat energi i nogle få timer eller dage.

Når det drejer sig om en discipel, der bliver opøvet gennem ashramen eller samarbejder bevidst med den, kan forandringerne være tydeligere, og ubehaget kan være mere markant, fordi vedkommende så at sige ”er soldat i hæren” og må tage det, der det kommer. Det er imidlertid noget, der altid bliver overvåget meget omhyggeligt fra ashramens side, så der ikke sker noget, der skader disciplen.

 

22. maj 1965

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Den studerende fik forelagt en algebraisk formel: Det fysiske forholder sig til det astrale som det æteriske til det mentale.

Mentale healere danner sig et tankebillede af det fysiske legeme i en tilstand af fuldkommen sundhed. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Man skal danne sig et tankebillede af det æteriske legeme i stedet for af det fysiske og se det som et væv af lys uden skygge og fortættelse og som et funklende kraftfelt. Gennem tanken er det muligt at sende æterisk energi til det æteriske legeme og dermed vitalisere det, og som en naturlig følge heraf begynder det fysiske legemes tilstand at restitueres, afhængigt af de karmiske muligheder.

Der blev vist en tankeform af det æteriske legeme med lysere og mørkere kanaler, der lignede nervesystemet i det fysiske legeme. Så blev miltcentret, hvor Jordens og Solens prana strømmer ind, placeret på tankeformen og derefter de syv centre langs med rygsøjlen og til slut alta major-centret.

Læreren forklarede, at det var i halekerneområdet, at den praniske energi skulle omdannes til den elektriske energi, der strømmer langs med nervesystemet. Hos nutidens gennemsnitsmenneske er det carotis-legemerne, der står i forbindelse med alta major-centret, og denne forandring finder i højere grad sted i carotis-legemerne end i halekernen. Hos det mere udviklede menneske foregår den næsten udelukkende i halekernen. Til sidst vil alta major-centret ikke mere komme til udtryk gennem carotis-legemerne, men kun gennem halekernen.

I Atlantis blev alta major-centret benyttet til magi, og det førte til et enormt misbrug af pranisk energi og forstyrrelse i det fysiske legeme.

Halekernen er i virkeligheden organet for en højere form for clairvoyance og opfattelse. Den indeholder millioner af antenner til opfattelse af højere frekvensverdener. Den er den ydre afspejling af alta major-centret hos det mere udviklede menneske.

Da forelæsningen var forbi, var der en studerende (SK), der spurgte læreren, hvorfor det fysiske legeme for mange menneskers vedkommende bliver overvægtigt, efterhånden som de bliver ældre. Skyldes det kirtelsystemets, æggestokkenes, hypofysens eller skjoldbruskkirtlens − funktion?

Læreren svarede, at tilfældene var af forskellig type, og at nogle var mere komplicerede end andre, men at det som regel skyldtes træg leverfunktion.

Han foreslog følgende:
 
”Dan dig et billede af leveren som et mønster af klart, funklende hvidt lys. Det vil bidrage til at forbedre den æteriske levers tilstand og dermed også den fysiskes tilstand.”

Det æteriske legeme er som funklende lys og prøv at behandle det med tanken. Man behandler ikke det fysiske legeme med tanken.

 

9. marts 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Den skabende brug af halscentret omfatter tre aspekter:

Den dynamiske stemme, der anvender viljestrålens eller første stråles energi, bryder gamle tankemønstre op og bygger nye, efterhånden som nye ideer trænger ind i mentallegemet hos tilhørerne. I dette tilfælde er tilhørerne modtagelige.

Den magnetiske stemme har kærlighedens og visdommens eller anden stråles egenskab. Den læger, oplyser, tænder lys i bevidstheden, taler til sjælen hos tilhørerne og kalder på deres medvirken og lokker egne sjælelige egenskaber frem.

Den skabende stemme bruger den aktive forstands eller tredje stråles energi. Den opfordrer tilhørerne til at medvirke i bevidstheden med skabende selvstændig tænkning. De bliver inspireret til at udforske ideernes verden på egen hånd.

Husk, at menneskeheden er den planetariske Logos’ halscenter.

 

PÅVIRKNINGEN AF MENNESKERS FØLELSER

PÅ NATUROMVÆLTNINGER


 

15. oktober 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Læreren talte om det forhold, at der ofte under en stor krise i menneskeriget også indtræffer store naturomvæltninger − stærk varme og kulde, cykloner, storme, jordskælv og vulkanudbrud, og han forklarede det ud fra det, vi ved, er rigtigt. Han sagde:

”I er alle fortrolige med begrebet psykosomatisk lægevidenskab og dens teorier, som går ud på, at patientens emotionelle og mentale tilstand − især den emotionelle − er bestemmende for den fysiske. Det er en ret ny udvikling inden for den moderne medicinske tænkning. Det er imidlertid noget, den esoteriske lære altid har insisteret på. Ifølge den viden, vi har, kan over 95% af menneskers fysiske sygdomme henføres til emotionelle tilstande. De påvirker det æteriske legeme, der så igen påvirker det fysiske. Et menneske, der er tilbøjelig til hyppige udbrud af uvilje og vrede og andre negative følelser, får til sidst en leversygdom eller et slagtilfælde. Den, der altid plages af frygt, usikkerhed og bekymringer, der er en form for frygt (man kan betegne bekymringer som en mild grad af frygt), udsætter sig for hjertelidelser eller kredsløbssygdomme.”

”Når man hengiver sig til voldsomme følelser, kan det ende med, at man får en leversygdom − man kunne kalde det et jordskælv i leveren. Det kan også påvirke maven og fordøjelsen og føre til mavesår, blødninger eller opkastninger, noget, der har stor lighed med et vulkansk udbrud i planetens fysiske legeme.”

”Planeten har også foruden sit fysiske legeme et æterisk, et astralt og et mentalt legeme. Menneskeheden på planeten har en særlig forbindelse til alle planetens emotionelle aspekter. Forholdene i alle dens naturriger – mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget samt det femte rige − influerer på, hvad der sker på planeten. Hvis dens menneskerige konstant hengiver sig til negative og destruktive følelser, påvirker det til sidst planetens astrale, æteriske og fysiske legeme.”

”Samtidig med menneskehedens emotionelle tilstande og de kriser, de kan medføre, er der også naturomvæltninger i planetens fysiske legeme − jordskælv, vulkanudbrud, cykloner, storme og voldsom hede og kulde. Når et menneske for længe hengiver sig til vrede, kan man sige, at det har et jordskælv i leveren. Det kan også have astma, og i så fald kunne man tale om en cyklon i dets åndedrætsorganer, eller det kan blive angrebet af en eller anden sygdom med høj feber og voldsomme anfald af hede- eller kuldefornemmelser, og det samme er tilfældet med planetens fysiske legeme.”

”Disse begivenheder indtræffer, fordi menneskeheden som naturrige betragtet er et organisk væsen ligesom det enkelte menneske. Som en organisk helhed har menneskeheden en overordentlig stærk indflydelse på planetens astrallegeme.”

VPN: Han sagde, at vi i denne periode i planetens historie efter årtusinders forløb, i hvilke menneskeheden havde fulgt visse adfærdsmønstre, var nået frem til et vigtigt krisepunkt, hvor energipåvirkningerne er blevet så stærke, at der er noget, som må give efter. Når der i lang tid strømmer energi ind i visse mønstre i et menneskes liv eller i planetens, kommer der til sidst et tidspunkt, hvor disse energier vil bevirke en eller anden forandring, som vi kalder en krise.

I dag har vi nået et sådant krisepunkt på planeten. Efterhånden som tiden skrider frem, vil der indtræffe voldsomme naturomvæltninger på planeten. Selv menneskenes atombombesprængninger har fremskyndet dette, fordi de har haft en kolossal indflydelse på planetens æteriske og fysiske legeme. I menneskeriget vil der komme problemer og vanskeligheder som for eksempel krig. Den vil blive ødelæggende for mange mennesker i den forstand, at de vil blive kastet ud af inkarnation − men det er ikke nogen tragedie. Det ville derimod være en ulykke, hvis der ikke blev skabt en bedre civilisation, som de kan træde ind i, når de inkarnerer igen.

Hvis man hengiver sig til voldsomme følelser, kan man til sidst få ”et jordskælv i leveren”. Analogt hermed sker der nøjagtigt det samme på et højere plan i planeten. Som foroven, således også forneden. Det mindre er dannet i det størres billede og det større i det mindres. Han nævnte også, at vi har mange kredsløbssygdomme nutiden. Legemets væsker bliver stærkt påvirket af enhver emotionel forandring hos et menneske. Personer, der hengiver sig til frygt, bekymring og vrede, har også problemer med kredsløbssystemet.

 

Resume af korrespondenser

 

Planeten                            Menneskeriget

1. Cykloner, storme              1.  Sygdomme i åndedrætsorganerne, astma

2. Temperaturforandringer    2. Febersygdomme, legemstemperatur, hede,
                                              kulde under det normale

3. Jordskælv                        3. Leversygdomme, voldsomme følelser

4. Vulkanudbrud                   4. Opkastninger

5. Flodbølger                        5. Kredsløbssygdomme

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET