Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (11 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (11 af 22)

IV

HEALING

(fortsat) 

 

ASTRALLEGEMET HOS DISCIPLE

PÅ DEN ÅNDELIGE VEJ

 

17. september 1960

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

Forelæsningen handler om astrallegemet som bindeled til formens verden. Astrallegemet er menneskets ”antenne” i formens verden. Forelæsningen beskæftiger sig ikke med astrallegemets betydning i forbindelse med sygdomsbehandling, men med den rolle det spiller for den discipel, der vandrer ad den åndelige vej, og som har opnået en vis kontrol over det.

Astrallegemets begæraspekt er den dynamiske del, der får menneskeheden til at gå fremad på de tidligere stadier af evolutionen, hvor man vokser og udvikler sig gennem begær. De begær, der tiltrækker mennesker på de tidlige evolutionstrin, er dem, der er bedst egnet til at udvikle bevidstheden, og på det stadie er de derfor rigtige og gode.

Men når et menneske nærmer sig aspirantstadiet og betræder den åndelige vej, skal astrallegemet bruges på en anden måde og til et andet formål. Det skal ikke længere være redskab for begær efter ting i den ydre verden, prestige, etc., men blive et meget sensitivt redskab, som kan give aspiranten større indsigt i sine omgivelsers bevidsthedstilstand og følelser, så det bliver muligt at bedømme dem rigtigt.

Mentallegemet er skelneevnens redskab på højere planer og skal også blive det i formens verden − i den ydre fysiske verden. Det er som en sensitiv ”antenne”, der giver aspiranten en fornemmelse af menneskers livssituation i verden omkring sig, og for disciplen på den åndelige vej er det navnlig det redskab, der anvendes til at række ud mod omverdenen og blive bevidst om den. Tankesindet er bestemt til brug i den ydre verden. Den konkrete tænkeevne i forbindelse med den højere tænkeevne bruger de inspirerede ideer i den ydre verden. Så længe et menneske er centreret i formens verden og i sin personlighed, bliver astrallegemet brugt som et redskab, der bruges til at reagere på omverdenen.

Disciplen skal ikke reagere, men handle. Hvis disciplen reagerer, er astrallegemet involveret − men hvis vedkommende handler fra sjælens plan gennem det højere tankesind og den konkrete tanke, ændrer denne discipel virkelig verden. Man ændrer ikke sin verden ved at reagere på den, men ved at handle.

Det menneske, der handler ud fra sit eget center, gør det uden at lade sig påvirke af den emotionelle reaktion fra omverdenen. Vedkommende skal kunne sige: ”Det eller det skal jeg gøre”, og så gøre det uden at lade sig påvirke af, hvad omgivelserne mener. På denne måde påvirker disciplen dem i stedet for at reagere emotionelt over for dem. Astrallegemet er sekundært − et energireservoir bestemt til handling i formens ydre verden.

Astral energi relaterer til det kosmiske buddhiske plan og til det fysiske kosmiske. Når astrallegemet er rigtigt disciplineret og styret, kan der strømme energi ind i det fra det buddhiske plan, og denne energi kan bruges til handling i formens verden. Det er formålet og hensigten med astrallegemet. For disciplen på den åndelige vej er det gamle Egyptens vingede solskive symbol på, at vedkommende har nået det trin, hvor astrallegemet bliver brugt på denne måde. Det er en af grundene til, at der på et tidspunkt blev holdt en forelæsning om Egyptens symboler. I de egyptiske mysterieskoler mediterede den studerende på den vingede solskive for at nå frem til det trin, hvor vedkommende kunne bruge sit astrallegeme på denne måde.

SK: Bruger den studerende formen eller farven eller begge dele?
VPN: Det er en lysende hvid cirkel, der ser ud, som om den blev oplyst af et hvidt lys bagfra. Der fremvises en tankeform, som er udmærket. Den ser ud, som om den var ætset ind i glas med et hvidt lys bagved for at give de studerende et billede af, hvordan de skal forestille sig den.

SK: Er du i din egen klasse?
VPN: Jeg er til forelæsning i Mj’s klasse.

SK: Hvor mange tilstedeværende er der i nat?
VPN: Otte-ni stykker. Når der er et virkelig harmonisk forhold mellem de astrale centre, kan det resultere i en menneskehed med kun meget lidt sygdom − men de fleste mennesker har disharmoni i de astrale centre, og det skaber forstyrrelse i den æteriske energi i de æteriske centre. Det er et samspil mellem årsag og virkning. Ved hjælp af symboler og ritualer kunne man kontrollere og træne astrallegemet og med tiden skabe harmoni i det.

Den er interessant – denne energi fra det buddhiske plan – når den kommer ind i astrallegemet (der fremvises en tankeform). Denne vingede solskive er som en knap eller en ventil, der åbner en kanal. Fra det buddhiske plan kan der nu strømme små mængder energi ind i astrallegemet, efterhånden som det kan optage den, og formålet med denne energi fra det buddhiske plan er at bidrage til at opnå den højere brug af astrallegemet. (Der vises en tankeform − energien breder sig i dette astrallegeme − man kan se, hvordan farven ændrer sig i tankeformen.) Dette symbol kan bruges af aspiranter eller disciple på den åndelige vej. Man kan trygt bruge det.

SK: I hvor mange minutter hver dag?
VPN: Man kan danne sig et billede af det i fire-fem minutter hver dag. Det vil være til stor hjælp. Det største problem i dag for hovedparten af menneskeheden er astrallegemet, fordi mennesker reagerer emotionelt på tingene. Man vil gennem ritualer og symboler forsøge at påvirke astrallegemet på astralplanet, og man vil behandle det æteriske og det fysiske legeme med lyd, fordi man må arbejde fra begge sider. Det kan ikke nytte noget at arbejde med det fysiske legeme, hvis man ikke også gør noget ved det æteriske. Selv narkotika og medikamenter påvirker først æterlegemet og derefter det fysiske legeme. Deres effektivitet skyldes, at de har en æterisk frekvens.

Man må begynde behandlingen på det æteriske plan ved brug af lyd fra den moderne naturvidenskabs fysiske plan og fra de indre planer bruge buddhisk energi til behandling af astrallegemet ved hjælp af symboler og ritualer.

SK: Hvad med farve?
VPN: Det vil til at begynde med være til mere gavn på det fysisk-æteriske plan. Lyd er nøglen til substansen.

 

Hedeture

 

SK: Hvad er årsagen til hedeture, og hvad kan man gøre for at undgå dem?
VPN: De har noget at gøre med manglende balance i …! en forstyrrelse i forholdet mellem hypofysen og sakralcentret − æggestokkene eller kønskirtlerne. I 45-årsalderen kommer der forstyrrelse i energiudvekslingen i det fysiske legeme. Der er ofte en mangel på balance − nej, det er en fejl ved energiudvekslingen. Det er hovedsageligt et spørgsmål om legemets fysiske kemi. Der er sygdomme, som skyldes fysiske forhold − men i de aktuelle tilfælde går det tilbage til vedkommendes æteriske struktur.

SK: Hvad er bedst, at behandle det med diæt eller give det hormon, der mangler?
VPN: Diæt, hvile, frisk luft og normale fremgangsmåder er bedre end medikamenter − de løser ikke problemet. De kortslutter det og skaber andre problemer.

 

ET HEALING-SYSTEM


 

3. marts 1961

4:30-6:00 morgen.
Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

VPN: Under konditioneringsforelæsninger rettes der energi mod person-lighedens redskaber − det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet eller mentallegemet eller dem alle tre. Nogle gange varer det i en hel time. Man er under energipåvirkningen i nogen tid. Det bidrager til at forbedre hukommelsen og generelt også tilpasningen, for der er nogle, som ikke kan huske det, der bliver sagt til dem under forelæsningerne. Det er ikke altid det, der er årsagen til energipåvirkningen. Dette energifelt er en slags konditionerende energi. Det er et mønster, der følger visse kraftlinjer. Læreren siger:

”Vi kan få en tankeform at se, der viser, hvordan det virker.”

VPN: Det tager tid. Det er overraskende, så længe folk er om at vågne og registrere indtryk fra sjælsplanet eller andre højere plan. Det går meget langsomt.

Dette energikraftfelt ses også i forskellige farver − nogle er gyldengule, andre blå eller grønne. Der er et, som ser ud til at være mere violet. Jeg tror, det er en af de mere fremskredne disciple. Han er tilpasset kontakten mellem sin sjæl og sin personlighed og senere måske også med sin monade.

SK: Hvordan bliver dette kraftfelt skabt eller udviklet?
VPN: Det er svært at sige. Det ser ud til, at det står i forbindelse med centrene hos den lærer, der leder undervisningen. De forskellige centre i det æteriske, astrale eller mentale legeme bliver brugt. Det er et spørgsmål om forskellige centre i hvert enkelt tilfælde, for det er i virkeligheden centrene og deres kvalitet, der er bestemmende for redskabets brugbarhed og elasticitet. Det vil sige, at centrenes substans eller den form for energi, der strømmer igennem dem, afhænger af arten af deres oprindelige substans. De mere fremskredne mennesker i verden har en højere substanstype i deres æteriske, astrale eller mentale legeme. Af og til er der en konflikt mellem en højere substanstype i astrallegemet og i det fysisk-æteriske og mentallegemet, der måske ikke har den substans, det burde have, og så har vedkommende ikke den harmoniske udvikling, der er behov for. Jeg tror nok, at det også til dels er et spørgsmål om koordinering − koordinerende energi. Læreren siger:

”Meget af denne energi er i virkeligheden lyd, lys og farve − men det er højere oktaver af lyd, der påvirker og koordinerer aspiranten og disciplen, så at de kan forstå begreber og ideer.”

VPN: Der er en hel del disciple og studerende, som …! Det er interessant, at mange af disse disciple ser ud, som om de sover. De ved ikke, at de befinder sig i en anden dimension. I virkeligheden bliver de koordineret med deres egen forståelse − men de udviser mangel på bevidsthed − ikke dem alle sammen, men mange af dem virker, som om de sover fast. Det er meget mærkeligt.

SK: Hvad mærkeligt er der ved det?
VPN: Jeg er vant til, at de studerende her ved, hvad der foregår. Jeg har ikke før set nogle, der ikke var bevidst til stede.

SK: Hvor mange tilstedeværende er der?
VPN: Der er en stor forsamling − men der er rettet en bestemt energistråle mod hver enkelt af dem, som om de alle var underkastet forskellige påvirkninger eller frekvenser. Hver enkelt er underkastet sin egen specielle påvirkning af energifrekvenser − men det ser ud til, at denne energi nogle gange er lidt svær at absorbere. Jeg er også under påvirkning af den. For mit vedkommende er det en anden slags energi end de typer, som de, der sidder lige i nærheden af mig, er underkastet. Det er en form, der ser ud til at udvide bevidstheden.

SK: Hvad er det for en type, du får? Hvad farve har den?
VPN: Den er gyldengul med lidt violet i. Læreren siger:

”Disciple får denne energipåvirkning, uanset om de ved det eller ej. Når de om natten er i deres astral- eller mentallegeme, modtager de ofte hjælp, energi og koordinering.”

VPN: Jeg tror også, det kunne være til gavn for det fysiske legeme. Han siger:

”Det sker ofte, at et menneske, der føler sig syg, kommer sig ret hurtigt, fordi det er modtageligt for disse behandlinger. De retter vedkommende meget hurtigt op − men nu og da reagerer folk kun langsomt på frekvenserne, og til at begynde med ser det ud til, at det ikke nytter ret meget − men det fremkalder en ændring i legemerne.

”'X' har et problem med varmereguleringen i det fysisk-æteriske legeme. Det er noget, der involverer både det æteriske og det fysiske legeme, og det skyldes skjoldbruskkirtlen eller halscentret. Skjold-bruskkirtlen bliver aktiveret og sender et alarmsignal til det fysiske legeme, og det begynder med hypofysen, som er den styrende kirtel. Under den normale livsproces er det hypofysen i det fysiske legeme, der kontrollerer dette. Den overdrager det arbejde, der skal gøres, til de forskellige kirtler.

”Hvis 'X' kunne komme ned i sin lever − hvis hun i sin bevidsthed kunne gøre sig lille nok til det − ville hun finde en lever, der ikke er så harmonisk, som den burde være. Den har et uklart udseende.”

VPN: Jeg kan se tankeformen af den. Den er uklar, og på visse steder er der en masse celler, der slet ikke fungerer, og på andre steder er funktionen meget mangelfuld. På nogle steder bliver organet lysere. Det er som, at gå omkring i en korridor. Man ser det, som om man selv var meget lille − noget i den retning. Han siger:

”Hypofysen sender besked til æggestoksystemet og siger: ”Gå i gang med at rense leveren. Skaf disse giftstoffer af vejen.” Eftersom der ikke er noget æggestoksystem, ser hypofysen sig om efter en anden, der kan klare problemerne, og finder skjoldbruskkirtlen – den stærke fyr. Skjoldbruskkirtlen kan udføre sit sædvanlige arbejde og lidt til. Det minder om en arbejdsgruppe, hvor én er fraværende, så de andre må påtage sig vedkommendes arbejde. De mangler også, og så bliver skjoldbruskkirtlen sat til arbejdet.”

VPN: Jeg sad lige og så på en tankeform igen.

Skjoldbruskkirtlen siger: ”Jeg har kun visse midler til at klare dette her, og jeg må se at gøre det så godt, jeg kan.” Det er en tankeform og en lidt sjov måde at beskrive det på. Han overvejer situationen og siger: ”Huden er god. Der er i millionvis af kanaler, og med så mange til rådighed er huden en god måde til at skaffe sig af med dette affald.” Så trykker han så at sige på en knap, og affaldet bliver fjernet gennem huden. Han siger:

”Leveren står i forbindelse med astrallegemet og har derfor af to grunde problemer med alle og enhver. Det er 'X's lever, vi betragter."

”Det er muligvis stoffer – optaget i det fysiske legeme – der har en meget tydelig virkning på leveren og forgifter blodstrømmen. Leveren rækker mange hænder frem og fjerner dem. Det er et meget selvopofrende organ − det slår af og til dele af sig selv ihjel, ofrer sig for at hindre giftstoffer i at komme ud i blodstrømmen i alt for stor mængde. Leveren påvirkes også fra astrallegemet. Man kunne kalde den det astrale organ, for folk har en masse ting, de frygter, sorger og bekymringer, uvilje eller andre negative følelser, og alt dette påvirker både den æteriske og den fysiske lever. Det er ikke mentallegemet, men først og fremmest astrallegemet, der påvirker leveren. Mentallegemet kan påvirke andre organer.

”Det er godt, at leveren er selvfornyende. Hvis de andre legemsdele havde samme evne til at gendanne sig selv, ville det have overordentlig stor betydning for det fysiske legemes liv og ungdom. Det begynder naturligvis altid i det æteriske legeme − den æteriske lever og derefter i den fysiske. Det menneske, der har et kirtelsystem, som bliver ved med at fjerne affaldsprodukter, er meget heldig − det lever længere.

”Om nogle få måneder vil 'X' have det meget bedre, fordi giftstofferne …! nej, der er også oplagret en masse affaldsstof i leveren.”

VPN: Det er meget interessant. Jeg ser en tankeform af det − dynge på dynge på dynge af affald. Det virker så forstørret. Nogle gange har cellen faktisk mistet sin livskraft − men den er stadig i det rum, hvor affaldet er oplagret.

SK: Hvor kommer det affald fra?
VPN: Det stammer fra blodstrømmen, og det står også på en eller anden måde i forbindelse med astrallegemet. Det er alt sammen meget interessant. Leveren har evne til at forny sig selv, og hvert øjeblik ser den på hele systemet og siger: ”Jeg kan måske få lidt af dette affald af vejen.” Og så kommer den noget af det i en transportbeholder − blodstrømmen. Så siger hypofysen: ”Det bliver jeg nødt til at tage mig af”, og så prøver den på at få æggestokkene til det − men fordi de ikke er der, kommer skjoldbruskkirtlen til det resultat, at det skal ud gennem hudens porer.

”X’s” lever fornyr sig imidlertid rigtig godt, og dette her er noget, der har med gendannelsen af leveren at gøre. Det er ikke bare et spørgsmål om den mad, hun spiser nu, men en gammel historie − i huset er der et kvistkammer fyldt af gammelt ragelse, og skabene er fyldt med det. Det er en slags hovedrengøring. Det vil sige, at ”X” vil leve længere og blive stærkere, når leveren kommer af med affaldsstofferne og bliver gendannet. De kunne komme væk gennem fordøjelseskanalen − men binyrerne er ikke stærke nok. Der er en svaghed der. Det er ikke noget alvorligt − men de kan ikke holde til en ekstra belastning. Hvis binyrerne havde været noget stærkere, kunne disse affaldsstoffer være kommet ud gennem tynd- og tyktarmen. Skjoldbruskkirtlen er meget optaget − den har travlt.

SK: Gennem hvilket center påvirkes leveren? Hvilket center står den i forbindelse med?
VPN: Solar plexus-centret i både astrallegemet og i det fysisk-æteriske.

SK: Hvad foreslår han til at hjælpe på leveren?
VPN: Han siger:

”Tilstanden er ret fremskreden − men det vil blive bedre. Leveren er ved at komme sig. En god diæt ville hjælpe.”

SK: Hvilken slags diæt foreslår han?
VPN: Lige et øjeblik. Han vil fortælle mig noget om …! Det er meget interessant, fordi mange af disse mennesker også er under energipåvirkning for at hjælpe dem med nogle af disse problemer. Masser af disciple. Han siger:

”Skjoldbruskkirtlens frekvens er harmonisk beslægtet med frugt. Hele behandlingssystemet har med lægeurter at gøre. Planteriget omfatter grøntsager og frugter og har en imponerende affinitet med det æteriske legeme, og det er de forskellige planters æteriske frekvens, der påvirker det fysiske legeme. Kineserne ved en masse om gamle urtemediciner. De er atlantider. Planter har forskellige frekvenser, og de optages i det fysiske legeme. Vi indtager lægeurten og tror, at den påvirker det fysiske legeme − men det er ikke rigtigt. Den påvirker det æteriske legeme, der så igen påvirker det fysiske legeme.”

VPN: Det er meget interessant − man kan se det i tankeformen. Det er, ligesom han fører mig ind i det fysiske legeme, som om jeg var lillebitte. Så kan jeg se frekvenser, der påvirker det æteriske legeme, hvorefter det påvirker det fysiske − det er på den måde, urtemediciner virker. Han siger:

”Det er det princip, der ligger til grund for den homøopatiske behandlingsmetode. Den virker først på det æteriske legeme og derefter på det fysiske.”

VPN: Så er der også grøntsager og frugter. Han kommer tilbage igen og siger:

”Frugter har en gavnlig virkning på skjoldbruskkirtlen, ikke i overmål naturligvis, fordi det skal tilpasses efter andre legemsdele. Der er måske også behov for grøntsager. Det er et spørgsmål om ligevægt."

”Nogle grøntsager har en æterisk frekvens, der harmonerer bedre med visse dele af legemet end med andre. Der er nogle grøntsager, hvis frekvens er i harmoni med leveren, og de vil også være til gavn for skjoldbruskkirtlen, fordi de hjælper på leveren. Den stakkels skjoldbruskkirtel må hjælpe leveren − men man kan påvirke den direkte og derved gavne den.”

VPN: Hele dette healingsystem står faktisk i forbindelse med disse forhold. Han siger:

”Begrundelsen for en hel del i denne terapi er meget anderledes end den, folk forestiller sig.”

VPN: Jeg vil stille ham et spørgsmål om ”B”. Han siger:

”Det var der en anden, der også gerne ville. 'B' er en mand, der er indstillet på noget af dette, og han ser faktisk disse forhold, som om han var inde i det fysiske legeme. Han indrømmer det ikke − men han har en ejendommelig form for oversanselig opfattelsesevne, helt anderledes end de fleste andre former. Han kan komme ind i legemet og føle, hvad der er i vejen med det − ind i helt små dele af det − det er ikke blot en almindelig fornemmelse af, at det gør ondt et eller andet sted. Han kan komme ind i leveren og betragte den, eller han kan komme ind i nyrerne eller fornemme, hvad der foregår. Han gør det endog med patienter på en helt anden måde end andre med en lignende evne. Han stiller ind på dette healingsystem. Han gør det om natten − han går til natlige forelæsninger, og han husker det, han har hørt."

”Nu vil vi gå ned ad gangen til et af de værelser, hvor disse forelæsninger bliver holdt.”

VPN: Det er fascinerende! Her er et af dem. Alle de studerende beskæftiger sig med leveren. ”B” er her meget af tiden. Det er de forelæsninger, han ofte går til. Man kan se − man er inde i leveren − det er, som om man var inde i en stor maskine − det er et præcisionsinstrument. Det er et fantastisk præcisionsinstrument, og man kan se, hvad der sker. Åh ja, han siger:

”Når folk spiser forkert mad, og de spiser for meget − det er ikke i så høj grad det, at den er forkert − så er der en del af fordøjelseskanalen, der ikke fungerer. Maden bliver ikke fordøjet, og så bliver den giftig. Det er det mest fantastisk komplicerede system. Hvis der er en enkelt lille ting, der ikke fungerer, en bestemt slags mad, der ikke bliver fordøjet, så hober det sig op som affald, der ikke bliver brændt.”

VPN: Åh, der sker en omdannelse. Han siger:

”Fordøjelsen er en forvandlingsproces. På åndelige planer taler vi om transmutation. Fordøjelsessystemet er imidlertid meget kompliceret, fascinerende − det er meget interessant, når man betragter det på den måde. Der er visse ting, man ikke kan fordøje, fordi der er en eller anden lille del af apparatet, der ikke fungerer. Et eller andet sted er der en lille hane, der ikke bliver lukket op for et bestemt stof, der bidrager til at omdanne føden. Det drejer sig ikke blot om det fysiske aspekt af den mad, man spiser, men også om den æteriske energi, vi modtager fra den.”

VPN: Dette her er interessant. Det har jeg ikke vidst før. Han siger:

”Vi får æterisk energi fra den. Der er visse fødemidler, som ikke nødvendigvis er giftige for en − men de er det alligevel, fordi der er nogle dele af fordøjelseskanalen, der ikke kan behandle dem, og så får man affaldsstoffer. De bliver ført bort og læsset af i leveren. Leveren er faktisk et opofrende organ. Alt dette affald kommer ind, og leveren må se at finde på noget at gøre ved det. Hvis der kommer for meget af det ind i blodstrømmen, vil det forgifte hjertet eller hjernen, og leveren får derfor travlt med at hobe det op i sine lagerrum. Der er i hundredvis af dem. Den siger: ”Jeg kan måske slippe af med det en anden gang − men det er bedst ikke at gøre det lige nu.”

”Dr. B” kommer altid her for at studere leveren og kirtelsystemet. Han går til disse natlige forelæsninger, og så får han sine ideer og arbejder med dem. Efter en tids forløb stiller han ind på patienten, når han kommer ind, og han ved, at han i virkeligheden arbejder med et system, hvor han vælger de frugter og grøntsager, der giver den største æteriske energi, fordi det kan være til gavn for det æteriske legeme, der så igen påvirker det fysiske legeme. Det er begge dele. For de menneskers vedkommende, han arbejder med, tager det lang tid at få noget af alt dette affald ud af leveren. Patienten bliver lidt træt af det.”

SK: Har han noget at foreslå til behandling af ”X’s” lever?
VPN: Han siger ”frugtsaft af forskellig slags”.

SK: Hvilke slags?
VPN: Æblesaft er godt og gulerodssaft og saften af grønfrugtet buskgræskar, siger han. Den rå saft virker hurtigere end den kogte. Der sker noget med den, når den bliver kogt. Den er mere letfordøjelig, når den er rå. Det er mærkeligt. Læreren siger:

”Der er ikke noget mærkeligt ved det, for det er naturen, der har indrettet det sådan.”

VPN: Han ler lidt ad mig. Han har ret. Han siger:

”X's” lever ser bedre ud. Skjoldbruskkirtlen vil snart få det lidt nemmere. Selvom 'X' ikke er klar over det, har hendes lever det meget bedre end før. Hun har ikke så mange og så slemme anfald, og de vil tage af i de nærmeste måneder og svinde ind til meget lidt − de vil kun komme engang imellem.”

SK: Har han sagt noget om, at der er andet, hun kan gøre for at hjælpe på tilstanden?
VPN: Hun har gjort en hel del ved at ændre sin emotionelle indstilling. Han siger:

”Frygt er en af de ting, der har en meget dårlig virkning på leveren. Det lider hun ikke mere så meget af, og hun er kommet over sorgen eller selvpineriet. Hun er ved at være færdig med 'hårskjorten'."

”Hun er ved at gennemgå den konflikt, der opstår, når sjælen overtager personligheden, og hun klarer den rigtig godt. Hun behøver ikke at være bange. Hun tror, at hun er bange for det ene eller det andet eller noget helt tredje − men al hendes ængstelse er i virkeligheden frygten for sjælens overtagelse af personligheden, og alle de andre former for frygt har deres oprindelse i den. Det er den, det hele drejer sig om."

”Det er en frygt, der opleves af alle disciple og studerende, når de forsøger at nå frem til det punkt. Det er frygten for at miste sin identitet. Igennem en lang række af inkarnationer opbygger vi vores identitet, og det er nødvendigt og af afgørende betydning. Der skal mange inkarnationer til for at opnå en centreret og velintegreret identitetsbevidsthed. For at være godt integreret må man have en stærk følelse af sin identitet. Der er faktisk frygt for døden − ens egen identitets død − ikke det fysiske legemes, men personlighedens identitet. I virkeligheden mister man ikke sin identitet − man finder den, fordi sjælen er det egentlige selv. Personligheden er formen, og man har identificeret sig med personligheden og frygter for at miste sin identitet. Deraf kommer kampen. Sjælen forsøger at give personligheden liv og en evig identitet, og man afviser den og gemmer sig rystende og skælvende i en krog. Det er det, mennesker gør. 'X' er i færd med at gennemgå”, men det er blot hendes mening om det på personlighedens plan. I virkeligheden overtager sjælen personligheden. Hun opnår kontrol, så der er altså ikke noget at være bange for.”

VPN: Åh, han siger til mig, at det er derfor, jeg ikke er bange − men jeg har andre problemer. Når sjælen overtager kontrollen, bliver der langt mere vitalitet i det æteriske legeme − det begynder straks at blive fyldt med livskraft, og det hjælper også på det fysiske legeme. Han siger:

”Rigtig diæt, navnlig brug af de fordele, som frugt og grøntsager byder på, er fortræffelig. Det er en disciplin, som 'X' godtager. Hun arbejder stadig på at realisere denne forening af sjæl og personlighed − eller ægteskabet imellem dem − men hun har fået meget mere kontrol over sit astrallegeme, selvom hun ikke mere går med hårskjorten eller straffer sig selv med gamle krænkelser og emotionelle lidelser."

”Kærlighedens lys virker som en koordinerende energi på astrallegemet. Hvis hun bare kan slappe lidt af og lade sjælen overtage kontrollen og overvinde sin frygt for at miste sin identitet, ville det hjælpe. Det er noget, hun arbejder rigtig godt med. Hun har meget at gøre med hensyn til det æteriske legeme − det, der i fremtiden vil blive det egentlige behandlingsfelt. Der er andre, som udfører det biokemiske arbejde på det fysiske plan. Hun arbejder fremragende med det æteriske legeme.”

VPN: Dette her er en slags privat omvisning. Han siger:

”Lad os gå ned ad gangen. Der er et laboratorium der. De prøver på at finde ud af, hvordan man skal bære sig ad med at fotografere det æteriske legeme."

”Man er ved at gøre visse opdagelser med hensyn til fotografering, og man arbejder med at fremstille nye typer på film. Hvis man kunne finde frem til de rigtige krystaller − helt tynde plader, som man kunne fotografere igennem − ville man selv med de film, man i øjeblikket har, kunne fotografere det æteriske felt …!”

SK: Hvilken slags krystaller?
VPN: Han siger:

”X har arbejdet med noget af dette her − og det afhænger til dels af krystallernes akse. Hun gjorde et forsøg med nogle af dem, men fik ikke ret meget ud af det, fordi hun ikke kunne få den rigtige akse – det vil sige krystaller slebet i de rigtige plan.”

SK: Hvad er aksen?
VPN: Geometriske plan. Jeg vil spørge om det. Han siger:

”Du kunne også prøve at fotografere gennem en sleben sten af en eller anden art, du måtte have − for eksempel en alexandrit.”

VPN: Her er der noget, jeg gerne vil spørge om. Hvad med en syntetisk sten? Han siger:

”Prøv det, ja, prøv endda at fotografere gennem en syntetisk sten. Du kan måske opfange nogle kraftlinjer, hvis du kan få den rigtige akse. Her drejer det sig om præcision, og du må se at få fat i nogen, der kan slibe stenen, og som har kendskab til krystallers akse. Man vil til sidst blive i stand til at fotografere gennem krystallerne.”

VPN: Jeg vil spørge ham om noget. ”Hvad med nogle naturlige krystaller?” Det er det, jeg gerne vil vide. Hvis jeg bare kunne få fat i nogle naturlige krystaller som for eksempel kvarts eller noget andet, der er forholdsvis gennemsigtigt. Han siger:

”Ja, prøv det − du kunne måske opnå et primitivt resultat, der kunne føre til noget. Det drejer sig om matematik og har noget med præcisionsarbejde at gøre − men der arbejdes med det forskellige steder, og man vil finde frem til noget, du kan bruge, og som kan hjælpe dig til forståelse og vise os, hvordan disse krystaller skal slibes. Hovedredskabet vil blive fotografering gennem krystalformer. Vær ikke utålmodig, men prøv selv at eksperimentere. Du kunne måske opdage et eller andet ved at bruge nogle af disse … hvis du fik nogle, som har de rigtige matematiske flader.”

SK: Kan han sige noget nærmere om disse flader, så vi kan finde en, der kan slibe dem for os?
VPN: Han siger, at det er en sag, der kræver kendskab til, hvordan man sliber krystaller. Hvis vi ville vente lidt, ville der komme noget frem, som vi kunne bruge. I mellemtiden kunne vi eksperimentere. I løbet af de nærmeste måneder vil der fremkomme noget. Vi skulle holde øje med aviserne og de naturvidenskabelige tidsskrifter. Jeg skal spørge ham, hvilke det drejer sig om. Der er en forfærdelig masse af dem. Han siger:

”Nogle af dem, der omhandler elektronik − som for eksempel det tidsskrift, vi købte med artiklen om lysstrålen, og New Scientific American. Se det, læs det og kig det igennem hver gang − læg mærke til nogle hentydninger i det, og før eller senere vil det stå der, og i de aviser, der har artikler om naturvidenskabelige emner. Hvis vi har det i tankerne, vil vi falde over de blade, der har det, så vi ikke behøver at læse i hundredvis af tidsskrifter. Læs det, der handler om elektronik. Det tidsskrift, der havde artiklen om den røde lysstråle, er et godt blad. Hold øje med det. Vi vil få nogle oplysninger om emnet fra Scientific American og fra aviser, vi læser.”

”Det er nøglen til fotografering af det æteriske legeme, og nogle af dem, der deltager disse forelæsninger, foretager undersøgelser i forbindelse med krystaller. 'X' udfører et fortræffeligt arbejde på det område. Hun finder ud af alt, hvad hun kan om krystaller, fordi hun er nødt til at have en vis viden om dem. Hun behøver ikke at blive ved med at arbejde på området − men hun skal vide så meget om dem, så hun kan vurdere og bruge de opdagelser, andre gør. Hun skal lade andre om den indgående og detaljerede forskning, men sørge for at vide så meget, at hun kan drage fordel af denne forskning. Disciple bør vide så meget om en række forskellige emner, at de kan benytte sig af de forskningsresultater, andre opnår.”

”I mellemtiden kunne hun sammen med sin assistent finde ud af så meget som muligt med hensyn til centrene i det æteriske legeme, især dem der svarer til skjoldbruskkirtlen og hypofysen.”

VPN: Jeg må spørge ham om noget. Han siger:

”Mennesker bliver født med fysiske legemer af forskellig type − legemer, i hvilke der på grund af karmiske forhold er visse ting, der ikke fungerer helt rigtigt eller er helt tilpassede. De har ikke et absolut fuldkomment kemisk laboratorium. Det er noget, der skal bringes i orden i løbet af tilværelsen. Det ligger ude i fremtiden. Man studerer det, man kunne kalde det fysiske og det æteriske legemes nedarvede egenskaber − men det er i virkeligheden det pågældende menneskes karma, der er skrevet i det fysiske og det æteriske legeme såvel som alle andre steder. Man skal forsøge at finde ud af de nedarvede eller karmiske forhold, der er til stede, når et menneske inkarnerer, hvilken fysisk og æterisk legemstype det karmisk eller arveligt er i besiddelse af.”

”Udtrykket 'arvelig' er blot et ord, folk bruger, fordi man før i tiden ikke vidste bedre. Man bliver født i en bestemt familie, hvor visse faktorer gør sig gældende. Kraftlinjerne skærer hinanden og giver mennesket legemer af en bestemt type, fordi det netop er dette menneskes karma at blive udstyret med legemer af den art. Vi vil kalde det et menneskes karmiske fysisk-æteriske legeme. Man vil derfor vide, hvad det er, der skal korrigeres, og hvad det er nødvendigt at arbejde med. Man begynder at se det astrale mønster, der bidrager til disse forhold. Man skal arbejde med det fra astralplanet, fordi det som regel er et astralt problem. Det er den teori, der ligger til grund for hele behandlingssystemet.”

”Det er derfor, 'X' interesserer sig så meget for det æteriske legeme. Hun går til forelæsninger. Hun er overordentlig ivrig. Hun er en af de disciple, der arbejder i det samme kollegium, som, 'B' går i. Han arbejder med én ting − hun arbejder med en anden. Han er virkeligt interesseret i leveren.”

”Hele fremgangsmåden ved healing er baseret på brug af planteriget − på maden, de frugter og grøntsager, der har en gavnlig indflydelse på det fysisk-æteriske legeme. Man lader være med at indtage fødemidler, som det fysiske legeme ikke kan fordøje, og på den måde undgår man at forgifte leveren, mens man samtidig giver den mulighed for at tilpasse sig karmisk fra astralplanet. Man arbejder også fra det fysiske plan med de rigtige fødemidler, urtemediciner og planter.”

”Alle de kunstige stoffer er ikke så heldige − men der er nogle af dem, der hjælper. Disse medikamenter, som de giver i form af indsprøjtninger, er bare en nødhjælp, som de bruger i mangel af bedre. De ved ikke, hvad de ellers skal gøre, og så forsøger de sig med det – men det er ikke så godt.”

”Man arbejder fra astrallegemets plan for at udligne de astrale forhold, der skaber problemer, og man arbejder på det fysiske plan med de rigtige frugter og grøntsager, urtemediciner og andre ting for at mildne spændinger og pres på det fysiske legeme, som man har med sig ved fødslen. Man forsøger altså at lette unødig anspændelse og pres. Det kræver en vis disciplin. Man arbejder fra astralplanet for at ophæve de forhold, der bringer uorden i det æteriske og det fysiske legeme og i deres frekvenser og dermed skaber disharmoni og sygdom.”

”Tal-Mar går til nogle af disse forelæsninger om healing − men han er også nødt til at gå til nogle af forelæsningerne om geometri. Det kommer til at gå langsomt med ham, fordi hans mentallegeme er ret dårligt udviklet. Rumintelligenser (mennesker med en højere frekvens eller på et højere udviklingstrin) overtager kontrollen. De er nødt til at tale med ham og fortælle ham, hvordan han skal klare nogle af de mekaniske problemer. Det, han gør, er imidlertid at påvirke det æteriske legemes substans. Dette legemes grundlæggende substans bringer en højere frekvens ind. Den vil have en foryngende virkning − men folk bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at bringe orden i deres astrallegeme, før de kan reagere på denne foryngende virkning. De materialistisk indstillede ville ikke få noget ud af det.”

VPN: Det danner alt sammen et meget smukt mønster, der samarbejder som dele af en elegant model − ligesom et hjul, en mandala. Hver enkelt af de studerende i de forskellige dele af verden arbejder med hver sin interesse.

Han siger:

”'X' er den eneste, der udfører et virkeligt godt arbejde i forbindelse med det æteriske legeme.”

SK: Kan han foreslå noget, der kan forbedre fremgangsmåden?
VPN: Han siger:

”Den er god nok. Gør det, du kan nu. Fortsæt arbejdet med den deviske clairvoyante. Find ud af, hvad der sker med skjoldbruskkirtlen og hypofysen, når de ikke fungerer godt. Så ved du, hvad det er, du ser, når den dag kommer, hvor du kan fotografere. Det er meget vigtigt, og det kan gøres nu. Selvom du kunne fotografere nu, ville du ikke forstå de resultater, du fik. Find ud af, hvordan centrene ser ud, og sammenhold af og til deres udseende med astrallegemets tilstand. Koncentrer dig om det æteriske legeme i almindelighed og undersøg, om der er patologiske tilstande i det, og læg mærke til, hvordan halscentret og pandecentret ser ud. Disse to centre kan give dig nøglen til alt andet. Når du har tilegnet dig denne viden, vil du hurtigere forstå det, du ser, den dag hvor du kan fotografere noget. Gå bare i gang.”

VPN: Dette her kollegium er meget fascinerende. Det lader til, at det også er bygget som en mandala − men alle kollegierne her har denne form.

SK: På hvilket plan er det? Det lavere mentalplan?
VPN: Nej, det er det højere mentalplan, for man må være godt koordineret med kausallegemet for at få denne viden og være i stand til at huske den.

SK: Jamen ”X” kan ikke huske, at hun går til forelæsninger.
VPN: Jeg tror, det er, fordi ”X” endnu ikke har opnået en god forening mellem sjæl og personlighed. Han siger:

”'X' er bange for at miste sin identitet. Sjælen må have mere kontrol over personligheden, og når det sker, vil hun kunne huske det, hun hører. Hvorom alting er, modtager hun i massevis af indtryk. Hun får dem her, og når man så giver hende en bog med denne viden i hænde, husker hun det, hun har hørt her.”

SK: Hvem giver hende bogen?
VPN: Han siger:

”Åh, hendes venner − forskellige mennesker. Hun bliver interesseret i en eller anden bog og går på jagt efter den. Ashramerne arbejder gennem mennesker − gennem hendes egne interesser.”

VPN: Alle disse kollegier er bygget som en mandala. Al viden er organiseret som en mandala. Forskellige disciple arbejder ude i hjulets periferi − men i sidste instans passer al deres viden ind i helheden som dele af mandalaen. Så ser man et helt mønster. Det gælder også de andre klasser, jeg kommer i. Selv kollegierne på mentalplanet har denne mandalaform. I virkeligheden er mentalplanet naturligvis helt igennem matematisk. Det er geometri.
SK: Astralplanet har vilde, voldsomme energiuvejr − men på mentalplanet, især på det højere mentalplan, hersker der en smuk præcision. Disse tankeformer − nej, arketypiske former − er ofte i mandalamønstrene. Det er meget interessant.

 

Devakræfter

− det tredje aspekt af healing

 

Jeg var lidt træt, da vi begyndte − men det er fascinerende. Nu har jeg det meget bedre. Han siger:

”Devakræfterne prøver meget ofte på at samarbejde med os. De er også en anden kilde til hjælp i forbindelse med healing – et tredje aspekt. Devakræfterne er livsaspektet, og de ville hjælpe os langt mere, hvis vi ville være opmærksomme på deres eksistens og bede om deres hjælp. Bed dem om hjælp, disse devakræfter, hvis opgave og glæde det er at hjælpe. Det er deres arbejde og formål. Det er, som om menneskeheden fuldstændig ignorerer devakræfterne, selvom de er omtalt i alle hellige skrifter. Folk opfører sig, som om de betragter det som et eventyr eller noget i den retning.”

VPN: Så lo han og sagde:

”De feer, der omtales i eventyrene, er naturligvis også virkelige.”

VPN: Han er meget flink. Han sagde:

”Lad os gå hen i sanktuariet, inden du er færdig for i nat.”

 

Sanktuariet for

Livets og Formens Forening

 

VPN: Det er et virkelig dejligt sted. Det kaldes Sanktuariet for Livets og Formens Forening.

SK: Hvad ser du der?
VPN: Lad mig se …! Det er meget smukt. Det er bygget af halvt gennemsigtige søjler og mure af en slags mælkehvid krystallinsk substans, og det hele er gennemstrømmet af et meget blødt rent, hvidt lys − men det er behageligt, ikke generende. Man føler ikke nogen travlhed her. Helhedsvirkningen er funklende klar krystal − og det er sanktuariets midtpunkt. Han siger:

”Det er derfor, der er altre i alle kirker. Man må have et brændpunkt for energien. Sanktuariets midtpunkt er som alteret. Der er en solskive omgivet af stråler − de er i alle farverne − og i mange andre foruden dem − mere sarte farver, højere oktaver end de fysiske farver.”

VPN: Der er en solskive, som udgår fra en central kerne af hvidt lys. Det er symbolet på det manifesterede univers. Der er en ceremoni af en eller anden slags, som skal til at begynde nu. Der er disciple, studerende og andre til stede. Det er meget smukt. Den, der leder, ligner en præst − en præst fra nirmanakaya-gruppens tjenestelinje.

Læreren siger:
 
”Han er et helt vidunderligt menneske.”

VPN: Der er en stor aura af lys omkring ham. Han begynder at tale. Han siger:

”Ånd og stof mødes i den kosmiske forenings evige ekstase. Der er altid glæde, når adskilte selv mødes. Det er derfor, det siges, at morgenstjernerne synger i kor.”

”Der er en guddommelig ekstase og glæde i Universet − i livets og formens, åndens og stoffets møde − og bevidsthedens flamme er højdepunktet af dette møde − bevidsthed på mange planer − kosmisk bevidsthed om det kosmiske univers. Bevidsthedens blomst springer ud i menneskeriget på alle planeter og i alle solsystemer.”

”Kunne mennesket dog blot blive bevidst om sig selv som en guddommelig Guds søn − en glædens og lysets søn. Hvis blot mennesket kunne erkende sin guddommelige bestemmelse, der består i at samarbejde med morgenens sole i manifestationens skaberværk, så ville det ikke føle sig så indespærret i sine fem sansers fængsel, som det nu er.”

”Vær opmærksom på den glæde, der opstår, når livet møder formen. Begær er i egentlig forstand stoffet, der rækker ud efter ånden. Vilje er ånd, der rækker ud efter stof. Sorg og smerte hos mennesket opstår, når stof begærer stof i stedet for ånd. Stoffet retter sit begær indad mod sig selv, og vi ser mennesker gribe efter materielle ting og sanseoplevelser.”

”Det rigtige og harmoniske forhold mellem de to opstår, når begæret rettes mod ånden, sådan at substansen begærer liv som det højeste gode − men når substans begærer substans og rettes indad mod sig selv, opstår der disharmoni i Universet eller i menneskelivet.”

”Ret begæret mod livet. Når I stræber efter livet, vil det stræbe efter jer, og så vil I opleve det lyksalige møde mellem ånd og stof, og jeres bevidsthed vil blive udvidet.”

VPN: Det er meget interessant − der er et prægtigt farvespil. Det er forbi nu − det er ikke en gudstjeneste, men et ritual for menneskeheden. Det er et center for udsendelse til menneskeheden af liv og forståelse. Det er et af centrene for nirmanakayaernes arbejde. Læreren siger:

”Så er der ikke mere i nat. Du må hellere gå tilbage gennem forhænget.”

VPN: Og han følger med mig.

 

SOLENS HALLER

 

Jeg gik i en fylde af lys

igennem Solens haller

og stod på dens brystværn

og stirrede ud i rummets blånende nat.

De lydigt kredsende planeter sang

under deres vandring,

og planeternes sang var musik,

der dannede formerne til alt,

hvad der har været, er

og nogensinde skal komme

i Solens rige.

Skabelsen var musik og sang

og strålende lys, mens vi gik

ad en stjernebestrøet sti

på galaksens rand.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET