Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (16 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (16 af 22)

VIII

PLANETARISKE TYPER

 

SOLENS HALLER

 

Jeg gik i en fylde af lys

igennem Solens haller

og stod på dens brystværn

og stirrede ud i rummets blånende nat.

De lydigt kredsende planeter

sang under deres vandring,

og planeternes sang var musik,

der dannede formerne til alt,

hvad der har været, er

og nogensinde skal komme

i Solens rige.

Skabelsen var musik og sang

og strålende lys, mens vi gik

ad en stjernebesået sti

på galaksens rand.

 

 

PLANETARISKE TYPER OG

DERES PSYKOLOGISKE MØNSTRE

 


I den gamle visdomslære bruger man udtrykket ”individualisering” som betegnelse for det tidspunkt, hvor dyremennesket bliver til et menneske i ordets egentlige betydning. Ved individualiseringen fødes selvbevidstheden. Man mener, at det ikke er alle mennesker i den nuværende fysiske menneskehed, som har nået dette udviklingstrin på planeten Jorden. Det siges, at nogle af nutidens fysiske mennesker er blevet individualiseret i andre planetariske systemer. Det siges eksempelvis, at Herren Buddha er kommet fra ”månekædens” evolution − og at planetens besjælende liv stammer fra Venus-systemet. Andre er måske kommet fra Mars eller Merkur. Nogle af disse sjæle inkarnerede i et fysisk legeme på planeten Jorden for millioner af år siden, men bevarede nogle af de karakteregenskaber, som var kendetegnende for systemet, de individualiserede i. Dette afsnit af bogen kan muligvis give en forklaring på de mange forskellige grundtræk, man finder hos Jordens menneskehed. De kan blive de fremtidige psykologiske typer.

De forskellige dele af afsnittet er omtalt, sådan som de blev dikteret på de datoer, hvor de natlige forelæsninger blev holdt.

(Udgiverens bemærkning − S.K.)

 

3. januar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Den ottende sfære er avlet af to forældre, substansens liv (faderen) og selve substansen (moderen). Det er intet åndeligt aspekt som sådant. Det mislykkede afkom af denne forening er mørkets dæmoner − det ondes sjælløse afkom, fordi der ikke er noget åndeligt aspekt. Det er en sfære uden håb.

Den ottende sfære havde sin oprindelse på Pluto. Dens skabere er stærke, integrerede menneskelige væsener, som fornægter ånden og er integreret ved stoffets polaritet. Denne sfæres endelige skæbne er tilintetgørelse, idet den kun består i en afgrænset periode sammen med sine skabere. Det er et ondt kraftcenter.

På planeten Jorden befinder der sig individer fra denne sfære sammen med nogle af dem, som skabte det onde. Disse dæmoniske væsener er helt igennem onde, hvorimod deres skabere aldrig kan blive helt onde. Disse dæmoniske væsener er en midlertidig skabelse. De udfører deres skaberes arbejde ved at demoralisere, fordærve og skræmme menneskeheden. Disse sjælløse væsener vil blive mere synlige for menneskeheden i den kommende tid, når det ondes kræfter vil træde frem i fuld manifestation med antikrists komme. Det er nogle af de rædsler, der er omtalt i Johannes’ Åbenbaring. I dag kan disse dæmoniske væsener betragtes som fokuspunkter for et stort netværk af ondt på planeten. Hele menneskeheden og især Jordens vil engang for alle komme til virkelig erkendelse af, hvad det onde er, og træffe deres valg. Ny Guinea er et brændpunkt for den ottende sfære.

Korsets tegn er en glimrende beskyttelse mod de dæmoniske væsener, fordi det er et kosmisk symbol på den guddommelige forening af ånd og stof. Dæmonerne flygter for korset, for de har ingen andel i den guddommelige skabelse, Symbolet skal bruges sådan: Halsen, højre skulder, venstre skulder, hjertet. Panden, højre øje, venstre øje, halsen.

Jupiter-mennesker er bevidste på mange planer og er opmærksomme på den psykiske verden, som de er omgivet af. De er i en vis forstand medier − bevidste medier. De kan se planeten Jordens elementale liv og kan betragtes som spejdere. De er uklare, fordi de ser for meget. De kan se deiro’erne – elementalerne − og fornemme det, elementalerne føler.

Jupiter-mennesker bruger praktisk talt altid det æteriske legeme som erfaringslegeme. Almindelige medier bruger astrallegemet som erfaringslegeme. De lærer langsomt − men når de kommer til Jorden, lærer de hurtigt og får også kendskab til det onde. De såkaldte ”rummennesker” har lettere ved at komme i kontakt med Jupiter-mennesker. Disse mennesker er modtagelige for indtryk fra det sjælelige eller buddhiske plan og fra det fysisk-æteriske − de går uden om de to andre legemer og er derfor ikke nøjagtige og omhyggelige.

Mars-mennesker − der har været på Pluto − udvikler evnen til at fornemme eller ”lugte” Pluto-mennesker. På det åndelige plan er lugtesansen skelneevnen. Mars er den lavere oktav af Pluto, fordi dens mennesker stræber efter videnskabelig viden og sandhed – om den materielle verden. De er militante forsvarere af sandheden − krigere. De bærer sandhedens banner ud til de fjerneste grænser af solsystemet.

Merkur-mennesker er iagttagere på planeten. De indsamler viden og kan være gode lærere. Merkur har fjerde stråle energi, som er buddhisk, intuitiv og udtryk for Kristus, idet Merkur og Solen er ét.

Neptun-mennesker er diffuse − uklare i deres tænkning og uden bevidsthed om de onde kræfter − de opfatter mentalplanet og andre plan. De har en øjeblikkelig og klar viden fra mentalplanet.

 

17. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Neptun-mennesker har en ret godt etableret forbindelse fra det buddhiske plan til astralplanet. De har en tendens til at gå uden om mentallegemet. De har en evne til øjeblikkeligt og klart at vide, hvad de skal gøre eller sige i en given situation.

De siger ofte ting, der er rigtige, uden egentlig at vide, hvad de indebærer ud fra en klar mental analyse. De har evnen til at inspirere mennesker med energien fra visse ideers uden at give dem det mentale redskab, de skal arbejde med. De kunne være bærere af visse ideers energi og bruge den til motivation af andre, som har de mentale forudsætninger for at realisere ideerne.

Hvis de udvikler mentallegemet, vil de få bedre muligheder for at føre deres ideer ud i livet. Gennem undervisning tilrettelagt for Neptun-mennesker kunne man stimulere denne buddhisk-astrale kontakt og samtidig arbejde på en bedre udvikling af mentallegemet. Der er ofte noget mystisk ved dem − en intellektuel uklarhed − der virker irriterende på mere mentalt udviklede mennesker. På grund af deres buddhisk-astrale kanal har de en åndelig kvalitet, der virker tiltrækkende − en slags magnetisk tiltrækningskraft. De har noget af sjælens glæde, der trænger igennem til personligheden og giver andre mennesker energi. Der strømmer en energi igennem dem, som giver dem vitalitet. De kommer sig som regel hurtigt, hvis de bliver syge. Hemmeligheden ved deres hurtige helbredelse er den sjælelige eller buddhiske energi, der strømmer igennem dem, for hos nutidens mennesker af enhver planetarisk type skyldes de 95% af alle sygdomstilfælde forstyrrelser i astrallegemet, der gennem det æteriske legeme påvirker det tætte fysiske legeme.

Jord-mennesker reagerer nu i et hurtigere tempo på mentale påvirkninger. Man er ved at vågne op til bevidsthed om mentalplanet. Jordens menneskehed er fundamentalt sund, og med dens nuværende positive intellektuelle reaktion er tiden inde til, at man kan åbne esoteriske skoler, der skal have mindst fire afdelinger: En elementær, sandfærdig undervisning om Gud og Universet, evolution, reinkarnation og karma, om esoterisk matematik, tal og geometri i deres virkelige betydning samt naturvidenskab, om opbygning af tankeformer og manifestation, og om en ny indstilling til kunst, teater og skulptur. Jordens menneskehed er ved at føle et behov for disse ting, og de vil strømme til disse skoler.

I forbindelse med de esoteriske skoler vil der blive oprettet lægeskoler til uddannelse af mennesker med særlige healende evner. Undervisningen vil blive graderet i forhold til de forskellige udviklingstrin. Det gælder også for andre planetariske typer.

Jupiter-mennesker har et æterisk legeme af en noget anden type, som strækker sig lidt udenfor omkredsen af det tætte fysiske legeme. Det æteriske legeme er mere i retning af et redskab end hos andre planetariske typer. Det fungerer som redskab til kontakt med hele den æteriske verden omkring dem og modtager en vis grad af monadisk energi.

Som regel er deres mentallegeme ikke særlig godt udviklet. De bruger ikke astrallegemet, som de fleste gør. De fornemmer hele tiden med deres æteriske legeme − tingenes tilstand og især naturkræfterne. De er gode jordskælvsbarometre, hvis de ellers selv vidste det.

 

22. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Jupiter-mennesker bruger ikke mentallegemet så meget som visse andre. De fokuserer og har en æterisk instinktiv fornemmelse af, hvordan de skal klare tilværelsens problemer. De fokuserer på samfundet på denne måde og foretager de rigtige skridt i forhold til deres materielle velfærd. Når det drejer sig om investering, tænker de ikke tingene igennem, men fornemmer dem på det æteriske plan, og så skrider de til handling. Deres mentale indstilling er ofte uelastisk, fordi de ikke tænker ret meget. De er ikke besiddende eller materialistiske − men de har en fornemmelse af, at livets overflod hører dem til. Det kan − alt efter deres udviklingstrin − være på et behageligt, rent materielt niveau eller have mere åndelige associationer. De udstråler en mængde æterisk energi til deres omgivelser.

Neptun-mennesker går ind for de mål, der er sat for menneskeheden, for idealer og for de mennesker, de betragter som legemliggørelsen af disse idealer. De helliger sig skabende aktiviteter. De lægger mere vægt på deres egen og menneskehedens ideelle aktivitet og kreativitet end på menneskeheden selv. Deres holdning er snarere præget af pligttroskab end af kærlighed. Menneskeheden er betydningsfuld, fordi den er et redskab til at realisere ideen, og mennesker er uløseligt forbundet med kreativitet.

 

TREENIGHEDENS TRE ASPEKTER

  • Mars-mennesket elsker sandheden − første stråle.
  • Venus-mennesket elsker menneskeheden − anden stråle.
  • Neptun-mennesket elsker kreativitet − tredje stråle.

 

DEN PLUTONISKE KONTROL OVER

JORDENS MENNESKEHED

 

10. juni 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Medlemmer af det femte rige og disciple fra menneskeriget var forsamlet i et stort auditorium. Det var en sammenkomst, der ikke havde noget at gøre med den forelæsning, der her er gengivet efter hukommelsen.

Det lod til, at taleren var et væsen med stor myndighed − en af de syvs råd fra Shamballa.

Planeten Pluto, den angribende planet og den ottende sfære i vores solsystem, udgør en integreret og hård kerne af ondskab. Denne planet valgte Jorden til at overtage dens rolle, fordi menneskeheden her på planeten befinder sig på et alvorligt krisepunkt i sin evolution. Jorden er derfor den mest sårbare planet i solsystemet.

På planeten Pluto har man guddommeliggjort stoffet eller substansen, som er hæmskoen på evolutionen. Denne guddommeliggørelse af stoffet overalt i Universet har en vis − men ikke særlig stor − hæmmende virkning på den overordnede skabende proces, der er et samspil mellem ånd og stof som skabende kræfter, idet den ved at bruge substansen og substansens mørke lys som skabende polariteter danner et lille mislykket område − en kræftsvulst − i et solsystem eller et univers.

Planeten Pluto blev afkastet fra et andet solsystem og gik ind i en bane omkring vores sol. Den forsøger at erobre Jorden for at udvide mørkets rige. De plutoniske kræfter er kong Herodes, der søger efter Kristus-barnet for at dræbe det. Det er det fundamentale problem for planeten Jorden. De midler, som Pluto-mennesker benytter sig af for at opnå kontrol over Jordens menneskehed, er kommunikationsmidlerne, herunder radio, Tv, nyhedsmedierne, børneopdragelse samt verdens regeringer og kapitalen.

Pluto-menneskene ønsker ikke, at Jordens menneskehed skal komme ud i rummet. På grund af at de i enhver situation handler ud fra det, der tjener deres interesser bedst, og tolererer det, de ikke kan hindre, indtil de finder en måde, som gør det muligt at bruge det til deres egen fordel, tolererer de rumprogrammet, fordi det efter deres opfattelse er en metode til at ruinere befolkning og regering gennem beskatning.

Eftersom planeten Jorden spiller en betydningsfuld rolle i solsystemet, og fordi dens planetariske Logos kommer fra planeten Venus, vil der på det nuværende tidspunkt blive ydet særlig hjælp fra planeterne Venus og Mars. Det er desværre nødvendigt, at mennesker kommer til at føle sig endnu mere ulykkelige og bekymrede, end de allerede gør, for at de kan få øjnene op for det, de onde magter gør imod dem, så at man kan sikre sig deres egen frie vilje og deres ønske om det gode i arbejdet på at frigøre dem. Man kan ikke frigøre mennesker, som ikke engang ved, at de er slaver.

Det ondes kræfter er ikke i besiddelse af Jordens rigdomme − men de kontrollerer dem ved hjælp af kapital. Så snart det går op for planetens befolkning, at den er i knibe, og den beder om hjælp, vil der blive rettet rensende frekvenser mod planeten. De mennesker, der er for materialistiske, vil gå ud af inkarnation og vil ikke mere blive inkarneret her på Jorden.

Til at begynde med vil planetens menneskehed føle sig forvirret, fordi der ikke er en effektiv Pluto til at manipulere med rigdommene – det vil sige mad, tøj, bolig − etc. Der vil komme en regering, der består af det planetariske Hierarki med Kristus i ydre fysisk manifestation som overhoved, indtil flere slægtled af menneskeheden er blevet opdraget, og menneskelige disciple og indviede er blevet oplært til at lede og styre menneskeheden på planeten Jorden.

Her indtraf der åbenbart en pause, og den næste forelæsning blev holdt af et andet medlem af Hierarkiet − muligvis Manuen − men jeg er ikke sikker på det.

 

26. august 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Følgende er et resume af det, VPN kunne huske af forelæsningen om de forskellige planetariske typers motiver. Den blev holdt af en repræsentant fra første stråle ashram.

De mere intellektuelt udviklede af menneskeheden er fordelt på denne måde:

  • Pluto-mennesker 6%
  • Mars-mennesker 4%
  • Venus-mennesker 4%
  • Merkur-mennesker 2%
  • Jord-mennesker 2%
  • Jupiter-mennesker 1%
  • Neptun-mennesker 1%

Hovedparten af de øvrige 80% tilhører Jordens menneskehed.

Det er vigtigt at forstå de forskellige gruppers motiver.

Pluto-mennesker kom til planeten Jorden for at invadere og udbytte den og overtage kontrollen over den. Fordelt over alle de forskellige intelligenstrin finder man ”X”-gruppen fra foregående tredje stråle solsystem − efternølere, der ikke nåede det forventede udviklingsniveau, og som fik en ny chance i anden stråle solsystemet.

Mars-mennesker kom for at hjælpe Jordens menneskehed med at få kontrol over naturen − videnskabeligt fremskridt, indpodning af kærlighed til sandheden og erkendelse af lov og orden i Universet.

Venus-mennesker er interesseret i at hjælpe mennesker, der forsøger at udvikle bevidstheden. De er ofte altruistiske og elsker aktivt tjenestearbejde.

Merkur-mennesker iagttager solsystemet og registrerer deres iagttagelser. De er ofte lærere, historikere og indsamlere af viden. De samler kundskab og formidler den. De blander sig ikke i al den uro, der omgiver den fysiske menneskehed.

Jupiter-mennesker fokuserer på det æteriske plan og har en dyb forståelse af naturkræfterne omkring sig.

Neptun-mennesker er en gruppe af mystikere, der forsøger at give andre en mystisk opfattelse af Gud. Nogle af middelalderens helgener var Neptun-mennesker. De bedre typer stiller på en uklar måde ind på det buddhiske plan og registrerer indtrykkene som følelse på astrallegemets plan.

Andre typer. Det er kun et meget lille fåtal, der så at sige har forvildet sig hertil fra planeter udenfor solsystemet. Meget få udgør en dæmonisk gruppe.

 

HVORDAN OG HVORNÅR

DE PLANETARISKE TYPER

KOM TIL PLANETEN JORDEN

 

27. august 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

På det tidspunkt for over tyve millioner år siden, hvor dyremennesket på planeten Jorden blev menneske i dette ords egentlige betydning, kom der højt udviklede mennesker fra Venus hertil for at hjælpe Jordens menneskehed i begyndelsen af dens udvikling. Der kom kun meget få fra Venus sammen med Sanat Kumara.

I den atlantiske periode inkarnerede der mennesker fra Venus og Mars på Jorden i den tredje underrace . Nogle kom i fysisk form med rumskibe for at hjælpe Jordens menneskehed. I den fjerde underrace  inkarnerede der mennesker fra Neptun, Jupiter og Merkur på Jorden. I løbet af femte underrace  kom der mennesker fra Pluto i stort antal og invaderede Jorden. Nogle kom i rumskibe fra Pluto. I løbet af den sjette underrace  havde menneskene fra Mars og Venus, som var kommet i den tredje underraces periode, givet den fysiske menneskehed en meget høj kultur og civilisation. Man regnede med, at når man gav Jordens menneskehed en civilisationstype, ville det inspirere den til at forsøge selv at udvikle sig så meget, at den ved egen hjælp kunne skabe denne civilisationstype. (I forelæsningen blev det omtalt som de gaver, den gode fe i folkeeventyrene giver barnet i sin egenskab af gudmoder.) Sådan ville det også være gået, hvis Jorden ikke var blevet invaderet fra Pluto.

Pluto-menneskene benyttede et frekvensbånd, som havde den virkning på den fysiske menneskeheds fysiske hjerner og astrallegemer, at de blev hæmmet og forsinket i deres udvikling. Man kan kalde det den første store ”hjernevask”. Denne fremgangsmåde er helt igennem en plutonisk opfindelse. Den omtales ofte i verdens eventyr som den ”onde fe”, der viser sig ved et barns dåb. I eventyret om Tornerose kommer prinsessen for eksempel til at stikke sig i fingeren med en nål, hvorefter hun falder i søvn og sover i århundreder. I verdens eventyr og folkesagn bliver hele menneskehedens historie fortalt gang på gang.

De frekvenser, der blev benyttet af Pluto-menneskene, havde kun ringe eller ingen virkning på menneskene fra Mars og Venus og kun meget lidt på de andre tre grupper − men Jordens menneskehed blev forvirret og desorienteret og har været det lige siden. Nu nærmer den tid sig, hvor ”fortryllelsen vil blive hævet” ligesom i eventyrene. Pluto-menneskene bruger en første stråle energi, og modgiften er første stråle energi brugt af planetens Kristus. Jordens menneskehed vil begynde på at indhente det, den ikke nåede på grund af sin lange søvn i materien. Venus- og Mars-mennesker vil hjælpe og give den jordiske menneskehed den viden, som hurtigt kan opfattes og læres.

(Her var der andre dele af forelæsningen, som VPN ikke i øjeblikket kunne huske.)

I stedet for individuelt at opnå sjælelig udvikling og udødelig selvbevidsthed udviklede Pluto-menneskene en meget stærk og magtfuld racegruppesjæl på det konkrete mentalplan. Det enkelte individ er som en finger på denne vældige racegruppesjæl, der i kraft af sin natur er meget stærk og integreret, og som i lange tidsaldre kun har haft et eneste formål – og den er praktisk talt udødelig. Derfor har de meget intelligente Pluto-mennesker en fornemmelse af at være uovervindelige og udødelige − en indstilling, der gør indtryk på de almindelige mennesker på Jorden og skaber respekt.

”X”-gruppen fra tredje stråle solsystemet er Pluto-menneskenes redskaber, som de både foragter og udnytter. De betragter den jordiske menneskehed som en mere robust race og som mere nyttige slaver.

Halekernen i hjernen hos det jordiske menneske blev hæmmet i sin vækst og funktion af de frekvenser, som Pluto-menneskene brugte. Den var direkte forbundet med thymuskirtlen, der igen står i direkte forbindelse med hjertecentret. På denne måde blev både menneskets intellektuelle udvikling og dets kærlighedsaspekt hæmmet og dermed udviklingen af halekernen og thymuskirtlen, der er direkte forbundet med hinanden. Menneskeheden vil begynde at anvende den evne, som er latent til stede i halekernen. Det vil bringe energi ind i hjertecentret og føre til udvikling af visdom og medfølelse samt af en telepatisk evne til at kontakte kundskabens verden. Halekernen er et latent radarsystem, som vil muliggøre en overraskende direkte kontakt med kundskab og med omverdenen.

Det frekvensbånd, som Pluto-menneskene i den femte atlantiske underraces rettede mod den fysiske menneskehed, hæmmede denne udvikling hos den og rettede i stor udstrækning dens fokusering mod materielle besiddelser og sex. Den havde ikke samme virkning på grupperne af Mars- og Venus-mennesker − men den har forhindret dem i at bruge halekernen og thymuskirtlen, fordi Jordens mennesker ikke responderede.

I dag er Venus- og Mars-menneskene under kraftig påvirkning af energier for også at forberede dem på en forandring på planeten og i den jordiske menneskeheds udvikling. De mennesker, der stadig vil være i inkarnation efter den omvæltning, der vil følge med fjernelsen af Pluto-menneskene, vil meget hurtigt begynde at udvikle de evner, der er latent til stede i og som symboliseres ved halekernen og thymuskirtlen. Der er virkelig en polaritet mellem hjertecentret og hovedcentret. Hos Pluto-menneskene findes polariteten mellem centret ved rygsøjlens basis og alta major-centret. Grupperne af Venus-, Mars-, Neptun-, Jupiter- og Merkur-mennesker vil endnu hurtigere begynde at fungere gennem disse to centre − hovedcentret og hjertecentret. For dem vil der også blive tale om brug af hovedcentret og hjertecentret i hjernen, hvor de befinder sig i thalami optici-regionen.

Det kan tilføjes, at det er koglekirtlen − glandula pinealis − der aktiverer halekernen − men denne funktion har været latent og sovende.

Der var andre dele af denne forelæsning, som VPN ikke var i stand til at huske.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET