Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (20 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (20 af 22)

IX

FORUDSIGELSER

(fortsat)

 

REINKARNATION

 

11. september 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Der findes kun meget lidt man kan betegnes som teknisk oplysning om reinkarnation. I Østen er man fortrolig med tanken, men man forstår mange gange ikke, hvad den indebærer. Vesten er parat til at lære denne viden at kende. Der må offentliggøres og skrives mere om emnet.

Hver enkelt personlighed er en matematisk ligning af energier, som udgør det personlighedsmønster, sjælen har til rådighed i en given inkarnation. Det sker af og til, at visse sjælelige evner og egenskaber, som allerede er udviklet, bliver hæmmet mens andre benyttes for at opnå det, der er behov for. Det er muligt at få større forståelse for, hvad mennesket foretager sig og udvikler i en bestemt inkarnation, og hvilke aktiviteter, der vil være til gavn for dets udvikling. Dette kunne også i høj grad bidrage til at hjælpe menneskeheden. Det er det eneste grundlag for læren om moralloven, om energier og om årsag og virkning i et univers, der fungerer i overensstemmelse med lov og orden.

Hidtil har mennesket her på planeten kun gjort langsomme fremskridt under stor smerte og lidelse. Men sådan behøver det ikke at være. Mennesket burde vokse, som træet vokser − i rytmiske cyklusser med orden og skønhed og langt mindre lidelse − men fordi mennesket ikke forstår de kosmiske love om årsag og virkning og ikke ved, hvordan eller hvorfor det vokser − eller hvad der er hensigten med det − tumler det af sted i blinde. Mennesket tror, at det er her for at skrabe ejendele sammen. Som regel kender det ikke andre livsmål. Eller det slider og slæber for at skaffe sig tøj, mad og husly, og det lykkes knap nok. Det kender ikke sin guddommelige bestemmelse eller grunden til, at det eksisterer i et fysisk legeme.

Når det drejer sig om disciplen og aspiranten på den åndelige vej, er der navnlig fire ting, der forhindrer fremskridt i personligheden. Det kan være en eller flere af disse ting: Materialisme, selvoptagethed eller egoisme, stolthed og frygt. Materialisme fjerner os ud fra selve livet − og på det mentale plan er det samme tilfældet med stolthed. Selvoptagethed og egoisme isolerer og begrænser et menneskes liv. På et noget højere plan kan frygt isolere og begrænse disciplens aktiviteter. Alle andre problemer hører under disse fire. Lidenskab og begær hører til materialisme, og det samme gælder ønsket om besiddelser. Frygt isolerer mennesket fra kærlighed. Fuldkommen kærlighed fjerner frygten, sagde Kristus. Jo mere vi forstår, at vi lever i et kærlighedens og visdommens solsystem, hvor den fuldkomne kærlighed har omsorg for os og beskytter os, jo bedre vil vi kunne overvinde frygten. Stolthed overvindes gennem erkendelse af, at vi er en nær og nødvendig del af Guds liv − at Gud er afhængig af os, og at vi er afhængige af Gud. Vi kan ikke skille os ud fra ham. Kristus sagde: ”I ham lever vi, røres og er vi”. Bevidstheden om, at vi er afhængige af Hans liv, fjerner stoltheden og forestillingen om at være adskilt fra andre.

Selvoptagethed og egoisme er vanskeligere at overvinde. Den skyldes, at man er så opslugt af det personlige liv, at man ikke er bevidst om omverdenen. Dette menneske kan se ud til at være fuldstændig åben for indtryk i det almindelige daglige liv − men i virkeligheden kredser det alt for hurtigt omkring i sin egen lille livsbane. I mange tilfælde er det kun store lidelser, der kan bryde denne rotationsbevægelse, som er blevet statisk, fordi der kun er meget lidt eller slet ingen bevægelse i fremadgående retning.

 

MEDITATION

 

23. juli 1980

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Fem resultater af meditation:

(En drøm, der gentog sig, og som jeg blev ved med at vågne op af med et stærkt ønske om at huske den.)

(a) Oplysning om de ting, man har studeret.

(b) Indsigt i egne indre problemer, der trænger til at blive taget under behandling.

(c) Skabende ideer − nye måder at gøre tingene på − nye opdagelser − nye opfindelser.

(d) Midlertidig forening af sjæl og personlighed.

(e) Indsigt i naturens love.

 

UDVIKLING AF NYE

BEVIDSTHEDSASPEKTER

 

September 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Disciplens evner kan betragtes som en mutation i udviklingen af de menneskelige evner. I det organiske naturrige er mutation en pludselig opståen i livscyklussen af en levende form af en ny type, der afviger fra den sædvanlige.

En mutation i bevidstheden vil vise sig som en næsten pludselig opståen af nye og overraskende evner. I den teosofiske lære er der et diagram over rodracerne i form af en kurve, der pludselig drejer opad på det punkt, hvor tænkeevnen udvikles. Menneskeheden befinder sig i øjeblikket på et lignende punkt, der vil muliggøre udviklingen af nye evner. Ordet mutation er ikke helt nøjagtigt − men det har en association, der giver udtryk for ideen.

I begyndelsen af forelæsningen sagde læreren, at det ikke var de såkaldte psykiske evner, han tænkte på, men et nyt gennembrud i den menneskelige bevidsthed, der stod i forbindelse med den buddhiske kontakt og den æteriske hjerne.

Læreren blev spurgt, om radioaktivitet havde noget med disse fænomener at gøre. Han svarede:

”Det er mere mutation i bevidstheden end i det fysiske organ.”

”I mineralriget er radioaktivitet ren ånd. I legemets fysiske celler skaber den derfor et monadisk lys, der kan være skadeligt i store doser, men som sætter legemet i stand til at give udtryk for en mutation i bevidstheden.”

VPN: De ord, der her er brugt, dækker ikke over eksakte videnskabelige data, men skal snarere give udtryk for en ide. Verden er i dag oversvømmet af litteratur, skrevet af personer, der er ”i kontakt med andre verdener”. Meget af alt dette er fordrejet og hyllet i et astralt trylleskær. Det er en del af optakten til nye bevidsthedstilstande. De føler påvirkningen af en ny bevidsthedsæra og skaber derfor nødvendigvis denne type, selvom det sker på en udisciplineret og utrænet måde. Søg efter hvedekernerne i fænomenets avner.

Disciple i første stråle ashramens klasser fik oplysning om disse forhold og blev forberedt til at klare dem, og i betragtning af den hurtige udvikling blev de forceret frem og fik nogle gange visse påbud. På grund af denne hurtige udvikling i bevidstheden kom der meget nyt ind i vores verden − ny viden i forbindelse med healing, nye opdagelser og nye opdragelsesmetoder.

Opdagelsen af atomenergien var kommet for tidligt, men var alligevel ikke en tilfældighed. Jordens menneskehed sad fast i materialismen, og den eneste måde, der kunne vække den, var at tillade et gennembrud på det fysiske plan, nemlig spaltningen af atomet. I stedet for et gennembrud på bevidsthedens plan − det vil sige ovenfra − måtte det komme nedefra.

Spaltningen af atomet, der fører til dannelse af radioaktive stoffer, skaber en tilstand i menneskelegemets fysiske celler, der gør den fysiske hjerne modtagelig for et gennembrud i bevidstheden. For meget radioaktivitet kunne ødelægge menneskeheden. Denne fremgangsmåde kan i visse henseender blive dyr. Man regner med, at mange mennesker vil gå ud af inkarnation på grund af noget, der kan se ud til at være mystiske epidemier. Det vil sandsynligvis fjerne de mere materialistisk indstillede og især en bestemt gruppe, der er særdeles materialistisk.

Radioaktivitet fremkalder en vis fysisk spænding i den finere substans af nervesystemet − noget, det er svært at påvise. Det er måske grunden til, at nogle bruger beroligende midler, hvilket ikke er heldigt. En vis grad af spænding er koncentration og står i forbindelse med en ny type på koncentration i hjernen, og indtil et vist punkt er en sådan koncentration udmærket, fordi den gør mennesker mere modtagelige for denne bevidsthedstilstand. Det er en automatisk dannelse af en bro eller antahkarana mellem bevidstheden og menneskets fysiske legeme. (Det er bare et forsøg på at give udtryk for en ide.)

I en vis forstand har menneskeheden selv givet anledning til et nyt eksperiment med sig selv her på planeten, nemlig at bruge radioaktivitet til at øge frekvenserne i legemets fysiske celler − og altså benytte fysiske midler i stedet for at påvirke bevidstheden. Det vil koste ofre − men i det lange løb er det måske en hurtig evolutionsmetode. Halekernen giver resonans på bevidstheden. Den er i stand til at reagere på en modulation af bevidstheden ligesom en mangestrenget harpe.

 

September 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

En ide har to aspekter − selve ideen, dens fysiske legeme og dens liv eller ånd.

Man kan forstå en ide rent intellektuelt ved hjælp af det konkrete mentale aspekt og vide, hvad ordene betyder − men man kan kun få adgang til ideens energi, når man har fået en indre forståelse af denne ide. De fleste mennesker får kun fat i ideens form, men ikke i dens liv. En ide bliver først virkelig dynamisk, når et menneske har tilegnet sig begge disse komponenter.

 

SKABELSESPROCESSEN

 

17. oktober 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Vi taler ofte om skabelsesprocessen og om forsøget på selv at blive skabende. Det er vigtigt at få en klarere forståelse af, hvad skabelsesprocessen er. Man kunne forklare det sådan: Ånden, den ene, blev til to − ånd og substans − der kommer til udtryk som liv og form. Skabelsesprocessen finder sted mellem disse to store modsatte polariteter.

Når det drejer sig om Kosmos eller Universet, består skabelsesprocessen i at afpasse livet efter formen for at udfolde bevidsthedens blomst. Ånd og stof − Fader og Moder − arbejder på opbygningen af bedre former til livet, så resultatet bliver en mere fuldkommen bevidsthed.

Det endelige formål med hele skabelsesprocessen, der består i at afpasse livet efter formerne og formerne efter livet, er at skabe bevidstheden. Uanset om det drejer sig om et solsystem, en planet, en galakse, en plante, et træ eller et menneskeligt væsens legemer, gøres der på formens plan løbende forsøg på at finde mere velegnede, smukkere og mere fleksible former. På livets plan går eksperimentet ud på at få mere styr på formen og at anvende den bedre. Under den fortsatte skabelsesproces gøres der forsøg på at opnå flere forskellige ting, nemlig en hurtigere vækst og en mere fuldkommen og harmonisk udvikling af bevidstheden.

I universernes travle værksteder afprøves der mange former, og nogle viser sig at være mere funktionelle end andre. Nogle skaber bedre resultater end andre. På planeten Jorden skaber udviklingen gennem konflikt og kamp mod det onde en bevidsthed af en stærkere og vísere type, end visse andre planeter kan demonstrere. Hvad mere skønhed i bevidstheden angår, er vi her sakket bagud, og det er noget, der må indhentes.

Bevidsthed er resultatet af åndens kontakt med formen − af dens udforskning af og erfaring i den. Bevidsthed er kærlighed, fordi den rummer en viden om alle sammenhænge, al kontakt mellem liv og form (i tid − Altet). Bevidstheden er derfor det magnetiske kraftfelt, som ånd og stof skaber gennem deres forhold til hinanden. Det er grunden til, at ordene kærlighed og magnetisk bruges næsten enstydige i sproget. Bevidsthed er også visdom. Visdom betyder erkendelse af, at der er en hensigt med tilværelsen, og at den har værdi. Bevidstheden erkender værdien af og hensigten med livets kontakt med formen.

Man bygger et hus og flytter ind i det. Man opnår en erfaring, som har værdi og hensigt. Livet flytter ind i formens hus, og bevidstheden er det skabende resultat af processen.

I menneskeriget kan kunstneren henlede menneskers opmærksomhed på denne vældige skabelsesproces. Maleren kan forsøge at åbne menneskers øjne for, at livsaspektet udtrykker sig gennem alle former. Uanset om det er bevidst eller ej, er det et forsøg på at sige, at formen ikke er den endelige og højeste virkelighed. Den eksisterer, for at livet kan komme til udtryk igennem den og bevidstheden kan blomstre. Det gælder også for billedhuggerens vedkommende. Maleren må tydeliggøre livsaspektet og billedhuggeren må gøre det samme. Arkitekten derimod tydeliggør formsiden − formens skønhed − formen i dens betydning som bolig for livet. Arkitekten opfører bygningen, for at den kan huse en kultur, og på den anden side påvirker bygningerne den livstype, der kan komme til udtryk i en kultur.

Musikeren taler om bevidsthedskvaliteter. Musikeren henleder opmærksomheden på bevidsthedsaspektet og på kvalitetsnuancerne på mange planer. Lyd − musik − er bevidsthedsskalaen.

Religionen burde beskæftige sig med bevidsthedens kærlighedsaspekt og gør det også − men den kunne gøre det bedre. Religionen drejer sig om menneskets forhold til den totale virkelighed − til ånd og stof. Alle religioner taler om kærlighed. Religionens opgave som sådan er at give mennesket en forståelse af bevidsthedens kærlighedsaspekt.

Naturvidenskaben har den (endnu ikke erkendte) opgave at give mennesket forståelse af bevidsthedens visdomsaspekt − af værdien af og hensigten med skabelsesprocessen − åndens kontakt med stoffet. Naturvidenskaben for vild i formens ydre verdener. Men til sidst vil den opfylde sit virkelige formål, og så vil religion og videnskab i fællesskab gøre mennesket opmærksom på sig selv som kærlighed-visdom.

På det kreative område kommer litteraturen i kontakt med alle tre aspekter af skabelsesprocessen. Den dramatiske litteratur beskæftiger sig med livets kamp for at fungere i og gennem formen og beskriver den lykkelige eller tragiske afslutning på den bevidsthedsskabende proces. Litteratur handler som regel om liv, form og bevidsthedskvalitet. En dag vil den blive betragtet som den sammenfattende form i den menneskelige kultur og bevidsthedsudvikling.

Med skabelsesprocessen menes der formens tilpasning til livet og omvendt. På et lavere trin erkender og fremhæver mennesket denne skabelsesproces i kunst, religion og videnskab. Derigennem bliver mennesket skabende i mindre grad, og jo bedre det bliver i stand til det, jo hurtigere udvikler det sin bevidsthed.

 

KAOS OG ORDEN

 

Oktober 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Som disciple på den åndelige vej forsøger vi at få en klar forståelse af de store problemer på planeten, så at vi kan samarbejde med det planetariske hierarki og bidrage konstruktivt til Planen. Det er den eneste handlemåde, der kan give os tilfredsstillelse, en følelse af sikkerhed og den bevidsthedsudvikling, vi søger. Det er ikke let at se den store planetariske plan og hensigt, efterhånden som den udfolder sig. Den Sorte Loge og det ondes mestre taler som lysets engle og ser også ud til at være det, indtil og medmindre vi udfordrer dem i Kristi navn.

Man kan sige, at konflikten her på planeten står imellem kaos og orden. Kaos og forvirring er de to store modstandere af orden − manifestationens negative og positive pol. Stoffet alene uden åndens kraft til at skabe orden er kaos. Sygdom er en midlertidig sejr for kaos. Krig, sult og sygdom forsøger at ødelægge al orden.

Den verdensbevægelse, der går ud på at skabe en robotagtig menneskehed uden ansigt og personlighed, er et fremskridt for kaos. Det er et forsøg på at tvinge mennesket tilbage til dyrenes udviklingstrin og gøre dem til omvandrende flokke, der drives frem af én og samme impuls. Til sidst bliver det enten kaos, der går af med sejren, eller kaos, der bliver absorberet af orden. Konflikten mellem disse to resulterer til syvende og sidst i, at mennesket udvikles og hærdes, for det må vælge, på hvilken side det vil stå. Denne ydre konflikt afspejler sig i mennesket selv og når faktisk sit højdepunkt i mennesket. Det er i mennesket, at magtbalancen og ordenens endelige sejr skal nås.

I naturrigerne under mennesket er det stoffet, der regerer, og ånden er fængslet. I rigerne over menneskets trin er det ånden, der hersker, og stoffet, der beherskes. I dette solsystem og på Jorden såvel som på andre planeter er menneskeheden derfor det punkt, kampen drejer sig om. Mennesket tilslutter sig enten de kræfter, der arbejder for kaos, eller til dem, der arbejder for orden. Slaget raser voldsomst i mennesket − men det er også i menneskeriget, at den største sejr kan vindes. Mennesket kan virkelig vinde livets krone i denne kamp. Af alle naturens skabninger er mennesket den, der har mest at vinde − eller mest at tabe.

Mennesket er en soldat i Logos’ hær, og samtidig er det selv en mikrokosmisk logos, der består af de syv principper, som er menneskets syv legemer, og af alle de bittesmå liv, der udgør det personlige univers. Hvis mennesket vil kæmpe som soldat i Logos’ hær, må det først skabe orden i sit eget individuelle univers. Det er derfor, det konstant bliver gjort opmærksom på, at det må opnå herredømme over sine legemer − navnlig i personlighedens tre verdener. Som følge af denne indsats udvides bevidstheden, og mennesket udvikler vilje, kærlighed-visdom og evnen til intelligent aktivitet.

I umindelige tider har mennesket kæmpet for moralske værdier, som er det samme som lov og orden i de tre verdener. I den nuværende periode forsøger de kræfter, der kæmper for kaos, at nedbryde disse værdier og kaste mennesket tilbage i den vandalisme, hvor der ikke findes nogen morallov. Stoffets naturlige tilstand uden åndens påvirkning og præg er kaos. Når ånden kommer i kontakt med stoffet og danner det til former, som livet kan komme til udtryk igennem, opstår der orden. I sin egenskab af sønnen bliver mennesket ordenens vogter. Eftersom mennesket er en bevidst Guds søn, bliver det den, der skal kæmpe slaget og enten vinde eller tabe. Mennesket kan vælge. Mennesket er et resumé af Universet. Det er slagmarken og sejrherren, når slaget er vundet. Det er Universets frontlinje og prøvested, og det er forklaringen på, at menneskelivet er så vanskeligt − men menneskets belønning ligger ud over alt, hvad det kan forestille sig. Mennesket bliver stoffets herre og går videre ind i det femte rige til enorme områder af oplyst erfaring i Universet. I sidste instans bliver kaos opslugt af orden og stoffet ophøjet til himlen.

Mennesket får alle sine evner prøvet til den yderste grænse. Indtil det bliver en discipel på den åndelige vej, drejer dets problemer sig hovedsageligt om personligheden, adskilthed, selviskhed og ingen tanke for andet end de små personlige begær og ønsker. Mennesket lider på grund af sine følelser og sine personlige begær. Når det bliver discipel og går den åndelige vej, opdager det, at det nu især gælder om at udvikle skelneevne. Det har opnået en vis grad af kontrol i personlighedens tre verdener og rækker ud efter de evige åndelige værdier. På det punkt, hvor mennesket nu befinder sig, forsøger de mørke kræfter at sløre skelneevnen, forvirre dets begreber og få det til at arbejde for deres formål under udtryk og benævnelser, der lyder rigtigt. Det er her, skelneevnen skal bestå sin store prøve.

I denne periode har livsbølgen på planeten nået det kritiske punkt i kampen mellem orden og kaos. Vil menneskeheden synke ned til at blive en flok slaver uden ansigt og personlighed − til et uhyre, man kalder staten − i en vis forstand en anden betegnelse for antikrist − eller vil individualiserede Guds sønner hæve sig til store moralske højder i retning af orden, skønhed og retfærdighed og føre menneskeheden frem til disse højder? Verdens disciple kan bestemme kampens udfald, hvis de er trofaste mod de åndelige værdier og de mål, som de ser og kender.

Lad os udvikle skelneevne, så vi kan se forskel på antikrist og Kristus. Antikrist er kaos’ herre, og Kristus er ordenens, sandhedens, skønhedens, retfærdighedens og kærlighedens herre. Antikrist vil reducere menneskeheden til kvæg, der ernærer sig af de verdslige, materielle goder, som deres herrer allernådigst uddeler til dem i små portioner. Kristus opfordrer mennesker til at blive oplyste Guds sønner og herrer over den materielle verden. Enten behersker man tingene, eller også bliver man behersket af dem. Vi må vælge, om vi vil være slaver af stoffet eller herrer over det.

 

MENNESKEHEDENS BEVIDSTHED

AF MANUEN

 

24. februar 1961

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

VPN: Der er en del studerende til stede. Det er ikke et almindeligt klasseværelse − det ligner snarere et tempel. Forelæsningen handler om bevidsthed.

Læreren er iført en kappe. Det plejer han ikke. Den er nærmest elfenbensfarvet med en slags violet besætning. Det er en lærer af en højere orden end nogle af de andre. Jeg tror, det er en første stråle ashram. Han taler om den fysiske menneskeheds bevidsthed på det nuværende tidspunkt. Han siger:

”På planeten har vi haft et ret alvorligt problem, der har bestået i, at livsbølgen her har været så længe om at udfolde bevidstheden, især med hensyn til forbindelsen mellem sjæl og personlighed. Nu bliver der gjort et forsøg på at sætte fart i bevidsthedsudviklingen. For at kunne gøre det kræves der en ændring i de forskellige legemers substans − især menneskers fysiske, æteriske, astrale og mentale legemer. Folk kan ikke holde til bevidsthedsfrekvenserne. Bevidstheden er naturligvis en frekvens, og substansen må kunne tåle energifrekvensen.”

”Man forsøger sig med en ny metode − en ny fremgangsmåde, der især påvirker de højere udviklede − et forsøg på at indføre substans af en højere frekvens.”

VPN: Det er en mærkelig metode. Jeg prøver på at forstå den − det er noget meget mystisk.

SK: Hvad mærkeligt er der ved den?
VPN: Jeg ved ikke, hvordan det bliver gjort. Jeg tror, at han snart vil forklare det lidt mere indgående. Det er meget mærkeligt, for det ser ud, som om det er substans − substans fra … nej, ikke fra en anden planet. Det er en gennemtrængende substans, der er på vej ind i solsystemet. Det er en stor sky af æterisk substans, der strømmer ind i solsystemet og når frem til alle planeterne − men især til planeten Jorden.

Denne æteriske substans vil reagere på udstrålingerne fra Solen og fra andre planeter og vil skabe et lysskær i atmosfæren omkring Jorden. Den er allerede ved at begynde at strømme ind. Man kunne kalde det en vældig æterisk sky, der er over hundrede millioner miles i tværsnit. Det er ikke bare metoden − den metode, der anvendes, stammer ikke fra vores planet. Den stammer fra et sted udenfor solsystemet − men den vil blive afpasset efter vores forhold, siger han. Denne bestemte substans, der strømmer ind i solsystemet, vil blive afpasset efter bevidsthedens behov her på planeten.

Det er meget højtideligt. Det ligner ikke en forelæsning − det er snarere en slags rådsforsamling. Det er en meget højtidelig og betydningsfuld begivenhed. Der er mange til stede − mange af ashramernes medlemmer og nogle af de studerende. Vi befinder os i den ene side af rummet, ikke i midten af det. Det er som et lille auditorium − men det har mere lighed med et tempel.

SK: Hvor mange tror du, der er til stede?
VPN: Nogle af de studerende er i højre side af rummet. Denne æteriske substans vil gennemtrænge substansen i menneskers æteriske legemer her på planeten. De mere udviklede vil kunne tåle det. De vil opnå langt større forståelse − langt større evne til at se sammenhænge og årsagen til, at tingene er, som de er. Det er næsten, som om vi levede i mørke og ikke kunne se. Denne substans, der gennemtrænger de æteriske legemer, vil sætte os i stand til at tåle mere af den æteriske energi. Vi vil opnå en klarere forståelse end den, vi har i øjeblikket − se mere klart. Der er nogle, der ikke vil kunne tåle den. Det vil blive som en epidemi, der driver dem ud af inkarnation. Andre vil overhovedet ikke reagere på den, fordi den ikke vil kunne trænge igennem den tættere frekvens. Han siger:

”Det er noget godt og konstruktivt, der vil fremme evolutionsprocessen og bidrage til en hurtigere ændring af forskellige forhold på planeten. Det vil også påvirke planternes vækst − de vil komme til at vokse hurtigere og bedre.”

VPN: Det lyder som en beretning. Det er ikke en forelæsning i en klasse, men en beretning, der bliver aflagt til de ashramiske grupper, og som handler om det, vi kan vente, og som er planlagt. Han siger:

”Det er allerede så småt sat i gang. Den overordentlig fine kant af denne sky af æterisk substans er trængt ind i vores område af solsystemet. Den påvirker også planeten Venus. Det er en af grundene til, at den ser ud til at være langt klarere end før. Det skyldes ikke alene, at den er nærmere ved Jorden, men også denne æteriske substans, der næsten er fysisk.”

SK: Siger han noget om, hvor denne æteriske sky kommer fra?
VPN: Han siger:

”Solsystemet er på vej ind i den, og den er på vej imod os. Der er to bevægelser.”

SK: Hvor kommer den fra?
VPN: Den er en del af rummets enorme område − en af de tilstande, der befinder sig langt ude i rummet, men som vi møder, når vi bevæger os igennem området. Passagen igennem disse energi- eller substansmønstre strækker sig nogle gange over ufattelige tidsperioder. Alt dette er en del af den plan og hensigt, der står i forbindelse med Sollogos − men det påvirker livet på alle planeter. Han siger:

”Vi må ikke blive forskrækkede. Der er ikke tale om en ødelæggelse af solsystemet eller om en ulykke, der vil ramme det. Solsystemet vil fortsætte sin evolution og sit fremskridt, og det samme vil være tilfældet med Jorden. Denne substans vil være gavnlig for dem, der er studerende, og som forstår, hvad der sker, og ikke lader sig skræmme eller bekymre på grund af det. Den vil medføre en langt hurtigere tilpasning i de fysiske, æteriske, astrale og mentale legemer, end man kunne have opnået i løbet af en række inkarnationer.”

”Sjælen vil hurtigere få et mere velegnet og integreret legeme. De studerende, der forstår det, og de, der er udviklede og integrerede, men måske ikke studerende, vil erkende det og forstå det, og selv mange andre, gode, intelligente mennesker med et konstruktivt livssyn, vil have gavn af det.”

”For de negatives og destruktives vedkommende vil det forøge substansens mørke og gøre deres legemer mindre brugbare. Det er positivt − i betydningen positivt og konstruktivt.”

”Der finder klimaændringer sted over hele planeten, og de er langt tydeligere og mere særprægede og i nogle tilfælde mere dramatiske, end det, man har orienteret offentligheden om.”

”De store forandringers tid er næsten over os. De vil gøre os mere bevidste om os selv som sjæle.”

VPN: Når man sidder her, forstår man, hvad han mener. Der er en uafbrudt følelse af styrke og integration, koncentration, forståelse og kundskab − en klar erkendelse af, at man kunne være langt mere integreret − som om man samlede sig sammen og kendte sig selv som sjælen, der er evig og udødelig. Det er som at stå i lyset. Der er en fornemmelse af klarhed, man som regel ikke har. Det er telepatisk kontakt med kundskaben, en hurtig forståelse fra højere planer som de arketypiske bevidsthedsplaner. Denne form for kontakt ser ud til at være enkel og ikke særlig vanskelig − men det skyldes, at man befinder sig i en bestemt atmosfære. Det er måske, fordi man er i ashramens eller dens medlemmers frekvens. Jeg tror, at disciplene og de studerende ved det.

Taleren er ikke en almindelig lærer. Han tilhører viljestrålen, og han har myndighed. Det er ikke Mesteren Jupiter og heller ikke Mesteren Morya. Det er Manuen. Han henvender sig faktisk ikke specielt til os, men til dem, der står over os i ashramen.

SK: Har du nogensinde før set ham holde forelæsning?
VPN: Jeg har ikke set ham før. Han har enorm kraft. Det er måske derfor, man har denne fornemmelse af klarhed. I hans lys skal vi se lyset.

Der er styrke − stor styrke og stor visdom − stor klarhed. Det er en klarhed, man holder af. Viljestrålens energi er ikke så belastende, som man tror. Jeg tror, taleren giver én en følelse af, at viljestrålens energi er liv. Jeg ved også, hvorfor dette opleves som mærkeligt. Det er et forsøg på eller en metode til at forny det æteriske og det fysiske legeme. Det er denne æteriske sky, der strømmer ind uden at være destruktiv og uden at skulle ødelægge for meget. Det er en metode, der tilfører formen liv for at gøre det muligt for den at tage imod en større energispænding uden at blive ødelagt og uden at grupper af mennesker behøver at gå ud af inkarnation flere gange og vende tilbage igen for at blive tilpasset. På denne måde er det muligt at opnå meget bedre resultater med legemerne i løbet af kort tid.

Man fornemmer livskraften. Kraft er ikke det rigtige ord. Det er livsenergi − en stærk og klar fornemmelse af livsenergien. Det er noget helt andet, end hvad jeg før har kendt eller oplevet. Han siger:

”I må have mod til at leve. I må have mod til ikke at lade jer bekymre eller skræmme af forandringer. Vid og vær fra midtpunktet udefter.”

VPN: Det er henvendt til menneskeriget. Han siger:

”Det er derfor, der er disciple fra menneskeriget til stede. Vid og vær fra midtpunktet i jer selv udefter.”

VPN: Man fornemmer, hvad han mener − hvis man kan rumme det. Han siger:

”Livets lys er inden i jer.”

”Vid, at livets flamme er inden i jer, og vid, at det onde og destruktive ikke kan komme i nærheden af jer.”

”Kend dig selv som livet.”

”Vid, at I er Guds fakler, som er bærere af den evige flamme.”

VPN: Jeg prøver stadigvæk på at forstå, hvorfor dette møde ser ud til at være en meget højtidelig begivenhed. Det er måske, fordi Manuen er til stede, og fordi han er bærer af en stærk lysenergi fra livsaspektet. Jeg tror, at alle disciplene prøver på at opfatte et eller andet bevidsthedsaspekt eller i hvert fald hensigten med mennesker her på planeten. Tanken er så klar her, at det går op for en, at man faktisk lever i et bevidsthedshalvmørke det meste af tiden. Der er klarhed her − et helt andet syn på livet − en helt anden orientering.

Manuen ser ud til i sig selv at være et koncentrat af det, menneskeheden er på en planet. Det er en kraftig dynamisk påvirkning. Der er noget strålende over det − noget strålende og stærkt − men det er en styrke, som er sandhed, liv og kærlighed − det modsatte af det negative aspekt.

Der finder en energipåvirkning sted her. Jeg tror, det er bølgefrekvenser, der betyder noget for bevidstheden hos de ashramiske − for de, der står på de højere trin i ashramen. Det er, som om disse frekvenser bliver sendt til dem, og de forstår dem. Vi − disciplene, de studerende − har besvær med at fatte, hvad de betyder, fordi vi ikke har den samme frekvens eller evne. Jeg ved, at der er mere, jeg gerne vil forstå. Han siger:

”Disse oplysninger vil komme frem i mange grupper. Man vil høre rygter om dem fra videnskabelig side − bare en lille smule, der bliver sagt hist og her i videnskabelige beretninger for at forberede folk på nogle overraskende begivenheder. Nogle af de forskellige esoteriske grupper vil modtage disse oplysninger på den ene eller den anden måde gennem deres ledere eller gennem deres egen kontakt med dem, og mange mennesker vil få langt mere oversanselig opfattelsesevne, fordi det er noget normalt på visse udviklingstrin.”

VPN: Det er meget interessant at få kendskab til frekvenser, der ligger udenfor ens eget frekvensbånd og dette bånd fra det ashramiske plan. Studerende får i hvert fald fat i det vigtigste af det, denne sammenkomst drejer sig om, og bliver bevidste om, hvorfor den finder sted. Han siger:

”Der vil meget snart blive hvisket om dette fænomen i videnskabelige kredse, for denne vældige æteriske sky vil have en meget mærkbar påvirkning af planetens astrale og stoflige substans og på både de fysiske og de æteriske legemer.”

VPN: Læreren er hos os og siger, at nu er mødet forbi for vores vedkommende. Disciplene − de studerende − går ud for at tage del i noget andet. Vi forlader templet eller det sted, hvor denne sammenkomst finder sted.

 

KÆRLIGHEDENS VIRKNING

PÅ BEVIDSTHEDEN

 

13. september 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Bevidsthedsudvidelse er en kærlighedsaktivitet. Man ser sammenhænge og forbindelser, fordi man elsker. Kærlighed er en sammenhængskraft, der holder tingene i forbindelse med hinanden, og ved at få øjnene op for indbyrdes forbindelser tager man derfor del i Universets kærlighedsaktivitet.

Sjælen eller kærligheden er Kristus-aspektet i mennesket. I en vis forstand forøger vi kærlighedsenergien i Universet ved at opfatte sammenhænge. Gud har brug for vores forståelse af sammenhænge. Det glæder Gud at se sådanne forhold, ligesom det glæder en far eller en mor at høre barnet tale. Efterhånden som bevidstheden udvides, kommer vi i nærmere forbindelse med Gud. Jo mere inderligt gensidighedsforholdet er mellem os og Gud er, jo bedre forstår vi Ham. Gud har behov for menneskets forståelse af livet. Han ønsker, at vi skal forstå alt det, Han har skabt. Et selvoptaget menneske ødelægger faktisk bevidstheden ved at indsnævre sin forståelse.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET