Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (21 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (21 af 22)

IX

FORUDSIGELSER

(fortsat)

 

PLANETEN JORDENS

STRÅLINGSTILSTAND

 

5. september 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Livsformerne på Jorden − det vil sige mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget − befinder sig på et stadie, hvor de er ved at tage et skridt fremad, der kan udtrykkes i stråling. Strålingen er livet, der bryder igennem formen, fordi formen ikke længere er tilstrækkelig som udtryk for livet. Der vil ske enorme forandringer i alle fire naturriger og samtidig i planetens fysiske legeme − altsammen af hensyn til opbygningen af nye former. Store områder af Jorden vil ganske vist synke i havet eller blive til ørkener, og de kommer til at ligge sådan i lange tidsaldre − men det sker for at rense dem og forberede dem til et nyt stadie i evolutionen, på samme måde som en landmand må lade marker ligge brak for senere at kunne dyrke bedre afgrøder på dem.

Det, der kan ligne en ulykke, er det i virkeligheden ikke på længere sigt. Når man betragter naturomvæltninger fra et bestemt punkt i tid og rum − fra den menneskelige bevidstheds synspunkt – ligner de en total katastrofe, og de kan opleves som meningsløse og grusomme. Hvis mennesker havde bevidsthedskontinuitet, ville de ikke blive så ulykkelige og chokerede. Hensigten med de store omvæltninger er altid at skabe en udvikling i retning af en højere bevidsthedstilstand.

Som en enhed betragtet er planeten Jorden på vej mod et højere bevidsthedstrin. Den er faktisk allerede inde i denne proces, og det er noget, der påvirker alle naturrigerne. Der vil derfor opstå nye plante- og dyreformer og en ny udvikling i mineralriget.

Jordomvæltningerne vil bryde mønstret i den nuværende kultur og civilisation, som i øjeblikket slavebinder menneskets tænkning. Dette mønster var positivt, så længe det førte til udvikling af bevidstheden, men ikke, da det begyndte at begrænse den. I dag er der et stort antal intelligente mennesker, der føler sig alvorligt frustrerede − som om de var presset op imod en mur. Den form for civilisation og kultur, de lever i, giver ingen mulighed for yderligere udvikling. Vi har nået grænsen for formens evne til at give udtryk for livet. De mindre udviklede masser tilfredsstilles med materielle ting og er bekymrede på grund af gæld og utryghed. Indenfor deres evnes snævre udviklingsramme føler de sig også totalt frustrerede. Det er det, der menes, når det påpeges, at formen ikke længere gavner livet. Mennesker kan ikke se hverken mål eller hensigt med livet. Et stort flertal på alle evolutionstrin har intet livsmål, og de føler ikke nogen motivation til at gøre sig større anstrengelse i livet.

Så længe vi er i fysisk inkarnation, strømmer der energi ind gennem milten fra det planetariske væsen (planetens fysiske liv), som om mennesket lå i substansens moderskød og forbundet med livet gennem navlestrengen. Disciplens bevidsthed må være centreret i hovedet på et centralt beliggende punkt for at kunne tilpasse sig energistrømmen. Halekernen er et organ til brug for de mere fremskredne − den benyttes endnu ikke af gennemsnitsmennesker og kun meget lidt af nogle disciple.

 

HVORFOR MENNESKEHEDEN ER

DET FJERDE SKABENDE HIERARKI

 

8. maj 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

I det femte rige omtales mennesket som ”mureren” eller ”bygmesteren”. Gennem sine sindsbevægelser og følelser skaber det frekvenser, der tiltrækker de substanser på det fysiske, æteriske, astrale og mentale plan, som gør det muligt at opbygge en struktur, der er det menneskelige personlighedslegeme, som består af det fysiske, det æteriske, det astrale og det mentale legeme.

Substansens kvalitet bestemmes af tankernes og følelsernes frekvens. De studerende fik vist en tankeform med de frekvenser, som et menneske udsender, og det blev sammenlignet med et transportbånd, der fører bygningsmaterialerne til byggepladsen. Man viste de studerende det som tankeformer og sammenlignede det med opførelsen af et hus af soltørrede lersten, mursten eller alabast. Den substanstype, der anvendes til strukturen, er også afgørende for den frekvens, som legemet kan reagere på, men mennesket – tænkeren − der bor i huset, er i stand til at ændre sine tanker og følelser og dermed også substansen og strukturen. Fordi de æteriske, astrale og mentale substanstyper er langt mere flydende end den tætte fysiske type, er det nemmere end at forme en fysisk struktur i egentlig forstand. Mennesket er ofte længe om det, fordi det kun langsomt ændrer sin mentale og emotionelle frekvens.

De energier, der automatisk strømmer ind i centrene, består af hele skalaen af frekvenser − men legemerne kan kun reagere på de frekvenser, som de kan give resonans på. En violinstreng er en god analogi. Strengens stramning og tykkelse bestemmer tonen og frekvensen. Jo tykkere strengen er, jo dybere er tonen.

Selvom alle energifrekvenser eksisterer til alle tider, har man kun adgang til de frekvenser, som substansen i legemerne kan respondere på, og typen af denne substans bestemmes af kvaliteten af tankerne og følelserne − af mennesket – tænkeren − den, som bor i huset.

For at belyse emnet, blev der vist tankeformer på en skærm.

 

DEN MENINGSFYLDTE VERDEN

− PLAN OG HENSIGT

 

16. december 1963

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Den dybere mening med verden − forståelsen af den meningsfyldte verden − er faktisk matematisk. Det har noget at gøre med at kunne se energimønstre og samspillet imellem dem her på planeten. Det består i at kunne se begivenhedernes forbindelse med plan og hensigt.

Det er karakteristisk for mennesker, at de fortolker begivenheder emotionelt. Det vil sige, at hændelser for en bestemt nation eller race i de fleste tilfælde har en emotionel betydning, der måske ikke har nogen forbindelse med den egentlige betydning. De ser deres betydning på den konkrete tankes plan og ud fra de begrænsede oplysninger, der på ethvert givet tidspunkt findes. Det er igen en begrænset indstilling til den meningsfyldte verden. Denne måde at betragte forbindelser på har som regel kun meget begrænset gyldighed i energimønstrenes større verden. De vurderer en begivenheds betydning ud fra dens forhold til deres egne selviske og snævre aktivitetsbaner.

Den meningsfyldte verden har relation til den måde, hvorpå energier mødes og påvirker hinanden i forhold til den altomfattende plan og hensigt.

Selve begivenhederne er de endelige resultater af frekvenser, der skærer hinanden. Man begynder at få en forståelse af hensigten med dem − ikke ved at fortolke begivenhederne, men ved at undersøge de energier og skæringspunkter, der fremkalder en begivenhed. På et højere plan kan det ses fra et matematisk synspunkt ligesom støjfrekvensen ved radiofænomener.

Et menneskes arbejde med at lægge hensigt ind i begivenheder afhænger af dets holdninger, der igen bestemmes af dets baggrund, uddannelse og fordomme. Inden for disse begrænsninger vil den samme virkning derfor betyde noget forskelligt for forskellige mennesker eller grupper. Englænderne betragtede for eksempel de, der underskrev den amerikanske uafhængighedserklæring som forrædere, mens de var helte for amerikanerne. Set fra den virkelige, meningsfyldte verdens standpunkt havde menneskeheden taget et skridt fremad i forståelsen af, hvad frihed var, og det var vigtigt i relation til den altomfattende plan og hensigt.

For at komme den virkelige, meningsfyldte verden nærmere er det nødvendigt at forstå evolutionsprocessen og have kendskab til visdomslæren. Man kan ikke være behersket af følelser eller begrænset af det konkrete tankesind. Der må være studerende og disciple, der kan begynde at forstå denne virkelige, meningsfyldte verden og forklare den for menneskeheden.

 

MANUENS AFDELING

− LIV, FORM OG BEVIDSTHED

 

9. august 1964

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Universet bevæger sig i en evolution af liv, form og bevidsthed. Det kan symboliseres ved merkurstaven. I denne stav repræsenterer de to spiralstrømme liv og form og midterstaven bevidstheden. Man må huske, at symboler altid (i vores syv plans univers) har en syvfoldig betydning. Vi vil her benytte os af endnu et symbol for at skabe en bedre forståelse af det materiale, der bliver forelagt.

Lad os tage cirklen med punktet i midten. Dette punkt symboliserer livet og cirklen substansen. Korset repræsenterer bevidstheden og trekanten formens manifesterede verden, der, som man kan se, må have alle tre aspekter for at blive manifesteret. Hensigten med symbolet er at fremstille et samlet mønster af ideer for tænkeevnen.

Nu vil vi gå over til den forelæsning, der skal holdes her i klassen i nat. Livet, der bevæger sig gennem substansen, er universel elektricitet, der uundgåeligt skaber et magnetisk felt, der kaldes bevidsthed. Når livet strømmer gennem ren, udifferentieret substans, er der et universelt og udifferentieret magnetisk felt. Derfor eksisterer det skabende univers som sådant endnu ikke. Lad os huske, at dette udifferentierede magnetiske felt er bevidstheden. Man kunne kalde det en drømmeagtig elementær bevidsthedstilstand.

Formen opstår på grund af bevidstheden. Det er meget vigtigt at huske dette. Det er bevidstheden, der har brug for formen for at kunne fuldføre sin evolution.

Liv, der strømmer ind i substans, er involution (liv, der involveres i substans) − men i samme øjeblik som bevidstheden bevæger sig ind på evolutionsvejen, får den brug for forskellige former til sit evolutionære mål. Fordi den er magnetisk, tiltrækker den substans i forskellige former. Det begynder med grundelementerne. Ilt er en bevidsthedstilstand eller en form for magnetisme − det samme er tilfældet med guld. I mineralriget finder man den højeste bevidsthedstilstand eller form for magnetisme i krystallerne.

I hvert enkelt naturrige bliver substansen dannet til mere og mere komplicerede former, som livet strømmer igennem, og bevidstheden i disse naturriger udvikler sig og modificerer formen. Den modificerer eller ændrer ikke selve livsaspektet − men ved at modificere den form, som livet strømmer igennem, ændrer selve bevidstheden sig konstant af de linjer, som den anser for at være ønskelige og skabende. Selvbevidsthed markerer højdepunktet af denne udvikling.

Mennesket er i besiddelse af en næsten ubegrænset evne til at modificere formerne. Det modificerer ikke selve den grundlæggende substans − men af substansens grundlæggende enheder kan det opbygge en uendelig række forskellige former. Mennesket modificerer mineral-, plante- og dyreformer og derigennem også bevidstheden i de undermenneskelige naturriger. Det er en meget klar og nøjagtig udtalelse. I mange af verdens hellige skrifter siges det, at mennesket blev ”gjort til herre” over de andre naturriger. Man kunne sige, at et menneskeligt væsen er et stærkere magnetisk felt end et dyr.

Her vil jeg gerne bede jer om at huske analogiens princip − den grundlæggende lighed i alle forhold. Analogiens princip er rigtigt, fordi Universet er baseret på et mønster, der gentager sig i det uendelige på alle planer. Vi kan kalde det tre/fire-princippet. Kort sagt: Livet, der strømmer gennem substansen, skaber magnetisme eller bevidsthed (de tre aspekter). Det mangeartede formunivers, der manifesteres, symboliseres ved firtallet, fordi det har fire dimensioner.

Lad os her benytte analogiens princip, der gælder på alle planer og på ethvert trin. På det laveste fysiske trin har mennesket opdaget elektriciteten. Mennesket ved faktisk ikke, hvad elektricitet er − men det har opdaget måder, som gør det muligt at anvende den. Lad os et øjeblik betragte elektriciteten. Man kan sige, at elektricitet (liv), der strømmer igennem en tråd (substans), altid skaber et magnetisk felt (bevidsthed). Det er princippet på hverdagsplan og forståelig for mennesker som en erfaring i deres daglige tilværelse.

På elektricitetens område er det mennesket selv, der skaber elektromagneten (bevidstheden) − men det opdagede elektriciteten ved først at opdage mineralets (det magnetiske malms) magnetiske felt. Det var måske logisk, at det var bevidsthedsaspektet, det først opdagede, eftersom det selv er selvbevidsthed. Ved at manipulere med det magnetiske felt blev mennesket i stand til at beherske og udnytte det liv, der konstant skabte dette felt, og på denne måde kontrollere livsaspektets strøm og gennem modificerede former skabe de manifestationer, det ønskede. Menneskets kontrol over livsaspektet er det, vi kalder elektricitet. Husk, at vi taler om den på dens fysiske trin, der er det laveste.

Vi vender tilbage til den tanke, at liv, der strømmer gennem substans, skaber bevidsthed, der danner og modificerer former. Det er ikke livet, der danner og modificerer formen. Det strømmer igennem de former, som bevidstheden danner.

En planetarisk Logos eller en Sollogos er en ufattelig høj bevidsthedstilstand, der modificerer og danner utallige former, som livet strømmer igennem.

Energi er et livsaspekt. Kraft er et bevidsthedsaspekt. Man kunne sige, at livet har til formål at strømme, at give sig selv til substansen, hvorved det skaber bevidstheden. Bevidstheden er nødvendigvis magnetisk, for den binder og fastholder livet og dets forhold til substansen. Til de tilstedeværende studerende sagde han:

”Jeres og hele menneskehedens bevidsthed modificerer konstant formen og det i højere grad end nogensinde. Det sker grundlæggende igennem et bestemt punkt i jeres bevidsthed − det konkrete tankesind − der iagttager og analyserer formens verden, manipulerer med den og ændrer den. Det har ændret jeres civilisation (en nations, menneskehedens, samlede bevidsthedsaspekt), fordi ændringen af former påvirker den måde, hvorpå livet strømmer igennem dem.”

”Til jer som studerende vil jeg imidlertid sige noget mere. Det er muligt for menneskets totale, integrerede og samlede bevidsthed at influere direkte på formen eller den materielle verden. Det er ikke blot det konkrete tankesind, der virker, men hele bevidstheden. De, der står på det femte riges trin, er i stand til at influere direkte på formen i de tre verdener. Denne evne begynder med herredømmet over stoffet i personlighedens tre legemer.”

”I dag, hvor vi er på vej ind i den næste underrace, der bliver begyndelsen til den næste rodrace, vil mennesket lære lidt mere om den magnetiske bevidstheds mere direkte indflydelse på formen.”

VPN: Som svar på et spørgsmål om magnetisk healing sagde han:

”Sagt helt enkelt er det et eksempel på, hvordan bevidstheden til en vis grad kan ændre formen. Magnetisøren forstår ikke princippet og har sandsynligvis ingen anelse om, hvordan man skal bære sig ad − men på grund af en bevidsthedsudvikling hos magnetisøren selv er det muligt til en vis grad ændre formen, så livet kan strømme mere harmonisk igennem den. Det betyder ikke, at magnetisøren helt igennem er et højt udviklet menneske, men kun, at der så at sige har fundet en sideløbende udvikling sted, der i større eller mindre grad muliggør dette fænomen. Der er virkelig tale om en magnetisk påvirkning af det fysiske legeme, som derved bliver bedre tilpasset efter det livsaspekt, som strømmer igennem det.”

VPN: Som svar på spørgsmålet om lyd sagde han:

”Det kan lyde abstrakt − men lyd er det ‘bevidsthedsord’, der danner formen. Det er lyd, der modificerer den udifferentierede substans og danner den til former. I en vis forstand udtaler magnetisøren ordet. Mennesket kan lære, hvordan det ved hjælp af mekaniske redskaber kan bruge lydfrekvenser til at modificere det fysiske legeme og derved åbne for en mere harmonisk livsstrøm igennem det, og det fører til den tilstand, vi kalder sundhed.”

”Logos’ ord (lyd) danner solsystemets form. Mennesket vil muligvis bruge sine soniske frekvenser på en destruktiv måde, før det lærer at bruge dem konstruktivt. Det er et dristigt og farligt projekt at ride på kraftens tordenkiler − men det er en kunst, som en Guds søn til syvende og sidst må lære at mestre.”

 

KUNST OG ARKITEKTUR
 

27. juli 1980

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

VPN huskede brudstykker af den natlige forelæsning og nedskrev dem senere.

Da forelæsningen var forbi, resumerede hun den på denne måde:

 • Italiens kunst (Renæssancen) er livsglad, dynamisk og smuk.
 • Frankrigs kunst er forfinet og elegant.
 • Englands kunst er lige så kedsommelig som deres mad. De er fremragende på det litterære område − ordenes kunst.
 • Hollands kunst er jordbunden og tung, men charmerende.
 • Ruslands kunst er mystisk og melankolsk.
 • Egyptens kunst og arkitektur er tung og magtfuld.
 • Grækenlands arkitektur er yndefuld, symmetrisk og matematisk tiltalende.
 • Roms arkitektur er massiv og stærk.
 • Orientens arkitektur er sanselig, frodig og overdådig med en overtone af spiritualitet.
 • Islams arkitektur er stærk, fast forankret til jorden, men med en åndelig søgen og stræben.
 • Europas arkitektur (middelalderen, etc.). Kristendommen. Mystisk, yndefuld, himmelstræbende.

Det er blot mine notater om det, jeg kan huske af resumeet af den forelæsning, der blev holdt.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET