Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (4 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (4 af 22)

II

METAFYSISK OPFATTELSESEVNE

 

VIRKELIGHEDEN

 

Der er lys bag blændværkets verden,

bag sansernes, tidens og rummets tilskoddede hus.

Gennem alle den daglige tilværelses

revner og sprækker trænger det ind

og vækker os og gør os lysvågne.

 

Der er virkelighed bag blændværkets verden,

bag denne fysiske verden,

i hvilken vi kommer og går.

Vores bevidsthed, der endnu er i svøb

og hviler trygt i sin vugge,

rækker ud for at møde sin skæbne

og nå frem til erkendelse.

 

 

DEN OVERSANSELIGE OPFATTELSESEVNES TEKNIK


 

17. februar 1961

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

SK: Er du til undervisning nu?
VPN: Ja.

SK: Hvad handler den forelæsning om, som du skal overvære?
VPN: Der er flere − jeg kan gå til den, jeg helst vil høre.

SK: Hvilken af dem går du så til?
VPN: Du godeste − emnet er så omfattende, at jeg nok hellere må begynde med det elementære.

SK: Hvad handler de forskellige forelæsninger om?
VPN: Hele rækken beskæftiger sig med metafysiske evner og muligheder − alt det, vi kalder oversanselige evner eller højere sanseopfattelse. Jeg tror, jeg vil vælge den forelæsning, der er beregnet på begyndere. Professoren − læreren − skal lige til at begynde. Han har måske holdt denne forelæsning tidligere − men jeg har ikke været her før. Jeg tror, jeg bliver her. Han er meget flink.

SK: Hvor mange er der til stede?
VPN: En femten seksten stykker, tror jeg.

SK: Kender du nogen af dem?
VPN: Nej. Nu kommer der en til.

SK: Hvem er det?
VPN: Han kommer fra et eller andet sted i Europa. Jeg tror ikke, jeg kender ham andre steder fra end her. Han er tysker. Det mener jeg, at han er.

SK: Er han læge − fysiker?
VPN: Han studerer åndsvidenskab. Nu tror jeg, læreren skal til at begynde. Han siger:

”Under menneskehedens udvikling her på planeten er der mange bevidsthedstilstande, som vi ikke bliver inspireret til at udvikle i løbet af den lange og langsomme evolutionsproces. I Atlantis var der en periode, hvor det var anderledes, og det viste sig at være meget katastrofalt for menneskeheden. Denne kundskab blev derfor trukket tilbage fra menneskehedens bevidsthed eller rettere sagt stillet i bero, og i dag er mange mennesker i gang med at udvikle en mere omfattende bevidsthed og en mere sensitiv organisme, som kan respondere på den verden, mennesket lever i. Der er nu mange flere, som har evner, der ligger udenfor de fem fysiske sansers normale rækkevidde. Der er flere, end vi tror, som har disse evner.”

VPN: Han siger, at vi alle sammen modtager indtryk og påvirkninger på talrige måder og fra mange retninger, og at de, der er kommet lidt længere i deres udvikling, er mere sensitive overfor disse energipåvirkninger, og at der udvikles evner af mange forskellige typer. Som menneskehed er vi alle medier for Guds lys og liv. Vi fungerer som broer mellem menneskeriget og andre naturriger − og i vores eget rige mellem et niveau og et andet. Han siger, at man kunne bruge ordet ”kanaler” i stedet for medier, fordi ordet medie har en meget begrænset betydning i nutidens samfund − i den ydre verden − og at vi kommer virkeligheden nærmere, hvis vi taler om mennesker som kanaler for energier. Af og til findes der mennesker, som har denne specielle evne til at være kanaler, og som arbejder på bestemte måder for at hjælpe menneskeheden. Han siger:

”Hos et menneske som Edgar Cayce var der en meget fin overensstemmelse mellem det fysisk-æteriske legeme og mentallegemet, og hvis forholdet havde været lige så godt for astrallegemets vedkommende, kunne han have udført sit arbejde ved fuld vågen bevidsthed. Hvis det havde været tilfældet, kunne han selv i vågen tilstand have set, hvad folk fejlede − men der var et tomrum eller en mangel på udvikling til trods for det meget fine forhold mellem det mentale og det æteriske aspekt – mellem centrene og legemerne.”

”Hans kontrol over astrallegemet var ikke tilstrækkeligt udviklet, og han samarbejdede derfor med en gruppe læger − healere − på mentalplanet. Disse healere på mentalplanet kunne komme i kontakt med patienterne og se, hvad de fejlede, hvorefter de kunne kontakte Cayce og fortælle ham, hvad der var i vejen − men på grund af denne manglende kontakt kunne det ikke lade sig gøre, når han var ved fuld vågen bevidsthed.”

”Hvis han kunne have været ved fuld bevidsthed under sådanne oplevelser, kunne han have stået i forbindelse med lærerne og healerne på mentalplanet − men alle tre legemer må være fuldstændigt koordinerede – ”være på linje” (en lodret linje) og det var ikke tilfældet for Cayces vedkommende.”

”Healergruppen på mentalplanet, der gerne ville samarbejde med Cayce for at hjælpe mennesker, måtte gøre det, når han befandt sig i en tilstand, hvor astrallegemet var ”dæmpet ned” − næsten skilt ud fra personligheden. Der var et bestemt punkt, hvor det var sat så meget ud af spillet, at der var direkte forbindelse mellem det mentale og det æteriske plan. Det var et helt specifikt punkt, og det var ikke altid, han kunne ramme det. Når han forsøgte at være til hjælp og få en diagnose, prøvede han at trække sin bevidsthed indad, og hvis han kunne gøre det på den helt rigtige måde, var den tilfredsstillende. Astrallegemet var koblet så meget fra, at det mentale kunne komme direkte igennem. Den omtalte healergruppe, som bestod af meget víse og hjælpsomme disciple på mentalplanet, kunne komme igennem, give de nødvendige oplysninger og foreslå en behandling, der kunne hjælpe patienten.”

 

Trancemediumitet

 

VPN: Jeg er ved at stille et spørgsmål − lige et øjeblik.

SK: Hvad var det for et spørgsmål?
VPN: Jeg ville gerne vide, om der var forskel på Cayce og et almindeligt trancemedie. Jeg tror, at det er noget, der også kunne interessere de andre. Han siger:

”Den almindelige trancemediumitet er en utilsigtet form for mediumitet. I disse tilfælde træder den pågældende som regel ud af sit fysisk-æteriske legeme. Der er en lille adskillelse mellem det fysisk-æteriske element og det astrale og det mentale. Det ser ud som en revne. (Han præsenterer en tankeform.) Er der en revne mellem de to legemer − kan væsenet på astralplanet træder ind i trancemediets fysisk-æteriske legeme. Det skader det æteriske legeme. Disse astrale mennesker smutter ind gennem den lille revne, der er opstået mellem den astral-mentale enhed på den ene side og den fysisk-æteriske på den anden. (Han præsenterer en tankeform.) Dermed får de kontrol over det fysisk-æteriske legeme. De taler og videregiver oplysninger, som de er i besiddelse af på astralplanet. I de fleste tilfælde drejer det sig bare om nysgerrige mennesker, der er gået over på den anden side − eller om mennesker, der gerne vil opnå kontakt. De hører ikke til den højere type af lærere eller hjælpere. Nogle gange fungerer det pågældende væsen endda på det laveste mentalplan og smutter ind gennem det æteriske væv, som derved bliver alvorligt beskadiget. Det er altid svagere og mere slapt bagefter. Væsenet afleverer besked om ting, det er vidende om, eller taler om ting, det har kendskab til. Denne form for trancemediumitet er skadelig for mediet og heller ikke til gavn for det kommunikerende væsen.”

VPN: For Cayces vedkommende drejede det sig om en anden form for trance. Den mentale enhed blev ved med at være forbundet med det fysisk-æteriske legeme − men astrallegemet blev ”dæmpet ned” eller sat lidt udenfor − dog ikke helt.


SK: Hvordan bar han sig ad med det?
VPN: Han gjorde det ved at kontakte et bestemt punkt i sin hjerne. Cayce vidste, hvordan han skulle bære sig ad. Der skete følgende: Gruppen af healere og hjælpere var i virkeligheden disciple, der arbejdede på mentalplanet. De kunne tale og give oplysninger − men de talte ikke med deres egne stemmer. De gav Cayce oplysningerne på hans eget mentallegemes plan og påvirkede dermed den æteriske og fysiske hjerne, hvorefter han talte − men da hans astrallegeme var ”dæmpet ned”, havde han kun engang imellem en svag erindring – og som regel slet ingen – om hvad der blev sagt. Sædvanligvis skal man have en uafbrudt strøm af mental, astral, æterisk og fysisk hjernebevidsthed − men da han på grund af et dårligt tilpasset astrallegeme havde et tomrum i dette legeme, kunne et astralt væsen ikke smutte ind i hans fysiske eller æteriske legeme. Hans fysisk-æteriske legeme blev aldrig taget i besiddelse af sådanne væsener. Det blev han beskyttet imod af de healere, der samarbejdede med ham. Hans mentallegeme var tilpasset hans æteriske legeme på en helt speciel måde. Man kunne sige, at den mentale hjerne – mentallegemet − havde sin egen forbindelse med den æteriske hjerne.

SK: Ville du mene, at det, han gjorde, var en form for selvhypnose? Spørg læreren.
VPN: Han siger:

”Det er et ukorrekt udtryk. Det er helt sikkert ukorrekt. Han hypnotiserede ikke sig selv. Han satte frivilligt sit astrallegeme ud af spillet til en vis grad ved at koncentrere sig om et bestemt punkt i sin hjerne. Han vidste, hvordan han skulle bære sig ad med det − det var ikke engang selvhypnose. Og han blev ikke hypnotiseret af nogen udefra. Han gjorde det frivilligt for at være til hjælp, og han vidste, hvad han gjorde.”

SK: Hvordan fik han oplysningerne om patienterne og om deres tidligere inkarnationer? Fik han dem direkte eller gennem healerne på mentalplanet?
VPN: Han fik dem fra disse healere. De har optegnelserne på mentalplanet. Af og til, når han befandt sig i denne ret usædvanlige bevidsthedstilstand, kunne han selv se dem − men som regel var det healerne, der gav ham oplysningerne, siger læreren.

Jeg sad netop og lyttede til noget. Han siger, at mennesker, som er kanaler, kan være det på mange forskellige måder. Han siger:

”Tag for eksempel Tal-Mar. Han arbejder fra kausallegemets plan. Han kontakter dette plan. Han har et bedre astrallegeme, end Cayce havde − bedre tilpasset og ret roligt. Det sammenhængen mellem det astrale element og det fysisk-æteriske er godt − men han har et dårligt tilpasset mentallegeme. Det er ikke så veludviklet, som det burde være. I begyndelsen under hans første oplevelser, når han så ud til at være i trancetilstand, var der en spaltning mellem det fysisk-æteriske og det astrale og det mentale, og det var disciple på det højere mentalplan, som talte igennem ham. Det var ikke den sædvanlige form for trance. De tog ikke i egentlig forstand hans fysiske legeme i besiddelse. Når det drejer sig om den almindelige trancemediumitet − der ikke er så heldig − træder væsenet fra det astrale eller det lavere mentale plan ind i det fysisk-æteriske legeme. Det er ikke tilfældet for Tal-Mars vedkommende. Mentallegemet er skilt ud.”

VPN: Jeg prøver på at forstå denne udskillelse af mentallegemet. Det er på grund af den, at han ikke kan huske, hvad der er blevet sagt. Ideerne fra en gruppe disciple − specielt en enkelt på det højere mentalplan − blev påtrykt hans astrale hjerne og hans fysisk-æteriske legeme i tilstrækkelig grad til, at han selv talte − men han gjorde det med sin egen stemme, ikke med et andet væsens, fordi det træder ind og kontrollerer en persons stemmebånd. Han bruger faktisk ikke sin hjerne, men sine stemmebånd − og i dette tilfælde fik han ideer overført direkte fra de højere mentale planer − det kausale plan og det buddhiske plan. Det påvirkede den astrale og den æteriske hjerne, og han udtalte disse ideer på det fysiske plan. Fordi hans mentallegeme var sat ud af spillet, var han ikke ved bevidsthed. Der var faktisk ikke tale om en revne eller et brud − det var bare sat ud af funktion.

SK: Hvad mener han med det?
VPN: Han mener, at det ikke fungerer. Stikket er trukket ud. Han præsenterer en tankeform. Han siger, at man går uden om det − det er udenfor strømkredsen.

I en periode var der imidlertid flere disciple fra det buddhiske plan og fra sjælens plan, der prøvede at etablere en forbindelse gennem mentallegemet. Centrene i Tal-Mars mentallegeme er ikke dårligt koordineret − han har bare et dårligt udstyret mentallegeme. Han har ikke brugt det så meget, som han kunne, eller også er der sket et eller andet med det i tidens løb. Jeg ved det ikke med sikkerhed. Det ser bedre ud end det andet − men i en periode var det muligt at opnå telepatisk kontakt med ham. Det andet var et konditioneringsforsøg. Det havde ingen betydning for hans eget vedkommende, for han var ikke ved bevidsthed. De prøver på at etablere en telepatisk kontakt, og derfor er de også nødt til at bruge mentallegemet. På grund af at hans mentallegeme er dårligt udstyret, er der mange af ideerne, som han faktisk ikke forstår − men han registrerer dem nøjagtigt og gør det, han får forklaret − udfører de tanker, der bliver forklaret for ham. Han siger:

”Der er ikke tid og rum på mentalplanet, og Tal-Mar har vist sig at være en kanal − et meget elastisk og brugbart redskab til modtagelse af ideer fra rumintelligenser, som er mennesker med en højere frekvens, eller som står på et højere udviklingstrin. I denne inkarnation blev Tal-Mar forberedt til netop dette.”

VPN: Der er en, der stiller et spørgsmål.

 

Telepatisk kontakt med rumintelligenser

 

SK: Hvad spørger de om? Er der andre mennesker, som har den kontakt?
VPN: Der er overraskende mange mennesker, der har disse telepatiske kontakter med rumintelligenser − de fleste af dem kun af og til og kun til en vis grad. Han siger:

”Der er mange mennesker, der har sådanne kontakter, og de gør det alle sammen på samme måde: Fra kausalplanet til det buddhiske plan til mentallegemet til astrallegemet og til den fysisk-æteriske hjerne. Der er overhovedet ikke tale om clairaudience. Det er en overføring af begreber og ideer, som vi oversætter til vores eget sprog − ligesom en af de elektroniske oversættere. Hjernen har denne mekanisme − men man får ideerne og begreberne direkte – ikke i ord – og de bliver så straks oversat til ens eget sprog.”

SK: Er det fra kausallegemet? Bliver Tal-Mars kausallegeme benyttet?
VPN: Nej! Nej, det tror jeg ikke − jeg ved det ikke. Jeg skal spørge om det. Der ser ud til at være en bro mellem afsenderens kausale plan eller buddhiske plan og modtagerens mentallegeme. I et tilfælde som Tal-Mars er det en speciel bro.

 

Den bevidste discipels kontakt med

det åndelige hierarkis ashramer

 

VPN: Fra kausalplanet kan der skabes kontakt med en person, der har en vis forståelse af sig selv som en sjæl. Det er en lidt anden form for kontakt. Han siger:

”Når det drejer sig om en discipel, der er bevidst om, at han/hun vandrer ad den åndelige vej og samarbejder med en ashram, er kausallegemet også involveret. Den studerende kan kontakte ashramen via mentallegemet direkte til det astrale og det æteriske legeme og til den fysiske hjerne. Hvis disciplen ikke blot hører, men går til stedet, er kausallegemet med i kredsløbet.”

”Disciplen benytter også kausallegemet. Det er muligt at stille spørgsmål i egne tanker og ofte modtage svarene, fordi svarene på en masse spørgsmål først kontaktes på kausalplanet. Svarene kommer med det samme, ofte fordi de kontaktes på kausalplanet gennem kausallegemet.”

VPN: Det ser ud til, at der her er en række kombinationer af metoder, som gør det muligt for mennesker at fungere som kanaler. At være en kanal er noget helt andet end den såkaldte trancemediumitet. Læreren ville betegne den anden form som mediumitet, hvis udtrykket ikke havde været indskrænket til at betegne mennesker i en trancetilstand, hvor der virkelig træder et væsen ind i kroppen og bliver der et stykke tid − et væsen, der ikke nødvendigvis er i god frekvensharmoni med vedkommende, og som derfor kan lave en slem ravage i det æteriske legeme. Han siger, at der kan siges en hel del mere om disse forhold.

I nat ønsker han imidlertid bare at klarlægge nogle punkter i forbindelse med nogle af dem. Jeg oplever, at det er en god klasse at være i. Han giver nogle gode oplysninger.

SK: Hvornår bliver der igen talt om dette emne?
VPN: Der undervises regelmæssigt, når man er indstillet på det. Disse forelæsninger holdes regelmæssigt.

SK: Har han mere at sige?
VPN: Han gjorde blot et lille ophold her. Der var en, som stillede et spørgsmål. Cayce havde selv evne til at helbrede − det vil sige, at han var kanal for den. Det skyldtes hans tilpasning og hans velvillige holdning. Han ville gerne hjælpe mennesker på den måde.

SK: Kan du stille et spørgsmål?
VPN: Ja, det tror jeg nok.

SK: Spørg ham om, hvorfor det var vanskeligt at vække Cayce, hvis en eller anden førte hænderne hen over hans krop, efter at han var faldet i denne form for søvn.
VPN: Han siger:

”Denne udskillelse af et legeme var en så hårfin balancekunst, at noget sådant skabte forstyrrelse i astrallegemets magnetiske strømme. Udskillelsen blev så at sige mere fuldstændig, og det var ikke godt for Cayce. Det gik for vidt. Det greb forstyrrende ind i det magnetiske felt, der er forbundet med astrallegemet, så det var bedre ikke at gøre det. Der krævedes en meget fin balance for at opnå denne udskillelse. Cayce gjorde sit bedste for at være meget fornuftig med hensyn til alt dette og gjorde det godt.”

VPN: Han siger, at han vil omtale andre forhold af denne type og prøve på at give os et lidt klarere billede næste gang. Han siger:

”Husk, at disciple er kanaler for livskraften, og at I til enhver tid er kanaler for energier. Gør jer dette klart og bevar et positivt og konstruktivt syn på livet, så at I kan styre energierne på en fornuftig måde.”

VPN: Jeg tror, forelæsningen er forbi nu.

SK: Kan du stille et enkelt spørgsmål?
VPN: Ja.

SK: Kan du ikke spørge ham, hvad det er for en tilstand, et menneske som ”H” kommer i? Er det en forstyrrelse i bevidsthedstilstanden, eller er det mediumitet?
VPN: Det vil han komme ind på under næste forelæsning, for det er lidt anderledes. Det er ikke helt det samme som de to andre tilfælde, vi har beskæftiget os med under denne forelæsning.

SK: Kan du spørge ham, om han vil tale om mental og astral hypnose næste gang?
VPN: Ja, det siger han, at han vil.

SK: Kunne vi stille et enkelt spørgsmål? Kan vi stille spørgsmål om den forfatter, der skrev bogen om det tredje øje? Hvilken form for hel eller delvis besættelse var der tale om − eller hvad var det for noget?

VPN: Han siger, at han vil komme ind på det, når han omtaler en anden form for besættelse af det menneskelige legeme. Han vil ikke komme ind på det i nat.

SK: Er Tal-Mar der?
VPN: Nej.

SK: Går ”R” til denne undervisning?
VPN: Det ved jeg ikke.

SK: Ved du, om han har været der før?
VPN: Nej, det ved jeg ikke. Han siger, at nu er undervisningen forbi for i nat.

 

Sygdomsbehandling ved devakræfter

 

SK: Skal du til en anden forelæsning?
VPN: Han siger:

”Gå ind i sanktuariet og lad devaen give dig helbredende energi.”

VPN: Åh, det er en meget smuk deva.

SK:Hvad slags deva er det? Er den hvid?
VPN: Nej, den er blå med en stor lysende glorie.

SK: Er du inde i sanktuariet nu?
VPN: Ja, det er smukt − der er et meget behageligt lys.

SK: Hvad er det for en behandling, han giver dig?
VPN: Jeg tror, han behandler alt, hvad der er i vejen med os.

SK: Kan man stille devaen spørgsmål?
VPN: Nej.

SK: Hvorfor ikke?
VPN: Han er meget høj og smuk og utilnærmelig.

SK: Og du kan ikke stille ham et spørgsmål?
VPN: Jeg tror ikke, det ville være passende – det tror jeg ikke.

SK: Er læreren til stede?
VPN: Nej.

SK: Er du den eneste, der er i sanktuariet?
VPN: Ja.

SK: Hvad er det for en slags lys, han retter imod dig?
VPN: Nu bliver jeg nødt til at gå tilbage gennem forhænget.

SK: Skal du ikke til en anden forelæsning?
VPN: Nej.

SK: Hvorfor ikke?
VPN: Han siger, at jeg er træt. Jeg trænger til søvn.

SK: Hvem siger det?
VPN: Det gør læreren.

 

24. februar 1961

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.

VPN: Vi er ude i den brolagte gård − det er en slags brolagt gård, og vi skal til …! vi kan gå til forelæsning nu, hvis vi har lyst. Jeg tror, jeg vil se at finde et sted, hvor der tales om den oversanselige opfattelsesevnes teknik − det skal være for begyndere.

SK: Er du i klassen nu?
VPN: Vi stod netop og talte med en af lærerne.

SK: Om hvad?
VPN: Om mødet. Han siger, at vi er blevet ført ind i templet. Det er vist egentlig ikke et tempel, men et konferenceværelse, blandt andet fordi vi havde behov for at tænke over emnet men også, fordi det forbereder sindet og bidrager til at bygge broen, så vi bliver bedre til at huske. Men nu tror jeg godt, vi kan gå til forelæsning. Jeg må se at finde en, der handler om metafysisk opfattelsesevne. Jeg må hen til de klasseværelser, der danner et hjul. Det skal være en forelæsning, der er beregnet på begyndere − en af de elementære, der omhandler metafysisk opfattelsesevne. Jeg tror, det vil være gavnligt at få nogle praktiske oplysninger om dette emne. Jeg har før været i denne klasse, og der tales om den oversanselige opfattelsesevnes teknik. Læreren siger:

”Hvis vi ved, hvordan disse forskellige metoder virker, vil det senere hen gøre det lettere at opøve mennesker, hjælpe dem til at udvikle nogle af disse evner hurtigere og lettere og på måder, der kan være til større nytte for menneskeheden.”

SK: Er det den samme lærer som i sidste uge eller en anden?
VPN: Nej, jeg tror, det er den samme lærer som før. Han siger:

(Optaget på bånd af Shafica Karagulla).

”Vi kunne komme lidt nærmere ind på noget af det, der står i forbindelse med en eller anden form for kontakt med andre intelligensvæsener. Ordet mediumitet er ikke noget godt udtryk, fordi det ofte bruges om trancemediumitet – det vil sige kontakt med astralplanet. Det er den type, der har mindst betydning, og den er ikke til gavn for mediet.”

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET