Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (9 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (9 af 22)

III

ESOTERISK EMBRYOLOGI

OG FYSIOLOGI

 

MENNESKET
 

I æoner har der været ventet på denne søn.

Evigheden har rummet hans bestemmelse,

og selvom han i sin barndom kaldes menneske,

så vid, at han må sove og være vågen igennem

mange nætter og dage i tid og rum og fryde sig

over det legetøj af ler, som han har skabt –

dette barn af stoffet … Maya … Maria,

dette barn af vilje … af liv … af ånd,

indtil den dag, han når sin manddomsalder

og træder frem med kundskab om sin bestemmelse.

Den dag vil stoffet blive genløst

og ånden gennemstråles af det lys,

der er den glans, vi kender som bevidsthed,

og som er lyset i alle de verdener, der er til.

 

13. maj 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Når en sjæl forbereder sig til inkarnation, fremkalder dens ønske og hensigt (eller karmas og evolutionens lov i den uudviklede menneskehed) to store energihvirvler, a) åndens energi, der er den positive eller pluspolen, og b) livssubstansens energi, som er minuspolen.

Der blev vist en tankeform, hvor disse to energistrømme skar hinanden på fem vigtige punkter, der udgør de fem centre mellem centret ved rygsøjlens basis (kundalini- eller rodcentret) og hovedcentret. Disse to energispiraler løber ind i en harmonisk hvirvelstrøm, der først danner hjertecentret, som er et hvirvlende kraftcenter. Herved opstår den magnetiske kraft, der begynder at tiltrække den fysiske substans til opbygningen af det fysiske legeme. Dette magnetiske center siges at være det sted, hvor livet er forankret. Hjertecentret bliver ofte fremstillet som en strålende sol. Det er det første helt etablerede center under inkarnationsprocessen.

Så snart det er dannet, viser der sig en energihvirvel i hovedcentret og ved rygsøjlens basis.

Disse tre energihvirvler danner de tre centre, og det muliggør dannelsen af fire andre centre − to over og to under hjertecentret.

Derefter skrider opbygningen af det fysiske legeme fremad. Ifølge åndsvidenskaben er det fysiske permanente atom simpelthen det mønster, hvorefter disse energier opbygger det fysiske legeme. Substansens kvalitet afhænger af det inkarnerende individs udviklingstrin og karma. Livstråden kommer ind fra hovedcentret, og substansens energi fra rodcentret ved rygsøjlens basis. Begge disse energier er forankret i hjertecentret, hvor bevidstheden også er centreret. Kristus eller bevidstheden fødes billedligt talt i hjertet.

Livets eller åndens energi er ”faderen”, og stoffets energi er ”moderen”. De to mødes i hjertecentret, hvor ”sønnen” fødes. Det er det magnetiske center. Det samme sker i de to andre legemer – i astrallegemet og i mentallegemet.

Det princip – man bør lægge mærke til – er, at hvor som helst en positiv energi mødes med en negativ i harmonisk forening, opstår der magnetisme, og hvor der er en magnetisk hvirvel, er der skabelse og manifestation. Det er med andre ord den samme proces som den, der finder sted ved dannelsen af solsystemer.

Der var tredive studerende til stede ved forelæsningen.

 

FYSIOLOGIENS ESOTERISKE ASPEKTER


 

10. december 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Der lod til at være tale om et oversigtskursus, hvor man ville tage visse bestemte punkter op for senere at komme nærmere ind på dem i forbindelse med fysiologiens esoteriske aspekter. Læreren begyndte med at sige, at der er tre systemer i menneskelegemet svarende til de tre planer i de tre verdener, det fysisk-æteriske, det astrale og det mentale.

Blodet svarer til det fysiske plan. Det opretholder legemets fysiske liv ved at forsyne det med føde og næring og fjerne visse affaldsprodukter. Det er tredje stråle − som er den fysiske manifestation.

Lymfesystemet svarer til astralplanet. Det er anden stråle, kærlighed-visdom. Det står i forbindelse med legemets magnetiske felt, magnetisk tiltrækning. Hvis vi gjorde os klart, at det opretholder legemets magnetiske felt, ville vi få en lidt bedre forståelse af dets betydning i det fysiske legeme, for det svarer til kærlighedens og visdommens aspekt.

Nervesystemet svarer til mentalplanet. Det er bærer af livsaspektet. Det er første stråle − viljens stråle.

Der er en polaritet i legemet mellem hjernen og leveren. Hjernen er positivt ladet og relaterer til mentalplanet og på et højere trin til det sjælelige aspekt, der i en vis forstand har sit brændpunkt i hjernen. Leveren er negativt ladet og relater til astralplanet og på et højere trin til personlighedsaspektet. Man kan på en måde sige, at hele personligheden har et brændpunkt i leveren. Hvis leveren bliver forgiftet i alvorlig grad, fungerer hjernen ikke.

Der er plus- og minuspolariteter inde i hjernen. I denne er der en gentagelse af de syv kraftcentre, som udgør hele det menneskelige væsen. I hjernepolariteten er der en korrespondens til leveren i lever/hjerne-polariteten.

Carotis-legemerne i hoved/hals svarer til leveren. Han sagde ikke alta major-centret. Carotis-legemerne på det fysiske plan svarer til leveren på det fysiske plan i relation til hjernens hovedstruktur, som er isseområdet − storhjernen.

Som en krafthvirvel i det æteriske legeme svarer alta major-centret til kundalini-centret som en krafthvirvel i dette legeme. Det emne, der var under behandling, var det æteriske legeme og alta major-centret og dets forhold til hovedcentret i hjernen. Hovedcentret i den æteriske hjerne har med andre ord en polaritet til alta major-centret, der er en gentagelse af og svarer til polariteten mellem hovedcentret og kundalini-centret.

De ekstra-pyramidale baner vil blive mere udviklet i den fysiske hjerne hos fremtidens mennesker.

Halekernen har noget at gøre med hovedantennerne − de millioner af antenner, der i fremtiden vil have relation til alle de oversanselige opfattelsesevner for eksempel evnen til at se begivenheder over lange distancer og evnen til telepatisk kontakt. Sender- og modtagerstationen til telepatisk kontakt er lokaliseret i halekernen. Denne kerne er den mekanisme, der vil blive aktiveret og brugt, efterhånden som menneskeheden udvikler sig. Hos nogle mennesker har den nået en vis udvikling. Evnen til at aflæse de planetariske (akashiske) optegnelser står i forbindelse med visse antenner, der bliver aktiveret i halekernen. Det er den fysiske mekanisme, der bliver benyttet i vekselvirkningen mellem hovedcentret og kundalini- eller rodcentret ved rygsøjlens basis, og dens ydre fokus ligger i pandecentret. Det er den fysiske mekanisme til overføring af denne evne fra det æteriske legeme til det fysiske. Denne fysiske mekanisme er halekernen. Hjernens ventrikler fungerer som det hvide lærred i biografen.

SK: Kan du give en beskrivelse af halekernen, som du så den i den tanke-form, der blev vist under forelæsningen?
VPN: Denne tankeform var cirka tre fod lang og to-tre fod bred, afhængig af, hvilken del af den det drejede sig om. Læreren projicerede den i luften, men omtalte den ikke udførligt, fordi der var så meget, der var interessant ved denne projektion. Der var utallige linjer, der lignede Solens stråler. Der var forskellige centre for oversanselige opfattelsesevner.

Der var i tusindvis af meget fine linjer, og halekernen er som en miniature-hjerne til opnåelse af højere udviklingstrin. Centrene for højere sanseopfattelse var lokaliseret i forskellige punkter i denne halekerne, og dens antenner var fokuseret i et punkt. Der blev udpeget visse centre i den, som hver stod i forbindelse med en oversanselig opfattelsesevne. Hos de fleste mennesker er strømkredsene i halekernen ikke forbundet. Det er den bedste måde at beskrive det på.

Når der i den esoteriske lære tales om antahkarana eller regnbuebroen i hjernen, er det i virkeligheden halekernens − eller i hvert fald disse antennestrømkredses − forbindelse med resten af hjernen, der menes. Hver enkelt strømkreds har en sender- og modtagerstation. Hos nogle mennesker er der visse strømkredse, som er forbundet. Hos de, der har telepatiske evner, er strømkredsen for eksempel forbundet med clairaudience. Hos de, der kan se over lange afstande eller se de akashiske eller planetariske optegnelser, er centret forbundet med synsregionen i hjernen.

I mange tilfælde er flere af disse centre allerede forbundet hos mennesker. De, der både er clairaudient og clairvoyant, har for eksempel høresansen og synsevnen forbundet.

Hos nogle mennesker er den højere lugtesans forbundet. Hvis det er tilfældet har ordet nostalgisk en meget stærk betydning for dem. Læreren gav ikke nogen forklaring på det. I stedet for at stille ind på billeder eller oplysninger stiller de nogle gange ind på det følelsesmæssige aspekt af et eller andet. Det har mærkeligt nok noget med lugtesansen at gøre. Det er underligt − men han forklarede det ikke.

Den studerende bygger først antahkaranaen i den æteriske hjerne og derefter i den fysiske og i halekernen. Der er naturligvis et kredsløb og en nerveforbindelse − men den egentlige brug af denne halekerne er endnu ikke kendt og er kun i meget ringe grad blevet oplevet af nogle mennesker, der er studerende, og som selv har fremskyndet deres udvikling.

Alt i alt blev der sagt, at man vil gøre flere opdagelser med hensyn til lymfesystemet, halekernen og carotis-legemerne og deres relation. Der er et kemisk forhold mellem dem, som står i forbindelse med udviklingen og brugen af halekernen.

Studerende, der i et vist omfang oplever denne tilpasning af det fysiske redskab i halekerneområdet, har ofte tachycardi (unormalt hurtigt hjerteslag) af den art, der skyldes lidt ubalance i carotis-legemerne, hvilket griber forstyrrende ind i hjertets funktion, men det er ikke en patologisk tilstand. Det er simpelthen en følge af den regulering, der er nødvendig for at opnå en omhyggelig kemisk tilpasning af det fysiske legeme, især af fordøjelseskanalen, hvor alle forgiftningstilstande begynder. I forbindelse med en vis overbelastning af fordøjelsessystemet sagde han, at visse fødemidler indeholder de stoffer, der er mest velegnede for det fysiske legeme, og andre, der på grund af det fysiske legemes nedarvede konstitution, ikke er velegnede. Efterhånden, som vi får mere kendskab til biokemi, vil vi blive mere nøjeregnende med valget af mad, især når det drejer sig om disciple. Disciple eller studerende har til alle tider vidst, at de må acceptere en vis disciplin med hensyn til mad. Det er noget, der i de fleste tilfælde er sket i blinde uden kendskab til de kemiske forhold, der er afgørende for, hvilke fødemidler, der egner sig bedst for et menneskes fysiske legeme på et bestemt udviklingstrin. Man vil engang i fremtiden få en videnskab om de fødemidler, der egner sig bedst for mennesker på bestemte frekvensbånd, og til den tid vil vi kunne undgå forgiftningstilstande i fordøjelseskanalen, noget, der igen har en forstyrrende påvirkning af leveren og blodstrømmen.

Fjernelse af sygdom afhænger af ophævelse af forgiftningstilstande i det fysiske legeme. Når det fysiske legemes kemiske laboratorie er i fuldkommen kemisk balance, vil det praktisk talt være uimodtageligt for sygdom i mindst 125 år. Menneskets nuværende fysiske redskab er beregnet til at kunne vare fra 100 til 125 år uden at bryde sammen. Vi ved intet om legemskemiens videnskab. Alle forsøg på at helbrede har til dato hovedsagelig bestået i at lindre den sygelige tilstand eller de funktionsfejl, der forekommer.

Læreren brugte en masse medicinske udtryk. Jeg tror nok, at de fleste af de studerende havde medicinsk viden − men det har jeg ikke, så det er nok derfor, at denne forelæsning var bestemt for Shafica Karagulla. Han sagde, at i fremtiden ville det fysiske legemes pleje og helbredelse af sygdomme være et spørgsmål om biokemi og forståelse af legemets kemiske struktur. I dag er der mange, som studerer biokemi. De studerer det fysiske legemes proteinmolekyler og de andre ting, han havde omtalt. En af de forskere, der fik en Nobel-pris for studiet af proteinmolekyler, var LP, som Shafica Karagulla kender. Det var imidlertid et eksempel på den form for studie, man hidtil havde foretaget, sagde læreren. Han sagde endvidere, at det ikke havde udviklet sig til et behandlingssystem, fordi den gamle metode, der består i at indføre fremmede stoffer i legemet og give medicin − især syntetiske medikamenter, for at lindre legemlige skavanker − er så dybt rodfæstet i øjeblikket, og at det ser ud til at være det bedste, man kan gøre, fordi man ikke kender et bedre system.

Urtemedicin er fortræffelig − men han sagde, at man egentlig ikke kunne kalde det for medicin. Det er planter, der er beregnet til brug for menneskeheden til at regulere og genoprette den kemiske balance i legemet. De bør betragtes som fødemidler til at etablere og regulere den kemiske balance. Fortidens menneskehed – især atlantiderne og de mere primitive folk – havde et indgående kendskab til urter. I nogle tilfælde var deres viden ikke rigtig, men fundamentalt var den meget korrekt og kunne meget hurtigt tilpasses. Når menneskelegemet behøver væske, vil man i fremtiden indtage den i form af urtete af forskellig slags. Den person, vi begge kender − dr. B − var indstillet på noget af denne viden og bragte den igennem. Der blev nævnt mange andre − også LP.

Han sagde, at et mere renset og velfungerende fysisk legeme ville muliggøre en højere brug af hjernestrukturen. I den henseende står åndelighed i forbindelse med det fysiske legeme. Vi havde fuldstændig ret med hensyn til de helgener eller mystikere, der prøvede på at tage imod en højere åndelig energispænding i et fysisk legeme, der ikke var afpasset efter det. De kom ud for voldsomme funktionsforstyrrelser, der ofte hurtigt gik over igen på grund af de helbredende egenskaber ved de energier, de kom i kontakt med − men det var ikke en normal eller ønskværdig levevis.

Det var en oversigt over et kursus, der bliver holdt i disse klasser. Han nævnte hovedpunkterne i nogle af de emner, der vil blive omtalt på et senere tidspunkt.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET