Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (7 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (7 af 22)

II

METAFYSISK OPFATTELSESEVNE

(fortsat)

 

25. februar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Bevidsthedsdimensioner

 

Vi tilhører den tænkende rodrace − men vi går langsomt fremad, og vi tænker i abstrakte begreber, hvilket ikke er let. Vi må lære metoden til at lære sandheden at kende. Den består i at stille ind på kundskab på en måde, der giver os en øjeblikkelig og klar viden om den, og derefter undersøge den med den konkrete tanke. Ovennævnte metode er anderledes end den, der benyttes af den konkrete tænkning.

En anden metode til at stille ind på kundskab er en fjerde måde at bruge tanken på. Man stikker en mental antenne ud og opfanger den ønskede kundskabsfrekvens og fokuserer på den viden, man ønsker eller har brug for. Det er helt enkelt, men ikke let fordi man skal have en klar og nøjagtig forestilling om det, man ønsker og søger. Det er forbavsende, så uklare folk er med hensyn til den viden, de søger.

Der blev fremvist et instrument med tusinder af antenner, der hver for sig opfanger en bestemt frekvens. Det er som at stille ind på den rigtige station. Denne fremgangsmåde til erhvervelse af viden kræver en klar trinvis spørgeteknik fra den pågældendes side. Den er anderledes end de andre metoder som for eksempel analogiens. Tyve procent er i stand til at anvende den fjerde metode − men den kræver en vis udvikling af mentallegemet. Man skal kunne gribe et problem an trin for trin og stille ind på det, så at problemet selv siger én, hvad der er det næste, man skal have at vide.

Husk, at den konkrete tænknings logiske fremgangsmåde ikke nødvendigvis oplyser om, hvad næste skridt er, men at den ofte også er en hindring. Den konkrete tænkning anvender kundskaben og er nødvendig.

Når man nogenlunde let kan benytte denne fjerde metode til at anvende tanken, vil der som regel også være tilstrækkelig kontakt mellem sjælen og personligheden til at sikre, at den viden, der opnås, kun bliver anvendt til konstruktive formål. Det destruktive menneske kan ikke benytte denne metode til erhvervelse af viden, men føler sig lukket ude fra den. Dette menneske er meget ivrigt efter at finde frem til andre mennesker, som vedkommende anser for at være kreative, for derefter at bruge dem. Via denne fremgangsmåde til opnåelse af viden vil menneskeheden komme i besiddelse af noget helt nyt. Når vi har stillet rigtigt ind, kommer kundskaben klart og stærkt igennem.

Den fjerde metode er i virkeligheden den egentlige fremgangsmåde til udforskning af Universet. De tre andre metoder er indledende skridt og amatørstadier af den mentale udvikling.

Undervisning i matematik − især geometri − er en glimrende forberedelse til anvendelse af denne fremgangsmåde. Den metode, der bruges i geometrien, hvor man løser en opgave trin for trin, er et eksempel på denne fremgangsmåde og på brug af tanken og naturligvis også en øvelse i begge dele.

Fordi vi ikke har set hele billedet, forstår vi endnu ikke, at Universet og al viden er baseret på matematik.

Kultur og civilisation er menneskets anvendelse af denne viden, og hvis vi kaster et blik tilbage i fortidens kulturer og civilisationer, ser vi nye forhold og skaber nye kombinationer. Vi arbejder stadig indenfor rammerne af den viden, vi allerede har. Moderne videnskabelige metoder udvikler brugen af tre måder til tilegnelse af viden, a) induktiv tænkning, b) deduktiv tænkning og c) tænkning gennem analogi.

Matematisk set eksisterer enhver form for viden på sit eget specielle frekvensbånd. Denne viden er faktisk frekvensbåndet, og ved at stille det rigtige spørgsmål stiller man ind på det. Husk det i din tænkning. Det er på den måde, mestrene stiller ind på den viden, de skal bruge. Et veludviklet mentallegeme er en nødvendighed, og en god uddannelse er en hjælp til denne form for mentalt arbejde. Det rigtige motiv er helt automatisk en del af indstillingsprocessen.

Når mennesker kan bruge denne metode, bliver de virkelig kreative. Det er det gennembrud i bevidstheden, som vil ske for hele menneskeheden på et eller andet tidspunkt og derfor blive det grundlaget for den nye tidsalder at muliggøre den. Den vil automatisk skabe et hierarki af ledere og et nyt ideal for menneskehedens udvikling. De, der kan anvende den, vil få en udstråling og en energi, som følger med den viden, de kontakter, og det er den mentale udvikling, som er bestemt for den ariske eller femte rodrace.

SK: Det emne, der skulle studeres og undersøges ved hjælp af den omtalte fjerde metode, er æterlegemet. Æterlegemet er den støbeform, som det fysiske legeme er opbygget efter. Det består af syv energicentre, der indirekte betinger de forhold, der udligner karmiske årsager.
VPN: Den bedste måde at gribe sagen an på er at studere den astrale påvirkning af de æteriske energicentre og legemets konstitution i det hele taget. Den fjerde metode kunne bruges til at stille ind på det æteriske legeme og den astrale påvirkning og at benytte psykiatrisk viden og personer med særlige evner til at analysere og iagttage menneskets fysiske liv. Det æteriske legeme er grundlaget for det inkarnerede menneske. Det fysiske legeme er resultatet af det og en nødvendighed. For at kunne hjælpe det inkarnerede menneske må man have kendskab til det æteriske legeme og dets funktioner.

 

17. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Geometriske former:

Nøglen til indstilling på speciel viden

 

Nogle af jer går i skole et eller andet sted og husker arbejdet i klassen − men I må huske, at der er udsendelser på mentalplanet døgnet rundt, og hvis nogle havde bedre ”modtagere” i hovedet, ville de stille ind på disse udsendelser. Den femte rodrace skal udvikle det mentale aspekt − men hermed menes der noget andet end det, I tror. Det er naturligvis den konkrete tænkeevne, der skal udvikles. Det er så at sige forberedelsen til den virkelige mentale udvikling i den femte rodrace. Ved at koncentrere sig om visse geometriske figurer på visse punkter i hjernen stiller man ind på organiserede kundskabsgrupper, der til alle tider er tilgængelige for enhver, der stiller ind på dem. En studerende kan lære denne metode i vågen tilstand. Der kræves en vis udvikling af mentallegemet og evne til at fokusere og koncentrere sig. Der vil blive udarbejdet en undervisningsmetode, der anvender visuelle former. De af jer, der kommer til forelæsning og husker det, kan fungere som broer, så der senere hen kan oprettes skoler i den ydre verden og derved finde frem til metoder, som mange andre kan lære at stille ind på. Dette system er nu under påvirkning af frekvenser, som vil aktivere en hidtil latent del af hjernen – kaldet halekernen – som er et indbygget apparat til modtagelse af viden fra kausalplanet. På den måde vil man straks kunne se tingene i deres korrekte indbyrdes sammenhæng i stedet for at famle sig frem og teoretisere over fakta.

Det mest værdifulde ved at tilegne sig viden gennem en sådan iagttagelse er, at det udvikler den konkrete tænkning og på denne måde gavner den materielle verdens ydre forhold.

Eksperimenter, hvor man forestiller sig geometriske former i bestemte dele af hjernen, er nyttige som forberedelse til træningen. Ved hjælp af disse geometriske former kan man stille ind på bestemte områder af viden og samtidig udelukke alle andre. Man begynder med ret store former og ser dem for sig, og på et senere tidspunkt går man over til at bruge meget små former som for eksempel et meget lille punkt. Man har hele sin radio og sit Tv i hjernen. Det er grunden til, at matematik er nøglen til Universet, som Platon sagde.

 

12. juni 1964

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Udvikling af centrene i den sjette underrace

og den sjette rodrace

 

Det lod til, at læreren var et menneske fra et højt trin i ashramen – første stråles ashram.

Siden menneskehedens fuldmåneceremoni i 1964 er denne rodraces Manu − Herren Vaivasvata − trådt i en noget nærmere kontakt med menneskeheden på grund af en særlig aktivitet, som har været planlagt til dette tidspunkt. I slutningen af maj blev den sjette underrace formelt startet som underrace, og mange tusinde disciple tog et skridt fremad i deres udvikling og trådte ind i denne sjette underrace. Dette skridt blev formelt anerkendt af Manuen ved en sammenkomst, hvor disciple var til stede i deres kausallegeme på kausalplanet. De fleste af dem kan sikkert ikke huske ceremonien i deres personlige bevidsthed − men alle, som var parat til at tage dette skridt fremad i udvikling, blev formelt og individuelt anerkendt af Manuen. De fik ikke tildelt noget specielt arbejde ved denne bestemte ceremoni − det kommer på et senere tidspunkt. For disciples vedkommende betegnede den imidlertid en udvikling, der skal gøre det muligt for sjælen at nå frem til personligheden via den fysiske hjerne.

I den nuværende rodrace − den femte − har udviklingslinjen hovedsagelig drejet sig om fuldendelsen af mentallegemet, dets fokusering og tilpasning. De fleste studerende og disciple på den åndelige vej, har til en vis grad nået dette mål. På dette punkt vil der i forbindelse med den sjette underrace blive brugt en metode, som vil blive én af den sjette rodraces kendetegn. Forholdet mellem sjæl og personlighed vil blive ændret efter et nyt mønster. Det har ikke kunnet lade sig gøre, før man havde nået et udviklingstrin, hvor astrallegemet og mentallegemet var blevet nogenlunde tilfredsstillende koordineret. I denne forbindelse må man huske, at alle disciple stadigvæk har et arbejde, der skal gøres med hensyn til disse to legemer − men det grundlæggende arbejde er gjort.

Denne udvikling er af en speciel type, som Manuen har bestemt sig for i samråd med Shamballa. Indtrykkene fra sjælens plan vil komme til at gå fra kausallegemet til det æteriske legeme og den fysiske hjerne og derefter til astrallegemet og mentallegemet. Indtil nu har de i menneskeriget fulgt en anden linje, nemlig fra kausallegemet gennem mentallegemet, astrallegemet og det æteriske legeme til det fysiske, og via denne metode kan enhver forstyrrelse i mental- eller astrallegemet hindre sjælen i at nå frem til kontakt med den fysiske hjerne. Den nye orden fjerner to af de største hindringer, fordi astral- og mentallegemet nu først kommer ind i rækken efter det æteriske. Denne ændring kræver nogen tilpasning i det æteriske og det fysiske legeme − men den er ikke forbundet med større vanskelighed og kan fuldføres, når disciplen samarbejder for at opnå en god helbredstilstand. Disciplen vil også modtage specielle energipåvirkninger, som vil medvirke hertil. Det er energier, der udsendes fra Manuens departement, og som vil vitalisere det æteriske og det fysiske legeme og gøre det lettere at opnå sundhed og velvære. På den anden side vil alt for store overtrædelser af sundhedens love føre til langt mere lidelse og gene.

Denne ændring vil føre til langt klarere indtryk fra sjælens plan til den fysiske hjerne. Denne sjælelige kontakt fra det højere tankesind vil blive karakteristisk for den sjette rodrace. Den sjette underrace er den pionergruppe, der allerede nu åbner disse kanaler af hensyn til den fremtidige udvikling og på nuværende tidspunkt bringer forandringer ind i en meget kaotisk verden.

Man har besluttet sig for at igangsætte denne metode nu, mindst 200 år før det tidspunkt man tidligere havde tænkt sig. Hele planetens udvikling bliver fremskyndet, og man begynder at sætte en række aktiviteter i gang på et tidligere tidspunkt end oprindelig planlagt. Det betyder, at begivenhederne vil forløbe hurtigere, end man først regnede med. I dag er menneskeheden under en enorm energipåvirkning fra alle planer, og det gode og det onde træder derfor skarpere frem. Ved sidste års Wesak-ceremoni fik I at vide, at grundtonen var adskillelse mellem det godes og det ondes kræfter på mange andre måder. Det er gået hurtigere, end man dengang ventede. Det ser ud til, at menneskeheden i den ydre verden nærmer sig en større konflikt, der simpelthen er en afspejling af den store konflikt mellem godt og ondt, som foregår i alle mennesker.

Lad ikke dette forurolige jer i urimelig grad som disciple. Koncentrer jer om at udvikle sjælskontakt og om enhver konstruktiv og skabende aktivitet, som I har mulighed for at arbejde med.


 

DEN EVIGE FLAMME

 

Livet er en juvelbesat lampe,

der bestandig brænder i mit hjerte,

ufordunklet af formverdeners mørke.

Mine brødre, lampens brødre, er overalt.

En måge, der svinger sig i henrykt flugt,

en dåkalv, som står ubevægelig i skovens lysning,

en kolibri med farvestrålende vinger.

Den juvelbesatte lampe brænder klart i hver og en.

Min næste, der synger på sin vandring hen ad vejen,

vi kender hinanden, vi, lampens brødre.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET