Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (15 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (15 af 22)

VII

FREMTIDENS OPDRAGELSE

 

LIVETS BOG

 

Livet taler et sprog gennem

sine myriader af former.

En ildflue, der frydefuldt svirrer om

i sommeraftenens tusmørke,

en kanin, der står og lytter på en mark,

hvid af tusindfryd,

ordet, der blev kød.

Mit medmenneske,

et lyrisk digt af Herren.

Livets bog er åben,

klar til at blive læst.

Jeg er et børnehavebarn,

som lærer ord.


 

RITUALER OG BEVIDSTHED

OG DERES VIRKNING PÅ OPDRAGELSEN


 

September 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Korrekte ritualer er fremtidens opdragelsesmetode. Et ritual kan i videste forstand defineres sådan:

Et ritual er en almindelig rækkefølge af ord, bevægelser eller handlinger, der udføres korrekt og i den rigtige orden for at påkalde og lede energier (fysiske, æteriske, astrale, mentale og åndelige) i retning af et klart tilsigtet formål.

I moderne reklame bruger man et rituelt mantram som ”Winston smager, som en god cigaret skal smage”, ledsaget af billeder på Tv-skærmen. Hensigten er naturligvis, at få folk til at købe dette cigaretmærke. Mange af disse reklamer giver resultater − men det er noget af et lotteri.

Der findes en ritualvidenskab, der sikrer, at de ønskede resultater opnås. Verdens religioner kender noget til denne videnskab, og de væbnede styrker i verden gør ret effektiv brug af princippet. De hemmelige selskaber − frimurerne for eksempel − har på en meget effektiv måde bundet deres medlemmer til målbevidst aktivitet gennem anvendelse af ritualer − men ritualernes hemmelighed har dog aldrig været kendt uden for frimureriet. Årsagen er, at en enkel handlingsrække, udført i den rigtige orden, kunne ændre en civilisation næsten fra den ene dag til den anden − men på den anden side kan den også være meget destruktiv, hvis den blev udført forkert. I en vis forstand er et ritual et drama − dramaet om solsystemet − dramaet om livsprocessen − dramaet om Shivas dans. Man kunne også definere et ritual som en symbolsk handling, hvor mennesket gentager Guds processer. Ritualer indebærer symbolske former − symbolske ord eller mantraer − og symbolske handlinger. Den katolske kirkes messe er et eksempel. Hos et menneske, der har overværet messen, får i mindst femten minutter og op til seks timer efter messen en højere eller udvidet bevidsthedstilstand.

Rituel dans, udført i den rigtige orden som nogle af de rituelle, religiøse danse i Indien og på Java, kan i en kort periode bringe både tilskuerne og den dansende i samklang med kraftfulde åndelige energier, som han eller hun giver udtryk for. Det, der skal lægges vægt på, er den nøjagtige og præcise udførelse af ritualer, som har til hensigt at få et menneske eller en gruppe til at respondere på en bestemt energi og kraft, der skaber velovervejede og tilsigtede resultater i bevidstheden og dermed også i de pågældendes adfærd. Når sådanne ritualer anvendes på den rigtige måde, griber de ikke ind i den frie vilje, men stimulerer den normale udvikling, ligesom sollyset stimulerer plantens normale vækst. På den anden side findes der ritualer, der påkalder det ondes kræfter, og som har en destruktiv virkning på et menneske eller en gruppe. Nogle af disse ritualer er kendt og bruges i nutidens verden. Det var ritualer af den art, man havde opdaget, og som man anvendte i stor udstrækning i Atlantis, og det førte til kontinentets undergang.

Man må huske, at menneskeheden på planeten kan give respons på den bredeste frekvensskala hos nogen menneskehed i dette solsystem. Den tid er nu kommet, hvor disciplene i Det Store Hvide Broderskab og dens indviede og mestre forbereder at introducere nogle af broderskabets ritualer, som menneskeheden kan og vil respondere på, og dermed kan der meget hurtigt skabes en konstruktiv udvikling af bevidstheden. Disse ritualer må og vil vokse frem midt i nutidens nationer og civilisationer som strålende blomster, der efter at være skjulte og ubemærkede knopper nu springer ud i fuldt flor. Disse ritualer kan vende menneskers opmærksomhed væk fra livets materielle aspekter og rette den mod bevidsthedens eller sjælens aspekt.

Hist og her har man forsøgsvis anvendt ritualer på den måde. Det biometriske program er et af disse forsøg med et ukompliceret, men meget anvendeligt ritual, der har til hensigt at tilpasse astrallegemet. Gennem de tre symbolske former indfører man de tre strålers energi for at opnå en bestemt form for tilpasning. Det nævnes blot forbigående som et eksempel.

Som man kan iagttage, følger væksten hos planter, forskellige livsformer i havet, visse logaritmiske spiraler og matematiske forhold som for eksempel det gyldne snit (den gyldne rektangel), og der er et matematisk grundlag for alle ritualer. Harmoniske lyde har et matematisk grundlag. Lyd er baseret på matematik, og skabelse er resultatet af ordnede matematiske forhold mellem de lyde, der arrangerer alt stof og al substans i ordnede mønstre. Generelt kan man sige, at matematikken er urtypen, og at det skabende univers er manifestationen af denne urtype. Matematik er det reneste udtryk for forbindelser, og skabelsen af et manifesteret univers er en række ordnede forbindelser. I menneskets verden består den naturvidenskabelige forskers opgave simpelthen i at opdage disse forhold.

For nu at vende tilbage til ritualerne, så er der et princip, som ligger til grund for dem. Hvis og når mennesket i sine ritualer følger skabelsesprocessens mønster, vil det stille ind på Universets energier eller respondere på dem, fordi det arbejder i det samme matematiske mønster som energierne. På opdragelsens område har det for eksempel intet med virkelig opdragelse at gøre at fylde et barns hoved med data. Ved brug af rituelle processer skal opdragelsen lidt efter lidt bringe barnet i samklang med energierne fra ideernes verden. På den måde leder man barnets bevidsthed frem til erkendelse af nye sammenhænge, og det medfører en ægte udvikling af bevidstheden. Gennem den opdragelse og uddannelse, der gives i dag, fylder man det med grupper af data uden forbindelse med hinanden, og det er nærmest tilfældigt, hvis barnet virkelig får øjnene op for relationer.

På religionens område kan der opnås adgang til åndelige energier ved brug af de rigtige ritualer, og i fremtiden vil disse ritualer blive anvendt i graderede serier, der kan minde om klasser i en skole, og som er afpasset efter hver enkelt bevidsthedstilstand. Sådanne ritualer kan fremskynde en ordnet vækst, der fører til den næste bevidsthedstilstand i rækken.

Der vil blive anvendt bestemte ritualer til at opnå bestemte former for genklang. Man kunne til at begynde med bruge dem over for mindre grupper og senere over for langt større.

 

HENSIGTEN MED OPDRAGELSEN

OG FREMTIDENS

OPDRAGELSESMETODER

 

5. marts 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Læreren sagde, at vi havde taget fuldstændig fejl med hensyn til den virkelige hensigt med opdragelsen. Vi har troet, at det drejede sig om at fylde et barns hoved med data. Andre har haft den opfattelse, at opdragelse bestod i at hente de potentielle muligheder, der ligger gemt i sindet, frem. Det er ikke nogen dårlig definition − men efterhånden som vi kommer ind i en periode, der er præget af større forståelse, vil vi få en ny forestilling om, hvad der er hensigten med opdragelse.

Først og fremmest tilsigter den en tilpasning af legemerne, især følelseslegemet og mentallegemet, og en integrering af de legemer, som personligheden består af. Når vi kommer til forståelse af, at det er det, vi gerne vil opnå gennem opdragelsen − velintegrerede personlighedslegemer − sådan at mennesket kan blive i stand til at opfatte påvirkningen fra sjælen, vil vi få en virkelig tilfredsstillende definition af, hvad opdragelse er.

Nogle mennesker står på det trin, hvor det navnlig er astrallegemet, der trænger til at blive reguleret, integreret og tilpasset. Andre har især behov for først at koncentrere sig om integrering og tilpasning af mentallegemet og til slut om den syntetisering og integrering af alle personlighedens legemer, som bør være formålet med opdragelsen.

Det andet, der tilsigtes, er at udvikle menneskets evne til at se sammenhænge, og derfor er der visse principper, der skal indlæres − først og fremmest analogiens store og iøjnefaldende princip, der først blev fremhævet i den hermetiske lære i det gamle Egypten. Det er princippet om, at som det er foroven, således er det også forneden, idet det mindre er dannet i det størres billede og omvendt − men i virkeligheden er mennesket et selvbevidst væsen, der forsøger at opdage nye forbindelser i sin verden og i Universet. Man bør lære mennesket at betragte sig selv på denne måde.

Det tredje, der tilsigtes, er at lære mennesket at erkende rækkefølgen af årsager og virkninger på alle planer. På det fysiske plan er det meget enkelt, for man kan give mennesket en forståelse ved at henvise til fysikkens og matematikkens love. På det følelsesmæssige og det tankemæssige plan begynder vi at nærme os denne tanke med den meget elementære tilnærmelse til den psykosomatisk lægevidenskab − men der er mange andre aspekter af loven om årsag og virkning på følelsernes og tankens planer.

Vi går ud fra den opdragelsesmæssige ide, at mennesket er et udødeligt, selvbevidst væsen, der forsøger at fuldkommengøre sine legemer − det fysiske, det æteriske, det astrale og det mentale − og at blive mere bevidst om sammenhænge i menneskets verden og på alle planer, og at komme til intelligent forståelse af loven om årsag og virkning på alle tilværelsesplaner. Fremtidens skoler vil blive ledet ud fra denne opfattelse af, hvad opdragelse er.

Metoden vil ikke i så høj grad komme til at bestå i at fylde et barns eller en voksens hoved med data som i at gøre opmærksom på sammenhænge. Og den teknik, der vil blive anvendt i forbindelse med denne opdragelsesmetode, kan bedst beskrives med ordet ritual i dette udtryks videste betydning. Der er visse ritualer, som vil give personlighedens legemer − det fysiske, det æteriske, det astrale eller det mentale legeme − rigtige eller man kunne sige harmoniske rytmer og frekvenser.

Frimurernes ritualer er nogle af disse nøgleritualer. Læreren skyndte sig at forklare, at de fleste af de nuværende medlemmer af frimurerordenen faktisk ikke forstår ritualernes betydning, ikke kan have gavn af dem og i øvrigt ofte tager meget let på det hele − men i den indre frimurerorden har man bevaret visse rituelle fremgangsmåder − begreber og handlinger inden for logen og den brug af geometriske former, som kunne være meget værdifuld i forbindelse med en opdragelsesmetode. Det er i hvert fald et eksempel herpå.

Han fortsatte med at sige, at der naturligvis er både konstruktive og destruktive mennesker i frimurerordenen, og at det altid har været sådan. Den franske revolution var i stor udstrækning resultatet af visse fremgangsmåder inden for nogle af frimurernes grupper og ordener, fordi de brugte medlemmernes tavshedspligt som et skalkeskjul, og i ly af dem ophidsede de til revolution og oprør. Dette reducerer imidlertid ikke ritualernes eller metodens værdi og er heller ikke nogen kritik af de konstruktive mennesker, der har været og stadig er medlemmer af frimurerordenen.

Han sagde, at det var meget interessant at lægge mærke til, at vinklen og passeren er frimurersymboler. I sin ældgamle esoteriske oprindelse stod frimurerordenen i forbindelse med opbygningen af personlighedens legemer.

Jeg vil her vende tilbage til noget af det, der blev sagt under forelæsningen sidste nat, og forklare, at de to frimurersymboler, passeren og vinklen, er to af de grundlæggende matematiske symboler. Der blev sagt, at med passeren og vinklen kunne bygmesteren bygge Universet. Disse to grundbegreber − passeren og vinklen − giver os enhed og dualitet. Vi går altså fra enhed til dualitet og videre til manifestationens trefoldighed. Den hvide og den sorte søjle i frimurerordenen symboliserer de to modsatte polariteter − den positive og den negative − lys og mørke.

Man kan studere frimurerritualerne og finde en række interessante principper og forhold, og idet jeg fuldstændig afholder mig fra at tage stilling for eller imod, må det i denne forbindelse siges, at den nuværende frimurerorden − uden at vide det − har bevaret et ældgammelt ritual, der dog kun betyder meget lidt for gennemsnitsmedlemmerne af ordenen. Det er ikke desto mindre noget, der ikke bør gå tabt, sådan som det er gået med mange af de esoteriske principper, der var bevaret i tarotkortene, der senere blev reduceret til bare at være spillekort.

Han sagde, at den bygning, der skulle opføres, var det personlighedslegeme, som sjælen eller livet udtrykker sig igennem. Det er den virkelige symbolik. Både den katolske kirke og frimurerordenen fik deres rituelle fremgangsmåder fra Mesteren Jupiters ældgamle loge − en af de meget gamle esoteriske loger. Visse ting, der bruges i den katolske messe, har en meget tydelig virkning på astrallegemet og i nogen grad også på mentallegemet.

Han sagde, at personlighedens legemer − det fysiske, det æteriske, det astrale og det mentale legeme − er matematiske mønstre. Brugen af visse geometriske former, både i egentlige fysiske bevægelser og under koncentration om disse former, har en tydelig virkning på disse energimønstre. Det er et princip, som vi vil blive mere fortrolige med, efterhånden som vi går videre. I fremtiden vil man i skolen anvende visse ordnede, rytmiske, harmoniske fremgangsmåder, som vil have bestemte virkninger på disse forskellige legemer. Vi må igen huske, at hensigten med opdragelsen er fuldkommengørelsen af de legemer, som sjælen eller det udødelige selv kommer til udtryk igennem.

Han sagde, at der altid havde været interesse for en skole, der på kortest mulige tid kunne skabe den størst mulige udvidelse af bevidstheden sammen med en harmonisk udvikling, der ikke ville være ensidig eller generende for mennesket. Man kunne skabe dette opdragelsessystem ved at bruge bestemte rituelle fremgangsmåder og bestemte geometriske former samt lyd og farve. I fremtiden ville man være i stand til at afgøre, hvilken skole et menneske skal gå i, og ikke, i hvilken klasse det skal gå i. Den afgørende faktor for valg af skole vil blive, om det har et problem med astrallegemet eller med mentallegemet − et problem, der trænger til at blive løst og afbalanceret. De forskellige grader og stadier i udviklingen af bevidstheden bliver grundlaget for klasserne i skolen.

De 80%, der endnu ikke foretager sig ret meget for at udvikle deres mentallegeme, vil først og fremmest blive sat grundigt ind i loven om årsag og virkning − især i den fysiske og den emotionelle verden. Det er noget fundamentalt og det eneste princip, der kan skabe grundlag for en stabil og permanent moral og etik.

For de, der hører til de sidste 20%, er det meget vigtigt at lære dem at se sammenhænge, fordi de har de mentale forudsætninger for at kunne gøre det. De vil som regel arbejde på mentalplanet − men hvis der er en eller anden mangel i deres astrallegeme – eksempelvis manglende stabilitet eller tilpasning − vil der også være undervisning, som er beregnet på det.

Under opdragelses- og uddannelsesprocessen vil man lære en mængde data − men man vil ikke lægge hovedvægten på dem. Det, man vil fremhæve, bliver værdien og betydningen af disse data og forbindelsen imellem dem. I øvrigt vil vi få de oplysninger, vi har brug for, uden alt for stort besvær. Man kunne have en graderet orden, et ritual og brug af matematiske eller geometriske former til at påvirke mønstrene i det mentale, det astrale, det æteriske og det fysiske legeme. Man vil anvende både lyd og farve og musik og farve.

Denne forelæsning ser ud til især at være af betydning på grund af den nye indstilling til hensigten med opdragelsen. For at belyse brugen af geometriske former sagde han, at den biometriske brug af cirklen, korset og trekanten er et eksempel på en formel, der er beregnet til en tilpasning af astrallegemet. Det er bare en enkelt detalje i princippet om brug af geometriske former. Den regulerer først og fremmest energiniveauet i astrallegemet og skaber en bedre tilpasning i astrallegemet og dets centre. Der er andre særlige formler til skabelse af andre resultater. I fremtiden vil vi blive i stand til at anvende disse formler.

Vores opdragelsessystem vil blive noget helt andet end det, vi i dag forstår ved opdragelse. Vores nuværende forestilling er meget overfladisk. Den har først og fremmest til formål at udruste mennesket til at udkæmpe den økonomiske kamp i verden. Det er det, de fleste forældre forstår ved opdragelse. Et barn skal opdrages, så at det som voksen kan tjene flere penge og få et bedre job og i det hele taget klare sig i den økonomiske kamp om økonomiske goder og opnå en vis prestige i det samfund, det lever i.

Han sagde, at den nye form for opdragelse naturligvis automatisk ville føre til et samfund af en helt anden slags. Det kunne begynde med en enkelt skole, der benyttede disse principper. Det behøver ikke at være et helt system, der bliver påtvunget et helt land − eller et bestemt land i det hele taget. Det kan begynde med en enkelt skole, der bruger denne metode.

Han nævnte nogle af Steiners opdragelsesprincipper og nogle af de metoder, han brugte, og sagde, at de nærmede sig dette synspunkt. Eurytmi var udmærket for det fysiske legeme og var inspireret fra det plan, som vi var i kontakt med under denne forelæsning.

Jeg spurgte ham om professor Aitken ved Edinburgh University, der har en fantastisk hukommelse − noget, der langt overgår enhver almindelig menneskelig evne − og som også er i stand til øjeblikkeligt at stille ind på spørgsmålet om kvadratroden af et eller andet langt tal og give det rigtige svar hurtigere, end han kunne gøre det ved hjælp af en regnemaskine. Han sagde, at denne specielle evne ville blive omtalt i senere forelæsninger. Han og to andre medlemmer af familien Aitken (jeg tror, det var det, han sagde) var inkarneret i samme familie for at give hinanden moralsk støtte. Disse tre mennesker havde udviklet en overraskende tilpasning af en art, der ville blive omtalt i en anden natlig forelæsning. De ville ellers have oplevet, at det var lidt ensomt og bekymrende at være helt alene med denne evne.

Han sagde, at det intet havde med arvelighed at gøre, og at arvelighed var et begreb, vi benyttede af mangel på bedre. Man arver ikke noget fra sine forældre. Man kommer til bestemte forældre, fordi de har den kombination af gener og fysiske egenskaber, der kan give det inkarnerende menneske et legeme af den type, som det i karmisk henseende er berettiget til at få, eller som det har gjort sig fortjent til. Disse tre brødre arvede ikke noget fra deres forældre. Deres fysiske legemer var af den art, de kunne opnå gennem disse forældre. Han sagde, at det var, ligesom når man går ud for at købe noget. Man finder frem til det firma, som har det kvalitetsprodukt, man gerne vil have, og så køber man varen der. På samme måde ser man sig om efter forældre, som kan levere et fysisk-æteriske legeme i den kvalitet, man har råd til at købe.

Han sagde, at barnet får sit fysiske legeme fra sin moder, og at det i den periode, hvor legemet bliver opbygget, får det meste af sit æteriske legeme fra faderen. Det er lige meget, om faderen er i nærheden eller ej. Selvom han så befinder sig på den anden side af planeten, får barnet alligevel de første bygningssten til sit æteriske legeme fra ham og det fysiske legeme fra moderen.

De tre personer i professor Aitkens familie kom ind i en slægt, hvor de kunne få fysiske legemer af en type, der passede til den evne, de var i besiddelse af. De inkarnerede sammen for at de kunne give hinanden moralsk støtte, men også for at se, om deres særlige evner kunne være til gavn for samfundet. Der var andre aspekter, som de ikke havde udviklet. Det var en ret ensidig udvikling, men de ville få behov for den, og der blev sagt, at denne bestemte tilpasningsform, som havde skabt denne helt specielle evne, ville blive omtalt i senere forelæsninger.

Læreren foreslog, at jeg skulle slå op i de bøger, jeg havde om magiske kvadrater og andre matematiske begreber samt i de bøger, jeg har om frimureri, fordi jeg her ville opdage sammenhænge, jeg ikke før havde bemærket. Han sagde, at nogle af denne metodes hemmeligheder lå skjult i de magiske kvadrater. Man kunne kalde dem andre former for matematiske spil. Hele begrebet havde noget at gøre med matematiske eller geometriske former. Han nævnte de platoniske legemer og sagde, at det var fuldstændig rigtigt, at Tesla havde fået mange af sine ideer ved at iagttage disse fem platoniske legemer og tænke over dem. De havde en evne til at stimulere tanken til at se sammenhænge, og i fremtiden ville former af denne slags blive anvendt. Han sagde, at de gamle kulturer havde ret, når de lagde så stor vægt på studiet af matematik, og her tænkte han især på geometriske former og mønstre samt tal.

Pythagoras sagde, at den, der forstod betydningen af den retvinklede trekant med sidelængderne 3, 4 og 5 − kvadratet på hypotenusen er lig med summen af kvadraterne på de to andre sider − ville forstå Universets hemmelighed. Han sagde, at der var et meget vigtigt princip skjult i en retvinklet trekant af denne type, og at vi skulle tænke over det.

Tre af os i denne klasse var interesseret i opdragelse − især en opdragelse af den slags, der kunne føre til en planmæssig udvikling af den menneskelige personlighed i stedet for den helt tilfældige, vi nu har. 

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET