Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (11 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (11 af 22)

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ

01

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-01-Esoterisk-lære

 

INDVIELSESVEJEN

 

To parallelle veje

Når Den åndelige udviklingsvej præsenteres i to dele, skyldes det, at der er to veje, som løber parallelt. De krydser og blander sig med hinanden og slutter med menneskets overgang fra det selvbevidste menneskes stadie til det åndelige og gruppebevidste menneskes niveau. Eller udtrykt på en anden måde − begge veje fører fra det 4. menneskerige til det 5. åndelig eller overmenneskelige rige − sjælens rige.

De to veje er discipelskabets vej, med dens mange stadier, og indvielsesvejen, der er opdelt i fem successive indvielser. Discipelskabets vej, er en beskrivelse af menneskets forfinelse af følelser og tanker, den successive beherskelse af menneskets følelser og utallige begær, forvandlingen af viden til visdom og en bearbejdelse af motiverne til alt, hvad et menneske gør, føler og tænker. Dette fører umærkeligt til "indvielsens port" − ikke som en belønning, men som et naturligt resultat af mennesket egen indsats. Ordet "indvielse" stammer fra det latinske "iniatia", der betyder, "begyndelse" eller "at begynde på noget". Indvielser er derfor begyndelsen på "rejsen" tilbage til "Faderhjemmet", som det symbolsk og smukt er beskrevet i lignelsen om "den fortabte søn".

Først skal indvielsesvejen beskrives. Faktisk er der i alle verdensreligioner en symbolsk beskrivelse af indvielsesvejen. I Det Nye Testamente beskriver faserne i Jesus liv fem indvielsesstadier.

 

 

Første indvielse

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-02-Esoterisk-lære

 

Første indvielse − fødslen i Betlehem

− repræsenteres af fødslen af sjælsbevidstheden eller Kristus-bevidstheden i hjertecentret, symboliseret ved fødslen af det fysiske Jesus-barn i krybberummet. Fødslen fandt sted i Betlehem, der betyder "brødets hus", som henviser til det fysiske legeme. Esoterisk indebærer første indvielse, at hjertecentret åbnes for energier fra intuitionsplanet (det buddhiske plan), og det medfører, at solar plexus-centrets energier sublimeres – dvs. at de begynder at blive overført til hjertecentret − centret for ægte, permanent og stabil kærlighed, ansvarsbevidsthed og begyndelsen på den åndelige udviklingsvej. Fødslen i krybberummet symboliserer, at det åndelige i mennesket nu er født! Inden for buddhismen kaldes første indvielse for Sotapatti "den, der er trådt ind i strømmen".

Herefter begynder en lang udvikling gennem mange inkarnationer. På samme måde som et lille barn skal lære at kravle, gå, tale, og gennemgå mange lektioner i livets skole, således skal den første-indviede afvikle gammel karma og opbygge og integrere helt nye livsvaner, med alt, hvad det indebærer, når livet skal leves som et åndeligt menneske. Bibelen oplyser, at der gik 30 år fra Jesus-barnet blev født, til den voksne Jesus omtales i forbindelse med dåben i Jordanfloden.

"Kødets lyster"

Første indvielse vedrører kontrol af det, man med kristen terminologi kalder "kødets lyster" – dvs. kontrol over de basale instinkter med alt, hvad det indebærer. Frådseri, drikkeri, grådighed, madbegær, begær efter at eje ting, seksuelt begær o.l. skal bringes så meget under kontrol, at disse bevidsthedstilstande ikke længere får afgørende indflydelse på, hvordan tilværelsen former sig. Disse informationer skal ses i lyset af mange inkarnationers sult, fattigdom, mangler, elendige boligforhold, undertrykkelse og utrygge tilstande med kampe og krige, hvor det gjaldt om at overleve. Først i nutiden er der skabt mulighed for, at store befolkningsgrupper kan få mange af disse ubevidste ønsker opfyldt.

For at opfylde disse ønsker må man bruge det meste af sin tid og energi på at uddanne sig, for uddannelsen skaber grundlaget for at få et vellønnet job, som giver adgang til alle de goder, der begæres. Men prisen er, at der ikke er tid og energi til at beskæftige sig med den åndelige side af tilværelsen. Sjælen må derfor vente, til dets "barn" – personligheden − bliver moden og parat til de ofre, som den åndelige udvikling kræver.

 

 

Anden indvielse

 

Efter første indvielse står mennesket over for den vanskeligste opgave i det lange evolutionsforløb, for ved anden indvielse er kravet til karakterudviklingen langt større, og det er kun ved at samle alle sine "kræfter", at mennesket vil være i stand til at få sin "kamel gennem nåleøjet".

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-11-Esoterisk-lære

 

Første indvielse kræver en rimelig grad af kontrol over driftslivet. Med anden indvielses sociale overbygning repræsenterer denne indvielse en tilsvarende kontrol over følelseslivet – den astrale natur. Med følelseslivet menes der i høj grad de mange astrale strømninger og modsætninger, som mennesket normalt er fuldkommen identificeret med og opslugt af − eksempelvis kærlighed og had, tryghed og utryghed, mod og angst, glæde og depression, jalousi, misundelse, ejendomsret, forfængelighed mm. Det er altsammen følelsesmæssige tilstande, der fylder livet og styrer menneskets reaktioner. Disse følelsestilstande er baseret på en fundamental egoisme og selvoptagethed, og den var nødvendig for at mennesket kunne overleve i de mange tidligere inkarnationer. Desuden har processen medført udvikling af selvbevidsthed, der er en forudsætning for at tage selvstændigt ansvar.

Sublimering af seksualenergien

Energimæssigt er det sublimeringen af energierne fra sakralcentret − dvs. de seksuelle energier − til halscentret, der er det næste skabende center, som skal aktiveres. Det betyder ikke, at mennesket holder op med at fungere seksuelt – naturligvis ikke − for hvordan skulle fremskredne sjæle ellers kunne inkarnere? Det primære er, at mennesket får en anden holdning til seksualiteten. Det er nødvendigt at "ophøje" eller "forædle" en del af denne skaberkraft og overføre den fra skabende fysisk virksomhed (skabelse af legemer til inkarnerende sjæle) til skabende mental aktivitet − fra sakralcenter til halscenter.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-03-Esoterisk-lære

 

Dåben i Jordanfloden

I Bibelen symboliseres anden indvielse af dåben i Jordanfloden. Jesus nedsænkes i vandet, og symbolsk rejser han sig renset af de "astrale vande". Han opnår herredømme over vandets (følelsernes) natur. "Himlene skilles" og ånden stiger ned over ham som en due, og en stemme lyder: "Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg velbehag."[1]

Inden for buddhismen kaldes anden indvielse for Sakradagami"den, som krydser floden" − dvs. at disciplen symbolsk skal svømme over floden med alle dens lumske strømme og komme sikkert over på den anden side. Vand symboliserer følelser, og det gælder om, at følelserne ikke river mennesket med, så det ikke når den anden bred!

De to første indvielser er primært disciplinære, dvs. at de vedrører kontrollen over menneskets "lavere" natur. Derfor betragter den indre verdensstyrelse de to indvielser som forberedende indvielser. Det er først tredje indvielse, der betragtes som den virkelige begyndelse på det åndelige liv.

 

 

Tredje indvielse

 

Tredje indvielse indebærer en radikal og principiel ændring af hele bevidsthedsaspektet. Der er ikke længere tale om et "almindeligt" menneske, som blot er blevet mere helstøbt og velfungerende. Der er tale om et transformeret menneske – et overmenneskeligt menneske.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-04-Esoterisk-lære

 

Ved hjælp af en dynamisk koncentration om det væsentlige i tilværelsen og en total tilsidesættelse af uvæsentlige, personlige reaktioner, lykkes det disciplen at kontrollere sit "lavere" konkrete tankeliv og maksimere personlighedens integrering. Dermed opbygges der så stort et kraftfelt i bevidstheden, at det bliver muligt at bygge "lysbroen" eller antahkaranaen,[2 der forbinder personligheden med sjælen.

Energimæssigt set skabes der forbindelse fra det laveste til det højeste center – hovedcentret på issen − for den personlige vilje eller selvopholdelsesdriften, der har sæde i rodcentret, sublimeres til åndelig vilje, som kommer til udtryk via hovedcentret. Det medfører bevidsthedskontinuitet – dvs. samtidig bevidsthed i den fysiske, astrale og mentale verden.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-12-Esoterisk-lære

 

Lyset i hovedet

Denne proces foregår dybt inde i hjernen, og der skabes en lysforbindelse mellem to kirtler − hypofysen og pinealkirtlen − som er placeret over for hinanden i det tredje ventrikelkammer. Denne lysbro er forbindelsen mellem den integrerede personlighed[3, som kommer til udtryk via pandecentret/hypofysen, og sjælen, som kommer til udtryk via hovedcentret/pinealkirtlen.

 

 

Forklarelsen på bjerget

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-05-Esoterisk-lære

 

Herefter er mennesket ikke længere en personlighed, der tror, at det har en sjæl. Mennesket ved, det er en sjæl, som kommer til udtryk gennem en lysende, uselvisk og gruppebevidst personlighed. I Bibelen symboliseres det med "forklarelsen på bjerget", hvor Jesus repræsenterer det menneske, der føres op på forklarelsens bjerg. Jesus blev fulgt af sine nærmeste disciple − Jakob den Ældre, Simon Peter og Johannes. De tre disciple repræsenterer personlighedens tre aspekter − det mentale, det astrale og det fysisk-æteriske. Deres umiddelbare reaktion er at falde i søvn! Derefter vågner de og ser mesteren i et guddommeligt lys, der er så stærkt, at de må falde på knæ og dække øjnene. Det betyder symbolsk og reelt, at personlighedens tre aspekter må underordne sig for sjælens vilje, visdom og kærlighed.

Inden for Buddhismen kaldes tredje indvielse for Anagami"den, der ikke vender tilbage". Det skal forstås sådan, at den tredje indviede ikke behøver at vende tilbage til fysisk inkarnation. Dette menneske er nu en sjæl, som har en personlighed og ikke omvendt!

Tærskelvogteren og nærværelsens engel

Der sker mange ting i forbindelse med tredje indvielse. I tiden indtil selve indvielsen er der en kamp mellem "tærskelvogteren" og "nærværelsens engel" − "solenglen"[4. Det skal forstås sådan, at alle de underbevidste lag, der er skabt i de utallige inkarnationer, personificeret ved alle de grusomme, hensynsløse og rædselsfulde skikkelser, som ethvert menneske også har været, nu er samlet i ét uhyggeligt væsen, som repræsenterer mennesket selv. Dette væsen kan ikke efterlades som et stykke affald. Det skal opløses af mennesket selv. Dette væsen skal omfavnes og opløses i ægte kærlighed, og det siges, at mange viger tilbage for dette drama. Det er for svært. Men når det lykkes, vil solenglen − der har fulgt sit menneske i millioner af år − træde frem, og den endelige sjælsidentifikation er en realitet.

Kundalinirejsning

På det fysiske plan − i menneskets energisystem − stiger kraften i rygsøjlen fra rodcentret gennem alle beskyttelseslagene, der omgiver chakraerne, og brænder beskyttelseslagene væk, så kundalinikraften kan stige uhindret op til hovedcentret. Forbindelsen mellem monaden (ånden) og personligheden via sjælen er nu etableret.

Et esoterisk svendestykke

Inden indvielsen skal disciplen aflevere en form for esoterisk svendestykke. På dette tidspunkt i udviklingen er man i stand til at yde en betydelig indsats, og afhængig af stråleopbygningen vil indsatsen kunne foregå på forskellige områder: Kulturelle, videnskabelige, kunstneriske, filosofiske, politiske eller religiøse − eller en kombination af flere. Det centrale er idéen om at yde en indsats, der − set fra mestrenes synsvinkel − er gavnlig og varig. Man afleverer så at sige et livsværk, der er til gavn for menneskeheden og for fremtidige generationer.

Ved tredje indvielse bliver kandidaten optaget i det åndelige hierarki som en betroet medarbejder. Ved tredje indvielse er det verdens indre konge – Sanat Kumara − der er indvieren.

 

 

Indvielsernes ceremonielle aspekt

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-14-Esoterisk-lære

 

På dette sted er det relevant at se lidt på det ceremonielle aspekt af indvielserne. Ifølge de åndsvidenskabelige informationer, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, sker indvielserne fire gange om året, når mestrene har besluttet, hvem der skal indvies, og når de rigtige astrologiske forhold er til stede. Men da stadig flere mennesker kvalificerer sig til at tage første og anden indvielse, sker det muligvis med kortere intervaller − og desuden sker indvielserne mere og mere som gruppeindvielser.

 

 

Indvielsesceremoniens fem faser

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-13-Esoterisk-lære

 

Om natten føres mennesket − mens det fysiske legeme sover − til Kristi ashram på det højere mentalplan (kausalplanet). Mennesket står nu ansigt til ansigt med sjælen – solenglen – sit højere selv − og al tvivl forsvinder. Sikker viden følger.

Mennesket ser i ét nu fortid, nutid og fremtid. Dernæst åbenbares den rolle, som mennesket skal spille og den sjælegruppe, det tilhører og skal arbejde sammen med. Der sænker sig herefter en fred, der er så dynamisk, som ord ikke kan beskrive!

Mennesket træder nu frem for indvieren – hierofanten − sammen med to mestre som hjælpere. Kristus berører nu med sin kraftstav bestemte centre i menneskets finere legemer, og det medfører, at 25% af legemernes stofatomer udskiftes med atomer fra det højeste æteriske underplan (atomart stof). Ved første indvielse drejer det sig som sagt om 25%. Ved anden indvielse er det 50%. Ved tredje indvielse 75%. Og ved fjerde indvielse 100%.

Den nyindviede bliver nu præsenteret for forskellige symboler, og deres betydning forklares. Informationerne skal huskes! Det drejer sig f.eks. om korset, lotusen, trianglen, terningen, cirklen med punktet i midten, otte dyreformer og den hellige gral.

Ved første indvielse afsløres desuden, hvordan kræfterne afbalanceres på det fysiske plan.

Ved anden indvielse afsløres astrallysets mysterier, og hvordan man kan læse Akasha-optegnelserne og på denne måde skaffe sig detaljeret viden om fortiden.

Til sidst aflægges en ed, hvor Kristus holder midt på kraftstaven, de to mestre holder foroven på diamanten på stavens top, og den indviede holder nederst på staven.

Da indvielsesceremonien afholdes på det højere mentalplan – kausalplanet − kan første og anden indvielse for de fleste menneskers vedkommende ikke huskes i dagsbevidstheden.

I dette kapitel er det kun muligt at nævne de vigtigste punkter, men hvis man ønsker at vide mere om emnet, vil bogen Indvielse af Alice A. Bailey være en vigtig kilde.

 

 

Indvielsesstaven – sceptret

 

Ved de to første indvielser er det Kristus, der er indvieren. Han bruger indvielsesstaven, som gør det muligt for den indviede at kontrollere og bruge personlighedens kræfter i tjenestearbejdet.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-06-Esoterisk-lære

 

Staven eller sceptret er opladet med en ekstrem kraftfuld energi, der mest af alt minder om elektricitet, og som har en markant virkning på det, den rettes imod. Man finder denne stav kopieret i kongers og kejseres sceptre, som de holder i hånden under deres kroning − og i mindre udgaver som marskalstave til vigtige hærførere.

"Den Flammende Diamant"

Den indvielsesstav, som Kristus bruger ved de to første indvielser, er opladet af Sanat Kumaras "større" kraftstav, der kaldes "Den Flammende Diamant". Opladningen foregår, hver gang der kommer en ny verdenslærer. Verdenslærer er betegnelsen for det embede, Kristus indtager som leder af Hierarkiet. Indvielsesstaven er ca. 60 cm lang, og den har en lysende rød diamant i toppen.

Den Flammende Diamant bruges kun af Sanat Kumara, som bragte den med sig til Jorden, da han ankom for ca. 18½ millioner år siden. Den bruges bl.a. når en ny civilisation eller religion skal grundlægges. Den oplades én gang i hver verdensperiode af Sollogos, som bruger sin endnu større stav, der kaldes "Den Syvfoldige Flammende Ild". Sollogos’ kraftstav oplades én gang i hvert solsystem af den Siriske Logos – dvs. Logos for stjernen Sirius.

Denne stav bruges til indvielse af de planetariske Logoi,[5 og den kan også anvendes i nødsituationer. Den er dog aldrig blevet brugt på denne måde i dette system, selvom det to gange var tæt på: Én gang i den atlantiske tid og én gang i 1942 under Anden Verdenskrig.

 

 

Fjerde indvielse

 

Fjerde indvielse tages i det sidste liv, hvor mennesket er fysisk inkarneret. Perioden mellem tredje og fjerde indvielse er meget intens og sædvanligvis kort. Der udføres et vigtigt arbejde, og den indviede får nye muligheder i sit arbejde i mesterens ashram på kausalplanet.

På det personlige plan er der vanskelige prøver. Selvom der er skabt sjælskontakt, er det inkarnerede fysiske legeme stadig modtagelig for smerte og oplevelsen af begrænsninger. Hele livet omkring fjerde indvielse er præget af prøver og ofre.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-08-Esoterisk-lære

 

Korsfæstelse

Fjerde indvielse er symboliseret ved den bibelske beretning om Jesus korsfæstelse. Den tibetanske mester siger:

 

"Livet for det menneske, som tager fjerde indvielse − eller korsfæstelse − er sædvanligvis forbundet med store ofre og lidelser. Det er livet for det menneske, som går ind i den store forsagelse og selv i eksoterisk (ydre) henseende synes den at være streng, hård og lidelsesfuld. Han har lagt alt, endda sin fuldendte personlighed, på ofrets alter og er berøvet alt. Alt har han forsaget, venner, penge, omdømme, karakter, position i verden, familie og endog livet".

Alice A. Bailey: Indvielse, s. 109

 

 

Ske DIN vilje!

 

I Bibelen er denne indvielse symboliseret ved flere ting blandt andet som et forspil i Getsemane have, hvor Jesus udtaler de afgørende ord:

 

Den-åndelige-udviklingsvej-01-07-Esoterisk-lære

 

" − er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi,

dog ikke som jeg vil, men som DU vil!"[6]

 

Her overlader den indviede sin personlige vilje til det højestes vilje.

I Bibelen fortælles det, at to andre blev korsfæstet sammen med Jesus. De repræsenterer symbolsk menneskeheden. Jesus er den kommende Arhat[7] og den angrende røver på den ene side symboliserer disciplen på prøvestadiets vej, mens den hånende røver er symbol på den uvidende menneskehed.

Kausallegemet brænder op

Ildens element viser sig nu tydeligt, men ild på en måde, der er ukendt for mennesker, for åndsvidenskaben oplyser, at kausallegemet brænder op. Solenglen (kausallegemet), som har fulgt mennesket i millioner af år, frigøres og vender tilbage til Solen. Den har fuldendt sin opgave.

Den femte indvielse kaldes symbolsk i Bibelen Himmelfarten og i Buddhismen Asekha"den, der ikke har mere at lære". Den tibetanske mester Djwhal Khul siger det klart:

 

"Det er først her, karmaloven fuldt ud forstås,

hvad angår planeten Jorden".

 

Adept

Indvielsen har med viljens inderste væsen at gøre. Der opnås ved indvielsen fuldkomment herredømme over alle underplaner i de fem lavere verdener: Det fysisk-æteriske, astrale, mentale, kausale, buddhiske og atmiske plan. Den indviede er nu en adept, en visdommens og barmhjertighedens mester.

Jesu gennemgik mesterindvielsen i en efterfølgende inkarnation som Apollonius af Tyana ca. 100 år e.Kr., hvor han rejste rundt i det daværende Romerrige og udførte mange underværker.

 

 

Fire højere indvielser

 

Der findes endnu fire højere indvielser. Den sjette indvielse: "Beslutningen" − gør mesteren til chohan[8], der betyder "Herre". I Hierarkiet findes der syv chohaner, som er ledere af de syv stråledepartementer.

En sjette indviet skal vælge mellem syv kosmiske evolutionsveje, der har følgende betegnelser:

  1. vej: Jordtjeneste.
  2. vej: Magnetisk arbejde.
  3. vej: Planetlogos’ vej.
  4. vej: Vejen til Sirius, (vejen, de fleste mennesker vil vælge).
  5. vej: De syv strålers vej.
  6. vej: Sollogos’ vej.
  7. vej Det absolutte sønneskabs vej.

Den syvende indvielse kaldes "Opstandelsen", som er den sidste indvielse, der kan tages i planetsystemet Jorden. Kristus har i dag syvende indvielse. Han er mestrenes mester og leder af Hierarkiet.

Ottende og niende indvielse sker på så højt et niveau, at ord umuligt kan beskrive dem. Sanat Kumara − Verdens Indre Konge − har niende indvielse.

  

Den-åndelige-udviklingsvej-01-09-Esoterisk-lære

 

 

 

__________________________________

[1] Markusevangeliet: 1,11

[2] Antahkarana er et sanskritord, der betyder "broen" eller "regnbuebroen", som er en betegnelse for forbindelsesleddet mellem den højere og den lavere tænkeevne (manas) – dvs. mellem sjælen og personligheden. Antahkaranaen opbygges af bevidsthed og respons på højere åndelige energier.

[3] Sjælen kan arbejde igennem en integreret personlighed, fordi der kontinuerligt er overensstemmelse mellem tanker, følelser og handlinger.

[4] Sjælen på sit eget plan kaldes solenglen. Solenglen eller sjælslegemet består af højtvibrerende kausalt stof. I den esoteriske litteratur kaldes solenglen ofte "tankens søn" eller "sindets søn". Dette er intelligensprincippet, og det har mange navne i den esoteriske litteratur − eksempelvis solengel, agnishvatta eller Kristus-princippet m.fl.

[5] Logoi er Logos i flertalsform.

[6] Matthæusevangeliet, 26,39

[7] Arhat betyder "den ærværdige".

[8] Chohan betyder "Herre". Mahachohan betyder "Den Store Herre".

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE