Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (15 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (15 af 22)

DE SYV STRÅLER

03

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-01-Åndsvidenskab

 

Nationens personlighedsstråle

En nations liv og nationale særpræg er altid påvirket af to stråler − en personlighedsstråle og en sjælsstråle. Personlighedsstrålen farver og præger nationen i dens politik, økonomi, kunst og videnskab indadtil og udadtil. Personlighedsstrålen er nationens ydre udtryk, og derfor præger strålens kvalitet den rolle, nationen spiller på den verdenspolitiske scene.

Når man kender en nations personlighedsstråle, kan man se, om det er en dynamisk − måske endda aggressiv − nation, eller om det snarere er humanitære og kunstneriske holdninger, der er landets særpræg − eller måske en helt anden karakteristisk kvalitet. Her spiller ikke mindst det karmiske mønster ind. Nationen kan eksempelvis tidligere have været en kolonimagt, der har undertrykt og udnyttet andre folkeslag og derved opbygget en karmisk "gæld". Det er op til læseren selv at vurdere, hvilke lande der er tydeligt præget af deres fortid.

Nationens sjælsstråle

Hver nation har desuden en overordnet stråle – en sjælsstråle. Sjælsstrålen repræsenterer nationens indre kvalitet, som nationens intuitive og højest udviklede borgere − bevidst eller ubevidst − stræber efter at virkeliggøre. Det gælder inden for alle områder af nationens liv: Videnskab, kunst, politik, økonomi, humanitært og åndeligt.

Målet for alle nationer er at virkeliggøre sjælsstrålen i nationens liv. Det er den positive kvalitet, der skal præge nationens rolle – stor eller lille – i forholdet til andre nationer. Derfor er angsten for at miste det nationale særpræg eller nationens specielle karakter – eksempelvis på grund af nationernes nære samarbejde i EU − helt ubegrundet. Den nationale stråle sikrer, at en nation altid vil bevare sit særpræg.

 

 

Nationernes personligheds-

og sjælsstråler

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-03-Åndsvidenskab

 

Stråler og motto

I det følgende præsenteres nationernes personligheds- og sjælsstråler, som de er beskrevet i åndsvidenskaben. Hver nation har desuden et motto − en slags nøgleord, som viser nationens åndelige arbejde og skjulte målsætning.

Oversigten er opstillet alfabetisk (undtagen for de skandinaviske lande, der præsenteres samlet til sidst). Rækkefølgen er derfor ikke udtryk for landenes vigtighed eller åndelige indflydelse på menneskeheden, for på nuværende tidspunkt er alle nationer langt fra at demonstrere de dybere åndelige egenskaber, som engang skal blive karakteristiske.

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-02-Åndsvidenskab

Planche - Nationernes stråler

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

 

Australien og Brasilien

 

Australien

Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle.

For Australien − dette enorme land, som er en af planetens fem verdensdele − er det blevet profeteret, at det skal være et af hjemstederne for den 6. underrace. (Menneskeheden – primært i den Vestlige verden − befinder sig i den nuværende udviklingsperiode i 5. underrace). Australien er derfor en af fremtidens store nationer, som i de kommende årtusinder vil opleve en blomstrende civilisation.

Australiens personlighedsstråle er 6. stråle – hengivenhedens og idealismens stråle. Kvaliteten har nationen fælles med to andre nøglenationer − USA og Rusland. De tre nationer udgør en kraftfuld fremtidig energitriangel.

Australiens sjælsstråle er 1. stråle – kraftens, magtens og viljens stråle. Denne indre strålekvalitet har Australien fælles med England, som nationen er forbundet med via Commonwealth.

Australiens esoteriske motto er: Ukendt!

 

Brasilien

Personlighedsstråle: 2. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle.

Det er bemærkelsesværdigt, at blandt de toneangivende nationer er det kun Brasilien, England og USA, der er under direkte indflydelse af 2. stråle for kærlighed-visdom. Og blandt de mindre indflydelsesrige nationer har man kun kendskab til Danmark, som en nation med 2. stråle. Esoterisk kan der ikke siges meget om Brasilien, for det er en nation under opbygning, men åndsvidenskaben oplyser, at om flere tusinde år vil Brasilien afløse USA som stormagt.

Brasilien, England og USA legemliggør det tiltrækkende (magnetiske), sammenholdende aspekt af 2. stråle, og de tre nationer vil mere og mere demonstrere denne kvalitet gennem víse og humanitære regeringsformer baseret på sand idealisme og kærlighed. Hovedstaden Brasilias planlægning og arkitektur symboliserer − som en svag fysisk afspejling − den storslåede rolle, som Brasilien engang kommer til at spille blandt verdens førende nationer.

Brasiliens esoteriske motto er: ”Jeg skjuler sædekornet”.

 

 

England og Frankrig

 

England

Personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle.

Englænderne − dette blandede, rastløse og stolte folk, som har krydset oceanerne og underlagt sig mange folkeslag, har og havde den egenskab, at de altid vendte tilbage til det gamle land, centret, de udgik fra. Englænderne har været berygtede for deres hemmelighedsfulde og ofte bedrageriske og spidsfindige diplomati. Deres arrogance har frastødt mange, og deres facon har skabt utallige konflikter. Men nationen er gammel og erfaren, for det må ikke glemmes, at mange af de gamle romere er reinkarnerede som nutidens englændere.

Den esoteriske lære oplyser, at Jordens lykke vil være sikret, hvis sjælsenergien får overtaget i England og Frankrig, og personlighedens mål og ambitioner forlades. Der er en tæt forbindelse mellem USA og England via deres fælles 2. stråle, men deres forskellige personlighedsstråler har ofte givet anledning til konflikter og misforståelser. I Europa er mange krige og stridigheder opstået på grund af, at de tre europæiske stormagter har været domineret af personlighedsstrålernes negative kræfter, der er kommet til udtryk som englændernes selvsikre arrogance og stolthed, tyskernes mindreværdsfølelse kombineret med troen på, at de alligevel er en superrace − og franskmændenes overdrevne nationalisme, som får dem til at føle, at netop deres kultur er alle andre nationer overlegen. Men disse tilbøjeligheder er ved at være fortid, og det europæiske samarbejde i Vandbærerens tidsalder vil give Europas nationer en mulighed for i stigende grad at leve op til deres sjælsstråles intentioner.

Englands esoteriske motto er: ”Jeg tjener”

 

Frankrig

Personlighedsstråle: 3. stråle. Sjælsstråle: 5. stråle.

Frankrigs stråleopbygning er meget speciel, for nationen har to intelligensstråler, der er kommet til udtryk som et skarpt og klart intellekt. I mange århundreder dominerede Frankrig hele Europa med sin personlighed og smag, og i historisk tid har franskmændene givet et stort bidrag til Vestens viden og tænkning.

I den esoteriske lære er det antydet, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil skabe et lysende gennembrud i verdens tænkning. Hvis Frankrig kan overvinde sin selviskhed og selvbeskyttende tilbøjelighed, vil nationen en dag stå frigjort til at blive verdens åndelige forbillede, på samme måde som Frankrig tidligere har været toneangivende i politiske og kulturelle anliggende − men det kan først ske, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen.

Spørgsmålet er derfor, om Frankrig magter den store opgave at decentralisere sig − at ofre sig for helheden og opgive sine stormagtsdrømme til fordel for visionen om menneskehedens enhed og betræde Verdenslærerens vej?

Frankrigs symbol er: "Fleur de lis" − den franske lilje − som nationen valgte for århundreder siden under guddommelig inspiration. Det er et symbol på de tre guddommelige aspekter, der også kommer til udtryk i det franske flag − Trikoloren. Den franske revolutions motto var: "Frihed, lighed og broderskab". Det var et vandbærermotto, som desværre druknede i blod, men det var alligevel et vigtigt slag for menneskehedens frigørelse fra sine lænker.

Frankrigs esoteriske motto er: ”Jeg frigiver lyset”

 

 

Indien og Japan

 

Indien

Personlighedsstråle: 4. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle.

Indiens − dette store folkerige lands motto er: "Jeg skjuler lyset". Og når lyset frigøres til verden og åbenbares for menneskeheden, vil det skabe harmoni på det fysiske plan for Indien. Dermed vil nationen blive befriet for omfattende blændværk og illusion, og når lyset er åbenbaret, og harmonien er manifesteret, vil Indien kunne lade sin 1. stråle for vilje, kraft og magt komme til udtryk på en positiv måde.

Når det sker, vil England vågne til fornyet aktivitet og samarbejde, for Englands personlighedsstråle er den samme som Indiens sjælsstråle. Mange englændere er subjektivt forbundet med inderne fra tidligere inkarnationer og gennem nære slægtskaber. Der er desuden en nær forbindelse mellem 4. og 2. stråle, og denne relation vil træde tydeligt frem i slægtskabet mellem England og Indien. Og heri antydes en skæbne, som de sammen må løse.

Indiens esoteriske motto er: ”Jeg skjuler lyset”

 

Japan

Personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle.

Japan har 7. stråle på personligheden og 1. stråle på sjælsaspektet, men sjælsstrålen er sandsynligvis blevet ændret efter Anden Verdenskrigs afslutning, og en logisk teori kunne være til 4. stråle.

Landets hurtige og effektive genopbygning efter krigen skyldes japanernes specielle respons på 7. stråle. 7. stråle står som nævnt for orden og ceremoniel magi. Når et folk som det japanske, der er ualmindeligt autoritetstro og bundet af ældgamle traditioner og ceremonier, indfører disse kvaliteter i et moderne industrisamfund, skabes der en usædvanlig målrettet befolkning, som let indordner sig under nye arbejds- og hverdagsrytmer. Japanernes målrettethed har resulteret i en enorm effektivitet, som på den ene side viser 7. stråles stærke gruppedynamik, og som på den anden og mere negative side kan skabe en fysisk-materialistisk orientering, som er dræbende for nationens åndelighed.

Denne problemstilling bliver en af de største udfordringer, som den dynamiske nation skal løse i de kommende århundreder. Først når det er sket, kan Japan på alle niveauer blive et ægte forbillede for Østens nationer.

Japans esoteriske motto er: Ukendt!

 

 

Italien og Kina

 

Italien

Personlighedsstråle: 4. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle.

Op til Anden Verdenskrig havde Italien 6. stråle på sit sjælsaspekt. Det var den strålekvalitet, der skabte italienernes hengivenhed til nationens fortid, og dermed for fascisternes idé om at genskabe det romerske imperium. Vatikanet − den katolske kirkes hovedsæde – ligger i Rom, og kristendommen er en 6. stråle-religion. Efter Anden Verdenskrig blev Italiens sjælsstråle muligvis ændret til 2. stråle for kærlighed-visdom.

Det religiøse område vil blive nyinspireret og reorienteret bl.a. fra Rom, for ifølge den esoteriske lære vil mesteren Jesus igen få styr på den kristne kirke i et forsøg på at åndeliggøre og reorganisere den. Hovedårsagen til den usædvanlige ændring af sjælsstrålen er sandsynligvis, at Fisketidsalderen (6. stråle) er ved at rinde ud, mens 2. stråle fortsat er − og i de kommende årtusinder vil være − en af de dominerende strålekvaliteter.

Italiens motto er ligeledes ændret fra "Jeg udhugger vejen" til "Jeg skaber". De kommende århundreder vil vise, hvad det kunstneriske og skabende folk kan berige verden med. På det fysiske plan er tendenserne allerede tydelige, for italiensk design og kunst er forløberen for den kommende 4. stråles indflydelse på Den Nye Tidsalder. Det er forudsagt, at 4. stråle − kunstens og skønhedens stråle − på alle livets områder vil ændre verden med en skønhed, som nutiden ikke er i stand til at fatte!

Italiens esoteriske motto er: ”Jeg skaber”

 

Kina

Personlighedsstråle: 3. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle.

Der kan ikke siges meget om Kina − verdens mest folkerige land. Kina er en sovende kæmpe, der er ved at vågne – endda i meget hurtigt tempo. Kinas økonomi er på vej til at blive verdens største, og nationen producerer og leverer efterhånden de fleste produkter til hele verden. Det kommunistiske styre med dets kontrol over det kinesiske folk er ved at blive løbet over ende af informationssamfundets krav om frihed, og benhård kapitalisme viser sig nu som en modsatrettet strømning, der kendetegner nutidens Kina. Når tiden er inde, vil der opstå en ny religion, som vil samle det enorme og blandede folk, og på grundlag af religionens åndelige dybder, vil Kina genskabe fortidens storhed. Kinas fremtid er skjult i nationens motto.

Kinas esoteriske motto er:Jeg antyder vejen”

 

 

Polen og Rusland

 

Polen

Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle.

Polen har ført en usædvanlig omskiftelig tilværelse. Nationen må have skabt en tung karmisk gæld, som nu ser ud til at være under langsom afvikling. Den dybe religiøse ånd, der har båret Polen igennem så mange trængsler, vil også være den kraft, der får nationen til at rejse sig og indtage sin plads i de europæiske nationer. Polens 1. stråle forbinder nationen med både Tyskland og England. Den store østlige nabo, Rusland, som så ofte har undertrykt Polen, må det polske folk lære at leve med. Den russiske og polske folkesjæl er i virkeligheden nært forbundet, bl.a. på grund af de ufattelige lidelser, som begge lande har gennemlevet.

Polens esoteriske motto er: ”Jeg genopbygger”

 

Rusland

Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 7. stråle.

Rusland − det tidligere Sovjetunionen, der nu alene repræsenteres af Rusland − gennemlever en af de helt store forvandlinger. Århundreders slaveri og undertrykkelse − først af de forskellige zardømmer og derefter af et grusomt diktatur − er ved at være forbi. Det russiske folk skal igennem en psykologisk meget vanskelig proces. Fra at have været umyndige og underdanige brikker i herskernes spil, skal russerne nu være ansvarlige for deres liv og hverdag. Århundrederne med de mange vanskeligheder skyldes især Ruslands personlighedsstråle − 6. stråle − som nationen har reageret helt specielt på. Den har forstærket autoritetstroen så meget, at russerne i alt for høj grad lukkede øjnene for de grusomheder, der ramte stort set alle familier. Nationen var paralyseret af frygt, og derfor var folket nærmest handlingslammet.

Rusland er et symbol på verdens Arjuna (fra dialogen mellem Sri Krishna og Arjuna i Bhagavad Gita), men i en meget speciel betydning. Fra Rusland vil den nye, esoteriske verdensreligion bryde frem. Den vil være resultatet af den kommende tilnærmelse, der ifølge åndsvidenskaben vil finde sted mellem Hierarkiet og menneskeheden. Fra disse to planetariske kraftcentre, vil Østens evige visdom oplyse Vesten, og hele verden vil blive badet i strålerne fra "retfærdighedens sol".

Den lange korsfæstelse af denne store nation, vil blive afbalanceret via fremkomsten af en verdensomspændende åndelig religion, som vil komme til udtryk gennem et stort åndeligt lys, der vil blive præsenteret for verden af en fremtrædende russisk eksponent for ægte og sand religion. Denne vision er opfyldelsen af en meget gammel profeti, som mange russere imødeser. Det sker, når Ruslands sjælsstråle − 7. stråle − skaber den syntese, som vil forene det højeste åndelige med det russiske folk, som vil virkeliggøre rigtige menneskelige og sociale relationer.

Ruslands esoteriske motto er: ”Jeg forbinder to veje”

 

 

Spanien og Tyskland

 

Spanien

Personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 6. stråle.

Spanien er en af de få europæiske nationer, der i kraft af sin personlighedsstråle har den nye tids energikvaliteter i sin natur. Den spanske nationalkarakter er stærkt præget af 6. stråle, som tidligere resulterede i religiøs fanatisme og grusomhed. Nationens brutale hærgen i Sydamerika, har skabt omfattende karmiske lidelser, og det temperamentsfulde og stolte spanske folk har desuden måttet lide under et brutalt diktatur.

Folkets intense individualisme kan ses som en udpræget del af nationens 7. stråle. Det åndelige motto: "Jeg spreder skyerne", hentyder til den magiske aktivitet, som Spanien engang skal have ansvaret for. Den vil skabe balance mellem videnskabelig magi og den fremtidige religions magi. Det er en profeti, der først realiseres engang langt ude i fremtiden, og den er baseret på Spaniens nationale karakteregenskaber.

Spaniens esoteriske motto er: Jeg spreder skyerne”

 

Tyskland

Personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle.

Tyskland har i århundreder været slagmark og udgangspunkt for utallige krige, og det kulminerede med de to verdenskrige i sidste århundrede.

Ved udgangen af 1990'erne blev Tyskland igen forenet − belært af fortidens fejl. Tyskland befinder sig igen i en nøgleposition i Europa, som en stærk økonomisk stormagt. Tysklands 4. stråle på sjælsaspektet varsler en fremtid, hvor harmoni og skønhed vil præge landet. I den tyske folkesjæl ligger der et stærkt ønske om at træde hjælpende til, når der er behov for hjælp. Tyskerne ønsker en fredelig verden, og nationen er villig til at arbejde sammen med de tidligere rivaler − Frankrig, England, Polen, Rusland og USA − for at virkeliggøre dette mål.

Når 4. stråle fra år 2025 aktiveres på planeten, vil denne stråles kvaliteter særligt præge de nationer, der har 4. stråle i stråleopbygningen. Tysklands tidligere kulturelle storhed − som bl.a. kendes fra de store tyske komponister og filosoffer − vil vende stærkt tilbage.

Tysklands esoteriske motto er: ”Jeg bevarer”

 

 

USA og Østrig

 

USA

Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle.

USA indtager i nutiden en nøgleposition blandt verdens store nationer. Denne position blev forstærket efter "Jerntæppets fald", og i en periode, hvor Rusland (den anden supermagt) kæmper med svære omstillingsproblemer. I fortiden ville en lignende magtsituation næsten automatisk friste den stærke nation til at udnytte modpartens svaghed militært, diplomatisk og økonomisk. Det har også været målet i visse reaktionære kredse i USA, men andre kredse i det amerikanske samfund ønsker, at nationens rolle skal være udtryk for en erkendelse af, at de gigantiske problemer, som verden står overfor, kun kan løses i fredeligt samarbejde med verdens øvrige nationer. Men "dybe hjulspor" kan være vanskelige at komme op af. Derfor står USA over for en indre kamp mellem den gamle konservative og ofte reaktionære 6. stråle, som er USA's personlighedsstråle, og nationens 2. stråle for kærlighed-visdom på sjælsaspektet.

Udfaldet er givet, men kampen kan blive meget hård, for det amerikanske folk er præget af personlighedsstrålen, som har givet nationen en næsten barnlig stolthed over "Gods own country", med de højeste skyskrabere, de mest berømte stjerner, de største biler osv. Men denne tendens er ved at kulminere, og dybe sociale problemer med usolidarisk fordeling af USA's rigdomme, asocialt sundhedssystem, høj kriminalitet, massive alkohol- og narkoproblemer osv., er ved at underminere nationens sundhed, moral og styrke.

USA's 2. stråle på sjælsaspektet er trods alt langsomt ved at bryde igennem, og påvirkningen vil vække idealet om et oplyst lederskab af tidens mest oplyste bevidstheder. Denne udvikling er som sagt så småt ved at spire frem, men omstillingsprocessen vil stille det amerikanske folk på en vanskelig prøve.

USA’s esoteriske motto er: ”Jeg oplyser vejen”

 

Østrig

Personlighedsstråle: 5. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle.

Østrig − denne relativt lille nation − er med i oversigten, fordi den er en af de få europæiske nationer, der har 5. stråle – vidensstrålen − som personlighedsstråle. Mange østrigere har gavnet verden med ny viden og seriøs kunst. Eksempelvis kan nævnes de store psykologiske pionerer, antiseptikkens fader og de store østrigske komponister..

Østrigs esoteriske motto er: ”Jeg tjener den oplyste vej”

 

 

Norge, Danmark og Sverige

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-04-Åndsvidenskab

 

Norges personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle.

Danmarks personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle.

Sveriges personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 3. stråle.

 

Norge, Danmark og Sverige − de tre skandinaviske lande − danner tilsammen en treenighed, fordi de har sjælskvaliteterne på henholdsvis 1. 2. og 3. stråle − de tre primære aspekter. De tre nordiske landes opgaver i dette og de kommende århundreder har været og vil være, at være forbilleder for humanistiske og sociale eksperimenter, der fungerer i praksis, og de er allerede i vid udstrækning ført ud i livet.

De skandinaviske lande har desuden været eksempler på fredelig sameksistens på hver sin specielle måde. Personlighedsstrålerne − som for Danmarks og Norges vedkommende er i samklang med Den Nye Tidsalders energier − vil stille krav til nationernes esoteriske målsætninger, som kommer til udtryk gennem de nationale mottoer. Meget tyder på, at et åndeligt lys i Norden vil spredes til hele Europa.

  • Danmarks esoteriske motto er: ”Jeg spreder visdommen”
  • Norges esoteriske motto er: ”Jeg gemmer kimen til visdommen”
  • Sveriges esoteriske motto er: ”Jeg skaber fred”

 

 

De syv stråler i oversigtsform

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-05-Åndsvidenskab

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-06-Åndsvidenskab

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-07-Åndsvidenskab

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-08-Åndsvidenskab

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-09-Åndsvidenskab

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-10-Åndsvidenskab

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-11-Åndsvidenskab

 

I skemaerne skal der tages forbehold for rigtigheden af farver, dyr og planter i forhold til strålerne, da de nøjagtige oplysninger endnu ikke er frigivet. Nye videnskabelige forskningsområder vil undersøge elektricitetens dybere betydning, og energiernes samspil mellem alle naturrigerne og de kosmiske energiers indflydelse på alt levende på planeten. På baggrund af denne udvikling vil menneskets verdensbillede ændre sig radikalt.

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-03-12-Åndsvidenskab

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE