Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (16 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (16 af 22)

SHAMBALLA & HIERARKIET

 

Shamballa-og-Hierarkiet-01-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

“Den gamle af dage”. Maleri af William Blake.

 

Essentielle spørgsmål og svar

Emnet blev allerede introduceret i afsnittet om Den Indre Verdensstyrelse, for som nævnt opstår der uundgåeligt et spørgsmål hos enhver seriøs studerende: "Hvor kommer den esoteriske viden fra?" Hvem har givet de åndsvidenskabelige svar, som forskere, tænkere og filosoffer i alle tider har stillet sig selv? Svaret er: "Fra medlemmer af Den Indre Verdensstyrelse". Fra mestrene. Disse medlemmer har ad forskellige kanaler givet svar på nogle af de mest fundamentale spørgsmål, som et menneske kan stille: "Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hvorfor?"

Der er tale om en omfattende informationsmængde, som ikke er udtænkt af filosoffer og tænkere. Informationerne er ikke spekulative. Der er tale om viden baseret på direkte iagttagelse, og den stammer fra højtudviklede skabninger, der er nået meget længere i deres udvikling end selv den mest avancerede del af menneskeheden. De er nået så langt i udviklingen, at de har adgang til bevidsthedssfærer, hvor alt, hvad der er sket på denne planet siden den blev skabt for milliarder af år siden, er optegnet. Disse bevidsthedsområder kan sammenlignes med en gigantisk harddisk − Jordens harddisk – og det er kun højere indviede, der har adgang til de ufejlbarlige informationer.

Fra mester til menneske

I alle religioner har menneskeheden i allegorisk og symbolsk form fået bestemte svar, som var tilpasset udviklingsniveauet på det pågældende tidspunkt. Da det konkrete intellekt først nu er ved at nå et passende niveau, har Den Indre Verdensstyrelse frigivet dele af åndsvidenskaben til den vågnende menneskehed. Det var især tre medlemmer af Den Indre Verdensstyrelse, der fik til opgave at videregive en del af den esoteriske lære til særligt udvalgte mennesker. Det skete dels gennem telepatiske diktater og direkte undervisning, hvor det var muligt for modtagerne at stille spørgsmål og få svar − dels gennem brevveksling − de såkaldte "Mesterbreve" (Mahatma Letters), som opbevares i Royal Library i London. Årsagen er, at mesterbrevenes tilblivelse var og fortsat er et naturvidenskabeligt mysterium. De blev tilsyneladende skrevet ud af ingenting. Laboratorieundersøgelser har vist, at teksten ikke er skrevet papiret, men er en del af selve papirets struktur. Den åndsvidenskabelige forklaring er, at der er tale om materialiserede tankeformer.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-02-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

Et af Mahatmabrevene

 

De tre mestre, der stod bag formidlingen af de esoteriske informationer, var Morya, Kuthumi og Djwhal Khul. Djwhal Khul kaldes også Tibetaneren. De tre mestre beskrives senere.

 

 

Åndsvidenskabens begyndelse

 

Informationerne blev givet i sidste del af 1800-tallet. Den Indre Verdensstyrelse håbede, at den avancerede del af menneskeheden efterhånden havde gjort tilstrækkeligt store intellektuelle fremskridt til, at den esoteriske lære kunne præsenteres i en mere teknisk form og dermed forstås og accepteres intellektuelt − eller muligvis endda intuitivt. Impulsen skulle bane vejen for en ny cyklus med åndsvidenskabelig forskning.

Naturvidenskabens forskere nærmer sig efterhånden flere eksistentielle spørgsmål. Især kernefysikken er teoretisk set brudt igennem til et af de essentielle kernepunkter: "At Universet har flere end tre dimensioner". Endnu er iagttagelserne kun teorier, men sten på sten er ved at blive lagt på det kompleks af viden, som vil føre til det store gennembrud, der fuldstændig vil ændre det anerkendte verdensbillede, som er opbygget gennem flere hundrede år, men som i nutiden står i vejen for fremskridt inden for næsten alle videnskabsgrene. Det møjsommeligt opbyggede verdensbillede, der er understøttet af utallige doktorafhandlinger, naturvidenskabelige forsøg og resultater, og som er nedskrevet i de højere læreanstalters lærebøger, skal tilpasses et flerdimensionalt verdensbillede, og det er naturvidenskaben ikke parat til endnu.

Oplyste mestre

Eksistensen af oplyste mestre, åndelige vejledere, guruer, mennesker med højere bevidsthed og frelserskikkelser er velkendt af mange. Skikkelser som Buddha, Krishna, Lao Tse, Sokrates, Zarathustra, Mohammed og Jesus − og de næsten mytiske skikkelser Hermes Trismegistos, Orfeus, Herkules og lignende profeter og lysbringere − er en central del af menneskehedens fælles arv og udvikling. Men i hvilken sammenhæng indgår de i Jordens åndelige liv? Viden om disse skikkelser og deres missioner har været indhyllet i tåger. Først i nyere tid er der blevet sat et skarpere fokus på dette forhold.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-03-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

Mesteren Morya

 

H.P. Blavatsky og Den Hemmelige Lære

Det er i kraft af H.P. Blavatskys pionerarbejde, at der i nyere tid er kommet en klarere forståelse af, hvad der menes med højerestående skikkelser. Med Den Hemmelige Lære og andre bøger og skrifter af H.P. Blavatsky blev hun den første, der gav informationer om mestrene til Vestens befolkning. Hun var selv elev af mestrene, og hun boede i en årrække hos mesteren Morya, hvor hun fik intensiv undervisning og uddannelse. Flere af mestrene hjalp hende med at skrive flere af de værker, som blev fundamentet for udviklingen af åndsvidenskaben. Der er forfattet adskillige biografier og givet mange beskrivelser af dette samarbejde, og hvordan det foregik.

Efter H.P. Blavatskys alt for tidlige død, fortsatte hendes nærmeste medarbejdere Annie Besant og Charles Webster Leadbeater med at fortolke hendes værker og udvide forskningen. De er skrevet i et svært tilgængeligt sprog, og de er fyldt med sanskritord, citater fra hinduistiske og ældgamle indiske skifter. Sanskrit var dengang det eneste sprog, der havde ord og begreber for bevidsthedstilstande og tekniske forklaringer på læren i den evige visdom, som den ofte kaldes.

 

 

Universets hierarkiske opbygning

 

Shamballa-og-Hierarkiet-04-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Inden Den Indre Verdensstyrelse og dens medlemmer beskrives, er det vigtigt at acceptere, at den intelligente styring af Universet, Solsystemet og Jorden − "dette sandkorn på evighedens strandbred" − fungerer hierarkisk. Ordet hierarki er kombineret af de græske ord "hieros", der betyder "hellig" og "arkhia", der betyder "styre" eller "herskere". Hierarki[1] betyder derfor "helligt styre" eller "hellige herskere", og oprindeligt blev ordet fortolket som "præstevælde" eller "rangordning af indviede personer." Men i menneskets verden er det hierarkiske princip ofte blevet forvrænget gennem magtmisbrug efter devisen: "De kloge styrer de mindre kloge" − eller: "De stærke undertrykker eller udnytter de svage." Derfor er det forståeligt, at mange mennesker instinktivt er modstandere af en hierarkisk struktur eller en magtpyramide.

Den sande hierarkiske opbygning − når der f.eks. er tale om planetens opbygning – er, at den består af væsener, som udviklingsmæssigt er nået langt forud for selv den mest avancerede del af menneskeheden. De successive indvielser er en integreret del af deres bevidsthed. Deres etik, moral, kærlighed og intelligens befinder sig på så højt et niveau, at mennesket med sit begrænsede følelsesliv og tankeliv ikke har nogen mulighed for at fatte det.

Visdomshierarkiet

H.P. Blavatsky beskriver det hierarkiske princip meget klart:

 

"Hele kosmos ledes, kontrolleres og besjæles af næsten endeløse rækker af sansende bevidstheder, der hver har en mission at fuldføre, og uanset om man kalder dem Dhyan Chohaner eller engle, er de "budbringere" udelukkende i den forstand, at de er redskaber for karmiske og kosmiske love. De varierer i det uendelige med hensyn til deres respektive grader af bevidsthed og intelligens".

H.P. Blavatsky: Den Hemmelige Lære, bind 1, s. 304

 

 

Shamballas råd og Hierarkiet

 

Shamballa-og-Hierarkiet-14-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

Planche - Shamballa-og-Hierarkiet

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

 

Planchen er en oversigt over Shamballas råd og forbindelseslinjerne til Hierarkiet og de mest kendte mestre. Tallene angiver de forskellige stråler. Der er mange flere mestre involveret end de mestre, der vises her.

Shamballa

På planchen over planetens hierarkiske opbygning finder man øverst planetens hovedcenter Shamballa, der betyder "det lykkelige land". Det er fredens center, der ligesom midtpunktet i enhver cyklon, befinder sig i fuldstændig ro. I det universelle verdensmantra − Den Store Invokation − kaldes Shamballa "centret hvor Guds vilje er kendt". I Johannes Åbenbaring beskrives Shamballa i visionære og symbolske billeder, for her kaldes centret for "Det nye Jerusalem", der betyder "fredens sted", som stiger ned fra oven.

Shamballa er centret for planetens højst udviklede væsener. Ifølge de esoteriske beretninger forvaltes Shamballa primært af Flammeherrerne, som er betegnelsen for Kumaraerne[2], der kom til Jorden fra Venus for ca. 18½ millioner år siden. Dengang var der i alt 105 Kumaraer, men i årmillionernes løb har de fleste trukket sig tilbage, og nu er der kun syv Kumaraer i Shamballa.

Sanat Kumara og kumaraerne

Øverst står lederen Sanat Kumara − verdens indre konge − planetens guddom − "Vor Fader i Himlen", som religiøse menneske har bedt til gennem de seneste 2.000 år. "I Ham lever vi, ånder vi og er vi", står der i Bibelen[3], for hans aura omslutter og gennemstrømmer alt på planeten. Han er i personificeret forstand Gud på denne planet og personificeringen af planetens ånd. Hans tre brødre eller disciple er kumaraerne Sanaka Kumara, Sananda Kumara og Sanatana Kumara. Deres bevidsthed er rettet mod planeten og dens styring. De tre øvrige Kumaraer er Jata Kumara, Vadhu Kumara og Panchashikha Kumara, som har deres bevidsthed rettet mod de højere verdener.

Det gigantiske væsen, der kaldes Den Tavse Vogter, skal også nævnes. Som navnet antyder, fungerer Den Tavse Vogter som repræsentant for Sollogos her på Jorden, og han residerer over Sanat Kumara. Men bortset fra det, ved man intet om denne store bevidsthed og hans opgave.

 

 

Shamballas Rådskammer

 

Shamballa-og-Hierarkiet-05-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

Rigden Jyepo - maleri af Nicholas Roerich

 

Teosoffen, maleren og fredsforkæmperen Nicholas Roerich opdagede under sine rejser i Himalaya, at erindringen om Sanat Kumara stadig var levende i lokalbefolkningen. Her var Sanat Kumara kendt som den sagnomspundne Rigden Jyepo. Han kaldes også Det Store Offer, fordi han bliver på Jorden indtil den sidste trætte discipel er "kommet hjem" − og det henviser muligvis til tredje indvielse.

Sanat Kumara er desuden Den Ene Indvier, fordi han er den hierofant[4], der leder indvielsesceremonierne fra og med tredje indvielse. Mesteren Djwhal Khul − Tibetaneren − fortæller i bogen Indvielse, at Sanat Kumara udviklingsmæssigt er lige så langt forud for en mester, som en mester er forud for et primitivt dyrisk menneske.

Ledelsen af Jorden sker i et samarbejde mellem Sanat Kumara, Sanaka Kumara, Sananda Kumara og Sanatana Kumara samt tre ledere fra mesterhierarkiet. Centret i Shamballa kaldes Shamballas Rådskammer. Blandt rådsmedlemmerne er der desuden fire repræsentanter for karmisk harmonisering. De kaldes Karmas Herrer eller de fire Lipikaer. Bibelen omtaler dem som "optegnende engle", der fører "Livets Bog" Dvs. at de står for den overordnede karmiske styring af planeten. Under sig har de utallige medarbejdere, der tager sig af den detaljerede optegnelse af eksempelvis det enkelte menneskes karmiske "regnskab".

 

 

Shamballa-kraften

 

Shamballa-og-Hierarkiet-06-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Nedbrydning og opbygning

Fra Shamballa strømmer den mest potente energi til planeten. Energien har to primære aspekter − et nedbrydende og et opbyggende. Man kan sammenligne Shamballa-kraftens nedbrydende aspekt med en bulldozer, der river udtjente huse ned for at rydde byggepladsen, så noget nyt kan blive opført. I den overgangsepoke, som menneskeheden lige nu befinder sig i, fordi Fiskenes tidsalder skifter til Vandbærerens tidsalder, er der utallige krystalliserede institutioner og religioner samt politiske og økonomiske systemer, som er kørt fast i dogmer, korruption, grådighed og magt for magtens skyld.

Disse organismer skal nedbrydes for at nytænkning og omorganisering kan finde sted. Det er på den baggrund, man skal forstå terrorisme, magtmisbrug, indbrud, hærværk, korruption, sult, sygdom, dårlig fordeling af Jordens ressourcer, overforbrug, misbrug og udnyttelse af naturens mineral-, plante- og dyreliv. Desuden er der sket en slavebinding af menneskesindet forstået på den måde, at et barn fødes til en bunden tilværelse i børnehaven, fritidshjem, skolen og institutioner med højere uddannelse alene med det formål, at det skal blive i stand til at sælge sig selv til den højstbydende. Livets mål og mening er hårdt arbejde for at skaffe penge og materielle goder. Og når alderdommen melder sig, og kræfterne ikke længere slår til, venter der en relativ kort periode på pension. I dette bundne livsmønster har der ikke været tid og kræfter til at tænke dybere over tilværelsens formål og arbejde med åndelig udvikling.

Der er ingen mening med tilværelsen!

Resultaterne af dette åndsløse liv kommer til udtryk i stigende alkohol- og stofmisbrug. Ungdommen tager høretelefonerne på og skruer op for den hårdtslående rytmiske musik, for derved undgår man at tænke dybere over tilværelsen. Nogle mener, at løsningen er selvmord, og når de eventuelt overlever et selvmordsforsøg og bliver spurgt, hvorfor de forsøgte selvmord, svarer flere: "Der er ingen mening med tilværelsen!"

Konklusionen er, at den materialistiske civilisation har spillet fallit. Ingen materielle goder kan skjule dette faktum. Mennesket bliver fodret med ligegyldige og naive shows, seriefilm og konkurrencer ud fra devisen: Tænk ikke dybere over tilværelsen! Hav det sjovt selvom verden står på afgrundens rand for milliarder af mennesker. Det er modstandskræfternes succesrige arbejde, man her ser resultaterne af – et emne, der behandles senere.

Shamballa-kraften

Shamballa-kraften er det redskab, som "Centret hvor Guds vilje er kendt" benytter for at ændre disse tilstande, for menneskeheden er ikke selv i stand til at ændre dem. Mennesket har låst sig selv fast. Frihed er en illusion. Og uden ægte frihed er der ingen udvikling og ingen visioner. Menneskehedens "hjulspor" er nu så dybe, at den ikke er i stand til at komme op af dem ved egen kraft.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-07-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Et af resultaterne af Shamballa-kraftens påvirkning i nutiden er, at alt, hvad der skjuler sig i enhver organisation, religion og ethvert politisk parti samt i det enkelte menneske, kommer op til overfladen og giver de mange psykiske og psykologiske problemer, som nutidens menneske og samfund for tiden kæmper med!

 

 

Shamballa-kraften i anvendelse

 

Shamballa-og-Hierarkiet-08-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Åndsvidenskaben oplyser, at Shamballa-kraften er blevet udløst fire gange tidligere i menneskehedens historie:

Første gang

- var i forbindelse med, at menneskehedens bevidsthed tog det store kvantespring fra dyreriget til menneskeriget i lemurisk tid. Processen kaldes menneskets individualisering. Ved individualiseringen fik mennesket sin individuelle sjæl, der gennem de mange inkarnationer som selvstændigt individ fungerer som menneskets indre guide, mentor og hukommelsescenter. Sjælen er dybest set åndens eller guddommens repræsentant i det enkelte menneske.

Anden gang

- var i atlantisk tid, hvor menneskeheden delte sig i to lejre. Den ene, som fulgte de ondsindede og magtfulde magikere, og den anden, som fulgte mestrene og den hvide magis regler og love. Denne polarisering resulterede i utallige krige, og den fortsatte til nutiden med de to store verdenskrige, der i den esoteriske lære betragtes som en post-atlantisk krig.

Atlantis endte det med, at Hierarkiet ved hjælp af Shamballa-kraften nedsænkede Atlantis i havet. Beretningerne om denne katastrofe omtales som syndfloderne i de store religioner.

Tredje gang

- den voldsomme Shamballa-kraft blev sluppet løs, skete efter en beslutning ved et møde i Shamballas råd i 1825. Shamballa-kraften blev dog dæmpet med Hierarkiet som mellemled, så virkningerne ikke blev alt for voldsomme og destruktive.

Under Anden Verdenskrig, da aksemagterne (Tyskland, Japan og Italien) i 1942 var på vej til at vinde krigen, blev det besluttet at bruge denne kraft til at styrke de allierede (USA, Sovjetunionen og Storbritannien) i kampen. Det skete ved at lederne af aksemagterne fik reduceret bestemte mentale energier, og det medførte, at deres krigsindsats gradvis blev afsporet og ineffektiv. Den dybere årsag til anvendelse af denne metode var, at lederne af aksemagterne fungerede som redskaber for kosmisk ondskab – et emne der behandles senere.

Fjerde gang Shamballa-kraften blev anvendt var i perioden fra 1975. Man ønskede at nedbryde den onde indflydelse, som efter nazismens sammenbrud var flyttet til Sovjetunionen og Mellemøsten m.fl. Samtidig blev flere konstruktive initiativer sat i gang i helt nye syntesedannelser indenfor nytænkning og skabelse af holistiske paradigmer. Resultatet var våbenkapløbets delvise afslutning, Sovjetunionens sammenbrud, frihed til de Østeuropæiske stater, Berlinmurens fald og Tysklands genforening.

Shamballa-kraftens virkninger fortsatte ind i det nye årtusinde, og påvirkningen har foreløbig resulteret i globale finanskriser, terrorangrebet den 11. september 2001 i New York og Washington, klimaproblemer i global målestok. Desuden har den afsløret et af menneskehedens fundamentale problemer, nemlig egoismens voldsomme og uhæmmede hærgen inden for alle grene af samfundet.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-09-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Det er blevet klart for alle tænkende mennesker, at planeten, der er menneskehedens hjem, er presset helt til grænsen. I løbet af få årtier vil menneskeheden blive konfronteret med uoverskuelige problemer i form af klimakatastrofer, mangel på fossile brændstoffer, gigantiske sultproblemer, overbefolkning, flygtningestrømme, katastrofal mangel på rent drikkevand, den sibiriske "metangas-bombe", problemer med håndtering af genteknologien og en naturvidenskab, der må åbne sig for et nyt og helt anderledes verdensbillede, som det bl.a. beskrives i åndsvidenskaben.

 

 

Mesterhierarkiet

 

Shamballa-og-Hierarkiet-10-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

“De ældre foran tronen”. Maleri af William Blake.

 

Hierarkiet har mange navne: Den Hvide Loge, De Helliges Samfund, Det Store Hvide Broderskab, Det Okkulte Hierarki eller simpelthen Hierarkiet. Hierarkiet fungerer som mellemled mellem Shamballa og de naturriger, der er under udvikling på planeten. Hierarkiet har fire hovedfunktioner:

At opfange den rene, abstrakte energiimpuls fra Shamballa, fortolke og formulere den som en evolutionsplan og overføre den til resten af verden. At udvikle selvbevidsthed i menneskeriget. At udvikle bevidsthed i de undermenneskelige riger. At fungere som inspirerende eksempel for menneskeheden.

Sædvanligvis siger man, at Hierarkiet består af 63 medlemmer, at 49 har en fysisk krop, og at de bor i forskellige centre på Jorden.

På nuværende tidspunkt befinder det vigtigste center sig i Himalayabjergene på den tibetanske side af grænsen til Indien, men meget tyder på at det åndelige tyngdepunkt muligvis "flyttes" til Vesten. På trods af at man kender det område, hvor mestrene bor, er det umuligt at finde dem for andre end de mennesker, som mestrene selv er interesseret i at komme i kontakt med, når de selv er til stede i deres fysiske skikkelse.

 

 

En mester har 5. indvielse

 

Shamballa-og-Hierarkiet-15-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

En mester er et menneske, der har taget 5. indvielse, som også kaldes Asekha-indvielsen. De efterfølgende indvielser fra 3. indvielse og opefter repræsenterer ufattelige bevidsthedsudvidelser. Et udsagn fra en af mestrene lyder:

 

"For at kunne forstå en mester,

skal man selv være mester".

 

Det samme gælder for 3. og 4. indviede.

Det fysiske legeme, der benyttes ved 4. og 5. indvielse, bevares i lange tider. Det er forklaringen på de mange beretninger om mestre, som er flere hundrede − ja flere tusinde − år gamle.

En mester kan ikke omkomme ved ulykker, attentater o.l. i sit fysiske legeme, for en mester ved altid, hvad der vil ske både i den nærmeste og den fjerneste fremtid. En mester er altid omgivet af en særlig gruppe devaer (usynlige for det fysiske øje), som har til opgave at hjælpe og beskytte mesteren.

Mestrenes primære opgave er at bruge deres viden og kontrol over alle former for energier. Det er her, man ser mestrenes virkelige storhed. Deres moral og selvkontrol ligger lysår fra, hvad almindelige gennemsnitsmennesker kan præstere. Det er ikke uden grund, at de kaldes for kærlighedens og barmhjertighedens mestre.

De syv departementer

Funktionsmæssigt er Hierarkiet organiseret i syv departementer, som tilsammen har ansvaret for planetens "husholdning". Men fordi mestrene på grund af menneskets frie vilje hverken må eller vil gribe direkte ind i udviklingen, arbejder de ved at udsende inspirative idéstrømninger over planeten. På grund af menneskehedens voksende mentale udvikling, bliver stadig flere mennesker i stand til at opfange impulserne fra mestrenes inspiration. Men samtidig har mennesket som sagt sin ukrænkelige frie vilje, der medfører fejltagelser, for opøvelsen af skelneevne må gå forud for selv katastrofale fejltagelser – for kun på den måde kan menneskeheden udvikle sig ved hjælp af erfaringer.

Disse få ord om mestrene udgør kun en meget lille del af den viden, man har om mestrene. Men det skjuler og beskytter størstedelen af deres liv og arbejde.

 

 

Hierarkiet er en syntese

af energier og kræfter

 

Mestrenes virkelige betydning

Selvom Hierarkiet er genstand for en stigende interesse hos stadig større dele af menneskeheden, vil mestrenes virkelige betydning ikke blive helt forstået, før menneskene erkender tre ting:

At Hierarkiet som helhed repræsenterer en syntese af energier og kræfter, der styres bevidst med henblik på at fremme den planetariske evolution – det vil sige udviklingen i mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget. Og der findes en evolution, som eksisterer parallelt med menneskeevolutionen. Den parallelle evolution kaldes deva- eller engleevolutionen. Devariget har sin egen hierarkiske opbygning, og de øverste ledere deltager i Den Indre Verdensstyrelse.

At disse energier kommer til udtryk gennem mestrene, som udgør Hierarkiet, og forbinder Hierarkiet med et endnu højere hierarki − Sollogos' Hierarki. Planetens hierarki er derfor en miniatureudgave af det større Solhierarki, hvis medlemmer manifesterer og styrer alle planetsystemerne – dvs. de syv "hellige" og de fem "ikke-hellige" planeter i Solsystemet.

At det planetariske Hierarki består af skikkelser, som har overvundet alle stofverdenernes tiltrækning og fristelser og nået menneskerigets mål ad den udviklingsvej, som alle mennesker skal gå. Disse åndelige skikkelser eller mestre har kæmpet og frigjort sig fra de fysisk-æteriske, astrale og mentale planer. De har løst hver eneste problem og taget hvert eneste skridt på udviklingsvejen. De har gennemlevet alle menneskelige erfaringer og overvundet alle vanskelighederne. De mestrer derfor menneskelivet. De ved af egen erfaring, hvordan udviklingen foregår i praksis. Derfor kan de accepteres og respekteres som forbilleder og idealkarakterer – og respekteres som menneskehedens ældre brødre.

Tilsynekomst en mulighed

Når menneskeheden engang har erkendt disse sandheder og er begyndt at realisere deres konsekvens – dvs. at samarbejde med Hierarkiet på en aktiv, bevidst og praktisk måde − er der mulighed for, at nogle af Hierarkiets medlemmer igen kan leve og arbejde blandt mennesker i den fysiske verden, sådan som de gjorde det i dele af den atlantiske periode.

Det kan blive den "fredens, stilhedens og retfærdighedens cyklus", som er forudsagt i mange hellige skrifter. Det er tusindårsriget, hvorom der siges:

 

"For jer der frygter mit navn,

skal retfærdighedens sol stråle frem,

og under dens vinger er der helbredelse."

Malakias’ bog, 3.20

 

 

Shamballa-og-Hierarkiet-11-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Egenskaberne har H.P. Blavatsky beskrevet på denne måde:

 

"Der er ingen fare, som uforfærdet mod ikke kan overvinde. Der er ingen prøve, som pletfri renhed ikke kan bestå. Der er intet problem, som et stærkt intellekt ikke kan løse. Til de, der når frem, er der en belønning, som ikke kan beskrives: Kraften til at velsigne og frelse menneskeheden. For den, der begår fejl, er der andre liv, hvor det kan lykkes".

 

 

Avancerede udviklingsmetoder

 

I midten af den atlantiske epoke besluttede den indre verdensstyrelse to ting: Man lukkede "døren" til dyreriget, dvs. for adgangen til individualisering. Hvis denne mulighed stadig var åben, ville der løbende være nyindividualiserede mennesker, som skulle i gang med at lære de helt enkle og basale "lektier" i menneskeriget, og det ville forsinke menneskehedens samlede udvikling. Desuden indførte man den avancerede udviklingsmetode, der tidligere er beskrevet som indvielsesvejen. Det skete, fordi en del af de skikkelser, som var kommet til Jorden i lemurisk tid, blev kaldt tilbage, fordi der var brug for deres indsats, der hvor de kom fra.

Det medførte, at der opstod ledige pladser i verdensstyrelsens hierarkiske opbygning. De øverste poster blev besat gennem almindeligt "avancement", men tilbage var der en række ubesatte pladser på det "laveste" niveau. De måtte udfyldes med mennesker fra jordevolutionen, og det nødvendiggjorde en ekstraordinær hurtig udvikling af de mest fremskredne mennesker ved hjælp af indvielsesvejens udviklingsmetode.

Denne udvikling er fortsat lige siden med det resultat, at næsten hele Hierarkiet består af højtudviklede mennesker fra Jordens eget planetsystem og fra "månekæden" (Jordens tidligere inkarnation). I det følgende skal der udelukkende fokuseres på de jordiske bidrag til verdensstyrelsen.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-12-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Syv departementer − syv stråler

Som tidligere nævnt er Hierarkiet delt op i syv departementer. De syv departementer svarer til det, man kalder de syv stråler, (omtalt i de tre foregående kapitler), og hvert departements funktion er forbundet med den tilsvarende stråles egenskaber eller "kvalitet".

De syv departementer er ikke helt ligestillede, for tre af departementerne har primære funktioner, der svarer til de tre grundlæggende aspekter, mens de sidste fire er underlagt 3. departement og repræsenterer aspekter af 3. departements virksomhed.

Generelt kan man sige, at en leder af de primære departementer – dvs. 1., 2. og 3. stråles departementer − er en indviet af 7. grad, altså to grader over en mester, mens en leder af et sekundært departement har 6. indvielse og kaldes en Chohan (betyder Stor Herre).

 

 

Trefoldighed

 

Shamballa-og-Hierarkiet-13-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

De tre primære departementer omtales i religioner og hellige bøger under forskellige navne:

Åndsvidenskaben:

  • 1. stråle – Kraftens og viljens stråle
  • 2. stråle – Kærlighedens og visdommens stråle
  • 3. stråle – Den aktive, kreative intelligens stråle

Man kender ikke mange af Hierarkiets medlemmer, men senere præsenteres de vigtigste skikkelser i hvert departement med en kort beskrivelse af deres fortid og funktioner.

 

 

 

_________________________________

[1] Det hierarkiske princip kan defineres sådan: "Et hierarki er resultatet af en proces, der skaber rangfølge, hvorved niveauer af tiltagende kompleksitet, fleksibilitet og koordination skabes i form, funktion og adfærd."

[2] Shamballa eksisterer ikke i tæt fysisk stof, men findes på det højere æteriske plan i området over Gobi-ørkenen. Kumaraerne udgør et åndshierarki, som på et tidspunkt kom til Jorden for at lede menneskehedens udvikling.

[3] Apostlenes gerninger, 17,28

[4] En hierofant er "den, der fortolker det hellige". Hierofanten var identisk med ypperstepræsten (indvieren) i oldtidens templer.

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE