Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (4 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (4 af 22)

REINKARNATION & KARMA

01

 

Reinkarnation-og-karma-I-01-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

"Genfødsel" eller "gentagende tilsynekomst"

Reinkarnation og karma er nok det esoteriske delemne, der interesserer de fleste søgende mennesker allermest. Ordet "reinkarnation" stammer fra det latinske "in carno" eller "re-in-carno", der betyder "igen i kødet". Det kan også oversættes til "genfødsel" eller "gentagende tilsynekomst".

De to begreber har den mest dybtgående betydning for menneskets livsforståelse. De giver en forklaring på et af menneskehedens største spørgsmål: Er der et liv efter dette. Og det rejser straks en række andre spørgsmål: "Hvordan er dette efterliv?" "Hvad er forklaringen på den store forskel på mennesker og deres skæbne?" "Hvorfor fødes nogle blinde, døve eller multihandicappede, mens andre fødes sunde og raske og til lykke og rigdom?"

Universelle lovmæssigheder

Reinkarnations- og karmaloven er udtryk for universelle lovmæssigheder. Det er en kendsgerning, at alt i Universet har en begyndelse, en opvækst, et højdepunkt, forfald og død – og derefter opstår en ny cyklus. Det gælder alt i naturen. Stjerner og galakser fødes, lever, dør og genopstår. Så hvorfor skulle mennesket som den eneste skabning i Universet være undtaget fra denne universelle lov?

 

 

Reinkarnationstanken

 

Reinkarnation-og-karma-I-03-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Reinkarnationens og kirkens skæbne

Tanken om at mennesket reinkarnerer er lige så gammel som mennesket selv. Alle store religioner har reinkarnationstanken som en vigtig element i deres lære. Dog er den i kristendommen blevet skjult og meget uklar, og det skyldes ikke mindst de dybtgående redigeringer af Bibelen, der fandt sted på de store kirkemøder i Nicaea år 325 og Konstantinopel år 551. Her blev grunden lagt til kristendommen som en magtreligion, hvor Kirkens primære formål var at holde mennesker i uvidenhed – blandt andet skulle de ikke have kendskab til reinkarnationstanken. Det er en historisk kendsgerning, at de første kirkefædre havde reinkarnationstanken med i deres skrifter og taler.

Dette magtmisbrug og denne fortielse er først ved at blive brudt i denne tid. I den kristne periode har menneskeheden oplevet utallige religionskrige, korstog, inkvisition, hekseafbrændinger og herunder forfølgelse af naturvidenskabens forskere og tænkere, og det medfører at der i mange naturvidenskabelige kredse stadig er en dyb mistillid til alt, hvad der har med kirke, religion og tro at gøre. Bruddet med dette magtmonopol begyndte for alvor med Luthers oprør mod Romerkirken. Og i nutiden er der en stærkt voksende mangel på interesse for teologi, ortodoksi og kristendom.

Naturvidenskab og materialisme

Den naturvidenskabelige, materialistiske og teknologiske udvikling har generelt vendt menneskets bevidsthed mod et meget konkret og mekanistisk verdensbillede, hvor de fundamentale spørgsmål, der vedrører selve livet og bevidstheden, fortsat er uafklarede. Og fra naturvidenskabelig og politisk side har man ikke interesse i at investere penge og kræfter i denne forskning, for der er hverken profit eller prestige i sådant et forskningsprojekt − dog med få undtagelser, som der vendes tilbage til.

Men det er er et stort problem, at forældre, lærere, præster, psykologer og naturvidenskabens forskere ikke kan svare på livets mest fundamentale spørgsmål, som presser sig på i nutidens vestlige civilisation.

Reinkarnation-og-karma-I-07-Hardy-Bennis-ÅndsvidenskabDet meningsløse liv

Den kendte psykiater Viktor Frankl skriver i sin bog The Unheard Cry for Meaning, at på et amerikansk universitet havde 60 studerende forsøgt at begå selvmord. De overlevede, og efterfølgende blev de spurgt om, hvorfor de havde forsøgt at tage deres liv. 85% af de adspurgte sagde, at de fandt livet meningsløst.

Viktor Frankl konkluderer, at den samme holdning må findes overalt i den vestlige verden. Det giver måske forklaringen på det udbredte stofmisbrug især blandt de unge:

 

"Vi har kun dette ene liv!" "Der er ingen mening med livet! Tag høretelefonerne på, og søg glemsel i musikkens og de syntetiske stoffers rus!"

 

 

Reinkarnations- og karmaloven

 

Der er derfor god grund til at foretage et nærmere studie af de to fundamentale love − reinkarnations- og karmaloven. Indledningsvis er det nødvendigt at behandle lovene hver for sig, men det vil senere blive indlysende, at de to love er to sider af samme sag. De kan ikke adskilles − de er hinandens forudsætning.

Hovedprincippet i reinkarnationsloven er, at alle mennesker genfødes i nye legemer for at kunne fortsætte deres udvikling. Det er logisk, at intet menneske i ét liv kan nå at blive "fuldkommen som vor Fader i Himlen", som er menneskets mål ifølge Bibelen. Man kan bare tænke på de mange mennesker, der dør vuggedøden eller omkommer i en tidlig alder i krig, trafikulykker, naturkatastrofer osv.

Livets pulsslag

En anerkendt esoteriker har engang sagt: "Hvad du ikke når i det ene liv, får du chancen for at nå i et efterfølgende liv". Man har i den åndsvidenskabelige litteratur kaldt denne naturlov for "loven om stadig fornyelse" den periodiske lov eller den cykliske lov. Loven kommer til udtryk som en proces, der får alt levende til at udvikle sig ved hjælp af gentagne kredsløb. Man kender det fra årstidernes kredsløb, døgnets kredsløb, søvn- og vågentilstand, planeternes og Solens permanente kredsløbsbevægelse osv.

 

Reinkarnation-og-karma-I-04-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Alt pulserer og vekselvirker mellem udvidelse og sammentrækning – mellem aktivitet og hvile. Alt fødes, vokser, modnes, dør og genopstår i nye skikkelser. Dette er selve "livets pulsslag".

Kroppen død − bevidstheden lever

Det er vigtigt at huske, at det er bevidstheden, der overlever den fysiske død. Bevidstheden er totalsummen af menneskets tanker, følelser og vilje. Det, der dør, er den fysiske krop. Stoffet gives tilbage til naturen og indgår i det store kredsløb eller naturens genbrug.

Man kan stille spørgsmålet: Hvor meget vejer og måler kærlighed, længsler, begær, jalousi og håb? Svaret er "INTET"! Det samme gælder tanker og idéer. De måler og vejer INTET, og alligevel er det dem, der styrer og dominerer livet og handlingerne, og det er dem, der giver en oplevelse af "jeg-bevidsthed".

Det er derfor vigtigt at slå fast: BEVIDSTHEDEN ER UDØDELIG − og den kan fungere uden en fysisk krop. Hvordan den fungerer efter døden, beskrives i et senere afsnit under menneskets finere legemer, de syv bevidsthedsplaner og livet efter døden.

Den vestlige civilisation er så gennemsyret af kropsbevidsthed, at det fuldstændigt skygger for den åndsvidenskabelige kendsgerning, at:

 

"MENNESKET ER IKKE DEN FYSISKE KROP".

 

 

Karma: Loven om årsag og virkning

 

Herefter skal der fokuseres på den anden store universelle naturlov − loven om årsag og virkning, der også kaldes karmaloven. Ordet karma stammer fra det ældgamle sprog sanskrit, og karma betyder "handling" eller "aktivitet". Ordet karma er ved at indgå i det almindelige sprogbrug.

 

Enhver handling eller aktivitet opstår af en årsag,

som skaber en virkning eller en effekt.

 

Reinkarnation-og-karma-I-05-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Princippet bag karmalovens lovmæssighed er den kendsgerning, at alle handlinger eller aktiviteter hos alle levende væsener − uanset om det er fysiske, følelses- eller tankemæssige − er opstået af en årsag, og de vender tilbage som en virkning. Virkningen er uundgåelig, og den vil vise sig før eller senere – i dette liv eller i et kommende.

Aktion og reaktion

Naturvidenskaben har påvist, at ingen partikel kan sættes i bevægelse, uden at det skaber en virkning. F.eks. vil en sten, der kastes op i luften, uundgåeligt vende tilbage til jorden på grund af tyngdeloven.

Når kemikere blander kemikalier, kan effekten af kombinationen blive øjeblikkelig eller forsinket − og denne lovmæssighed gælder også i det levende menneskes kemi. Det medfører, at når mennesket tænker, føler og handler, viser resultatet sig straks, eller det udskydes på grund af skjulte faktorer, dvs. den intelligente styring af loven, som omtales senere.

Balance og ubalance

Der opereres her med både fysiske og moralske lovmæssigheder, for alle tanker, følelser og handlinger er til en vis grad forstyrrelser i både menneskets og Universets ligevægt, og loven vil altid forsøge at genoprette ligevægt eller balance.

Livet kan sammenlignes med et pendul. Trækkes det med en bestemt kraft (menneskets handlinger) til den ene side, vil det ifølge den karmiske lov svinge nøjagtig lige så langt til den modsatte side (de virkninger, man oplever som resultat af tidligere handlinger.)

Konsekvensen af at kende og respektere denne lovmæssighed og forsøge at leve i overensstemmelse med den er, at man bliver klar over, at menneskets situation altid er et resultat af egne handlinger. Bibelen udtrykker det på denne måde:

 

"Hvad et menneske sår, skal det høste."[1]

 

Karmaprincippet kendes også fra hverdagen, når man bruger ordsprog som f.eks.: "Man ligger, som man reder" … eller "som man råber i skoven, får man svar" … eller "alle, som griber til sværd, skal omkomme ved sværd".[2] Man siger at tryk avler modtryk, vold avler vold osv., men man kan også sige, at glæde avler glæde.

Som før nævnt virker karma på flere planer. Der er karma skabt af handlinger på det fysiske plan, karma skabt af følelser på astralplanet og karma skabt af tanker på mentalplanet. Tilsammen danner de et helhedsmønster − menneskets karmiske situation.

Synd og straf?

Mange opfatter karmaloven som en "straffende lov" eller en lov, der udelukkende omhandler "gæld" eller "synder". Intet er mere fejlagtigt! Karmaloven vedrører alle situationer, alle tanker, alle følelser og alle handlinger – både de gode og de mindre gode. Karma er ikke en straffende naturlov − den virker bare – på godt og ondt! Den er som autoværnet på motorvejene. Den sørger for, at mennesket bliver på vejen − udviklingens og skæbnens vej

 

 

Mennesket er selvskabt

I alle livets situationer skaber mennesket selv sin karma. ALLE ER SIN EGEN SKÆBNEDANNER! Det betyder, at man i denne inkarnation skaber grundlaget for næste liv. Behandler man sine børn godt og kærligt, vil man selv møde kærlighed og forståelse hos de kommende forældre. Det menneske, der mishandler sin partner og sine børn, vil selv møde den samme brutalitet i et kommende liv − ikke for at blive straffet, men for at lære, at sådan behandler man ikke de mennesker, man har i sin varetægt. I praksis kan det medføre, at rollerne byttes om. Den voldelige mand inkarnerer eksempelvis næste gang som kvinde, der får en dominerende mand, der måske både drikker og er voldelig. I dette gensidige rollemønster lærer man en evig lektie.

Den næste inkarnation tilrettelægges på grundlag af, hvor langt et menneske er nået i sin udvikling – dvs. i forædlingen af tanker, følelser og handlinger. Det er i lyset af denne afbalancerende og harmoniserende naturlov, at man skal forstå de mange lidelser, menneskeheden gennemgår overalt på Jorden. Uafhængigt af forudfattede meninger og fastlåste holdninger, skal man betragte menneskers lidelser, handicap og ofte elendige livsforhold som et resultat af tanker, følelser og handlinger, der er begået i tidligere liv.

 

Typer af karma

Ifølge åndsvidenskaben er denne naturlov inddelt i forskellige typer af karma:

Her-og-nu-karma:

Det er ofte lovgivning, domstole og politi, der tager sig af denne type karma. Langt de fleste forbrydelser bliver imidlertid aldrig opdaget, men alt, hvad mennesket tænker, føler og gør, bliver registreret i den interne "databank". I sidste instans er det derfor den karmiske lov, der er en garanti for, at fuldkommen retfærdighed altid sker fyldest.

Men i dette lidt selvcentrerede karmiske mønster må man ikke glemme, at der findes overordnede karmiske mønstre, som ethvert menneske er underlagt, og disse mønstre vil i vid udstrækning overskygge den personlige karma:

Familiekarmaen, som varierer meget fra familie til familie. Man kan være bundet til forældre og søskende af kærlighed, men det kan også være gamle "fjender", der bliver forældre eller søskende, og det er opgaven at forvandle de negative og fjendtlige forbindelser til noget positivt. Had og kærlighed er polære modsætninger, der begge binder mennesker til hinanden.

Den nationale karma vedrører de særlige karmiske mønstre, som forskellige nationer har opbygget. Man ser vidt forskellige mønstre, når man iagttager lande som f.eks. Rusland, Polen, USA, Tyskland, Israel eller det tidligere Jugoslavien − og ikke mindst de nordiske lande, der har en usædvanlig "god" karma.

Racekarmaen – er den karma, der vedrører de forskellige racer på Jorden − den sorte, røde, gule og den hvide race. Disse karmiske mønstre er ofte meget forskellige. Enhver kan se den store forskel, der er på den "sorte" race og den "hvide" race, hvor førstnævnte lider under sult, tørke, etniske krige, korruption og uudviklede ledere − naturligvis med enkelte undtagelser.

Den planetariske karma, som vedrører den karma hele planeten har, og dermed det planetariske samspil med andre planeter i det store sollegeme − og således videre ud i Universet.

Principperne for karma

Denne meget kortfattede beskrivelse skal afsluttes med en beskrivelse af principperne for karma, men samtidig er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at det er et af de vanskeligste emner at forklare. Der ligger en ufattelig visdom og genialitet bag administrationen af de karmiske love. Der er skrevet utallige bøger med mange relevante detaljer om dette emne, og nogle af dem præsenteres i litteraturlisten sidst i e-bogen.

Alle de karmiske mønstre, er intelligent styret af bevidstheder, som i Bibelen kaldes "de optegnende engle". Disse bevidstheder findes på alle eksistensplaner, og de sørger for, at den fulde afbalancering og retfærdighed altid sker fyldest. Åndsvidenskaben fortæller, at de øverste karmiske intelligenser på denne planet − de fire Lipikaer − rangerer på højde med Jordens indre konge − Sanat Kumara − og de har direkte reference til Sollogos

 

 

Forskningen om reinkarnation

 

Reinkarnation-og-karma-I-08-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Mange mennesker er fastlåst i forudfattede meninger i spørgsmålet om reinkarnation (og det kan skyldes religiøs indflydelse eller simpelthen uvidenhed), men de vil opdage, at når de læser bøger og afhandlinger med de utallige forskningsresultater, der omhandler reinkarnation, stilles de over for så indiskutable indicier, at kriterierne for naturvidenskabeligt bevis reelt er til stede.

Forskningen om reinkarnation begyndte at tage fart efter Anden Verdenskrig. Psykologer og naturvidenskabens forskere − som f.eks. Elisabeth Kübler Ross, Raymond A. Moody og Helen Wambach − vakte opsigt i vide kredse med deres forskning. De kan betegnes som pionerer inden for dette felt.

Forskere som Jan Stevenson, der allerede i 50’erne udgav sin bog Tyve tilfælde af formodet reinkarnation, er blevet videreført af forskere fra University of Virginia, som har undersøgt 2.700 tilfælde rundt om på Jorden. Og deres konklusion er: At reinkarnation er den eneste mulige forklaring på disse tilfælde. Flere universiteter i USA tog udfordringen op, og på grundlag af strenge naturvidenskabelige kriterier − ofte i samarbejde med hospitaler og hospicer − konkluderer de, at en eller anden form for liv efter døden er den eneste mulige forklaring. Andre har bekræftet teorien på grundlag af interviews af især børn overalt i verden, for børnene kunne i detaljer beskrive deres tidligere liv. Det drejer sig om tusindvis af tilfælde, hvor forskerne konkluderer, at reinkarnation er den eneste mulige forklaring.

 

 

Nær-død-oplevelser

 

Reinkarnation-og-karma-I-06-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Et interessant forskningsområde er nær-død-oplevelser − på engelsk NDE (near-death-experiences). Denvers St. Luke's Hospital i USA, optegnede gennem 20 år rapporter over 2.300 patienter, der har oplevet NED, og dr. Schoonmakers arbejde har medført, at flere hospitaler rundt om i verden betragter nær-død-oplevelser som et anerkendt forskningsområde.

 

Den gennemgående beskrivelse, som patienterne oplever, er:

 

"I begyndelsen høres en ringetone. Læger og sygeplejersker erklærer patienten for død. Patienten hører disse udtalelser, og ser ofte, hvordan der arbejdes på at bringe den døde tilbage til livet. De observerer, at de betragter deres krop udefra, og de undrer sig over, at de kan være bevidste uden for deres krop. Efter et stykke tid viser der sig en tunnel med et lys for enden af tunnelen. De føler sig tiltrukket af lyset, og for enden af tunnelen modtages de af flere mennesker, som viser sig at være familie og venner, som tidligere er afgået ved døden. Flere beskriver et lysende væsen af stor klarhed, som udstråler kærlighed. De fleste tror, at det er et guddommeligt væsen. På et tidspunkt hører de, at der − uden ord − siges, at tiden ikke er inde til at dø, og at de skal tilbage til kroppen. Mange udtrykker modvilje mod at skulle tilbage til en måske syg krop. De vil hellere blive på dette ophøjede sted."

 

 

Regressioner og deja-vu

I Tv og i bøger har utallige i hypnotisk tilstand beskrevet tidligere liv − de såkaldte regressioner. Flere Tv-stationer har undersøgt disse udsagn, og de har ført mennesker til de steder, hvor de påstod, at de har levet tidligere − ofte med overraskende bekræftelser på detaljerede informationer.

Et andet område, som mange mennesker har oplevet eller hørt om, er de såkaldte "deja-vu-oplevelser", hvor mennesker på rejser i udlandet føler, at her har de været før − eller de får en klar fornemmelse af, at de kender et andet menneske uden at kunne forklare hvorfor!

Michael Newton − Ph.D. i rådgivning og hypnoseterapeut fra Florida i USA − opdagede ved et "tilfælde", at hans klienter ved fuld bevidsthed fortalte detaljeret om, hvad der skete, dengang de døde "sidste gang". Hans forskning har gjort ham verdensberømt, og han har uddannet mange terapeuter, som viderefører hans arbejde.

Dette vigtige arbejde dokumenterer åndsvidenskabens oplysninger. I sine bøger beskriver han blot et udvalg af tusindvis af klientoplevelser af dødsprocessen, og de beskriver, hvordan klienterne fik deres tidligere liv at se i et panoramisk overblik. De så, hvordan deres kære som en slags "fødselshjælpere" modtog den afdøde. Og i det videre forløb så de, hvordan voldsomme traumer blev "vasket væk" i kærlige energistråler. Bearbejdningen fortsatte i grupper, hvor man afslappet kunne forholde sig til både de gode og de mindre gode handlinger, følelser og tanker, der havde styret den fysiske inkarnation.

Efter kortere eller længere tid blev de ført til et center, hvor man på store skærme blev præsenteret for en kommende inkarnation, hvor man i nogle tilfælde kunne vælge mellem flere inkarnationsmuligheder og inden for visse begrænsninger vælge land, forældre og køn inden selve undfangelsen og fosterstadiet.

Selve regressionen blev gennemført, mens klienten var fuldt bevidst, og de fleste har senere fortalt, at oplevelsen fuldstændig forandrede deres syn på den nuværende inkarnation og de mennesker, som de karmisk er knyttet til i det aktuelle liv.

Summa summarum så er − som tidligere nævnt − indicierne så overvældende, at hvis man seriøst studerer emnet om reinkarnation og karma og stadig nægter at acceptere de indlysende indicier, så skyldes det et bevidst fravalg. Man vil simpelthen ikke arbejde med emnet som en hypotese – og alle har naturligvis ret til at foretage dette valg.

 

Reinkarnation-og-karma-I-02-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

Maleri af Hieronymus Bosch, der viser tunneloplevelsen.

 

 

 

_________________________________

[1] Brevet til Galaterne, 6,7. Paulus' Brev til Galaterne, ofte kaldet Galaterbrevet eller forkortet Gal., er den 9. bog i Det Nye Testamentes kanon og det 4. af apostlen Paulus' breve.

[2] Matthæusevangeliet, 26,52

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE