Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (14 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (14 af 22)

DE SYV STRÅLER

02

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-01-Åndsvidenskab

 

Energimennesket

Det er nu tanken at relatere det enkelte menneske og menneskeheden til Universets uendelige strøm af energier, for mennesket lever i et univers af energier. Alt er energi, og som tidligere nævnt, dannes der en galakse, et solsystem, en planet, et menneske, et dyr, en plante, et mineral osv., dér hvor energierne samler sig i et punkt.

Et menneske har en fysisk krop, som det i al for stor udstrækning identificerer sig med. Enten glemmer man, eller også er man uvidende om, at kroppen kun er et redskab, der gør det muligt for noget højere i mennesket at leve og fungere på det fysiske plan. Og her skal mennesket lære en bestemt lektie, rette op på gamle fejltagelser, mødes med de mennesker, det har elsket eller hadet, og liv efter liv gøre større eller mindre fremskridt mod det mål, man kan kalde fuldkommengørelse.

Æterlegemet

Kroppen er kun den ydre skal eller fortætning af en energistøbeform, som er langt vigtigere end kroppen, for det er denne støbeform, der rummer de syv psykiske centre eller chakraer, der leder de syv primære energistrømme eller stråler ind i menneskets system. Støbeformen eller energifeltet har mange navne − f.eks. æterlegemet, energilegemet, sundhedsauraen, dobbeltgængeren osv. Æterlegemet er en fintmasket energistruktur, der fordeler energierne fra de syv primære centre og videre til nervesystemet, hjernen og det endokrine kirtelsystem.

Æterlegemet er en integreret del af planetens æteriske legeme, og planetens æterlegeme er igen en del af Solsystemets æteriske legeme, og sådan fortsætter princippet videre ud i Universet. Det er denne kendsgerning, der danner grundlaget for menneskets energiforbindelse med kosmos og videnskaben om esoterisk astrologi.

Helhed

De syv centre eller chakraer korresponderer energimæssigt med de syv planeter i Solsystemet. Informationen bekræfter, at mennesket er skabt efter det store forbillede – Solsystemet – for her "lever vi, ånder vi og er vi".[1] Det samme kommer til udtryk i det bibelske udsagn om, at mennesket er skabt i Guds billede[2], og det bekræfter desuden det hermetiske aksiom: "Som foroven således også forneden, som i det ydre således også i det indre, som i det store således også i det små"!

Monader

Hvis man betragter menneskeheden som én stor livsbølge, der i tidernes morgen udgik fra "Faderhjemmet" eller det monadiske plan, som det hedder i åndsvidenskaben, består den samlede menneskehed på det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet − ifølge åndsvidenskabelige oplysninger − af 60 milliarder monader – og dermed også tilsvarende antal sjæle. Disse 60 milliarder enheder eller monader fordeler sig i tre store grupper:

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-02-Åndsvidenskab

 

  • 5 mia. 1. stråle- eller viljesmonader

  • 35 mia. 2. stråle- eller kærlighedsmonader

  • 20 mia. 3. stråle- eller intelligensmonader

 

Der er ingen sjæle fra 1. stråle-monadegruppen i inkarnation i den nuværende periode i evolutionen.

Antallet af sjæle, der periodisk inkarnerer fra de to øvrige monadegrupper, afhænger af inkarnationsmønstret, der er underlagt de globale rytmer på planeten. I den nuværende overgang mellem to tidsepoker og med fem stråler i aktivitet[3], er menneskeheden strålemæssigt en blandet skare, og det resulterer i mange spændinger på det fysiske plan − både racemæssigt, nationalt og i familie- og gruppesammenhænge.

 

 

Menneskets stråleopbygning

 

Det fysisk inkarnerede menneske er sammensat af fem stråler efter følgende mønster:

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-03-Åndsvidenskab

 

  • Sjælsstrålen
  • Personlighedsstrålen
  • Mentallegemets stråle (tankeliv)
  • Astrallegemets stråle (følelsesliv)
  • Det fysisk-æteriske legemes stråle (handlingsliv)

 

Sjælsstrålen

For mange millioner år siden − i den periode, hvor størstedelen af menneskeheden overskred grænsen fra dyreriget til menneskeriget – aktiverede hvert enkelt menneske en overordnet stråle. Det er en strålekvalitet, som opretholdes under hele menneskets evolutionsproces – dvs. via de mange inkarnationer, der er levet siden denne såkaldte individualisering. Og den vil blive opretholdt under hele menneskets individuelle udvikling. Denne stråle er sjælsstrålen. Sjælsstrålen er den samme i hovedparten af menneskets udvikling, og det er først muligt evt. at ændre sjælsstrålen, når mennesket er nået meget langt på indvielsesvejen.

Sjælsstrålen er den kvalitet, som mennesket − bevidst eller ubevidst − stræber efter at virkeliggøre i sit liv, men denne realisering finder først for alvor sted på den sidste del af udviklingsvejen. Indtil da er det de øvrige stråler, der betinger og farver menneskets tanker, følelser og handlinger.

Den fysisk-æteriske stråle

Udviklingen af det enkelte menneske som selvstændigt individ begyndte som nævnt for mange millioner år siden. På dette tidspunkt var den fysisk-æteriske stråle den dominerende kraft i mennesket. Det var simpelthen ikke muligt for mennesket at respondere på højere kvaliteter. Følelser og tanker var på dette tidlige tidspunkt endnu ikke udviklet. Havde et menneske f.eks. 1. stråle (viljesstrålen) på det fysiske legeme, ville det være et dominerende menneske, der stræbte efter at få magten som stammeleder eller høvding. Havde det derimod 3. eller 7. stråle på det fysiske legeme, var det mere velegnet som medicinmand, fordi disse strålekvaliteter har relation til manipulation af naturens kræfter – på godt og ondt.

Den astrale stråle

Senere i evolutionen begyndte følelseslivet at udvikle sig, og den astrale stråle, som styrede og farvede følelseslivet, gav mennesket særlige muligheder eller problemer på det fysiske plan. Den meget lange periode, hvor følelserne blev udviklet, korresponderer med den atlantiske raceudvikling. Udviklingen af følelseslivet har fundet sted i flere millioner år − helt op til nutiden, hvor størstedelen af menneskeheden stadig er domineret af følelser og begær. Det betyder, at langt de fleste mennesker stadig er domineret af deres astrale strålekvalitet.

Den mentale stråle

Men et højere bevidsthedsaspekt er langsomt ved at overtage rollen som den styrende kraft i det udviklede menneske. Det er tænkeevnens stråle − den mentale stråle. Det har skabt en meget vanskelig situation, for mange mennesker oplever en indre kamp mellem deres mentale, astrale og fysiske stråler. Denne kamp får dem ofte til at tænke ét, føle noget andet og gøre noget tredje. De er som en vogn med tre heste, der forsøger at trække i hver sin retning – og det fører ingen steder hen.

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-04-Åndsvidenskab

 

Personlighedsstrålen

Desuden træder endnu en overordnet faktor ind, nemlig menneskets personlighedsstråle, der forsøger at koordinere og samle denne splittethed. Denne indre magtkamp resulterer i et forvirret og usammenhængende liv, det dræner mennesket for energi, giver skyld- og mindreværdsfølelser − og ofte bliver det umuligt at se en mening med tilværelsen. Man kan sammenligne personlighedsstrålen med kusken på hestevognen. Det er ham, der holder tømmerne og bestemmer, hvilken vej vognen skal køre.

 

 

Sjælen − det højere selv

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-05-Åndsvidenskab

 

På et tidspunkt i en af det højere udviklede menneskes inkarnationer, begynder en magtfuld og vís kraft langsomt og ofte smertefuldt at gøre sig gældende i menneskets liv. Denne indre kraft er intet mindre end menneskets højere selv – sjælen − som nu liv efter liv begynder at præge og tage kontrol med tilværelsen på alle niveauer.

Måske er det vigtigt endnu engang at gøre det helt klart, hvad der forstås ved det højere selv eller sjælen. Ifølge den esoteriske psykologi har det fysisk inkarnerede menneske med dets tanker, følelser, handlinger og hele livsmønster, en indre livs- eller bevidsthedskerne, som gennem millioner af år udvikler sig ved − med passende mellemrum − at sende en del af sig selv i fysisk inkarnation. Det er denne indre livskerne, der kaldes det højere selv eller sjælen. I modsætning til det fysiske, astrale og mentale aspekt, som strålemæssigt kan skifte ved hver inkarnation, så er sjælen det relativt evige aspekt, der i sit evige hukommelsescenter registrerer og opbevarer alle de informationer og erfaringer, der høstes gennem den lange række af fysiske inkarnationer. Det medfører også, at sjælen har overblik over alle inkarnationerne. Den kender fortiden, og den kan med sikkerhed – i samråd med de karmiske rådgivere − placere sin personlighed i den mest optimale tankemæssige, følelsesmæssige og fysiske situation i inkarnationerne.

Den indre kamp

I den esoteriske lære siges det, at i de første to tredjedele af evolutionen er det de fysiske, astrale og mentale stråler, der dominerer menneskets mange inkarnationer. Først i inkarnationernes sidste tredjedel begynder sjælen (til at begynde med via personlighedsstrålen, som er en understråle af sjælsstrålen), at vinde kontrol, for til sidst ved 3. indvielse at smelte helt sammen med alle personlighedselementerne.

Men før det sker, udspilles en kamp mellem menneskets begær efter og binding til alt, hvad det fysiske liv frister med, og den højere sjælelige vilje, kærlighed-visdom og intelligens, som ønsker at frigøre sin personlighed fra denne binding.

Når sjælens kontrol over sin personlighed når et vist niveau, opnår mennesket en frihed, ubundethed og kærlighed, som langt overstiger, hvad man normalt forstår ved disse ord. Og til sidst − når sjælsstrålen har vundet den endelige sejr − vil tilværelsen få en skønhed og pragt, som gør sjælen til ét med alt levende og med Det Højeste Væsen. Sjælen er nu ved at nå målet for menneskets udvikling. Mennesket bliver en mester − det vil sige et menneske, der fuldt ud mestrer menneskelivet. Hele denne proces er detaljeret beskrevet i kapitlet om discipelskabets vej og indvielsesvejen.

 

 

De syv mennesketyper

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-06-Åndsvidenskab

 

Man kan ikke andet end blive imponeret over mennesketypernes uendelige mangfoldighed og forskellighed. Ikke to mennesker er ens. Menneskeheden omfatter kontraster som soldaten og mystikeren, bødlen og yogien, det aktive erhvervsmenneske og den studerende akademiker … osv. Menneskeheden omfatter utallige kontraster af forskellige typer. Og efterhånden som kendskabet til menneskets natur vokser, konfronteres man med flere og flere problemer i forsøget på at forstå sine medmennesker, og i forsøget på at arbejde harmonisk sammen med mennesker med karakteregenskaber, der afviger markant fra ens egne! Den nøgle, der åbner for en forståelse af disse forskelligheder, er videnskaben om de syv stråler.

Uendelige variationsmuligheder

Overordnet rummer menneskeheden syv fremtrædende tendenser og grundlæggende kvaliteter, og det er derfor muligt at inddele mennesker i syv hovedtyper, der korresponderer med de syv stråler. I det følgende vil de særlige kendetegn og data, der karakteriserer hver enkelt af de syv stråler, blive gennemgået. Men glem ikke, at i de enkelte inkarnationer kan stråleopbygningen af den mentale, astrale og fysiske natur skifte og kombineres på forskellige måde, mens sjælsstrålen forbliver den samme. Det medfører uendelige variationsmuligheder.

Udgangspunktet for de stråletyper, der beskrives i det følgende, er, at en bestemt stråletype dominerer i det pågældende menneskes liv, og at menneskets måde at agerer på derfor tydeligt er præget af den pågældende strålekvalitet. Men det er vigtigt at understrege, at den vigtigste faktor i menneskets natur er menneskets udviklingstrin.

 

 

1. stråle:

Vilje, kraft og magt

 

Karakteristiske træk ved 1. stråle-mennesker, er vilje, mod, lederegenskaber og selvtillid. De er ofte generaler, forskere, astronauter, ledere og politikere. Hensynsløse diktatorer, der bliver tyranner, er eksempler på et negativt udtryk for 1. stråle.

På et højere udviklingsniveau vil denne mægtige kraft udelukkende blive brugt til konstruktive formål − til overvindelsen af den lavere natur og til erobring af de højere guddommelige aspekter i mennesket og naturen. Disse mennesker har potentiale til at blive åndelige ledere. Idealet for den typiske forsker på 1. stråle er "at stræbe, at søge, at finde og aldrig give op".

Negative kvaliteter: Stolthed, arrogance, voldsom vrede, brug af frygt og magt, utålmodighed og destruktiv adfærd.

Typiske 1. stråle-mennesker: Cæsar, Garibaldi, Napoleon, Hitler, Lincoln, Roosevelt, Churchill, Kennedy, Gorbatjof, Margaret Thatcher, Kemal Atatürk m.fl.

 

 

2. stråle:

Kærlighed og visdom

 

Disse menneskers primære kendetegn er kærlighed, åndelig indsigt og intuition. Egenskaberne er sædvanligvis kombineret med en dyb følelse af enhed med andre, der kommer til udtryk som medfølelse og sympati, (bevidst eller ubevidst).

Denne mennesketype repræsenteres af profeten, reformatoren og den fødte healer. De store humanister og alle med ønske om at beskytte naturen udtrykker 2. stråle-kvaliteter. I disse mennesker er 2. aspekt eller Kristus-aspektet dominerende, og deres skæbne er, at blive en Kristus i kraft af altomfattende kærlighed og visdom. For 2. stråle-mennesker er der ingen religion højere end kærlighed − ingen præstation, der er større end effektivt og kærligt tjenestearbejde.

Negative kvaliteter: Frygt, selvmedlidenhed, oversensitivitet, overbeskyttende, dårlig skelneevne, illoyalitet, sensualitet, tøver for længe med at handle.

Typiske 2. stråle-mennesker: Pythagoras, Platon, Mother Teresa, Dalai Lama, C.W. Leadbeater, Alice A. Bailey, Nelson Mandela, Martin Luther King og Barack Obama.

 

 

3. stråle:

Aktiv, kreativ intelligens

 

Denne stråle repræsenterer evnen til skabende imagination, intellektuel forståelse samt indsigt i livets principper og love. Kvaliteter som tilpasningsevne og upartiskhed er dominerende hos 3. stråle-mennesker, som ofte besidder en dybdeborende og afklaret tænkeevne – vel at mærke når der er tale om udviklede mennesketyper.

Denne mennesketype møder man i filosoffen, ambassadøren, diplomaten, strategen, organisatoren, skakspilleren og dommeren. På denne stråle findes både den begavede erhvervsdrivende og gnieren. Historiens store generaler skal nødvendigvis have været i besiddelse af både 1. stråles ukuelige vilje og 3. stråles organiserende og strategiske evne.

Negative kvaliteter: Intenst tænkende uden praktisk formål, kritiske, rastløse i tankerne, falske og upålidelige, kalkulerer og manipulerer med mennesker og værdier, er altid i opposition.

Typiske 3. stråle-mennesker: Albert Einstein, Francis Bacon, Isaac Newton, Karl Marx, Sigmund Freud og Jules Verne, kardinal Richelieu og mange andre store filosoffer og tænkere.

 

 

4. stråle:

Harmoni, skønhed og kunst

 

4. stråle befinder sig midt imellem de seks andre stråler, og udgør derfor den midterste af de syv stråler. 4. stråle kaldes også strålen for harmoni gennem konflikt. 4. stråle er menneskeheden stråle, og derfor kender man et af målene for menneskehedens udvikling − en harmoni, der overgår al forstand. Men menneskeheden vil opnå denne fred og harmoni via talløse konflikter – individuelt og nationalt.

Mange kunstnere har en stærk 4. stråle-påvirkning, men den enkelte kunstner vil desuden være påvirket af andre stråler i valget af deres individuelle kunstneriske udtryk og deres valg af midler. 4. stråle-mennesker er de bedste kunstnere, og på en måde også de bedste lærere, for de er i stand til at dramatisere deres emner, illustrere dem og påvirke mennesket positivt via skønhedens kraft. Leonardo da Vinci var et universalgeni og et af de tydeligste udtryk for 4. stråles kvaliteter.

Negative kvaliteter: Konstant indviklet i konflikter og uro (indre og ydre), ambivalente og ubeslutsomme, moralsk feje, dovne, mangler tillid, selvcentrerede, stærke og ukontrollerede følelser, konfliktsky.

Typiske 4. stråle-mennesker: Michelangelo, Bertel Thorvaldsen, Van Gogh, Mozart og Claude Debussy.

 

 

5. stråle:

Konkret viden og naturvidenskab

 

5. stråle repræsenterer mental analyse og andre sider af menneskets konkrete tankesind. 5. stråle-mennesker er i stand til at drage korrekte fornuftsslutninger fra årsag til virkning og udlede en central, generel sandhed af en række detaljer.

5. stråle-mennesker er matematikere, forskere, sagførere og detektiver.

5. stråles drivende kraft er godt defineret af Anton J. Carlson, som sagde:

"Den største ting inden for naturvidenskaben, er den naturvidenskabelige metode – gennemprøvede observationer og eksperimenter, der noteres med absolut ærlighed og uden frygt eller tanke for vinding".

Negative kvaliteter: Meget kritisk tankesind, mangel på sympati og respekt for andres meninger, retfærdig uden barmhjertighed, snæversynethed. Mange af naturvidenskabens forskere lever desværre ikke op til videnskabens grundtese:

 

"At afvise uden omhyggelig undersøgelse

er uvidenskabeligt".

 

Typiske 5. stråle-mennesker: Thomas Edison, Charles Darwin, Louis Pasteur, Niels Bohr og Nikola Tesla.

 

 

6. stråle:

Abstrakt idealisme og hengivenhed

 

Denne stråle kaldes også "de brændende følelsers stråle". Den repræsenterer sanselighed, hengivenhed og opofrende kærlighed. 6. stråle-mennesker er mystikere, tilbedere, præster og ofte martyrer, der er villige til at ofre livet i tjeneste og for at fremme en stor sag − men også som meningsløse selvmordsbombere. De to store religioner − kristendom og islam − er begge 6. stråle-religioner.

William Booth, grundlæggeren af Frelsens Hær, var en blanding af 6. og 1. stråle, for i tjenestearbejdet for sin mester og sine medmennesker, benyttede han 1. stråles militante metode, men uden våben. Ved hjælp af musik og sang hjalp han og hans organisation utallige mennesker i Englands slumkvarterer og andre steder på Jorden.

Sjæle på 6. stråle har præget verden de seneste 2.500 år, men strålen er nu ved at tone ud, og dermed trækkes mennesker på denne sjælsstråle gradvis og naturligt tilbage fra den fysiske verden.

Negative kvaliteter: Blind og ukritisk tro, intolerant, fanatisk, jaloux, selvbedragerisk, sekterisk, partisk, masochisme og martyrkompleks og mangel på realitetssans.

Typiske 6. stråle-mennesker: Den største af dem alle − Jesus af Nazareth. Desuden Frans af Assisi, Jean d'Arc, Leo Tolstoj og de utallige hengivne kristne og muslimer.

 

 

7. stråle:

Organisation, orden og lovmæssighed

 

7. stråle er kraft i virksomhed, ordnet aktivitet, elegance og præcision, storsindethed, ridderlighed og en generel storhed vises af 7. stråle-mennesker. Denne mennesketype ses ofte som ceremonimester, ritualist, producer etc. "Hvis noget er værd at gøre, er det værd at gøre det godt" – er udtryk for en typisk 7. stråle-egenskab.

7. stråle er den energikvalitet, der samler alt til en helhed. Det er en synteseskabende kraft, der forener tilsyneladende modsatte egenskaber. Målet i de kommende århundreder er at samle menneskehedens forskellige nationer og racer til en fælles menneskehed og forene det højeste åndelige med en højteknologisk civilisation.

Idealerne er effektivitet både fysisk og åndeligt, fuldkommenhed og orden i alle livets forhold, der skal føre til guddommelig åbenbaring af hidtil ukendt karakter!

Negative kvaliteter: Magtbegær, bureaukrati, formalisme, overbetoning af love og regulativer, perversioner af den magiske proces, sexmagi.

Typiske 7. stråle-mennesker: Francis Bacon, Marie Curie, Walt Disney og Eliphas Levi.

 

 

Forståelse for forskelligheder

 

Videnskaben om de syv stråler skaber tolerance på grund af indsigt og forståelse − særligt over for mennesker, der er anderledes end én selv. Videnskaben afslører, at hvert eneste menneske følger sin egen vej til målet. Hvis den ikke skader andre, skal den respekteres, selvom den kan være en anden end den, man selv følger. Det udtrykkes smukt i Bhagavad Gita, hvor Sri Krishna siger:

 

"Uanset hvilken vej mennesket nærmer sig mig,

ad den vej tager jeg imod dem,

for ligegyldigt hvilken vej mennesket vælger,

så er den min".

 

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-07-Åndsvidenskab

Shri Krishna

 

 

De syv stråler og menneskets aura

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-08-Åndsvidenskab

 

De fleste har hørt om menneskets aura eller udstråling − og stadig flere er i stand til at fornemme auraen, uden at vide, hvad det er, de fornemmer. Men de færreste ved, at det er de syv stråler, man registrerer, når man modtager strålernes påvirkning via de syv psykiske centre eller chakraer. Det er de finere legemers energier, som konstant cirkulerer i menneskets energifelt, der påvirkes, farves eller misfarves af følelsernes og tankernes kvalitet, som udstråles i auraen!

Hvem kender ikke fornemmelsen, når man møder et fremmed menneske, og man nogle gange spontant føler en sympatisk samklang, mens man andre gange oplever direkte antipati uafhængig af den andens udseende, kropssprog eller handling?

Strålernes virkninger

Hvis to mennesker har samme sjæls- og personlighedsstråle, opstår der nemt gode og dybe venskaber. Hvis to mennesker har identiske stråler på sjælen og astrallegemet, vil der være basis for et godt parforhold. Hvis der er en væsentlig forskel på personlighedens og mentallegemets stråler, vil deres parforhold være en udfordring, hvor de kan supplere, støtte og derved udvikle hinanden. Men det forudsætter selvfølgelig, at der er tale om to modne mennesker, som ikke ligger under for gamle kønsrollemønstre. Hvis mentallegemets stråle og personlighedens stråle er identiske, er der grundlag for et godt samarbejde, fordi de generelt tænker i de samme baner.

Fremtidens psykologi

I fremtidens psykologi vil de syv stråler komme til at spille en dominerende rolle, hvor forældrepar vil sørge for, at børnenes stråleopbygning kortlægges, og sammen med det esoteriske horoskop vil de meget mere præcist kunne tilrettelægge livsvejen, udviklingsmulighederne og fastlægge de potentielle evner, børnene medbringer i den aktuelle inkarnation. Hvert syvende år vil forældre og lærere undersøge børnenes karaktertræk og den øvrige udvikling med en omhyggelig analyse, og sammen med strålekortet og horoskopet vil det vise de nødvendige skridt, der skal tages, for på en klog måde at fremelske de specielle evner og egenskaber, børnene er i besiddelse af. Derved undgår man nutidens store spild at talenter, og man sørger for, at mennesket kommer på "sin rette hylde".

Særligt hos de højere udviklede børn vil man tage hensyn til den livsopgave, der blev planlagt af sjælen længe før selve undfangelsen og fødslen. Disse informationer er tilgængelige, når psykologer, lærere m.fl. har udviklet metafysiske evner, og kan se tidligere inkarnationer.

Parforhold baseret på stråleanalyse

På samme måde kan fremtidens parforhold baseres på strålekort og horoskoper, for allerede inden indgåelsen af et parforhold vil parret på denne måde være orienteret om de områder, de vil kunne fungere sammen på, og hvor de kan forvente udfordringer. Desuden vil et tilbageblik på tidligere inkarnationer kunne vise, om parforholdet indebærer muligheden for at afvikle gamle karmiske forhold, eller om parforholdet skal resultere i et samarbejde, der medfører en åndelig udvikling af dem begge.

Denne korte beskrivelse af de syv strålers psykologiske betydning er selvfølgelig utilstrækkelig for mennesker, der ønsker en dyberegående forklaring på strålernes psykologi, og derfor henvises der til den righoldige litteratur, der findes om dette emne. (Se f.eks. litteraturlisten sidst i introduktionen.)

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-09-Åndsvidenskab

 

 

 

_________________________________

[1] Apostlenes Gerninger: Kap. 17,28

[2] Jakobs brev kapitel 3, 9 − Efeserbrevet kapitel 4,24

[3] Se Hardy Bennis: De syv stråler, 1:3

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE