Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (21 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (21 af 22)

FREMTIDEN

 

Fremtiden-01-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Fremtidsscenarier

"Fremtiden" − alene ordet får ambivalente tanker og følelser op i de fleste mennesker. For nogle vækkes håbet om en bedre og mere fredelig verden uden krig, sult og forfølgelser. For andre betyder det usikkerhed om arbejde, helbred − eller hvad fremtiden ellers måtte bringe. Men det største problem for store dele af verdens befolkning er, hvor næste måltid til børnene og dem selv skal komme fra.

Nutidens fremtidsforskere forlænger i mange tilfælde blot nutidens teknologiske og materielle udvikling ind i fremtiden. De går ud fra, at fremtiden udvikler sig som en horisontal linje, der kan fortsætte i det uendelige. Fortidens forudsætninger overføres til fremtiden. Andre forudsiger en dyster fremtid, hvor forurening, overbefolkning, sultproblemer og energimangel tårner sig op som en uoverstigelig mur for fremtidens menneskehed. Der er tilsyneladende indbygget en forestilling i menneskesindet om, at hvis bare man får de materielle behov opfyldt, så vil alt være godt, og fremtiden vil blive god.

Fantasiens fremtidsbilleder

Science fiction forfattere og filminstruktører skaber ofte et dystert billede af fremtidens verden, hvor krige, kampen om ressourcer og skruppelløse mafialignende regimer har overtaget styret i alles kamp mod alle. I rummet drejer det sig om at erobre andre planeter − og altid med sofistikerede og voldsomt ødelæggende våben. I det hele taget går det som en rød tråd i fantasiens fremtidsbilleder, at mennesket grundlæggende er et aggressivt, grådigt og ondskabsfuldt væsen, der kun kan overleve ved at bruge våbenmagt og myrde modstanderne. Påstanden bevises af storfilm som Star Wars, Avatar, Star Gate og utallige andre film og science fiction romaner om tilsvarende emner. Men disse og mange andre forestillinger om fremtiden skaber tilsammen størstedelen af menneskenes syn på og forventninger til den usikre størrelse, der kaldes fremtiden.

 

Fremtiden-02-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

Fra Star Wars III

 

Der er alligevel en nagende tvivl hos mange − og ikke mindst et håb om, at fremtiden rummer nogle helt andre muligheder og positive målsætninger. Men hvad siger den esoteriske lære om fremtiden?

 

 

Fremtiden iflg. den esoteriske lære

 

Jordens plads i helheden

Den esoteriske lære giver nogle klare målsætninger for, hvad fremtiden vil bringe for alt levende. Her tænkes der bl.a. på Jordens fremtid, for planeten udgør en del af Sollogos' − solsystemets − organisme, hvor alt levende skal leve op til en bestemt hensigt og målsætning. Jorden er et af organerne i det store sollegeme. Åndsvidenskabens forskere har sammenlignet Jorden med leverfunktionen i menneskets fysiske krop, og som bekendt har leveren til opgave at rense blodet for urenheder for at forhindre, at resten af kroppens funktioner skades. Selvom sammenligningen kun er en metafor, så er det en åndsvidenskabelig sandhed, at hver planet i solsystemet har en specifik funktion, og ingen af planeternes funktioner kan undværes i helheden.

Det er tidligere blevet forklaret, hvordan alt i Universet er styret af intelligente væsener, og det samme gælder selvfølgelig også Jorden og dens naturriger. Menneskeheden udgør en helhed, og den samlede menneskehed kan sammenlignes med planetens hjerneceller. Som tidligere oplyst består Jordens menneskehed af 60 mia. enheder, og hjerneforskerne oplyser, at det enkelte menneskes hjerne består af ca. 60 mia. hjerneceller. "Som foroven således også forneden – som i det store således også i det små", som det gamle hermetiske udsagn siger!

Jordens fremtid

Jorden har en fremtid − en klart defineret fremtid. Den består i, at menneskeheden og planetens øverste ledelse – dvs. Hierarkiet (planetens hjertecenter), rådet i Shamballa (planetens hovedcenter) og menneskeheden (planetens halscenter) skal indgå et direkte samarbejde om ansvaret for og ledelsen af de tre naturriger på Jorden − dvs. mineral-, plante- og dyreriget.

 

Fremtiden-03-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Menneskehedens enorme opgave er lagt i hænderne på Verdenstjenergruppen, som består af planetens mange indviede, og de millioner af mennesker, der er på vej ind på prøvestadiets og discipelskabets vej. Begge "veje" er beskrevet tidligere.

 

 

Den store opgave

 

Opgaven

Det er muligt allerede her at skitsere opgavens omfang:

1.

Der skal skabes orden i "det globale hus", og det indebærer bl.a., at krige skal forhindres. Konfliktløsninger skal lægges i hænderne på et internationalt forum, og det vil medføre, at FN skal reorganiseres, så det ikke kun er sejrherrerne fra Anden Verdenskrig, der har vetoret og magt i sikkerhedsrådet (detaljerne er allerede skitseret af politikere og forskere.) Men den politiske vilje til at gennemføre disse nødvendige ændringer er endnu ikke til stede, og før det sker, kan FN ikke fungere som et samlende organ for hele menneskeheden. Store nationer som Indien, Brasilien, Indonesien, Tyskland, Japan, Australien og hele Afrika, m.fl. er eksempelvis ikke repræsenteret i Sikkerhedsrådet.

2.

Den vigtigste energi på planeten − set fra de fleste menneskers synspunkt – er kapital. Det globale økonomiske system skal tjene menneskehedens bedste, og ikke være et redskab for banker, investorer og spekulanter, hvor den ene finanskrise afløses af den næste. Men det kræver en overordnet styring, der endnu ikke eksisterer. Nye finansielle systemer skal etableres på globalt plan, så transaktioner er baseret på reelle værdier og i produktion af nødvendige varer. Planerne er allerede udarbejdet af Hierarkiets eksperter, og idéerne er opfanget af enkelte finanseksperter, ledende bankfolk og politikere.

3.

Arbejdsløsheden er kommet for at blive, ganske enkelt fordi der er grænser for vækst. Overalt i de industrialiserede lande ser man en stigende tendens til, at arbejdsløshedstallet stiger, uden at de politiske systemer eller partier kan forhindre det. I nutiden identificerer mange mennesker sig med deres arbejde og deres arbejdskolleger. De kan ikke forestille sig et liv uden arbejde, og det er et stort psykologisk problem.

 

Fremtiden-04-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

4.

Menneskeheden står overfor en af de største politiske, økonomiske, sociale og psykologiske udfordringer, verden har set i nyere tid. I krigstider løste man problemet ved at sende soldater i milliontal til fronten. Men når freden igen indfandt sig, vendte millioner af soldater hjem − ofte til arbejdsløshed. Menneskeheden har siden Anden Verdenskrig oplevet et enormt opsving i produktionen, og det har givet arbejde til millioner, men outsourcing af arbejdspladser − især til asiatiske lande og andre lavtlønsområder, samt automatisering og indførelse af robotteknologi − har medført stigende arbejdsløshed. Udviklingen er accelereret de seneste årtier på grund af stigende priser og lønninger i den vestlige verden. Derfor har forskningen i robotteknologien vundet stærkt frem − ikke alene i industrien, men også på hospitaler og plejehjem − ja overalt hvor fysisk arbejde kan erstattes af maskiner og robotter. Denne udvikling vil få arbejdsløshedstallet til at stige yderligere − en udvikling, der er i hastig vækst overalt i den industrialiserede verden.

5.

Mange vestlige lande står overfor et voksende problem. Antallet af ældre stiger og befolkningen lever længere, og dermed øges udgifterne til pensioner, og samtidig bliver der færre til at betale omkostningerne.

6.

Tiden til at løse problemerne bliver stadig kortere. Hvis der ikke findes effektive løsninger på de mange og alvorlige problemer, er der udsigt til en verden med permanent uro, social opstand og en opdeling i klasseskel – eksempelvis arbejdende mennesker og arbejdsløse mennesker − og ikke mindst skellet mellem rige og fattige, mellem U-lande og I-lande osv. 

7.

For at løse det gigantiske problem er det nødvendigt at revurdere flere af de "grundsten", samfundet er bygget på. Det vil kræve en omprogrammering af alle. Først er det nødvendigt at forstå, at den nuværende form for arbejde, vil ændre sig markant. Esoterisk set er menneskeheden på vej ind i en tidsalder, hvor kreativitet og skabertrang vil dominere menneskelivet. Der er et enormt uudnyttet potentiale i menneskets kreative evner, for der er simpelthen ingen grænser for menneskets kreativitet. 4. stråle (skønhedens og kunstens stråle) begynder sin aktivitet fra 2025, og sammen med 3. stråle (strålen for kreativ intelligens) samt 7. stråle (strålen for ordnet aktivitet), vil strålernes energier og kvaliteter ændre verden totalt. I en ikke så fjern fremtid vil man ikke kunne fatte, at mennesket har haft tid til at gå på arbejde hele dagen.

For at imødekomme kreativitetens tidsalder og løse det store arbejdsløshedsproblem, vil det kræve en politisk, økonomisk og psykologisk omlægning af følgende "grundsten" i samfundet.

I Danmark er næsten halvdelen af befolkningen på overførselsindkomst og tendensen er stigende, og derfor er den psykologiske afstand til at indføre en form for grundløn eller borgerløn ikke så stor.

Det enkelte menneske vil få mulighed for at vælge et liv, hvor det uddanner sig, tager det tjenestearbejde, det har uddannet sig til, og beskæftiger sig med en af de utallige kreative muligheder, der åbner sig.

 

Livskunstneren − kunsten at leve livet

− vil for første gang i menneskehedens historie

få mulighed for at realisere sig selv.

Der vil være frihed til at vælge,

hvad man vil bruge sit liv til!

 

8.

Grundlaget for en fremtid, hvor mennesket kan virkeliggøre sine drømme og længsler med rejser, studier, meditation, naturoplevelser og ikke mindst realisere forholdet til de højere bevidsthedsaspekter − kontakten med det højere selv eller sjælen − kræver tid, økonomisk uafhængighed, mulighed for at søge stilhed, deltage i personlig udvikling og etablere det individuelle forhold til det guddommelige.

Alle bør stille sig selv spørgsmålet: "Lever jeg kun for at arbejde?" "Er arbejde mon livets eneste mål og mening?" Svaret er nej, for ethvert menneske lever for at realisere det indre potentiale, som først nu er ved at åbenbare sig for menneskeheden. Menneskeheden er nået til et punkt, hvor den er ved at gøre op med nutidens form for slaveri, hvor man sælger sin tid og sit liv til den højestbydende i en stadig hårdere konkurrence om de ledige jobs, og hvor man gældsætter sig til kreditforeninger og bankerne, og er nødt til at arbejde hele livet for at afdrage lånene med renter, provisioner og gebyrer.

 

Fremtiden-06-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

9.

De utallige former for overførselsindkomster, der findes i dag − folkepension, ældrecheck, børnecheck, førtidspension, invalidepension, enkepension, dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, barselsydelser, SU, boligydelse og mange andre støtteordninger − skal slås sammen og bestå af en grundløn eller en borgerløn, der dækker et menneskes basale behov. Det vil derfor blive både legalt og nemt at gå fra nutidens arbejdsliv til de nye lønformer − og tilbage hvis situationen kræver det.

De fleste vil være skeptiske, for hvordan skulle det kunne realiseres økonomisk og praktisk? Men der tænkes ikke på en realisering af disse tanker hverken i dag eller i morgen – men det vil blive nødvendigt om få årtier. Små lande − som f.eks. de skandinaviske − vil som de højtudviklede og gennemadministrerede lande, de har udviklet sig til, lettere kunne gennemføre de nye idéer, hvorefter de vil spredes til andre lande.

10.

Der skal tages stilling til et nyt problem, som fremtidsforskere og politikere næsten ikke tænker på − eller tør tænke på: Hvad skal menneskeheden beskæftige sig med i en verden, hvor der kun er behov for at arbejde en del af hverdagen? Åndsvidenskabens svar er klart: Mennesket skal begynde at arbejde på den vertikale del af evolutionen. Dvs. at det skal bruge tiden på at åndeliggøre sig. For de fleste er det en helt ny og ukendt synsvinkel på fremtiden.

11.

Hierarkiets talsmand − den tibetanske mester Djwhal Khul – siger om dette spørgsmål:

 

"Nutidens civilisation har fået et dødsstød, som den aldrig vil komme sig over, men som en dag vil blive anerkendt som et "befriende stød" − et signal til, at det, der er bedre, nyt og mere velegnet for ånden under udvikling, kan komme til syne … Det bedste har I endnu til gode"[1]

 

Og han fortsætter:

 

"Alt bringes hurtigt op til overfladen – det gode og det dårlige, det ønskelige og det uønskede, fortiden og fremtiden (for de to er ét). Guds "plov" har næsten udført sit arbejde … Man vil se, at den materialistiske civilisation meget hurtigt viger for en mere åndelig kultur".

 

 

Fremtiden-07-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Og ordene i forlængelse af ovenstående siger i korthed, hvad fremtiden vil bringe:

 

"Når menneskeheden er blevet overbevist om guddommelighed og udødelighed og har nået et punkt med viden om sjælens natur og om det rige, den fungerer i, vil holdningen til det daglige liv og til aktuelle forhold gennemgå en så stor forandring, at man uundgåeligt vil se fremkomsten af en ny himmel og en ny jord".[2]

 

Når det overvejes, hvad fremtiden vil bringe, er det vigtigt at forstå, at fremtiden ikke kan rumme alle de gamle og udtjente vaner, traditioner og fastlåste tanker om, hvordan fremtiden vil forme sig. Der er kun plads til total nytænkning i fremtiden. Det er derfor bydende nødvendigt, at "tavlen" vaskes ren, og at der tænkes nyt. Intet er fritaget, når de nye tanker skal realiseres.

12.

Indtil nu har den gældende politiske og sociale arbejdspolitik været, at alle skal uddanne sig for at være til rådighed for et arbejdsmarked, der kræver stigende forbrug, hårdere arbejde, mere produktion og dermed mere stress og øget forurening – en virkelig ond cirkel. Alle taler kun om vækst, vækst og mere vækst. Og til glæde for hvem? Hvem scorer profitten? Det er de få − monopolerne, spekulanterne og de store multinationale selskaber og investeringsfondene. Hvem betaler prisen? Det gør flertallet − og naturen, der årelades for alle former for mineraler og råstoffer. Dertil kommer dyreriget og planteriget.

Mennesket betaler med nedslidning, stress, forskellige fysiske, psykiske sygdomme og psykologiske problemer, fordi det er i strid med menneskets fundamentale natur kun at leve som et arbejdsdyr.

 

Fremtiden-08-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Astronomiske summer til sygehusvæsenet bruges til at reparere på nedslidte og ødelagte mennesker, og mange havner på tidlig pension og får udbetalt erstatninger for arbejdsskader. Der bruges utrolige ressourcer for at holde hele arbejdsmarkedet kørende i højeste gear, og stress er derfor kendetegnende for alle led i nutidens samfund. Mennesker jager til og fra arbejde på motorvejene. Børnene afleveres og passes i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skoler og efterskoler. Forældrene bliver fremmedgjorte overfor deres egne børn, fordi der aldrig er tid til at have kvalitetstid sammen med dem. Det er en pris, der ikke kan gøres op i penge.

Det menneskelige element er forsvundet i love, regler, paragraffer, cirkulærer og databaser. Der er milliarder at spare på en total omlægning af nutidens gennemadministrerede og bureaukratiske samfund. Nøgleordet er forenkling − voldsom forenkling.

Tempoet skal ned! Støj, stress og jag ødelægger nutidens menneske, fordi alt drejer sig om penge, forbrug, materialisme og konstant mangel på tid til at være sammen som mennesker – ikke som jagede dyr!

Menneskeheden har sat en karrusel i gang, der kører hurtigere og hurtigere − lige indtil den oplever et omfattende kollektivt sammenbrud. Og der er allerede mange tegn på, at det vil ske!

 

Fremtiden-09-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

 

Menneskehedens forhold

til de andre naturriger

 

Fremtiden-10-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Udnyttelse af dyreriget

Listen over forandringer i fremtiden slutter ikke her. En af de skyggesider, man aldrig tænker på, er menneskets forhold til dyreriget. Millioner og atter millioner af dyr slagtes hvert år. Uden at menneskeheden er klar over det, skabes der dårlig karma til dyreriget. Det var meningen, at mennesket skulle beskytte dyrene og fremme deres udvikling, for de er den kommende menneskehed. Mennesket har selv i en fjern fortid gennemgået dyrerigets erfaringer. I stedet udnyttes dyrene på det groveste. Fremtiden vil indebære en nødvendig omlægning af menneskets kostvaner. Der skal ske en kraftig reduktion i indtagelsen af kødprodukter, og der vil blive udviklet helt nye vegetabilske fødevarer. Menneskeheden vil blive tvunget til denne ændring, for den animalske fødevareproduktion er så ressourcekrævende, at det kun vil være muligt at brødføde den stigende verdensbefolkning og løse ulandenes sultproblemer, hvis menneskeheden i vid udstrækning skifter til vegetabilske fødevarer.

Forurening og rovdrift

Forureningen af jord, vand og luft er en stigende trussel mod menneskets helbred. Derfor vil dette alvorlige problem stå øverst på listen over den indsats, verdenssamfundet skal intensivere i de kommende årtier.

Havene "støvsuges" for fisk af store industriskibe, og mange fiskearter risikerer udryddelse. I de store regnskovsområder drives der rovdrift i form af træfældninger af "hårdt træ" for at skaffe ædle træsorter til en umættelig industri. Desuden afbrændes der enorme skovområder for at skaffe jord til kvægdrift. Der eksperimenteres med risikabel genmanipulation inden for plante- og dyreriget uden kendskab til langtidsvirkningerne af disse forsøg.

Den problematiske genteknologi

Den genteknologiske videnskab arbejder med "bind" for øjnene, og tilsyneladende har man glemt, at det er Skaberens "byggesten", der manipuleres med! Forskerne risikerer f.eks. at skabe ukendte mikroorganismer, der kan resultere i sygdomme, som mennesket intet immunforsvar har imod, fordi mikroorganismerne er kunstigt skabt og ikke hører til i Jordens naturlige miljø! Samtidig er der ingen tvivl om, at forskningsområdet rummer store potentialer til løsning af en lang række problemer − eksempelvis inden for sygdomsbehandling, konservering af fødemidler og udvikling af nye landbrugsprodukter m.m. For at undgå ukontrollerbare og uoverskuelige miljøkatastrofer er det nødvendigt, at eksperimenterne foretages af en helt ny type forskere, der har metafysiske evner, og som har evnen til at "se" den æteriske genpart af de genmanipulerede materialer, for menneskeheden bevæger sig ind på et område, hvor den bliver i stand til at "skabe" helt nye og ukendte livsformer. Fra åndsvidenskaben ved man, at alt, der skabes i naturvidenskabens laboratorier − herunder genmanipulerede organismer og kloninger – skal belives. Spørgsmålet er derfor, hvilke typer liv, der beliver de ukendte "kunstige" livsformer? Science fiction forfattere kommer uhyggeligt tæt på med deres film om skabninger uden sjæl – som f.eks. historien om Frankenstein.

 

 

Dyreforsøg

 

Fremtiden-11-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

I naturvidenskabens navn begås de mest forfærdelige forbrydelser i form af dyreforsøg − vivisektion[3] − hvor millioner af levende dyr udsættes for lidelsesfulde forsøg. De samme forsøg gentages igen og igen, selvom det ikke er nødvendigt. Det er et meget sort kapitel i naturvidenskabens historie. Der kommer intet godt ud af at påføre dyr lidelser − udover en frygtelig karma for de forskere, der udsætter dyrene for lidelserne. Menneskeheden lukker desværre øjnene for disse ufattelige lidelser, og mange betragter dem som nødvendige.

 

"Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig!"[4]

 

Fredens tidsalder

Fremtidens verden bliver en fredelig verden. Derfor vil de astronomiske udgifter, der bruges på nationernes militær, blive trappet ned. Tilbage vil der blot være en international udrykningsstyrke under det nye FN's ledelse, og alle nationer vil give deres nationale bidrag til denne styrke. Også her vil man frigøre enorme summer ved at nedlægge våbenproduktionen, eller man vil omlægge våbenindustrien til konstruktive formål.

 

Fremtiden-12-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

 

Gennembrud

 

På det politiske område vil verden opleve et helt nyt inspireret lederskab, som vil bryde med tidligere tiders taktiske spil, spin og partidisciplin. Verdenstjenere og indviede bliver fremtidens lederskikkelser. Det vil være mennesker med et højt udviklet intellekt og med en etik og moral, der sætter dem i særklasse. De vil være helt fri for magtsyge og korruption.

 

Fremtiden-13-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Naturvidenskabens gennembrud

På naturvidenskabens område vil det store gennembrud komme, når forskerne opdager det æteriske plan og dets indflydelse på menneskets konstitution. Lægevidenskaben vil redefinere sygdomsbehandling og se sygdomme i et nyt lys. Man vil også opdage, at det enkelte menneskes æteriske legeme er en integreret del af planetens æteriske legeme, og at planeten er en del af solsystemets æteriske energifelt og videre ud i Universet. Den esoteriske litteratur er fyldt med detaljerede beskrivelser af dette revolutionerende emne.

 

Fremtiden-14-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Gennembruddet i naturvidenskaben vil radikalt ændre samtlige videnskabsgrene. Menneskets sundhed og sygdom stammer i vid udstrækning fra det æteriske legeme eller sundhedsauraen, som den også kaldes. Mennesket vil blive opfattet som et energivæsen, hvor det æteriske er forbindelsesleddet til højere legemer og bevidsthedsdimensioner.

 

 

Rumrejser

 

Fremtiden-15-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Man vil opdage, at rejser til andre planeter er begrænset af planetens "ring-pass-not" – en slags energimæssig "ringmur". Dvs. at mennesket i sin fysiske krop ikke vil være i stand til at overskride planetens æteriske, astrale og lavere mentale plans ydergrænser. Rejser ud i rummet kan kun ske på de højere bevidsthedsplaner, hvor tid og rum, som man kender det i den fysiske verden, ikke eksisterer. Samtidig vil opdagelsen af de dimensioner, hvor mennesket er bevidst til stede under søvnen og efter døden, medføre, at den gamle angst for døden vil forsvinde.

Transport af varer og mennesker med fly, skibe, tog og biler vil ændre sig totalt, når menneskeheden lærer at udnytte æteriske energier, at bruge kerneenergier på nye måder og at overføre elektriske energier trådløst.

Arbejde og fritid

I de kommende årtier vil mennesket opleve en markant nedsættelse af arbejdstiden. Det får mulighed for at vælge, hvad det vil beskæftige sig med, og for de, der stadig stræber efter erhvervelse af materielle ting, vil en øget indsats på arbejdsmarkedet give dem mulighed for at opnå det, de ønsker. For mere kunstneriske og kreative mennesker er der ingen grænser for de muligheder, fremtiden byder på. På samme måde som i de gamle munke- og nonneordener vil det være tiltrækkende for nogle at søge rolige retreats, hvor ægte esoteriske skoler vil være til rådighed for mennesker, der er modne til det. Skolerne vil være organiseret på helt nye måder. Den fulde frihed vil være til stede, og uddannelsen vil ske under ledelse af kompetente lærere – dvs. indviede esoterikere.

Den politiske, finansielle, sociale og spirituelle omvæltning vil uden tvivl blive tvunget igennem af politisk og økonomisk nødvendighed, og forandringerne vil sandsynligvis falde sammen med, at nogle af Hierarkiets medlemmer begynder at vise sig i den fysiske verden. Mange af disse tanker og projekter er for længst blevet udviklet og planlagt i forskellige afdelinger i Hierarkiet. Den avancerede del af menneskeheden har derfor mulighed for at trække på denne ekspertviden, så overgangen til Den Nye Tidsalder og de omvæltninger, det medfører, kan foregå så udramatisk som muligt. Der er mulighed for bred opbakning til de indviedes forslag til forandring, for de vil være både logiske og indlysende rigtige.

 

 

Kommunikation i fremtiden

 

Verdenssproget

Fremtidens kommunikationssprog vil være engelsk (basic English). Det er den form for engelsk, der vil blive brugt i alle former for international kommunikation. Den eksplosive udvikling, der er set de seneste år inden for telekommunikation og udbredelsen af internettet, er kun begyndelsen til det globale netværk, som dybest set er materialiseringen af det telepatiske netværk, der allerede eksisterer på de højere bevidsthedsplaner. Engang i fremtiden vil telepati også blive praktiseret på det fysiske plan.

 

Fremtiden-16-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Udviklingen arbejder hen imod én verden og én menneskehed i forskellige dimensioner, og den indvarsler det tusindårsrige med fredelig sameksistens mellem mennesker, nationer og naturens riger, som er profeteret i de hellige skrifter.

Kommunikation med indre planer

Det er muligt for fysiske mennesker at kommunikere med højere dimensioner. I slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne indledte pensionerede teknikere og ingeniører fra NASA et projekt med udvikling af et kommunikationsapparat, der skulle anvendes til tovejs-kommunikation med astralplanet. Mange har forsøgt det i tidens løb, men de tekniske muligheder var ikke til stede. I 1985 fremlagde NASA-ingeniørerne resultatet af deres arbejde på en pressekonference i Washington − et apparat, som de kaldte Spiricom, Mark 4 (spirituel kommunikation). De fremlagde båndoptagelser og konkrete beviser på ægtheden af den astrale kommunikation. Der blev også præsenteret tegninger og manualer, der viste, hvordan man havde udviklet udstyret − alt til fri afbenyttelse, men medierne viste stort set ingen interesse for projektet, og der skete ikke mere.

 

Fremtiden-17-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Disse og mange andre pionerprojekter vil uden tvivl blive genoptaget, og nyt og bedre kommunikationsudstyr vil blive udviklet, så mennesker i fremtiden kan kommunikere med deres "afdøde" − under forudsætning, at visse "spilleregler" overholdes.

Det er meget symptomatisk, at den slags opdagelser og de utallige bøger om åndsvidenskabelige emner, alternative livsformer og nye esoteriske tanker og teorier, går hen over hovedet på langt de fleste mennesker. De fleste er så fastlåst i naturvidenskabens materialistiske verdensbillede og så optaget af en travl hverdag, at nye revolutionerende idéer ikke kan vinde indpas. Mennesket har i vid udstrækning lukket af for nye tanker og idéer. Som regel kræves der voldsomme kriser, før de fleste "vågner op!" Man kan kalde dette for menneskehedens "strudsesyndrom", for det er almindeligt, at frygten for det ukendte får folk til at stikke hovedet i busken. Utallige naturvidenskabelige forskere, biologer og miljøforkæmpere taler i vid udstrækning for døve ører. Tænk blot på det "wake-up-call", som hele CO2-udledningen og den globale opvarmning har medført. Og tænk på hvor svært det er at få den politiske verden til at reagere på dette meget alvorlige globale problem!

 

Fremtiden-18-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

 

Et fremtidsprojekt

 

Fremtiden-19-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

I Mennesket − Hvorfra, Hvorledes og Hvorhen har forfatterne Annie Besant og C.W. Leadbeater i deres clairvoyante forskning beskrevet et fremtidssamfund, som angiveligt kommer til at ligge ud for Californiens kyst efter store geologiske og geografiske omvæltninger i dette område. Det skulle ske om ca. 500-600 år.

I begyndelsen vil det nye samfund være åbent for esoterikere fra hele verden, og det siges, at mestrene allerede nu udvælger potentielle deltagere i dette store projekt.

Den tibetanske mester Djwhal Khul siger om dette projekt:

 

"Disciple og fremskredne sjæle modtager instruktioner af to grunde. For at afprøve, om de egner sig til et specielt arbejde i fremtiden – en type arbejde, som kun menneskehedens ledere kender. Og de afprøver deres evne til at leve i et lukket samfund med henblik på at indkalde de bedst egnede til den 6. underraces koloni".[5]

 

Det bliver de to mestre Morya og Kuthumi, der bliver ledere af denne koloni, og undervisningen vil være næsten science fiction-agtig. Der vil blive bygget syv templer − et tempel dedikeret til hver af de syv stråler. Der vil være store deva-væsener, som er ansvarlige for undervisningen. De underviser ved hjælp af farver og lyd og med musikpåvirkning, som er helt uforståelig for menneskeheden i dag.

Dette samfund er begyndelsen på den kommende 6. underrace (den vestlige verden befinder sig i dag i 5. underrace), som vil dominere verden i de kommende årtusinder.

 

 

Hierarkiet og Kristi tilsynekomst

 

Fremtiden-20-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Loven om invokation og evokation

Ved begyndelsen af en ny tidsalder er der behov for åndelig fornyelse − en åndelig renæssance, der frigives som en overordnet impuls til menneskeheden. Menneskehedens kriser skaber dette behov. I den esoteriske tradition kaldes det for loven om invokation og evokationloven om påkaldelse og svar. Denne bevidste eller ubevidste påkaldelse fremkalder altid et svar. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Fra Østen kommer læren om Avatarerne − læren om de, der stiger ned til det fysiske plan fra de højere åndelige sfærer, for at hjælpe, helbrede og undervise.

Menneskeheden står i de kommende årtier overfor så alvorlige og næsten uoverstigelige problemer, at den kun kan magte dem med hjælp fra planetens indre styrelse. Man kan allerede nu i horisonten se udfordringerne: Klimaproblemer, globale sultproblemer, mangel på rent vand, overbefolkning, mangel på energi, forurening af jord, vand og luft, økonomiske kriser og problemer med arbejdsløshed.

Flere og flere nationer får atomvåben og ingen overstatslig myndighed kan kontrollere eller forhindre, at de ikke tages i brug med katastrofale følger. Dertil kommer menneskehedens dybere og dybere involvering i det materielle på bekostning af det åndelige og højere i mennesket.

Verdenslæreren

Verdensreligionerne er enige om, at en ophøjet skikkelse vil introducere en strøm af lys, kærlighed og kraft, som kan virkeliggøre den ønskede fornyelse. Det er vigtigt endnu engang at slå fast, at Kristus − Hierarkiets overhoved − kommer som personificeringen af hele menneskehedens sjælsprincip. Den mester, som i Vesten kaldes Kristus, er i andre religioner kendt under andre navne. Hinduerne kalder ham Vishnu, og han kom til syne i Indien som Herren Krishna for ca. 5.000 år siden, og hinduerne venter nu, at Vishnu igen kommer til syne i verden som Kalki Avataren. Buddhisterne kalder ham Bodhisattvaen eller Herren Maitreya. I Islam venter muslimerne på Iman Mahdi, der skal fuldføre Mohammads mission. Inden for jødedommen venter man på Messias. På trods af at jøderne myrdede Jesus − Kristi udsending − for godt 2.000 år siden, så siger den esoteriske lære, at jøderne igen får chancen for at anerkende Messias!

Denne flersidede mission omtales i Bibelen:

 

"Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine, og mine kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde."[6]

 

 

Den nye åndelighed

 

Den åndelige renæssance medfører, at mennesket bruger ordet åndelighed på en ny måde. Åndelighed er i høj grad udtryk for videnskab, filosofi, psykologi, kunst, handel, økonomi, politik, socialt arbejde − alt hvad der vedrører menneskelivet og naturen.

 

Fremtiden-21-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Hvad siger åndsvidenskaben om det største projekt i menneskehedens historie? Når det er det største projekt, er det fordi, det for første gang i menneskehedens lange udvikling involverer hele menneskeheden. For første gang er menneskeheden forbundet via det elektroniske netværk. Planeten er blevet en "global landsby". Alle vigtige begivenheder i de fjerneste dele af verden, er kendt over hele Jorden i løbet af få øjeblikke.

Verdenstjenergruppen

Ifølge planen skal medlemmerne af Verdenstjenergruppen være de første, der opfanger impulsen fra "fortroppen". Langsomt og ubemærket vil nogle af Hierarkiets medlemmer "træde" ind i menneskeriget på forskellige måder − ved naturlig fødsel, ved overskygning af udvalgte indviede, som de vil arbejde igennem, og andre vil skabe et mayavirupa-legeme – dvs. et viljeskabt legeme.

På grund af deres suveræne evner vil disse mennesker rykke frem i første linje − politisk, videnskabeligt, socialt − og de vil præsentere så indlysende rigtige forslag til løsning af problemerne, at næsten alle vil acceptere dem. Det gælder naturligvis ikke mennesker, som stadig klamrer sig til ortodoksi, konservatisme, materialisme og har direkte menneskefjendske og reaktionære holdninger. Gennem denne gruppe vil menneskeheden møde modstandskræfternes desperate kamp for at fastholde mennesket i slaveri, tvang, sult, sygdomme og krige, der reelt udkæmpes mellem menneskefamiliens brødre og søstre. Denne magt har disse mennesker haft alt for længe. Derfor stilles alle på en vigtig prøve! Alle skal bruge skelneevnen og den logisk sans for at afgøre, om de kan acceptere de forslag, de præsenteres for.

Fem planetariske fokuspunkter

Som et led i denne langsigtede plan er det hensigten at oprette fem centre forskellige steder på Jorden − i New York (USA), London (England), Geneve (Schweiz), Darjeeling (Indien) og Tokyo (Japan). De fem centre danner en femtakket stjerne af energier, der griber ind i hinanden – et symbol på de vigtigste dele af nutidens civilisation. Flere af centrene er ved at blive etableret, men på nuværende tidspunkt er de ikke endeligt organiserede. Når det sker, vil en mester stille sig i spidsen for hvert center.

Ved den konklave, som Den Indre Verdensstyrelse holder i 2025, vil det blive besluttet, hvornår og hvordan Hierarkiets overhoved Kristus vil træde frem sammen med sine disciple (mestrene).

 

Fremtiden-22-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

 

Devaernes tilsynekomst

sammen med Hierarkiet

 

Fremtiden-23-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Et af de mere imponerende aspekter ved Kristi tilsynekomst sammen med hans mange medarbejdere, vil være de mange grupper af devaer (engle), som igen vil blive en faktor i menneskets fysiske liv. De nærmer sig allerede menneskeheden (sådan som der er sket i tidligere tidsaldre), og med deres høje vibrationer og viden, skal de hjælpe menneskeheden til at opnå esoterisk viden og større indsigt.

 

Devaernes opgave

 

Devaernes opgaver fordeler sig på følgende områder:

1. Devaerne skal lære mennesket at se æterisk. Det sker ved, at menneskets fysiske syn løftes op til et højere frekvensområde. Mange børn, der fødes i dag, har æterisk syn.

2. Devaerne vil instruere mennesket i virkningen af farver til helbredelse af sygdomme. Især det violette lys kan helbrede sygdomme i det æteriske legeme og dermed i det fysiske legeme.

3. Devaerne vil bevise for menneskehedens materialistiske tænkere, at den metafysiske verden eksisterer, og at devaer og mennesker, der ikke har noget fysisk legeme, kan kontaktes og kommunikere.

4. Devaerne vil undervise menneskeheden i udvikling af psykiske kræfter, som gør det muligt at overvinde tyngdekraften. I menneskets beherskelse af det æteriske plan vil det opnå evnen til at overskride tidsdimensionen. I nutidens materialistiske samfund lyder profetierne usandsynlige, men de er potentialer, der venter på virkeliggørelse!

5. Devaerne vil lære menneskeheden, hvordan det fysiske legeme plejes korrekt ved at skabe den nødvendige føde af det omgivende æteriske stof.

6. Devaerne vil desuden undervise mennesker − individuelt og som menneskehed − i at udvide bevidstheden til det æteriske og det astrale plan. Det slør, der adskiller det fysiske plan fra den usynlige verden, vil blive erkendt af naturvidenskaben som en realitet i naturen. Til sidst vil sløret blive tilintetgjort, når mennesker opdager, hvordan det kan gennemtrænges![7]

 

Fremtiden-24-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

 

Budskabet

 

Fire punkter

Der vil være fire punkter, som "Den Store Herre" vil udbrede til verdens folkeslag:

1. Kendsgerningen om Den Ene Gud – uanset navn. At der i alle mennesker findes en direkte forbindelse til Skaberen – Gudsgnisten. Her ligger også grundlaget for menneskehedens broderskab"Alle er Guds børn".

2. De to store universelle love: Reinkarnations- og karmaloven − loven om årsag og virkning.

3. Kendskab til "Vejen til Gud" – de fem indvielser og de forberedende stadier.

4. Stiftelse af en ny verdensreligion.

 

 

Den Store Invokation

 

En af opgaverne bliver at grundfæste Den Store Invokation som Den Nye Tidsalders påkaldelse:

 

Fremtiden-25-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Den Store Invokation

Fra lysets kilde i Guds sind

Lad lys strømme ind i menneskers sind

Lad lys sænke sig over Jorden

 

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte

Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden

 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

Lad hensigt lede alle menneskers viljer

Den hensigt, mestrene kender og tjener

 

Fra centret vi kalder menneskeheden

Lad planen for kærlighed og lys åbenbares

Må den forsegle døren til det onde

 

Lad lys og kærlighed og kraft

genoprette planen på Jorden

 

OM... OM... OM...

 

 

PS!

 

Spørgsmålene til disse tanker om menneskehedens fremtidige projekt, vil være utallige. Kritiske og uvidende fagfolk vil med lethed kunne bortforklare og afvise så radikalt nye tanker, men for mennesker, der tænker dybere over menneskehedens fælles fremtid, vil disse tanker have appel. De er dybest set tankefrø, der sås i det modtagelige tankesind, og her vil frøene slå rod, spire og vokse. Og dermed inviteres alle tænkende mennesker til at deltage i udformningen at menneskehedens fælles fremtid.

Det er vigtigt at huske, at for hvert menneske, der "vågner", er der endnu en, som sammen med andre lyser op i den globale hjerne og til sidst danner den en "kritiske masse", der kan sætte en kædereaktion i gang!

 

Fremtiden-26-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Rays and Initiations, p. 134-5

[2] Alice A. Bailey: Esoteric Psychology, vol. I, p. 94-95

[3] Vivisektion (af latin vivus = "levende" og sectio = "snit") betegner den videnskabelige praksis at dissekere et levende væsen. I nyere tid er det mest kendte eksempel givetvis nazilægen Josef Mengeles forsøg på levende mennesker under Anden Verdenskrig.

[4] Matthæusevangeliet 25,31-46

[5] Mary Bailey: A Learning Experience, s. 20

[6] Johannesevangeliet, 10,14-16

[7] Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 505-506

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE