Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (13 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (13 af 22)

DE SYV STRÅLER

01

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-01-Åndsvidenskab

 

Alt er energi

I gennemgangen af den esoteriske læres mange delemner er det nu nødvendigt at få indblik i energiernes verden. Først er det nødvendigt at acceptere – i det mindste som arbejdshypotese − det samme som naturvidenskaben accepterer, at alt er energi.

Når flere typer af energi mødes i et knudepunkt, dannes der et energicenter. Det kan være et atom, en celle, et organ, et mineral, en plante, et dyr, et menneske, en planet, et solsystem, en galakse eller noget, der er endnu større. Og de energier, der gennemstrømmer disse knudepunkter, er syv energityper − de syv stråler.

Grundenergier

De syv stråler er de syv kosmiske grundenergier, som gennemstrømmer alt i Universet. De syv stråler farver, betinger og præger alt liv overalt og på alle niveauer. De udgør desuden syv psykologiske grundenergier.

At den gamle befaling i mysterietemplet i Delfi – "menneske kend sig selv" – stadig er vigtigt for det seriøst søgende menneske, bliver stadig mere klart. Den store uvidenhed, som indtil nu har præget menneskets brug − og især misbrug − af naturen, har medført at alt levende på Jorden er nået til et meget kritisk punkt i evolutionsprocessen. Mennesket, som er den højest udviklede skabning i naturrigerne på Jorden, må vælge, om krig, sult, undertrykkelse, rovdrift på naturens råstoffer, forurening, skæv fordeling af Jordens ressourcer og overbefolkning skal betragtes som naturligt, eller om en fredelig sameksistens, en retfærdig fordeling af Jordens råstoffer og fødevarer, frihed under ansvar for alle, respekt for det enkelte menneske – og herunder respekt for dyreriget, planteriget og mineralriget – skal være grundlaget for livet på Jorden.

Det er derfor tvingende nødvendigt, at mennesket får kortlagt sin inderste sjælelige, psykiske og fysisk-æteriske natur, for kun ved at kende sig selv kan mennesket forvandle sig selv! Nøglen til denne dybere forståelse − ikke blot af mennesket selv men også af menneskets samhørighed med og tætte tilknytning til både det makrokosmiske og det mikrokosmiske − er videnskaben om de syv stråler.

 

 

Fra det uendelige til mennesket

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-02-Åndsvidenskab

Planche - Fra det uendelige til mennesket

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

 

Solsystemet er et hjertechakra

Planchen viser, hvordan de syv stråler strømmer til Jorden fra det uendelige Univers. I stjernebilledet Store Bjørn − der også kaldes Karlsvognen – (nærmere bestemt fra stjernen Mirsa, den 2. stjerne i "vognstangen"), strømmer den kosmiske 2. stråle til Sollogos i solsystemet. Fra videnskaben om chakrasystemet ved man, at det er hjertecentret, der formidler 2. stråle, og derfor er det muligt at konkludere, at i dette gigantiske kosmiske væsen udgør Solsystemet hjertecentret − dvs. centret for kærlighed og visdom. Sammen med seks andre Solsystemer danner de syv sole et kosmisk "molekyle" i det ufattelige kosmiske væsen, som i åndsvidenskaben kaldes "Den, om hvem intet kan siges".

Universets Store Arkitekt skaber og udvikler alt fra det absolut største til det absolut mindste via de syv strålers rytmiske og styrende indflydelse på alt levende. Der findes intet "dødt" stof i Universet. Alt er energi, og alt består derfor af levende, vibrerende energi i både atomernes mikroverden og i det uendelige makrokosmiske Univers. Alt har sin eksakte plads og sit bestemte formål i dette uendelige skaberværk. Desuden er det nødvendigt at slå fast, at der aldrig har været en begyndelse på Universet, og at der aldrig vil være en afslutning. Og uanset om man udforsker rummet "nedad" i de uendeligt små partikler i den mindste mikroverdenen, eller "opad" til de ufatteligt store galaksehobe og det, der er større, i den uendeligt store makroverden, er der ingen grænser. Det er den begrænsede menneskehjerne og forestillingsevne imidlertid ikke i stand til at fatte!

 

 

Strålernes funktioner og nøgleord

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-03-Åndsvidenskab

 

Syv understråler

 

Sollogos i solsystemet modtager som nævnt den kosmiske 2. stråle fra Store Bjørn. Derfor er kun én af de syv kosmiske stråler aktiv i Solsystemet. Men i sit gigantiske "sollegeme" opsplitter Sollogos den kosmiske 2. stråle i syv understråler. Disse syv understråler bliver derved Sollogos’ primære stråler. Alle de syv primære stråler, som Sollogos opererer med i sin natur, er derfor understråler af den kosmiske 2. stråle – kærlighed og visdomsstrålen.

Sollogos’ syv stråler kan betragtes som syv veje, hvorigennem alt, hvad der lever og rører sig i Solsystemet, bevæger sig. De syv stråler er de syv karakteristiske kendetegn, der præger alt liv, og målet for Solsystemets evolution er at fuldkommengøre disse kvaliteter.

De syv primære kvaliteter

Hver af de syv stråler repræsenterer en speciel kraft, kvalitet eller energiform. Da de syv stråler betinger og påvirker alt, gælder det naturligvis også menneskeriget, og når energierne skal forstås i forhold til mennesket, giver den esoteriske lære følgende betegnelser og nøgleord:

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-04-Åndsvidenskab

 

  1. stråle: KRAFT – VILJE – FORMÅL
  2. stråle: KÆRLIGHED – VISDOM
  3. stråle: AKTIV KREATIV INTELLIGENS
  4. stråle: HARMONI – SKØNHED – KUNST
  5. stråle: KONKRET VIDEN – VIDENSKAB
  6. stråle: IDEALISME – HENGIVENHED
  7. stråle: ORDEN – ORGANISATION – CEREMONIEL MAGI

 

 

Strålerne og menneskeheden

 

I relation til menneskelivet på Jorden har strålerne følgende aktivitetsområder:

1. stråle:

Regering, politik, tilpasning af racerne, Jordens geografi – dvs. jordoverfladen, kontinenternes form, civilisationers opståen og forfald, vulkanudbrud, jordskælv m.m.

2. stråle:

Religionernes kilde, undervisning, healing, den kulturelle udvikling, musik.

3. stråle:

Økonomi, lovgivning, industri, finanser, psykologi, filosofi og litteratur.

4. stråle:

Skønhed, kunstnerisk kreativitet, samarbejde med naturens store og små bygmestre (devariget).

5. stråle:

Naturvidenskab, forskning, lægevidenskab med bl.a. kirurgi og medicin.

6. stråle:

Idealisme, hengivenhed, tro, sindets ærbødighed, kirker, kristendom og islam. Strålen for Fiskenes tidsalder.

7. stråle:

Organisation, gruppearbejde, ritualer, standardisering, magi – dvs. manipulation af synlige og usynlige stoffer (for eksempel lys, lyd, stråling og genteknologi). Det er strålen for Den Nye Tidsalder − Vandbærerens tidsalder − og for helhed og syntese.

 

 

Alt i Universet er intelligent styret

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-07-Åndsvidenskab

 

Overordnet intelligens?

Et uundgåeligt spørgsmål melder sig på et eller andet tidspunkt i studiet af strålerne: Er der en intelligent styring af disse energier? Svaret er et klart JA! Og på trods af at det repræsenterer en hypotese for de fleste, oplyser åndsvidenskaben, at alt i Universet er intelligent styret – fra det største til det mindste.

Hvert enkelt menneske inkarnerer med den mentale, følelsesmæssige og fysiske kapacitet, som det har opnået i kraft af erfaringer fra mange tidligere inkarnationer. Det er menneskets højere selv eller sjæl, der fungerer som et hukommelsescenter. Fra sjælens verden er der fuldt overblik, og derfor er det altid muligt for sjælen med stor nøjagtighed at planlægge den aktuelle og de kommende inkarnationer.

Den indre verdensstyrelse

På globalt plan er det sjælsprincippet, der er styringsorganet for planeten og dens mange livsformer. En indre verdensstyrelse, som repræsenterer sjælsprincippet, har mange navne i den esoteriske lære: Mesterhierarkiet, Det Store Hvide Broderskab, Den Indre Verdensstyrelse osv. Den indre verdensstyrelse består af højt udviklede bevidstheder, der alle har gennemgået menneskeevolutionen, og de har opnået det, der kaldes overmenneskelig status.

I et andet kapitel i denne e-bog beskrives den parallelle evolution: Deva-evolutionen, der har ansvaret for naturens formside og husholdning. Devariget har sin egen hierarkiske opbygning, og devariges øverste ledere samarbejder med den indre verdensstyrelse.

 

 

De syv stråler

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-06-Åndsvidenskab

 

Den indre verdensstyrelse, mestrene eller Hierarkiet − er opdelt i syv styrende departementer, der korresponderer med de syv stråler. Mestrene har ansvaret for en evolutionsplan, som er planlagt æoner forud for alt livs udvikling, og det er deres ansvar i praksis at omsætte planens forskellige faser til virkelighed århundrede efter århundrede. Og deres redskab er de syv strålers cykliske aktivitet, som globalt er kommet til udtryk på denne måde:

 

1. stråle

Viljens, kraftens og magtens stråle har punktvis været i aktivitet siden 1825. Dens mest markante påvirkninger har foreløbigt været de to verdenskrige. 1. stråle har to aspekter – et, som kaldes det nedbrydende aspekt, der fjerner alt, hvad der står i vejen for, at en ny tid med en ny bevidsthed kan udfolde sig. Når den har udført sin destruktive opgave, aktiveres det andet aspekt i kraft – strålens konstruktive og opbyggende aspekt.

På et tidspunkt havde der ophobet sig så meget nationalisme og separatisme i den politiske verden med dens mange forskellige ismer, at kun en omfattende og voldsomt ødelæggende verdenskrig (1914-1945) kunne få menneskeheden til at vågne og vokse i skelneevne ud fra erkendelsen om, at krig ikke løser problemerne.

Et andet resultat af 1. stråle i samarbejde med 5. stråle er naturvidenskabens opdagelse af atomets skjulte kræfter, som på længere sigt vil ændre verden totalt. Opfindelsen af atombomben er den negative side af kernefysikken, men den mere positive anvendelse af atomkraft vil på længere sigt løse en lang række problemer. 1. stråle er også årsag til at livets "puls" slår stadig hurtigere. Den er årsag til den globale stresstilstand, som uden tvivl vil fortsætte et stykke tid endnu.

1. stråle energien styres fra planetens hovedcenter − "centret hvor Guds vilje er kendt". Det er et ikke-fysisk indre center, der geografisk befinder sig i området ved Gobiørkenen. Centret kaldes Shamballa, og kraften fra dette center kaldes derfor Shamballa-kraften. Shamballa-kraften er medvirkende årsag til, at alt det skjulte og falske i denne periode hvirvles op til overfladen, eksempelvis korruption, nepotisme, falskhed, grådighed og andre negative egenskaber. Men også andre negative egenskaber træder tydeligt frem. Man ser denne kraft udfolde sig i uudviklede og fanatiske mennesker. Det kommer blandt andet til udtryk i terrorisme, selvmordsattentater, stigende kriminalitet, vold og hærværk, lokale krige og grådige spekulanter, der er parate til at spille højt spil med de finansielle systemer.

Planetens store og næsten uoverskuelige klimaproblemer styres også fra 1. stråle centret. Når denne kraft har fuldført sit arbejde med at afdække de mange og alvorlige problemer, vil dens opbyggende kraft blive aktiveret, og Den Nye Tidsalder kan for alvor begynde. Det vil medføre, at på trods af politiske og menneskeskabte barrierer vil verdens utallige problemer blive løst.

 

2. stråle

Kærligheds/visdomsstrålen har været aktiv siden 1575. Den kaldes også Kristus-strålen, fordi det er mesteren Kristus, der er leder af 2. stråle departementet. Desuden kaldes Kristus mestrenes mester, for det er ham, der er Hierarkiets leder.

2. stråles energitype strømmer i disse år ind i alle disciple og aspiranters hjertecenter for at stimulere kærligheden til alt levende. Man kan se virkninger af denne kraft i alle de hjælpeorganisationer og -programmer, der er opstået siden Anden Verdenskrig, hvor et omfattende hjælpearbejde begyndte med Marshall-hjælpen til Europa efter krigen. Herefter har FN etableret utallige hjælpeprogrammer, og verdens nationer har systematisk ydet hjælp til ulandene – noget, der aldrig tidligere er set i verdenshistorien.

Alle religioner er i alle tider udgået fra 2. stråle departementet, og den kommende verdensreligion vil også udgå herfra. Men det bliver ikke en religion i gammeldags forstand, for det bliver en videns- og visdomsreligion, der vil skabe en syntese mellem åndsvidenskaben og den avancerede naturvidenskabs forskningsresultater. Den nye religion vil derfor blive accepteret dybt ind i alle samfundets mange lag.

 

3. stråle

Denne skabende og kreative stråle har været virksom siden 1425, men den er nu ved at nå et højdepunkt, og den vil sammen med 1. stråle sprænge alle forsøg på at holde mennesket i fangenskab. 3. stråles påvirkning ses bl.a. i det arbejde, der udføres i verdens utallige bevægelser − bpde fredelige og militante.

3. stråles kvalitet skabte i 1500-tallet reformationen og renæssancen − herunder de mange opdagelsesrejser og filosofiske retninger. I det seneste århundrede har dens hovedformål været at udvikle det mentale og kreative aspekt i mennesket.

Bogtrykkerkunsten og alle kommunikationssystemerne med radio, Tv, internet, mobiltelefoni osv. er et resultat af denne stråles påvirkning − selvfølgelig i nært samspil med den teknologiske 5. stråle.

 

4. stråle

Harmoniens og skønhedens stråle begynder sin globale aktivitet fra år 2025, og det er forudsagt, at den vil præge alle livets forhold i de kommende århundreder, og derfor vil kunst og skønhed nå højdepunkter, som er ufattelig for nutidens menneskehed.

Den kaldes også strålen for "harmoni gennem konflikt". 4. stråle er desuden menneskehedens overordnede stråle, for i evolutionens løb vil menneskets utallige konflikter − individuelt og nationalt – til sidst resultere i harmoni.

Når 4. stråle har nået et bestemt punkt i sin påvirkning, vil et samarbejde mellem menneskeevolutionen og devaevolutionen − naturens store og små bygmestre − begynde at tage form.

 

5. stråle

Naturvidenskabens stråle − også kaldet den konkrete videns stråle − begyndte sin aktivitet i 1775, og den har i løbet af godt to hundrede år sat et voldsomt præg på verden − ikke mindst gennem den teknologiske udvikling. Den er det bedste eksempel på den gennemgribende virkning, en stråle kan have på et bestemt område af menneskelivet, men forudsætningen er, at der i menneskeheden er inkarneret et tilstrækkeligt antal naturvidenskabelige tænkere, der fagligt er i stand til at omsætte strålens påvirkning og impulser til praktisk anvendelse.

Denne stråle er midlertidigt aftagende − eller rettere sat på vågeblus − for at menneskets etik og moral kan øges og afbalancere de destruktive virkninger af de mange våben, som krigsvidenskaben og politiske systemer har skabt.

 

6. stråle

Hengivenhedens og idealismens stråle har været en af de mest dominerende stråler de seneste 2.500 år, men nu nedtones den hastigt. 6. stråle var Fisketidsalderens stråle, som primært har markeret sig ved sine negative aspekter, som eksempelvis religiøs fanatisme, korstog, inkvisition og heksebrændinger.

Mange millioner mennesker − ja sandsynligvis størstedelen af menneskeheden − er stærkt præget af 6. stråles konservative og traditionsbundne kræfter i deres personlige stråleopbygning, hvorimod Den Nye Tidsalders mennesker vil have et helt andet syn på løsningen af verdens mange problemer, fordi de præges af den nye tids stråle – 7. stråle.

 

7. stråle

Denne stråle er som nævnt Den Nye Tidsalders – Vandbærerens tidsalders − energikvalitet. 7. stråle begyndte sin aktivitet i 1675, men det tager ca. 400 år før en global stråle når sit højdepunkt, og det medfører, at denne stråle når sit zenit i den nuværende periode.

Den 7. stråles påvirkning vil resultere i en ændring af civilisationers og nationers indre struktur og indbyrdes forhold. Tvingende kræfter vil bringe "nationernes familie" til sameksistens på alle niveauer, fordi 7. stråle er en syntesestråle. Den er derfor samarbejdets og gruppedannelsens stråle, og det gælder både i det enkelte menneske, hvor det lavere menneske − personligheden − vil blive bragt i samklang med det højere menneske − sjælen. Nationerne vil i dette samarbejde bidrage med hver sit nationale særpræg. Den udbredte angst for, at de nationale særpræg vil forsvinde i dette samarbejde, er ubegrundet.

I åndsvidenskaben omtales en 7. stråle aktivitet, der har skabt stor succes. Det er den engelske mesters initiativ til det, der kendes som nutidens fagbevægelse. En anden stor succes er dannelsen af EU.

Den 7. stråle er desuden mineralrigets og mikroorganismernes stråle. Det betyder bl.a., at ældgamle mikroorganismer belives af 7. stråle, og flere hidtil ukendte vira er allerede dukket op − eksempelvis AIDS, ebola, sars og flere andre nye vira og bakterier.

 

 

Fem aktive stråler

 

I disse årtier er der fem stråler i aktivitet. Det er uhyre sjældent, at så mange stråler er i aktivitet samtidigt, og det medfører da også, at presset − især på den menneskelige psyke, nervesystemet og det endokrine kirtelsystem − er meget stort. Navnlig 1. stråles dynamiske kraft har menneskeheden ikke været udsat for i denne målestok, siden dengang Atlantis sank i havet. Denne energi spænder alle til bristepunktet, men samtidig siges det, at den virkning, den vil have i de kommende årtier, vil forandre verden så radikalt og med en sådan hast, at man allerede i midten af dette århundrede, vil se tilbage på nutiden som den mørkeste middelalder!

Alt vil gennemgå en metamorfose[1], men ud af forvandlingen vil der opstå nye civilisationer og den nye tids menneskehed. For uanset hvordan man beskriver menneskehedens mangfoldige problemer, så er det, der nærmer sig, en global åndelig krise, som vil tvinge menneskets bevidsthed mod åndelige realiteter. Det vil medføre en revurdering af alle politiske, religiøse, miljømæssige opfattelser − og ikke mindst menneskets naturvidenskabelige verdensbillede, der er nedarvet fra de foregående århundreder, og som ikke er i stand til at give et realistisk billede af den flerdimensionale verden, sådan som den i virkeligheden er.

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-05-Åndsvidenskab

 

 

 

_________________________________

[1] Metamorfose er et begreb, der stammer fra græsk og betyder forandring, forvandling, omdannelse og omformning.

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE