Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (26 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (26 af 37)

6. stråle

IDEALISME OG HENGIVENHED

 

De-Syv-Stråler-06-22-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Åndelig idealisme

6. stråle mennesket ser det fuldendte mønster bag ydre fænomener. Forsøger at løfte verden op mod idealet.

Abstraktionsevne

Abstraherer fra den konkrete verden og sublimerer begærnaturen.

Intens hengivenhed

Kærlighed, ømhed, intuition, loyalitet, og ærbødighed.

Selvforglemmelse og offervilje

Er usædvanligt målbevidste. Visionen er så stærk, at det personlige liv tabes af syne. Ofrer alt for sagen.

Evne til at inspirere

Omdanner idéer til idealer og opflammer følelsesbetonede menneskers entusiasme.

 

 

De-Syv-Stråler-06-23-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Blind tro og fanatisme

Partiskhed, selvbedrag, sekterisk holdning, overtro, fordomme. Brændende begær. Snævert ideal får al opmærksomhed og energi.

Stivhed og strenghed

Fastfryser ideal af angst for at miste det. Betragter forandring som kaos.

Ekstremisme

Bygger på mottoet: "Hvis noget er godt, må mere af det samme være bedre".

Egoisme og mindreværd

Egoistisk og skinsyg kærlighed. Afhængig af idol. Mindreværdsfølelse kompenseres med tilbedelse.

Fortrængning af instinktiv natur

Overilede konklusioner. Støtter sig for meget til andre. Stræber efter det højeste og forsager det jordiske.

 

 

De-Syv-Stråler-06-24-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Brændende aspiration og intens idealisme dominerer.

Passiv type:

Hengivenhed og modtagelighed dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Styrke, selvopofrelse, renhed, sandhed, tolerance, sindsro, ligevægt og sund fornuft.

 

 

De-Syv-Stråler-06-25-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 6. stråle mennesker

 

De egenskaber, der især karakteriserer 6. stråle, er:

Opofrende kærlighed. Glødende begejstring for en sag.

Brændende iver. Målbevidsthed. Uselvisk hengivenhed.

Tilbedelse. Inderlig medfølelse med andres lidelser.

Sidstnævnte kan forekomme i en sådan grad, at 6. stråle mennesket kan fremkalde Kristi sårmærker (stigmater) på sig selv. Men det er også idealisme, der omsættes til praktisk tjeneste og stor loyalitet.

I 1224 havde Frans af Assisi trukket sig tilbage for at bede alene i 40 dage på bjerget La Verna i Appenninerne, og i denne periode have byrden af Kristi lidelser tilsyneladende plaget ham mere end sædvanligt. Da Frans kom ned fra bjerget, havde han modtaget stigmatiseringen – Kristi sårmærker på hænder, fødder og i siden. Sårene havde han til sin død to år senere.

Det menneske, der fuldt og helt lever for sin religion, kaldes en mystiker. Det er:

Helgenen. Den aktive filantrop. Martyren.

Evangelisten. Missionæren. Reformatoren.

 

Som eksempler kan nævnes Frans af Assisi og Mother Teresa.

Idealet er fuldkommen hengivelse og selvopofrelse til døden for et ideal, for en sag eller for en leder − ikke mindst uselvisk tjeneste for at afhjælpe verdens lidelser, der af denne mennesketype føles meget stærkt. Det er drivfjederen i det udviklede 6. stråle menneskes liv.

For 6. stråle mennesker er Gud selvopofrelsens, kærlighedens og godhedens princip. Uanset om der er tale om en soldat, samlever, filosof eller forsker, er det "tro til døden" mod sit ideal.

Selviskhed, individualisme, manglende eller

svingende loyalitet opfattes som forræderi.

 

6. stråle mennesket skaber resultater gennem ekstrem målrettethed. 6. stråle mennesket driver sin hengivenhed for sit ideal så vidt, at det helt fortaber sig i det og til sidst bliver selve inkarnationen af idealet. I sin begejstrings ild opbrænder denne mennesketype både sine egne karakterfejl og de ydre hindringer, der stiller sig i vejen for at nå idealet.

Målet er FULDKOMMEN TJENESTE UNDER GUD

Målet er uselvisk og fuldkommen tjeneste under Guds vilje.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Fanatisme.

Tilbøjelighed til at blive besat af en idé.

Tendens til at lade sig forblinde.

Intolerance. Blind heltedyrkelse.

 

De lider meget, hvis venner, de holder af og stoler på, er illoyale, og det samme gælder hvis de bliver misforstået og fejlbedømt – især, når det drejer sig om deres motiver.

Kristendommen er en 6. stråle religion − især i sine mere mystiske aspekter. Kristendommen er et udmærket udtryk for 6. stråles svage side, for de kristne har fornægtet det fysiske, det kropslige og begærnaturen. Flagelanterne piskede den syndige krop for at fortrænge dens naturlige begærimpulser, og hele kristendommen er gennemsyret af seksualforskrækkelse og forsøget på at undertrykke menneskets stærke og naturlige drift.

 

 

7. stråle

ORDEN OG CEREMONIEL MAGI

 

De-Syv-Stråler-06-26-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Evne til at skabe orden

Arrangerer elementer hvor de fungerer bedst i en intelligent og hierarkisk enhed.

Evne til at planlægge og organisere

Yderste omhu i detaljer. Skaber dynamisk balance mellem detaljer og helhed. Det sker med stor høflighed.

Sans for rytme og timing

Skaber dynamisk balance af bestemte energityper. Bruges når virkningen er optimal.

Fysisk manifestation

Selvtillid, mod, styrke og udholdenhed. "Nedfælder" idéer omdannet til idealer – kræver praktisk sans.

Sans for ritualer og ceremonier (rutiner)

Udvikler optimale funktioner for at opnå bestemte virkninger. Formaliserer dem.

 

 

De-Syv-Stråler-06-27-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Formalisme og krystallisering

Kreativitet ses som omstrukturering af eksisterende former. Frygter kaos før nyskabelse.

Vanetækning og meningsløs ritualisme

Overfladisk dømmekraft. Betragter ydre forhold som vigtigere end det indre og essentielle. Fører til automatik (f.eks. modedyrkelse).

Intolerance over for originalitet

Snæversynethed. Kræver tryghed, der opfattes som forudsigelighed (lovmæssighed).

Overdreven perfektionisme

Sensitivitet over for guddommelige mønstre. Stolthed og overdreven mening om sig selv.

Pervertering af magiske processer

Manipulerer stofaspektet til egen fordel (sort magi). Fokuserer på fysisk forening (misforstået tantra).

 

 

De-Syv-Stråler-06-28-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Skabelse og reorganisering af former dominerer.

Passiv type:

Bevarelse af eksisterende former dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Enhedserkendelse, storhed, tolerance, ydmyghed, mildhed og kærlighed.

 

 

De-Syv-Stråler-06-29-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 7. stråle mennesker

 

De egenskaber, der især karakteriserer mennesker på 7. stråle, er tolerance og taktfuldhed både i karakter og i adfærd. De holder af pragt i forbindelse med deres stilling og person, og de sætter pris på:

– ordnet aktivitet, præcision, kompetence,

ynde og værdighed.

 

7. stråle mennesker interesserer sig meget for politik, forskellige kunstarter samt for ceremonier og magi. De er desuden interesseret i at opdage, beherske og frigøre skjulte kræfter i naturen.

Mennesketypen er:

Politikeren (i dette ords virkelige betydning)

sceneinstruktøren, ceremonimesteren,

ritualisten, magikeren, esoterikeren og præsten.

 

Idealerne er:

Kraft (både legemligt og sjæleligt). Fysisk effektivitet.

Fuldendthed. Saglighed. Orden i alle livets forhold.

Nøje overholdelse af tidspunktet i forbindelse med aftaler.

Magt til at beherske og styre de skjulte kræfter

i sin egen natur og i naturen.

 

Et 7. stråle menneske kunne have følgende motto:

"Hvis det er værd at gøre, er det også værd

at gøre det godt."

 

For 7. stråle mennesket er Gud ordenens princip i alt – og kaos er det største onde. Drivkraften er ønsket om at opnå herredømme over naturens kræfter og bevidstheder og lade dem komme præcist til udtryk i overensstemmelse med en plan.

Denne mennesketype skaber resultater ved at syntetisere et antal faktorer i overensstemmelse med en klart udtænkt plan.

Målet er ÅNDELIG MAGI OG ORDNET LIV

Målsætningen har to sider, nemlig at blive en "åndelig magiker" og at leve et liv, der er fuldendt i selv de mindste detaljer.

Frimureriet er både et ceremonielt og et praktisk udtryk for 7. stråle, og strålekvaliteten er desuden repræsenteret i alle verdensreligionernes ritualer.

 

Blandt de fejl og mangler, man finder hos mennesker af denne type, kan nævnes:

Pralende optræden. Fordringsfuldhed. Samvittighedsløshed.

Kærlighed til magt og embede. Tilbøjelighed til at

bruge mennesker som redskaber. Tom formalisme

og mekanisk udførelse af ceremonier

uden tanke for deres åndelige betydning.

Tendens til at nedværdige sig til

at gøre brug af sort magi, trolddom, åndemaneri.

 

7. stråle mennesker kan lide meget under:

– ydmygelse, tab af ydre magt, uvenlig kritik

(især fra en underordnets side),

og hvis de kommer ud for grov optræden.

 

Ifølge åndsvidenskaben er 6. stråles almindelige indflydelse ved at blive erstattet af 7. stråles, og derfor ser man tendenser inden for naturvidenskaben til udforskning af det usynlige univers, at undersøge menneskets metafysiske evner og psyke, og at udnytte naturens skjulte kræfter (f.eks. atomkraft).

7. stråles voksende indflydelse på verdensforholdene ses i tendensen til at anvende diplomati og samarbejde i stedet for magtmidler, når konflikter skal løses. Efterhånden som strålens indflydelse gør sig mere og mere gældende og suppleres med en tilsvarende udvikling af menneskets højere, synteseskabende tænkning, vil disse tendenser blive stærkere, og til slut vil de virkeliggøre de idealer, der ligger til grund for FN og dermed beslægtede organisationer.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi