Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (9 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (9 af 37)

Jordens stråleopbygning

 

De-Syv-Stråler-02-13-Den-nye-tids-psykologi

 

  • Jordens personlighed har 3. stråle

  • Jordens sjæl har 2. stråle

  • Jordens ånd (monade) har 1. stråle

 

Planeten Jorden udtrykker derfor de tre primære aspekter eller den fundamentale stråleopbygning … ånden på 1. stråle, sjælen på 2. stråle og personligheden på 3. stråle.

Planchen over strålernes indstrømning fra Store Bjørn via Sirius til solsystemet viser, at strålen for Jorden er angivet som 3. stråle. Det er grunden til at Michael Robbins konkluderer, at der er tale om personlighedsstrålen, for Jorden er en ikke-hellig planet.

Selvom planeten Jorden ifølge åndsvidenskaben er bagefter i sin udvikling og nærmest er en slags fortabt søn i solsystemet, er den trods alt på vej tilbage til "Faderhjemmet". Det er vigtigt, for Jorden har som sagt en stråleopbygning, der er symbol på hele systemet – dvs. 1., 2. og 3. stråle på de tre primære aspekter.

De tre primære

Næste vigtige spørgsmål er nu: Hvilke af de tre hellige planeter udgør de tre primære aspekter? Ifølge planchen skulle det være: Vulcan på 1. aspekt, Jupiter på 2. aspekt og Saturn på 3. aspekt. Men det er sandsynligvis ikke korrekt, for de hellige planeters stråler er som sagt sjælsstråler, og det er ikke sjælsstrålerne, der er betingelsen for, at de er aspekter. Det er åndens strålekvalitet! Hvis de tre planeter, der udgør Faderen, Sønnen og Helligånden i systemet, skal findes, er det ikke tilstrækkeligt at se på sjælsstrålen. Det er åndens eller den monadiske stråle, der skal findes.

Denne information giver Djwhal Khul faktisk i Esoterisk Astrologi. Her siger han, at:

 

De-Syv-Stråler-02-14-Den-nye-tids-psykologi

Uranus er ”Faderen” og 1. stråle

 

De-Syv-Stråler-02-15-Den-nye-tids-psykologi

Neptun er ”Sønnen” og 2. stråle

 

De-Syv-Stråler-02-16-Den-nye-tids-psykologi

Saturn er ”Helligånden” og 3. stråle

 

Flere konkrete informationer om strålerne på det kosmiske niveau giver åndsvidenskaben desværre ikke i øjeblikket, men det er vigtige informationer, for de strålekvaliteter, der præger systemerne i dagligdagen, er nu kendte, og derfor er det muligt at forholde sig til dem, og dybere forskning viser da også at:

  • ”Faderen” Uranus, som har 1. stråle på ånden, har 7. stråle på sjælen.
  • ”Sønnen” Neptun, som har 2. stråle på ånden, har 6. stråle på sjælen.
  • ”Helligånden” Saturn, som har 3. stråle på ånden, har 3. stråle på sjælen.

 

Strålerne på planetniveau

 

Planetsystemerne modtager som sagt hver især en understråle direkte fra Solen. Understrålen er planeternes primære strålepåvirkning. Men de modtager desuden indirekte de øvrige stråler fra Store Bjørn. De hellige planeter modtager derfor strålepåvirkningen fra både Solen og fra Store Bjørn. Når en hellig planet modtager en bestemt stråletype fra både Solen og fra Store Bjørn – altså både direkte og indirekte – vil den naturligvis være stærkt præget af denne specifikke strålepåvirkning. Planeterne modtager derfor to strålepåvirkninger – en primær, der kommer fra Solen og en sekundær, der kommer fra Kosmos.

Det er 2. stråles 3. understråle, der strømmer til planeten Jorden, og med planeten Jorden menes der Shamballa, som i åndsvidenskaben kaldes "centret, hvor Guds vilje er kendt" samt Sanat Kumara (Planetlogos’ personlighedsaspekt). Planetlogos modtager og absorberer altså primært den store solare 2. stråle og herunder primært den store 3. understråle. Sanat Kumara er reelt denne strålekvalitet.

 

De-Syv-Stråler-02-16b-Den-nye-tids-psykologi

 

Når Sanat Kumara modtager 2. stråles 3. understråle, spaltes den op i syv understråler efter samme princip som tidligere beskrevet. Planetlogos fungerer på denne måde som et prisme ligesom Sollogos. Planetlogos sender derfor syv understråler ud i sit system. Mere præcist modtager han den primære solare 2. stråles 3. understråle, som nu spaltes op i syv under-understråler.

 

Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara

Shamballa er ligesom alt andet i systemet opdelt i tre aspekter, som åndsvidenskaben kalder "departementer", fordi de repræsenterer et bestemt administrations- eller ansvarsområde. De tre primære understråler kanaliserer Sanat Kumara nu videre ud til lederne af de tre departementer, der kaldes "Sanat Kumaras Rådskammer" – og de tre Kumaraer – Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara.

 

De-Syv-Stråler-02-17-Den-nye-tids-psykologi

Planche - De tre Kumaraer

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Sanaka Kumara

− modtager 1. under-understråle (af 3. stråle, som er en understråle af 2. stråle)

Sananda Kumara

− modtager 2. under-understråle og …

Sanatana Kumara

− modtager 3. under-understråle …

− og de tre kumaraer sender de tre strålekvaliteter videre til Hierarkiets tre primære departementer – departementerne for 1., 2. og 3. stråle.

Samtidig strømmer den sekundære påvirkning fra Store Bjørn og solkonstellationen Sirius ind i systemet, men det forøger blot den samme strålepåvirkning.

Det er nu interessant at følge, hvad der videre sker i denne nedtransformering af strålerne, og derfor skal der nu fokuseres på de tre departementer i Sanat Kumaras ashram eller rådskammer. De tre kumaraer sender som sagt de tre primære strålepåvirkninger videre til Hierarkiets departementer, og det betyder, at:

  • Manuens departement modtager 1. under-understråle fra Sanaka Kumara.
  • Kristi departement modtager 2. under-understråle fra Sananda Kumara.
  • Mahachohanens departement modtager 3. stråle fra Sanatana Kumara.

Lederen af Hierarkiets 3. stråle departement – Mahachohanen – opsplitter nu sin 3. under-understråle i fire sekundære stråler plus selve 3. strålekvaliteten og sender dem videre til de lavere naturriger herunder 4. naturrige − menneskeheden.

 

 

De-Syv-Stråler-02-18-Den-nye-tids-psykologi

 

Det betyder, at Manuen kanaliserer 1. stråle, Kristus kanaliserer 2. stråle og Mahachohanen kanaliserer dels sin egen 3. stråle og dels de fire sekundære stråler til menneskeheden og de lavere naturriger. På denne måde besjæles menneskeheden af alle syv stråler, og derfor er de syv stråler til stede på Jorden.

 

Strålerne og astrologien

 

Et vigtigt spørgsmål er nu: "Hvor kommer strålerne fra set fra et individuelt synspunkt?"

Fra en individuel synsvinkel strømmer strålerne ikke til Jordens naturriger direkte fra hverken Store Bjørn eller fra Sirius, men fra Hierarkiet. Set fra menneskehedens synspunkt er det reelt uinteressant, hvordan strålerne kommer til Hierarkiet, men det er til gengæld vigtigt at vide, at alt hvad der foregår på Jorden, relaterer sig til Hierarkiet. Det beskrives senere.

Via Hierarkiet gennemstrømmes Jorden med de syv strålekvaliteter, som Hierarkiets mestre modtager fra Shamballa eller Sanat Kumaras rådskammer. Hierarkiet omslutter planeten med sin aura, og indenfor denne aura udsender Hierarkiet de syv stråler til alle levende væsener på Jorden.

Det er en vigtig information, for der kan tilføjes en lige så vigtig information.

Åndsvidenskaben oplyser, at Hierarkiet i den atlantiske periode opbyggede tolv kraftfulde tankeformer, som de placerede som et bælte omkring Jorden, og disse tankeformer udgør den planetariske zodiak. Mestrene skabte en magnetisk forbindelse mellem hver tolvtedel af dette tankeskabte bælte eller denne zodiak, sådan at hver del stod i forbindelse med det stjernebillede, der befinder sig ude i rummet. Det er denne zodiak, der virker og påvirker – det er ikke stjernebillederne langt ude i rummet. Spørgsmålet: "Hvor kommer de astrologiske energier fra set fra et individuelt synspunkt?", kan derfor besvares med: "Hierarkiet".


 

De-Syv-Stråler-02-19-Den-nye-tids-psykologi

 

De kosmiske energier kan ikke opfattes, for de er alt for subtile for menneskets relativt grove bevidsthed. Men mennesket er ”tænkeren”[1]. Mennesket er derfor i høj grad i stand til at opfatte tankeformer – navnlig de tankeformer, der er opbygget fra det højere mentalplan (sjælens plan) og nedefter.

Når man siger, at et menneske er født i et bestemt stjerntegn, har det ingen relation til det kosmiske stjernebillede. Det har relation til den magnetiserede tankeform, som Hierarkiet skabte i Atlantis. Det er den, der rummer den specielle energi, der defineres som stjernetegnenes eller zodiakens kvaliteter.

Desuden er disse tankeformer blevet suppleret af astronomer og astrologer, der gennem tiderne har beskæftiget sig med astronomi og astrologi, som i virkeligheden er én videnskab. Deres tankeformer er også strømmet ind i det kollektive tankebælte, og denne kombination er forklaringen på, at astrologiske analyser virker – det skyldes ikke, at der strømmer kosmisk energi ned til Jorden fra fjerne stjernebilleder langt ude i rummet.

De kosmiske stjernebilleder ligger ikke opdelt i lige store bælter på hver tredive grader, sådan som det fremgår af astrologernes beregninger i horoskoperne. Desuden er der noget, der hedder forårspræcessionspunktet, som medfører, at stjernebillederne løbende forrykkes en smule hvert år. Siden Ptolemæus’ tid har de forrykket sig cirka en tredjedel af tegnet, og det medfører, at de fleste tegn ikke står dér, hvor astrologerne påstår, at de befinder sig ifølge deres beregninger.

Det har skabt en markant uoverensstemmelse mellem astrologi og astronomi, og astronomer angriber netop astrologerne med dette argument. Astrologer uden kendskab til denne åndsvidenskabelige kendsgerning, er ikke i stand til at komme med et logisk svar på denne uoverensstemmelse, og henviser derfor til, "at sådan har man altid beregnet horoskoperne" – altså et dogmatisk argument, der er baseret på en trosforestilling.

 

De-Syv-Stråler-02-20-Den-nye-tids-psykologi

 

Men når astrologien alligevel virker, skyldes det ganske enkelt, at menneskeheden er underlagt Hierarkiets magnetiske tankeform, der omkranser og drejer med Jorden rundt, og som altid har nøjagtig tredive grader for hvert tegn. På denne måde bliver horoskopet relevant, for det er ikke et billede på Kosmos, men på de energier, der konstant strømmer fra tankeformen, og som har en reel virkning på det enkelte menneske.

Man kan derfor udlede, at når astrologien virker, skyldes det, at astrologerne – ofte uden at vide det − beskriver tankeformer, og tankeformer er den stærkeste påvirkning, mennesket – tænkeren − udsættes for her på Jorden. De tolv kollektive tankeformer, der udgør en del af psykologen Carl Jungs kollektive ubevidste, er en af de stærkeste kollektive indflydelser, der findes på planeten.

Konklusionen er, at alle energier på planeten stammer fra Hierarkiet, der også kaldes Det Store Hvide Broderskab. Denne konklusion har vidtgående konsekvenser for menneskets virkelighedsopfattelse. Det medfører ikke mindst, at det altid er Hierarkiet, der beslutter og styrer, hvilke energier, der skal påvirke menneskeheden i en given periode.

 


 

_________________________________

[1] Det engelske ord ”man” (menneske) stammer fra sanskritordet ”manas”, der betyder ”tanke” eller ”tænkeren”.

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi