Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (11 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (11 af 37)

De syv stråler i evolutionen

 

De-Syv-Stråler-03-06-Den-nye-tids-psykologi

 

1. stråle

 • Udtrykker kraft manifesteret som vilje.
 • Kun delvis manifesteret i det nuværende solsystem.
 • Vigtigste funktion er nedbrydning af former.
 • Kaldes derfor ”nedbryderen”.

2. stråle

 • Udtrykker tiltrækning manifesteret som kærlighed.
 • Bygger og opretholder alle former i systemet.
 • Manifesterer dermed hele bevidsthedsaspektet.
 • Kaldes derfor ”formbyggeren”.

3. stråle

 • Udtrykker aktivitet manifesteret som intelligens.
 • Skaber stofatomerne med deres intelligente aktivitet.
 • Eksempel: Elektrisk aktivitet skaber computerintelligens.
 • Kaldes derfor ”skaberen”.

4. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som skønhed gennem forædling af form.
 • Formmæssigt udtryk for harmoni mellem de tre primære stråler.

5. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som viden gennem differentiering af form.
 • Formmæssigt udtryk for 3. stråle.

6. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som idealisme gennem hengivenhed for formens indre kvalitet.
 • Formmæssigt udtryk for 2. stråle.

7. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som organisation gennem integrering af indre formål og ydre form.
 • Formmæssigt udtryk for 1. stråle.

 

De 7 stråler i evolutionen

 

1. stråle – "nedbryderen"

udtrykker kraft manifesteret som vilje. Kraft er selve dynamikken, og vilje er en psykologisk egenskab, der er et resultat af kraft. Den vigtigste funktion er i virkeligheden nedbrydning af former. I Indien er det Shiva, der repræsenterer "nedbryderen". Formerne bygges af 2. aspekt eller 2. stråle, og når der skal bygges nyt, må de gamle former først nedbrydes. Den højere åndelige funktion af 1. stråle kommer ikke rigtig til udtryk i det nuværende solsystem. Denne funktion kommer i fokus i næste solsystem.

Man betragter som regel 1. stråle som "nedbryderen" eller "ødelæggeren". Det skyldes, at menneskets bevidsthed ikke er i stand til at opfatte de meget høje svingninger fra 1. stråle, for det inderste aspekt af 1. stråle er syntese. Men for at skabe syntese og enhed skal alt det, der adskiller og skaber dualitet nedbrydes.

2. stråle – "formbyggeren"

– udtrykker tiltrækning manifesteret som kærlighed. Selve kraften er magnetisme, men når denne magnetisme opstår mellem mennesker, kaldes den kærlighed. 2. stråle bygger og opretholder alle former i systemet, for former er afhængige af en magnetisme, der danner dem og opretholder dem. Når fysikere illustrerer stof, viser de energi, der er bundet i gitre, men de forklarer ikke, hvor denne sammenhængskraft, der binder atomerne sammen til stofstrukturer, stammer fra. Den åndsvidenskabelige forklaring er 2. stråles magnetiske kraft.

Det er formen, der afgør, om der opstår bevidsthed, for det er først muligt at skabe bevidsthed, når liv kan inkarnere i form. Derfor er det "formbyggeren", der er bevidsthedsudvikleren. Bevidsthed opstår i spændingsfeltet mellem liv og stof, og derfor er formen en forudsætning for bevidsthed. Hvis strømmen (liv) ikke kan strømme i en ledning (form), opstår der ingen magnetisme (bevidsthed).

3. stråle – "skaberen"

– er udtryk for aktivitet manifesteret som intelligens. Aktivitet er det generelle, mens intelligens er noget, man kan forholde sig til eksempelvis via psykologien. Livet strømmer i formen, og i formen fordeles livsstrømmen på en hensigtsmæssig måde, sådan at livsstrømmen omdannes til aktiviteter, der styres af den bagvedliggende intention, og dermed bliver den intelligent. Det samme sker i en computer, hvor den elektriske strøm blot er energi, der strømmer ind i computeren, men i computerens indre dirigeres strømmen (livet) af programmet (hensigten) til at udføre bestemte handlinger (intelligent aktivitet).

3. stråle kaldes "skaberen", for 2. stråle skaber ikke – den samler og opretholder blot de former, der er skabt. Stofpartiklerne er der i forvejen, for de er skabt af 3. stråle. 2. stråle samler stofpartiklerne til form, og derfor kan man konkludere, at stof og form ikke er det samme …

 

Stoffet skabes af 3. stråle – formerne bygges af 2. stråle.

 

 

De-Syv-Stråler-03-07-Den-nye-tids-psykologi

 

De fire sekundære stråler

og deres kvaliteter

 

De fire sekundære stråler refererer alle til 3. stråle. De sekundære stråler er derfor aspekter af 3. stråle, men fordi man kalder de tre primære stråler for aspektstråler, har man valgt at kalde de fire sekundære stråler for attributstråler – eller "egenskabsstråler".

Det medfører, at det overordnede princip for 3. stråle gennemstrømmer og farver de fire sekundære stråler. Forklaringen beskrives senere, men man kan sige, at fordi intelligent aktivitet er nøgleordet for 3. stråle, medfører det, at de sekundære stråler er udtryk for fire måder at være intelligent på. Det er de fire måder, som intelligens kommer til udtryk på.

 

De-Syv-Stråler-03-09-Den-nye-tids-psykologi

 

4. stråle

- udtrykker intelligens manifesteret som skønhed. Harmoni er identisk med skønhed. Men 4. stråle er også udtryk for disharmoni, for udviklingen består både af bevidstheder og former, der udtrykker harmoni, og bevidsthed og former, der endnu ikke er i stand til at udtrykke dette potentiale.

Nutidens kunst er reelt forfejlet, for den har bevæget sig væk fra det oprindelige ideal. I nutiden er der en generel tendens til, at kunst ikke udtrykker harmoni, og der stilles ikke krav om et budskab i kunstværket. Kunsten har derfor bevæget sig så langt væk fra kunstens væsen, som den overhovedet kan. Udviklingen i kunsten er en naturlig konsekvens af materialismen. Materialismen er nemlig blottet for budskab. Positivt set kan man derfor sige, at kunsten er nødt til at blive indholdsløs, hvis den skal udtrykke den kultur, den er en del af, for materialismen er udtryk for en håbløs mangel på et åndeligt budskab eller en dybere hensigt. At nutidens kultur er uden indhold, er reelt ikke kunstens problem. Kunsten udtrykker alene den eksisterende tilstand. Når Den Nye Tidsalders kunst begynder at tone frem, vil man kræve, at den både har et budskab og inspirerer til harmoni.

4. stråle relaterer ikke kun til kunst i traditionel forstand, for 4. stråle kan gennemstrømme hele samfundet og alle aktiviteter med den intelligens, der fremkalder harmoni og dermed skaber skønhed på alle livets områder. En kunstner er ikke kun et menneske, der skaber kunst. En kunstner kan eksempelvis også være en livskunstner – og dermed ethvert menneske.

5. stråle

- udtrykker intelligens manifesteret som viden gennem differentiering af form. Hvad menes der med "differentiering af form"? En mekaniker skiller bilen ad for at finde ud af, hvordan den fungere – eller hvorfor den ikke fungerer. Og dermed får mekanikeren viden om bilen, dens funktioner og dens tilstand. Det er det samme princip, der kendetegner naturvidenskaben. Den skiller tingene ad for at finde ud af, hvordan de fungerer og for at gruppere dem. Botanikere og zoologer skiller naturen ad for at gruppere planter og dyr i sorter, arter og familier osv.

Forskerne skiller tingene ad, indtil de når til atomerne – som de herefter skiller ad. Denne proces fortsætter indtil et punkt, hvor stoffet forsvinder og bliver til energi. Alligevel har forskerne ikke taget konsekvensen af iagttagelsen, der klart viser, at materialisme er en illusion, for stoffet er en illusion. Alt er energi! Alt er liv! 5. stråle er ikke alene udtryk for naturvidenskabelig tænkning, men også for manglende overblik og fleksibilitet.

6. stråle

udtrykker intelligens manifesteret som idealisme. Idealisme betyder, at man koncentrerer sin opmærksomhed om én enkelt ting. Hvis man retter sin samlede kraft mod et begrænset bevidsthedsområde, kommer området til at fylde hele bevidstheden. 6. stråle koncentrerer sig om et ideal, der opleves som det eneste rigtige, og med stor intensitet strømmer livskraften ind i dette afgrænsede felt. Derved opbygges der en enorm kraft, men samtidig udelukkes alt det, der ligger uden for feltet. 6. stråle er ikke alene udtryk for idealisme, men også for fanatisme.

7. stråle

udtrykker intelligens manifesteret som organisation. Den er den mest diffuse af strålerne. Der er tilsyneladende fokus på begrebet "organisation", men strålen har også et andet navn, nemlig "ceremoniel magi".

Der henvises ikke til mystiske alkymistiske eksperimenter eller ritualer, men til resultater skabt ved hjælp af processer, procedurer og rytmisk tilrettelæggelse af arbejdsgange. Eksempelvis reagerer devaer på rytmiske mantraer, og da det er devaerne, der er stoffet og formerne, kan man derfor beherske formerne ved hjælp af bevidst manipulation af stoffet – og det er ægte ceremoniel magi.

Men ceremoniel magi kommer også til udtryk i hverdagen i den måde, man lever på. Alle mennesker lever rytmisk. Hverdagen er styret af fastlagte rytmer, og derfor er livet reelt én stor ceremoni. Resultatet kan blive krystallisering, fordi man risikerer at synke ind i rytmen og blive fanget af magien og til sidst blive helt behersket af rytmen og rutinen.

Ceremoniel magi vedrører rytme, orden, farve, lyd, svingning og vibration. Overordnet kan man sige, at 7. stråle er den energi, som i den ydre fysiske verden manifesterer alle de begreber, der eksisterer i de indre verdener.

Eksempelvis vil en forsker, der foretager en analyse ved hjælp af 5. stråle, ikke kunne manifesterer sine iagttagelser og erkendelser, medmindre de omsættes til fysisk form. En indre erkendelse må omsættes til et ydre udtryk. 7. stråle refererer derfor til alle de øvrige stråler, for det er 7. stråle, der sørger for, at de bliver til virkelighed. Og derfor er den også mere diffus, for den organiserer ting, man ikke kan se.

7. stråle er ikke kun udtryk for organisation og orden. Den kan også komme til udtryk som bureaukrati og overdreven kontrol.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi