Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (22 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (22 af 37)

Lemurien, Atlantis, Nutiden

og derefter ...

 

De-Syv-Stråler-05-09-Den-nye-tids-psykologi

 

Lemurien – én stråle dominerede

Hvis man går meget langt tilbage i tiden og ser på udviklingen i den lemuriske periode, oplyser åndsvidenskaben, at menneskeheden dengang arbejdede på at koordinere det fysiske legeme og æterlegemet. I dyr er kun tre af de syv chakraer aktive. Menneskehedens opgave på Lemurien var at aktivere samtlige syv chakraer i stedet for kun de tre, der er aktive i dyreriget. På denne måde arbejdede mennesket på at fungere som en individualiseret skabning med de karakteristiske egenskaber, der kendetegner et menneske og som samtidig adskiller mennesket fra dyrene. Dyrene har en gruppesjæl (se appendiks). I den lemuriske periode var den fysisk-æteriske stråle dominerende, og den har påvirket menneskeheden i millioner af år.

 

De-Syv-Stråler-05-10-Den-nye-tids-psykologi

 

Atlantis – to stråler dominerede

I den atlantiske periode, hvor menneskets følelsesmæssige natur skulle opbygges og udtrykkes, blev astrallegemets stråle aktiv. Kombinationen af den fysisk-æteriske stråle og den astrale stråle bestemte nu menneskets natur. Mentallegemet og kausallegemet (sjælens legeme) var naturligvis også i denne periode en del af menneskets totalitet. Men de var inaktive i det inkarnerede menneske, og derfor havde de ingen praktisk betydning, for menneskets intellekt var endnu ikke aktiveret. Og når mennesket ikke havde udviklet sit intellekt, var det ligegyldigt, hvilken stråle det manglende intellekt befandt sig på.

 

De-Syv-Stråler-05-11-Den-nye-tids-psykologi

 

Nutiden – tre stråler dominerer

I nutiden – i den indoeuropæiske periode – skal mennesket udvikle intellektet eller tænkeevnen, og derfor trådte en ny stråle i aktivitet – mentallegemets stråle. I nutiden er menneskeheden derfor under påvirkning af tre stråletyper: En fysisk-æterisk stråle, en astral stråle og en mental stråle – og vekselvirkningen mellem dem. Det er kombinationen af disse tre stråler, der bestemmer menneskets natur.

 

De-Syv-Stråler-05-12-Den-nye-tids-psykologi

 

Personlighedens integration – fem stråler dominerer

I den nuværende udviklingsperiode vil mange mennesker nå et punkt, hvor udviklingskurven begynder at rejse sig stejlt. I åndsvidenskaben kaldes dette punkt for "personlighedens integration". Det betyder, at menneskets intellekt når et niveau, hvor det begynder at få kontakt med sjælen. Og sjælen responderer ved at sende en strøm af energi ned i personligheden. På denne måde hjælper sjælen med at integrere personligheden, og dermed dannes der en helhed af det fysisk-æteriske, det astrale og det mentale legeme – det, der kaldes personligheden.

I forbindelse med personlighedens integration træder yderligere to stråler i aktion. Den ene er personlighedens stråle, for det er den, der skabes af koordineringen af mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme. Men desuden træder sjælens stråle i aktivitet, for det er sjælen, der skaber integrationen. Derfor træder de to stråler frem samtidig. Det er årsagen til, at udviklingen nu tager en voldsom fart, og udviklingskurven stiger stejlt.

Set fra et esoterisk psykologisk synspunkt står mennesket nu med en integreret personlighed og spirende, men endnu ubevidst sjælskontakt, der resulterer i utallige muligheder, som samspillet mellem fem stråletyper skaber. Det er første gang, denne situation forekommer i menneskehedens årmillioner lange udvikling.

Hvis man ønsker at lære sig selv at kende, må man lære sin individuelle stråleopbygning at kende. Det betyder, at man skal analysere sig frem til fem aktive stråler, og desuden er det nødvendigt at finde ud af, hvor de befinder sig.

 

Ét er at genkende en kvalitet hos sig selv,

et andet er at placere den det rigtige sted.

 

 

Den videre udvikling

Efterhånden som menneskets udvikling skrider frem, sker der en forenkling frem mod det punkt, hvor personlighedsstrålen til sidst styrer det fysisk-æteriske legeme, sjælsstrålen styrer astrallegemet og åndens stråle styrer mentallegemet i de sidste få inkarnationer, mennesket har tilbage inden 4. indvielse (se appendiks). Forenklingen er mulig, for jo længere mennesket kommer i udviklingen, jo renere og klarere bliver stråletypen, fordi de åndelige kvaliteter bliver stadig mere dominerende.

Sagt på en anden måde, så repræsenterer 3. indvielse det udviklingstrin, hvor personligheden forsvinder i sjælens lys, og personligheden bliver sjælens villige redskab. Det betyder, at mennesket ikke længere repræsenterer noget personligt, men er blevet en upersonlig sjæl. På den måde toner personligheden – det lavere menneske − bort, for personlighedens stråle bliver uvæsentlig, når sjælens stråle dominerer.

Konklusionen er, at jo længere mennesket kommer i sin udvikling af sjælelige og åndelige egenskaber, jo enklere bliver stråleopbygningen. Efter 4. indvielse vil mennesket alene være et udtryk for den åndelige (monadiske), atmiske og buddhiske stråletype.[1]

 

Et nødvendigt overblik

 

Når man gennem selvindsigt vil arbejde med at analysere sig frem til den rigtige strålekombination, er det vigtigt at tage nogle grundlæggende informationer i betragtning. Åndsvidenskaben oplyser:

 

De-Syv-Stråler-05-13-Den-nye-tids-psykologi 

Ånd (monade)

 

Ånden er altid styret af en af de tre primære stråler. Ifølge åndsvidenskaben er åndens stråle uændret under hele evolutionsforløbet. Der er i alt 60 milliarder menneskelige åndsenheder (monader).

 • 20 milliarder er 3. stråle monader (som er oversiddere fra forrige solsystem).
 • 35 milliarder er 2. stråle monader (som er kernen i det nuværende Solsystem).
 • 5 milliarder er 1. stråle monader (som er kimen til næste Solsystem).

 

De-Syv-Stråler-05-14-Den-nye-tids-psykologi

Sjælslegemet

 

Sjælslegemet er styret af en af syv stråler. Sjælslegemet er uændret til 3. indvielse, hvor sjælen skifter til åndens stråle. Hvis sjælen er betinget af en af de sekundære stråler, vil den efter 3. indvielse skifte til åndens stråle (1., 2. eller 3. stråle). Det er et af de sjældne tilfælde, hvor en sjæl i løbet af nogle inkarnationer er tvunget til at skifte stråletype på sjælslegemet.

 

Legemernes stråler

 

Gennemsnitsmennesker skifter mellem et begrænset antal stråler på legemerne. Disciple har en højere udviklingsgrad end gennemsnitsmennesker, og derfor har sjælen ofte brug for at anvende flere strålekvaliteter for at fremtvinge bestemte kvaliteter i mennesket. Derfor kan alle syv stråler forekomme på alle legemer.

 

De-Syv-Stråler-05-15-Den-nye-tids-psykologi

Mentallegemet

 

 • Mentallegemet kan skifte fra liv til liv.
 • Gennemsnitsmennesker: 1., 4. eller 5. stråle.
 • Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.

 

De-Syv-Stråler-05-16-Den-nye-tids-psykologi

Astrallegemet

 

 • Astrallegemet kan skifte fra liv til liv.
 • Gennemsnitsmennesker: 2. eller 6. stråle.
 • Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.

 

De-Syv-Stråler-05-17-Den-nye-tids-psykologi

Fysisk-æterisk legeme

 

 • Det fysisk-æteriske legeme kan skifte fra liv til liv.
 • Gennemsnitsmennesker: 3. eller 7. stråle.
 • Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.

 

De-Syv-Stråler-05-18-Den-nye-tids-psykologi

De permanente enheder

 

De permanente enheder udtrykker en af syv stråler. De er uændrede under hele det individuelle udviklingsforløb. Ofte er de forskellige fra åndens stråle. De permanente enheder er alle på samme stråle, men ikke nødvendigvis på samme stråle som ånden. Strålen ligger fast indtil 4. indvielse, hvor sjælslegemets, mentallegemets, astrallegemets og det fysisk-æteriske legemes permanente enheder forsvinder

 

De-Syv-Stråler-05-19-Den-nye-tids-psykologi

Personlighedsstråle

 

Personlighedsstrålen kan skifte fra liv til liv – mellem 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle indtil personlighedens integration, og 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle efter personlighedens integration.

Personlighedsstrålen kan skifte hvert liv, for den er en kombination af de tre lavere legemers stråler, og personligheden kan derfor være på alle syv stråletyper – dog ikke på hele udviklingsvejen. Frem til det punkt i udviklingen, hvor personligheden og sjælen får kontakt med hinanden, kan personligheden kun skifte mellem fem af strålerne – de fire sekundære stråler og syntesen af dem, som er den 3. primære stråle – for som nævnt er de primære stråler mere abstrakte i deres natur, og derfor er de ikke relevante, før en vis udviklingsgrad er opnået. Det tager derfor millioner af år og utallige liv at nå frem til et punkt, hvor mennesket kan udtrykke 3. stråle. Først når personlighedsintegrationen er begyndt, bliver det muligt at udtrykke 1. og 2. stråle gennem personligheden, og derefter kan der veksles mellem samtlige syv stråletyper.

Til slut skal der advares mod et udbredt blændværk blandt mennesker med mere detaljeret kendskab til strålelæren, for de kan have tilbøjelighed til at påstå, at de har en af de mindre typiske stråler i deres stråleopbygning, for derved kommunikerer de jo, at de er accepterede disciple med en højere udviklingsgrad end andre.

Med denne viden om de syv stråler og det enkelte menneske i bagagen er fundamentet lagt til en gennemgang af de syv stråler − én for én − set fra et personligt eller individuelt synspunkt.

 

 

_________________________________

[1] Se appendiks.

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi