Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (25 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (25 af 37)

4. stråle

HARMONI GENNEM KONFLIKT

 

De-Syv-Stråler-06-15-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Evnen til at løse konflikter

Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed. Ser begge sider og er villig til kompromis. Ønsker at harmonisere.

Vækst gennem kriser

Hurtigt intellekt. Konfronterer modsætninger og skaber dybtgående følelsesmæssige og mentale løsninger.

Æstetik – sans for skønhed og kunst

Afstemmer kontraster på en æstetik måde – skaber balance mellem ånd og stof. Kreativ livskunstner.

Intuition og fantasi

Omsætter idéer til billeder, som kan erkendes direkte (i modsætning til forklaringer).

Spontanitet og improvisation

Lever i nuet og stoler på sin associationsevne − dvs. evnen til at skabe sammenhæng i idéer.

 

 

De-Syv-Stråler-06-16-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Konfliktsøgende

Opsøger instinktivt konflikt – både i det indre og i det ydre.

Selvoptagethed

Oplever sig selv som centrum for stridende kræfter – det fører til konstant lidelse.

Manglende selvtillid

Mangler moralsk mod og er ofte bekymret. Er ofte upræcis i sine vurderinger.

Pessimisme, bekymring og ladhed

Har oplevet konfrontation og negativitet så ofte, at det forventes. Føler sig hjælpeløs. Lider ofte af dovenskab.

Overdramatisering

Stærke lidenskaber. Foretrækker overdreven sandhed og effekter frem for triviel virkelighed. Er ofte ekstravagant.

 

 

De-Syv-Stråler-06-16a-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Engagement i konflikter dominerer.

Passiv type:

Skabelse af harmoni og skønhed dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Sindsro, tillid, selvbeherskelse, renhed, uselviskhed, nøjagtighed, mental og moralsk ligevægt.

 

 

De-Syv-Stråler-06-17-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 4. stråle mennesker

 

Bemærk at harmoni ikke opstår af sig selv, men på grundlag af konflikt. Nogle gange kan konflikten være så dominerende, at det er vanskeligt at få øje på harmonien. 4. stråle er menneskehedens stråle, og er der noget, der er karakteristisk for menneskeheden, så er det konflikter.

4. stråles egenskaber er:

Skabende tankevirksomhed. Harmoni.

Ligevægt. Skønhed og rytme.

 

4. stråle menneskets særlige evne består i at kunne opfatte og udtrykke "skønhedens princip i alt". Det har en stærk sans for form, symmetri, ligevægt og en veludviklet smag for:

– alt, hvad der er smukt i de forskellige kunstarter,

i naturen og i livet.

 

For denne mennesketype er skønheden i Universet det højeste gode, og manglende skønhed det største onde. Drivkraften er ønsket om at afsløre skønhedens indflydelse i Universet og at være formidler mellem den rene skønheds verden og den ufuldkomne verden med kunstarterne som mellemled.

Der er ikke kun tale om traditionelle kunstarter. Det kan også være en taler, der behersker sproget, og som kan begejstre, overtale og tryllebinde tilhørerne.

4. stråles målestok og test for mennesker, nationer og civilisationer er i langt højere grad skønhed end jordisk magt, besiddelser, militær styrke og økonomisk position. Nogle kunstnere kan se igennem fingre med en hvilken som helst adfærd, hvis den bare er gennemstrålet af skønhedens lys. De har et meget stærkt behov for skønhed i deres omgivelser og lider, hvis den mangler.

4. stråle mennesket skaber resultater med meget individuelle metoder. Og 4. stråle mennesket er den naturlige formidler og fortolker.

Målet er AT VISE GUDDOMMELIG SKØNHED

Målet er at blive en mesterkunstner – et geni indenfor en kunstart – især som livskunstner. Det indebærer, at man er i stand til at give fuldstændigt udtryk for den, man er, og opretholde et harmonisk forhold til andre.

Blandt 4. stråle menneskers fejl og mangler kan nævnes:

Omskiftelighed. Rastløshed. Lunefuldhed. Lidenskab.

Trang til at være i centrum. Indbildskhed.

Tilbøjelighed til at forkæle sig selv.

Ubetænksomhed og kynisme overfor mennesker,

der har haft bedre held end dem selv.

 

4. stråle mennesker er underlagt skiftende stemninger. De kan løftes til begejstringens højder og synke ned i depressionens og fortvivlelsens dybder.

4. stråle mennesker kan have tilbøjelighed til dagdrømmeri og til at leve i fantasiens verden. Den største lidelse, de kan komme ud for, er som regel frustration over mislykkede forsøg på at give fuldstændigt udtryk for sig selv.

Kunstnerens opgave er tilsyneladende at løfte menneskets bevidsthed til erkendelse af naturens og Guds herlighed ved hjælp af skønhed. På denne måde fungerer den ægte kunstner som "præst" og formidler mellem Gud og menneske.

 

Eksempler på udtalelser af 4. stråle mennesker

"Jeg har altid troet, at Gud simpelthen

er skønhed i virksomhed."

Jean-Jacques Rousseau

 

"Den bedste del af skønheden er den,

som et billede ikke kan udtrykke."

Francis Bacon

 

"Skønheden overtaler selv menneskers øjne

uden nogen taler."

William Shakespeare

 

 

De-Syv-Stråler-06-16b-Den-nye-tids-psykologi

 

 

5. stråle

KONKRET VIDEN OG VIDENSKAB

 

De-Syv-Stråler-06-18-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Evne til videnskabelig tænkning

Præcise, analytiske tankeprocesser, der fører til "sikker" viden. Helt nøjagtige udtalelser.

Koncentrationsevne

Samler sig om et område og udelukker alt andet. Arbejder med stor udholdenhed.

Evne til at definere og bygge tankeformer

Skarpt intellekt. Adskiller og afgrænser med stor klarhed.

Objektivitet

Tænker uden at føle. Retfærdighed uden nåde. Upersonlig iagttagelse af psykologiske processer.

Oprigtighed

Uafhængighed. Sætter idéer i relation til faktiske forhold. Sund fornuft. Tanken i sig selv er ikke nok (modsat 3. stråle).

 

 

De-Syv-Stråler-06-19-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Overdreven intellektualitet

Betragter tænkeevnen som den eneste virkelighed.

Overanalytisk

Opfatter differentiering som et mål i sig selv – medfører manglende overblik.

Skepticisme og mistro

Afviser åndsvidenskab og det metafysiske. Afviser intuitive impulser som uvidenskabelige. Fordomsfuld.

Ufølsomhed

Ubehagelig kritisk. Bruger tanken til at blokere for følelser og intuition. Udelukker kreativitet og humor.

Snæversyn og kritisk holdning

Ekspert på afgrænset område. Optræder med samme "sikkerhed" på andre områder. Arrogance. Uforsonlig.

 

 

De-Syv-Stråler-06-20-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Eksperimenterende og teknisk opfindsomhed dominerer.

Passiv type:

Klar viden og stor nøjagtighed dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Ærbødighed, hengivenhed, medfølelse, kærlighed, tolerance.

 

 

De-Syv-Stråler-06-21-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 5. stråle mennesker

 

Analytiske og deduktive tanker er typiske 5. stråle egenskaber. 5. stråle menneskers højeste interesse og ideal er erhvervelsen af realitetsbetonet viden. De kan lægge en utrættelig tålmodighed og en overordentlig grundighed og metodiskhed for dagen i gentagne undersøgelser og klassificering af små og indviklede detaljer.

Her møder man:

Forskeren. Matematikeren. Juristen. Detektiven.

 

På de tidlige udviklingsstadier er det navnlig naturvidenskab, der interesserer, men senere udvides interessen til også at omfatte åndsvidenskabens esoteriske og metafysiske områder. 5. stråle mennesker er:

Hurtige i vendingen. Tekniske. Analytiske. Nøjagtige.

Og i besiddelse af stor evne til at specialisere sig

og opfatte detaljer.

 

De sætter stor pris på sandhed, objektivitet og nøjagtighed i iagttagelse, deduktion og fremstilling. Gud betragtes som et sandhedsprincip og løgn, uvidenhed, unøjagtighed og fordomsfuldhed udgør de største onder.

Drivkraften hos 5. stråle mennesker er trangen til at afdække viden – at nå frem til sandheden. Men den skal kunne bevises f.eks. ved korrekt beskrivelse af forudsætninger, baseret på anerkendte informationer. Holdningen kan gøre 5. stråle menneskets tænkning så uelastisk og metoderne så stive og usmidige, at det ikke når sit mål.

Målet er MESTERSKAB INDENFOR VIDENSKAB

Målet er at blive en mester på det naturvidenskabelige område – et intellektuelt geni indenfor enhver fysisk (og senere i en metafysisk) videnskabsgren. Ligesom 3. stråle mennesket bliver denne mennesketype til sidst ét med en altomfattende bevidsthed, og på den måde opnår 5. stråle mennesket til sidst både fuldkommen indsigt i sig selv og i de videnskabelige principper, som Universet er baseret på.

 

Blandt denne mennesketypes fejl og mangler kan nævnes:

Følelsen af at være noget særligt. Følelsesmæssig kulde.

Destruktiv kritik. Mental usmidighed og ensidighed.

Tendens til at se og i overdreven grad gøre opmærksom på

andres fejl. De ser ofte kun "hullerne i osten".

 

De har tilbøjelighed til at såre andre ved at "oplyse dem om deres fejl til deres eget bedste", samtidig med, at de er for ufølsomme til at forsøge at mildne oplysningen eller være diplomatiske. De morer sig med at "prikke hul på ballonerne" – og de er ude af stand til tålmodigt at bære over med uvidenhed, ligesom de også er intolerante overfor alt, hvad der er følelsesbetonet, mystisk og intuitivt.

 

Andre negative egenskaber hos denne mennesketype er:

Skepticisme. Materialisme. Stolthed. Selvoptagethed.

Pågående nysgerrighed. Gnieragtig tendens til at forlange

noget for noget. At være overdrevent pedantiske

og betone det formelle.

 

De lægger overdreven vægt på:

Tradition. Dogmer og doktriner.

De taber ofte det indre liv af syne

og er blinde for nødvendigheden af

indre erfaring og oplysning.

 

Eksempler på kendte 5. stråle mennesker

Sherlock Holmes' og alle andre detektivers skarpsindige iagttagelser og juristens kolde, klare ræsonnementer er eksempler på den systematiske tanke.

Man fortæller om præsident Abraham Lincoln, at engang, da han var på en togrejse sammen med en ven, blev vennens opmærksomhed fanget af nogle får, der gik på en mark. "De får er blevet klippet for nylig", sagde vennen. Lincoln kiggede ud af vinduet og svarede: "Ja, på denne side."

 

De-Syv-Stråler-06-21b-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi