Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (13 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (13 af 37)

Historiens og civilisationernes udvikling

 

Fra renæssancen og frem til nu, har Hierarkiet på denne måde forvandlet et landbrugssamfund til et højteknologisk industrisamfund, som nu er videreudviklet til et informationssamfund. Verdenshistorien og civilisationernes udvikling er derfor udtryk for, hvordan Hierarkiet har påvirket naturrigerne ved hjælp af strålerne. For tiden går udviklingen meget stærkt, for når den naturvidenskabelige tænknings stråle bruges af intelligente, naturvidenskabeligt orienterede mennesker, går udviklingen stærkt i denne retning.

Der er grund til at værdsætte denne udvikling, for uden den ville befolkningstilvæksten have skabt sult- og sygdomskatastrofer af ufatteligt omfang. Teknologien har gjort det muligt for menneskeheden at overlade stadig mere fysisk arbejde til maskiner, og dermed er der frigjort ressourcer til andre formål end at sikre simpel overlevelse.

Denne udvikling er udtryk for intelligensens udnyttelse af naturens ressourcer i form af teknologi, som er udtryk for 5. stråles aktivitet. I nutiden er 5. stråles tænkning imidlertid blevet farlig for menneskeheden, for 5. stråles adskillende tænkning har udviklet sig til en "du eller jeg"-holdning, og denne "jeg kontra det"-indstilling til verden er ved at blive farlig for men­neske­heden, for den har udviklet sig til en "menneskeheden-kontra-naturen indstilling", en "nation-kontra-nation indstilling", en "religion-kontra-religion indstilling", en "rig-kontra-fattig indstilling" osv.

Mennesket kæmper og konkurrerer med naturen – det er ikke en del af naturen. Mennesker kæmper med andre mennesker, for menneskeheden opleves ikke som en helhed. Denne indstilling er i høj grad blevet forstærket gen­nem naturvidenskabelige og teknologiske modeller, der ser menne­skeheden som den højeste livsform, som er i stand til og berettiget til at ud­nytte naturen til sit eget egoistiske formål. Under henvisning til "naturens orden" eller "jungleloven", er det almindeligt anerkendt, at de stærke har ret til at udnytte de svagere. Ifølge åndsvidenskaben er "jungleloven" imidlertid dyrenes lov – ikke menneskets.

Det er dog ikke naturvidenskaben og teknologien, der bæ­rer skylden for menneskehedens nuværende kritiske situation, men den måde hvorpå naturvidenskaben og teknologien er blevet anvendt. I de fleste tilfælde tjener naturvidenskaben og tek­nologien indi­viduelle, politiske og nationale interesser i ste­det for menneskehe­dens og planetens.

Inkarnationerne styres af et overordnet mønster

Erkendelsen af at Hierarkiet benytter strålerne til at stimulere eller hæmme bestemte egenskaber indebærer, at menneskets inkarnationsmønster styres af et overordnet mønster, og dermed får de individuelle karmiske mønstre mindre betydning for planetens udvikling. Hierarkiet styrer og regulerer inkarnationstakten i overensstemmelse med den overordnede plan for planeten, og derfor inkarnerer nogle mennesketyper i bestemte cyklusser, mens andre holdes tilbage uafhængig af den personlige karma. Planetens karma er altid overordnet det enkelte menneskes karma.

Hvis et menneskes sjæl befinder sig på en stråle, der af det overordnede hensyn skal holdes tilbage i en udviklingsperiode, trækkes dette menneske også ud af inkarnation i en tilsvarende periode. For tiden er 6. stråle på vej ud, og det medfører, at sjæle på 6. stråle ikke kommer i inkarnation i flere tusinde år – måske i flere hundredetusinde år eller mere. Hvis der ikke er brug for deres specielle strålekvalitet i en given periode, inkarnerer de ikke.

 

De-Syv-Stråler-03-13-Den-nye-tids-psykologi 

 

Hierarkiet afstemmer naturligvis de indstrømmende energier med de store kosmiske cyklusser, som Jorden og Solsystemet er en del af.

 

"Det er indlysende, at verdenshistorien er baseret på fremkomsten af idéer, idéernes efterfølgende anerkendelse og deres forvandling til idealer, som til sidst bliver afløst af den næste indstrømning af idéer. Det er inden for idéernes område, at menneskeheden ikke er fri. Det er en vigtig kendsgerning. Så snart en idé bliver til et ideal, kan menneskeheden frit acceptere eller forkaste den, men idéer kommer fra en højere kilde og påtvinges menneskeslægtens bevidsthed, uanset om menneskeheden ønsker dem eller ej. Om menneskehedens udvikling vil ske hurtigt, eller om den forsinkes på grund af manglende forståelse, afhænger af den brug, der gøres af disse idéer (som af natur er guddommelige udstrålinger, der legemliggør den guddommelige plan for planetarisk udvikling)."

Alice A. Bailey: De syv stråler

 

4. stråle og Den Nye Tidsalder

 

I Den Nye Tidsalder dæmper Hierarkiet 5. stråle, og samtidig lukkes der gradvis op for 4. stråle, og derfor er det muligt at gøre sig tanker om, hvordan samfundet vil blive om 3-500 år. Ifølge åndsvidenskaben vil menneskets verden blive forvandlet til ét stort kunstværk. Samfundets mål vil være at skabe skønhed og harmoni på alle livets områder. Menneskeheden vil stadig både være i besiddelse af, videreudvikle og anvende højteknologi, men den teknologiske udvikling vil blive sekundær, og den vil blive brugt til at realisere de nye værdier. Skønhed og harmoni vil komme til udtryk på alle livets områder – ikke bare i smukke bygninger, men inden for alle livsområder – ydre såvel som indre.

Åndsvidenskaben oplyser, at det netop er 4. stråle, der kommer til at dominere i Den Nye Tidsalder. Det betyder, at sjæle på 4. stråle vil inkarnere i stort tal, og de vil præge tilværelsen med deres livssyn, der er styret af skønhed og harmoni. Det siges, at fra 2025 vil 4. stråle begynde at strømme ind i planetsystemet, og forvandlingen af samfundet vil begynde.

5. stråles teknologisamfund har givet mange fordele, men det har også skabt et grimt samfund, hvor formerne er præget af ingeniøragtig tænkning og funktionalisme. Praktisk tænkning og funktionalisme har vist sig at være en uskøn måde at håndtere formens verden på.

 

Strålernes cykliske manifestation

 

De-Syv-Stråler-03-14-Den-nye-tids-psykologi

 

Den tibetanske mester Djwhal Khul har givet oplysninger om hvilke stråler, der er på vej ind og ud i den kommende udviklingsperiode.

 

1. stråle

 • Ikke virksom – kun glimtvis siden 1825.
 • Indflydelse på mentalplanet i dag.
 • Indflydelse på astralplanet om 100 år.
 • Indflydelse på det fysiske plan om 2.000 år.

1. stråle er ikke konstant aktiv, for den vil virke for voldsomt nedbrydende. Ikke fordi strålen i sig selv er ødelæggende, men fordi mennesket kun kan opfatte den laveste del af vibrationerne, der resulterer i ødelæggelse. Den er allerede aktiv på mentalplanet, og her skaber den klarhed i tænkningen.

Den har imidlertid været i glimtvis aktivitet siden 1825, og de mest markante virkninger har foreløbig været de to verdenskrige, spaltningen af atomet, sammenbruddet af Sovjetunionen og apartheidsystemet i Sydafrika. 1. stråle får livets "puls" til at slå stadig hurtigere. Det medfører en accelererende global stress-tilstand.

 

2. stråle

 • Virksom siden 1575.
 • Er altid subjektivt manifesteret, da den er systemets stråle.
 • Stigende indflydelse på det fysiske plan de næste 2.200 år.

2. stråle er altid subjektivt til stede, for den er Solsystemets stråle, men objektivt har den været virksom siden 1575. Den vil få stigende indflydelse på det fysiske plan de næste 2.200 år, og fordi det er kærlighedens og visdommens stråle, er der udsigt til en positiv periode i menneskehedens udvikling. Denne energitype påvirker primært aspiranters og disciples hjertecenter for at vække kærligheden til alt levende, og for at stimulere humanitært arbejde.

 

3. stråle

 • Virksom siden 1425.
 • Vil være manifesteret i lang tid. Den er stoffets stråle.

3. stråle vil altid være manifesteret, for den er selve stoffets stråle. Når det samtidig siges, at den har været virksom siden 1425, begynder der at tegne sig et system med store og små cyklusser, som vil blive omtalt senere. 3. stråle har nu nået et højdepunkt, og i samarbejde med 1. stråle vil den nedbryde alle forsøg på at opretholde den adskillende bevidsthed. 3. stråle er derfor en væsentlig årsag til dannelse af foreninger og organisationer, der ønsker at skabe rigtige menneskelige relationer.

Det var 3. stråle, der i 1500-tallet skabte reformationen og renæssancen, de filosofiske retninger og de mange opdagelsesrejser. Formålet var at udvikle menneskets mentale aspekt.

 

4. stråle

 • Vil gradvis blive aktiv efter 2025.
 • Vil først være fuldt aktiv om 600 år.

4. stråle vil fra 2025 begynde at forvandle menneskets verden til en harmoniens og skønhedens verden. Det er snart slut med at lade ingeniører formgive den fysiske verden. I de kommende århundreder vil 4. stråle sætte sit præg på alle livets forhold, og derfor vil skønhed og kunst nå ufattelige højder. 4. stråle er desuden menneskehedens overordnede stråle.

 

5. stråle

 • Virksom siden 1775.
 • Dæmpes midlertidigt fra slutningen af det 20. århundrede.

5. stråle dæmpes i en periode for at give plads til de nye kvaliteter, men strålen vil igen blive aktiv, for menneskeheden er langt fra fremme ved det teknologiske stadie, der var til stede i de store kulturer som Atlantis og Egypten − og som ikke alene skal genskabes, men endda overgås. Siden 1775 har 5. stråle sat sit tydelige præg på menneskehedens tilværelse – ikke mindst via den teknologiske udvikling. Den dæmpes, så den menneskelige etik og moral kan nå at vokse og afbalancere de destruktive virkninger, som naturvidenskaben og politikere med en materialistisk indstilling har forvoldt.

 

6. stråle

 • Aftagende virksomhed.
 • Begyndte nedtrapning i 1625.

6. stråle har været aftagende siden 1625, men den har været en af de mest dominerende stråler i de seneste 2.500 år. Den er nu hastigt aftagende og vil helt forsvinde ud af global aktivitet. De store religioner er baseret på 6. stråles idealisme, som ofte er kommet til udtryk i en hengivenhed, der resulterede i fanatisme og grusomhed. 6. stråle er Fisketidsalderens stråle, og den har skabt religiøs fanatisme med korstog, inkvisition, hekseafbrændinger og terrorisme. Mange mennesker er stadig i deres personlige stråleopbygning præget af 6. stråles konservative og traditionsbundne kræfter.

 

7. stråle

 • Tiltagende virksomhed.
 • Begyndte optrapningen i 1675.

7. stråle er tiltagende og vil afløse 6. stråle. Den begyndte sin aktivitet i 1675, men der går 5-600 år fra en stråle begynder at tiltage eller aftage, før den enten har fuld indflydelse eller er uden indflydelse. 7. stråle når først sit højdepunkt om 1-200 år. 7. stråle er Den Nye Tidsalders strålekvalitet − Vandbærerens tidsalder. Den vil medføre, at nationer og enkeltpersoner vil arbejde for fredelig sameksistens, for 7. stråle er syntesestrålen.

I åndsvidenskabelige kredse er der fokus på netop 6. og 7. stråle, fordi 7. stråle er ved at afløse 6. stråle. Optrapningen og nedtrapningen begyndte nogenlunde samtidig, og menneskeheden befinder sig lige nu i en periode, hvor de to strålekvaliteter kæmper om indflydelsen, og det er årsagen til mange af nutidens konflikter.

 

De lange og de korte strålecyklusser

 

Nu kan man nemt få en fornemmelse af, at man på grundlag af disse informationer har fået overblik over systemet, men så nemt er det ikke, for den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at 6. stråle samtidig eksisterer i en stor kosmisk cyklus, og derfor vil 6. stråle stadig være til stede i de kommende 20.000 år. Spørgsmålet er derfor, hvilken 6. stråle cyklus, der er på vej ud, og svaret er, at det er en understråle-cyklus af en 4. strålecyklus, som vil påvirke planeten og menneskeheden i de næste 40.000 år.

Det medfører ikke, at strålelæren bliver uoverskuelig og uanvendelig, for Djwhal Khul giver desuden en vigtig information: De korte cyklusser har en stærkere og mere dominerende indflydelse end de lange. Årsagen er, at de overordnede stråler er mere abstrakte, og derfor er det vanskeligere for mennesket at relatere til dem, hvorimod de sekundære stråler, som giver de abstrakte stråler et konkret udtryk, nemmere kan opfattes af menneskeheden.

Når 6. stråle er på vej ud i den korte cyklus, betyder det, at man vil kunne konstatere, at dens indflydelse vil blive markant svækket, og at 7. stråles kvaliteter vil blive mærkbart stimuleret og gradvis dominerende. Samtidig vil 4. stråle være til stede i den lange cyklus på 40.000 år og være dominerende fra 2025.

Konklusionen er, at stråler er energier, som Hierarkiet manifesterer i cykliske mønstre for at skabe bestemte resultater. Mestrene vurderer, hvilken egenskab, menneskeheden mangler ifølge evolutionsplanen, og på grundlag heraf vælger de kombinationen af den ønskede strålepåvirkning og en egnet astrologisk tids­cyklus, og desuden sender de egnede sjæle i inkarnation. Menneskehedens lange evolution − helt tilbage til Lemurien − er et udtryk for, hvordan Hierarkiet har styret udviklingen ved hjælp af denne metode.

Det er vigtigt at tilføje, at det ikke er Hierarkiet, der har skabt nutidens materialistiske og ondskabsfulde tilstande i verden. Energierne fra strålerne er hverken gode eller onde. Strålerne er simpelthen energi. Det er menneskeheden selv, der bruger energierne til gode eller onde formål. Når verden er ond, er det hverken Guds, mestrenes eller strålernes skyld, men udelukkende menneskehedens egen skyld.

 

De-Syv-Stråler-03-17-Den-nye-tids-psykologi 

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi