Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (24 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (24 af 37)

2. stråle

KÆRLIGHED-VISDOM

 

De-Syv-Stråler-06-07-Den-nye-tids-psykologi-

 

Særligt gode egenskaber:

Kærlighed og visdom

Visdom er viden vundet gennem erfaring og motiveret af kærlighed. Ikke mindst kærlighed til sandhed.

Stor sensitivitet

Udviklet intuition. Indfølingsevne, sympati og medfølelse.

Inklusivitet

Identificeret med alle skabninger – udvider bevidstheden, så den omfatter alt og alle.

Evnen til at undervise

Klar intelligens. Stimulerer latente evner i stedet for at give oplysninger.

Ro og tålmodighed

Roligt temperament, stor udholdenhed og trofasthed. Identificeret med sjælen, som er tidløs – medfører på sigt uafhængighed af formen.

 

 

De-Syv-Stråler-06-08-Den-nye-tids-psykologi-

 

Særlige svagheder:

Selvmedlidenhed

Vender naturlig evne til medfølelse mod sig selv. Ligegyldighed over for andre. Følelseskulde.

Frygtsomhed

Sensitivitet fører til manglende evne til at forsvare sig mod negative impulser.

Mindreværdsfølelse

Modtagelighed fører til manglende præstationer.

Overfokusering på studier

Overdrevent fordybet i studier. Ønsker ubegrænset viden og har svært ved at sortere.

Foragt for mentale begrænsninger

Foragt for andres mentale begrænsninger. Betragter ophobning af viden som et mål i sig selv, der ikke nødvendigvis omsættes til visdom.

 

 

De-Syv-Stråler-06-09-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Domineres af kærlig indføling.

Passiv type:

Domineres af visdom og forståelse.

Egenskaber, der skal erhverves:

Kærlighed, barmhjertighed, uselviskhed, energi.

 

 

De-Syv-Stråler-06-10-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 2. stråle mennesker

 

2. stråles særlige egenskaber er:

Visdom. Kærlighed. Intuition. Indsigt. Indføling.

Filantropi. Enhedsfølelse. Åndelig sympati.

Medfølelse. Loyalitet. Generøsitet.

Mennesketyperne er:

Vismanden. Filantropen. Reformatoren. Læreren.

Den inspirerende. Menneskevennen. Lægen ...

 

Et 2. stråle menneskes ideal er upersonlighed, altomfattende kærlighed, baseret på erkendelsen af livets enhed. Når et 2. stråle menneske er højt udviklet, er det intuitivt og stræber efter at lade visdom og kærlighed stråle ud uden at tænke på at få noget til gengæld. Det føler sig tilskyndet til at udvikle bestemte egenskaber til fuldkommenhed:

Tjenstvillighed. Renhed. Forfinelse. Mildhed. Ømhed.

Barmhjertighed. Sympati. Velvilje.

Harmoni og en beskyttende holdning.

 

Loyalitet i parforhold og venskab er en af 2. stråle menneskets største dyder, og for dette menneske er venskab ligefrem en religion og loyalitet er religionens højeste udtryk – navnlig når det møder nederlag og falskhed.

"Kærlighed, der forandrer sig, når der sker forandring,

er ikke kærlighed"

giver til en vis grad udtryk for 2. stråles kærlighedsideal.

 

For mennesker af denne type er de største onder:

Had. Adskilthed. Grusomhed. Selviskhed. Falskhed.

 

Drivkraften hos dette menneske er at:

Frelse. Undervise. Tjene. Helbrede. Dele med andre

og gøre dem lykkelige. Skabe og opretholde harmoni.

 

Det højeste mål for 2. stråle mennesker er fuldstændig erkendelse af, at alt liv udgør en enhed, og give udtryk for denne erkendelse i praktisk handling.

 

Et eksempel på 2. stråle adfærd

"Sympatiskolen" i England er et smukt eksempel på en af de undervisningsmetoder, der er typiske for 2. stråle. På denne skole har hvert barn i løbet af semesteret en dag som blind, en dag som handicappet, en som døv og en som stum … osv.

Om aftenen, før den dag barnet skal leve som en blind, får det bind for øjnene. Det vågner som blind. Det trænger til hjælp, og de andre børn fører det omkring. På den måde får det en ægte forståelse af, hvad det vil sige at være blind, og fordi eleverne, som hjælper, selv har prøvet at været "blinde", kan de vejlede med stor empati.

Målet er Allestedsnærværelse

For 2. stråle mennesket er livsmålet allestedsnærværelse, dvs. bevidst at identificere sig med det guddommelige liv i naturen og i alle skabninger og på denne måde være mystisk til stede overalt, hvor livet manifesterer sig. Kristus og Buddha er de store idealkarakterer.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Selvretfærdighed.

Overdreven følsomhed. Selvmedlidenhed.

Afhængighed af andre. At ruge over fornærmelser

og at have svært ved at tilgive overtrædelser

af 2. stråles adfærdsregler.

 

Dømmekraften bliver ofte sløret af følelser – især af medfølelse. 2. stråle mennesker er tilbøjelige til at være upraktiske og til at bringe så store ofre for andre, at det af og til undergraver selvtilliden og forstærker egoismen hos de mennesker, de ofrer sig for. Den største lidelse kan komme via:

Ulykkelig kærlighed. Disharmoni i nære

menneskelige relationer.

Troløshed. Tillidsbrud. Fejlbedømmelse. Kulde.

Isolation og udelukkelse. Ensomhed og tilsidesættelse.

 

De-Syv-Stråler-06-10b-Den-nye-tids-psykologi

 

 

3. stråle

AKTIV INTELLIGENS

 

De-Syv-Stråler-06-11-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Abstrakt tænkning

Overblik i abstrakte spørgsmål. Klar forstand. Ser relationer og sammenhænge. Evne til koncentration om filosofiske studier.

Fleksibilitet og tilpasning

Ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Ændrer sig efter forholdene – det mest direkte udtryk for intelligens i aktivitet. Tålmodighed og forsigtighed.

Kreativitet

Kombinerer idéer på nye måder via klar og præcis tænkning.

Oprigtighed

Oprigtighed i hensigt. Arrangerer situationer sådan at de tjener skabende formål. Er udholdende. Hænger sig ikke i bagateller.

Sans for penge og forretning

Strategisk planlægning og økonomisk manipulation.

 

 

De-Syv-Stråler-06-12-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Intellektuel stolthed og kulde

Betragter hurtig og fleksibel tænkning som et mål i sig selv – foragt for mennesker, der ikke kan. Følelsesmæssig kulde.

Vaghed og ubeslutsomhed

Ser ting fra alle sider, men mangler proportionssans og kan ikke foretage valg. Unøjagtighed i detaljer.

Rastløshed

Bevæger sig uafbrudt og ofte uden plan. Rastløs og distræt.

Manipulation – intrigant og kritisk

Styrer andre og deres interesser til personlig fordel. "Spiller skak med livet." Overdreven kritik af andre.

Umoralsk materialisme

Egoisme. Intellekt uden moral. Betragter økonomisk manipulation som dygtighed.

 

 

De-Syv-Stråler-06-13-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Aktivitet og tilpasning dominerer.

Passiv type:

Abstrakt tanke og kreativitet dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Medfølelse, tolerance, hengivenhed, nøjagtighed, energi og sund fornuft.

 

 

De-Syv-Stråler-06-14-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 3. stråle mennesker

 

Karakteregenskaberne er:

Klar opfattelsesevne (især når det drejer sig om grund­principper). Forståelse. Dybtgående og fortolkende tanke.

Tilpasningsevne. Takt. Værdighed.

Erkendelse af stilhedens kraft og værdi.

 

En af de karakteristiske evner er anlæg for skabende tankevirksomhed. Mennesketyperne er:

Filosoffen. Organisatoren. Diplomaten. Strategen.

Taktikeren. Den intelligente. Nationaløkonomen.

Bankfunktionæren. Skakspilleren. Dommeren. Astro­lo­gen.

Astronomen. Symbolfortolkeren.

 

3. stråle mennesket opfatter Gud som et sandhedsprincip, og fuldstændig forståelse er idealet.

Den impuls, der driver 3. stråle mennesker, er ønsket om helt og upersonligt at forstå et emnes grundlæggende principper og at kombinere og benytte dem til en fuldkommen opfattelse og praktisk anvendelse. Det højeste mål er en tilbundsgående og fuldkommen indsigt i sandheden.

Når et 3. stråle menneske vil opnå resultater, vil det – til forskel fra både 1. og 2. stråle typerne – være tilbøjeligt til at trække sig tilbage fra problemet i mental forstand, ligesom eneboeren gør det fysisk, og søge ind i den abstrakte tænknings domæne for at gruble og meditere på spørgsmålet, indtil der opnås fuldkommen forståelse. 3. stråle mennesket får på denne måde forståelse af alle faktorer og ser syntesen af dem, og det resulterer i en løsning på problemet.

Det siges, at denne mennesketype kan "opbrænde karma i kundskabens ild", og derved omformes modgang til medgang, og de negative kvaliteter i den menneskelige natur forvandles til visdom og kraft.

 

Som forsker opnår 3. stråle mennesket resultater ved hjælp af:

Vedholdende tænkning. Gennemtænkt strategi og taktik.

Upersonlighed i sin søgen efter sandheden.

 

Denne mennesketype har en stærk fornemmelse af nødvendigheden af fuldstændig forståelse i alle livets forhold og er langt mindre lydhøre overfor påtvungne moralbegreber end overfor en indre erkendelse. 3. stråle mennesket fortolker og bruger omstændighederne som vejledere i sin fremgangsmåde og afventer klogt begivenhedernes logik.

Målet er ALVIDENHED

Målet for 3. stråle mennesket er alvidenhed gennem enhed med den mere omfattende bevidsthed.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne type, kan nævnes:

Følelsesmæssig kulde. Individualisme. Egoisme. Ubeslutsomhed, fordi man ser for mange sider af en sag. Reserverthed. Grusomhed. Uvilje mod åbent at gå ind for en sag. Manglende vilje til at hjælpe i en krisesituation. Samvittighedsløs manipulation. Falskhed. Snuhed. Tendens til at lægge for stor vægt på form, detaljer og system og dermed tilsidesætte ånden og livets højere mål.

 

 

Eksempler på kendte 3. stråle mennesker

 

"I begyndelsen af sin embedsperiode som premierminister i Den sydafrikanske Union havde general Smuts planer om at holde en tale i parlamentet. Han tilkaldte sin sekretær og sagde: 'Gå hen på biblioteket og skaf mig nogle statistiske data til belysning af nogle af de ting, jeg vil tale om.' Syv timer efter kom sekretæren tilbage og sagde: 'General, der er intet menneske i verden, der kan opdrive disse oplysninger på mindre end fem år'.

Næste dag holdt generalen i parlamentet en blændende tale. Han underbyggede hvert enkelt punkt i den med et væld af statistiske detaljer. Alle var meget imponerede, men ingen mere end sekretæren. Da generalen var kommet tilbage til sit kontor, spurgte sekretæren: 'Hvor havde du alle disse overraskende statistiske oplysninger fra?'

General Smuts svarede: ›Jo, ser du. Du sagde til mig, at ingen i verden kunne samle dem på mindre end fem år. Så foretog jeg nogle løselige beregninger og tænkte, at det ville vare mindst lige så længe, inden nogen kunne efterprøve rigtigheden af det, jeg havde sagt'."

 

Den største lidelse, et menneske af denne type kan komme ud for, er:

At blive fundet inkompetent.

At befinde sig i intellektuelt mørke.

At lide nederlag og at blive frataget sin værdighed,

herunder "at tabe ansigt".

 

Mens 3. stråle mennesker vil være tilbøjelige til at beskæftige sig med de store livsprincipper og med filosofi og åndsvidenskab, vil mennesker på 5. stråle snarere forsøge at erhverve sig detaljeret naturvidenskabelig viden og at bruge resultaterne på den fysiske tilværelse.

 

Geoffrey Hodson fortæller om en episode, der viser et 3. stråle menneskes tænkemåde:

"Blandt gæsterne ved en middag var der en rabbiner og en katolsk præst. Da selskabet var gået til bords, blev man stillet overfor et tilsyneladende uløseligt problem: Hvem skulle bede bordbønnen? Alle gæsterne stirrede ned i deres tallerkener, og ingen vidste, hvad de skulle sige. Da forlegenheden var på sit højeste, så den katolske præst sig omkring ved bordet og sagde: 'Hvis man ikke har noget imod det, vil jeg gerne fremsige en gammel jødisk bøn.' Alle bøjede hovedet, og præsten bad bordbøn – på hebraisk."

 

 

De-Syv-Stråler-06-14b-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi