Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (5 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (5 af 21)

Hvorfor meditere?

 

”Det er meditationens primære funktion

at gøre det lavere instrument så modtageligt

og sensitivt over for vibrationerne,

at sjælen − eller solenglen

kan bruge det og opnå bestemte resultater.”

Alice A. Bailey: A Treatise on Cosmic Fire, p. 998

 

Det trefoldige menneske

 

Naturvidenskaben har fået det vesterlandske menneske til at tro, at et menneske kun er en fysisk krop. De fleste mennesker identificerer sig derfor med den fysiske krop og den fysiske verden, og derfor kender de kun lidt eller intet til det indre livs virkelighed.

Åndsvidenskaben oplyser imidlertid, at den naturvidenskabelige teori kun er en overfladisk betragtning. Mennesket er andet og meget mere end blot en krop, der styres af hjernens elektromagnetiske impulser. Den fysiske krop er et redskab for sjælen, som gennem sit ophold i kroppen kan handle i den fysiske verden og høste erfaringer – men du er ikke kroppen, ligesom du heller ikke er din overfrakke. Du er ikke kroppen – du bruger kroppen.

Din fysiske krop er heller ikke adskilt fra alt andet, selvom det umiddelbart ser sådan ud. Kroppens overflade udstråler konstant atomer og molekyler, som erstattes af andre fra den omgivende atmosfære. Kroppen indgår derfor i en flydende og levende forbindelse med alt andet. Forbindelsen er usynlig, men der er reelt ingen adskillelse mellem kroppen og omgivelserne.

Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets liv og bevidsthed fungerer gennem mange niveauer af finere eller grovere stof. Hvert niveau udgør en selvstændig verden eller et eksistensplan. For at kunne være til stede på de enkelte bevidsthedsplaner, må mennesket (bevidstheden) kunne iklæde sig et legeme, der er dannet af det pågældende plans stof, og i disse finere legemer kan bevidstheden opleve, handle og høste erfaringer på de indre planer. For den fysiske bevidsthed er de indre planer usynlige, men de kan iagttages og beskrives af åndsvidenskabens clairvoyante forskere. Efter døden bliver disse eksistensplaner synlige for alle, for døden medfører blot, at bevidstheden forlader det fysiske legeme, og glider over i det første af de indre legemer – astrallegemet.

Men først er det nødvendigt at se på menneskets grundlæggende struktur. Paulus havde ret, da han opdelte mennesket i legeme, sjæl og ånd, for mennesket er principielt tredelt eller trefoldig, for ethvert menneske består af liv, bevidsthed og legemer. Livet udtrykker sig gennem legemerne og derved opstår der bevidsthed.

Livet – ånden

I åndsvidenskaben kaldes menneskets ånd for ”monade”. (Monade betyder ”den ene” eller ”enhed”.) Ånden er den indre styrende vilje og grundlæggende drivkraft i det trefoldige menneske.

Personligheden

Personligheden dannes af mødet mellem det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet og mentallegemet og det aspekt eller den lille del af sjælen, der inkarnerer i legemerne.

Bevidstheden (sjælen)

Bevidstheden (sjælen) er åndens stedfortræder, og ånden skaber bevidsthed gennem mødet med personlighedens legemer. Sjæl og ånd forveksles ofte med hinanden. ”Ånd” betyder ”liv” eller ”ånde”, og ordet stammer sandsynligvis fra allegorien om, at Gud først formede mennesket af ler og herefter indblæste livets ånde i legemet af ler, hvorved mennesket blev en levende sjæl. Ånden eller monaden er det evige og udødelige i ethvert menneske. Man kan også sige, at ånden er den lille del af Gud, der er midtpunktet i ethvert menneske. Ordet ”sjæl” stammer fra ordet ”psykisk”, og psykisk forskning er som bekendt et forsøg på at udforske menneskets inderste natur.

Strømmen, ledningen og magnetfeltet

Det trefoldige princip kan illustreres med et enkelt eksempel. I stikkontakterne har du energi i form af strøm. Du har ikke glæde af denne strøm, medmindre du kan få den ud af kontakten, og det gør du ved hjælp af en ledning. Energien kan altså først komme til udtryk, når den strømmer i en form. Fra fysiktimerne i skolen husker du måske, at når elektriciteten strømmer gennem en ledning, opstår der et magnetfelt omkring ledningen. Du lærte også, at når ledningen vikles om en spole, forøges magnetfeltet. Jo flere vindinger, jo kraftigere magnetfelt. Her har du et billede på menneskets tredeling. Strømmen er pluspolen, der symboliserer livet. Ledningen er minuspolen, der symboliserer legemerne.

Mødet mellem livet og legemerne skaber bevidstheden, som både i Bibelen og åndsvidenskaben kaldes sjælen. Mennesket kan sammenlignes med spolen med de mange viklinger og det stærke magnetfelt, for mennesket har et stærkt kompliceret nervesystem, og er i besiddelse af den højeste bevidsthed på den fysiske planet.

Den fysiske krop og æterlegemet

Ifølge åndsvidenskaben er du bevidstheden, sjælen eller selvet mens personligheden blot er nogle legemer eller ”overfrakker”, som selvet iklæder sig. På det fysiske plan har mennesket en fysisk krop, men indeni og udenom denne krop er der forskellige andre instanser. Den første instans er det æteriske eller vitale legeme, som hører til den fysiske krop. Det er en energistruktur, der dannes ved undfangelsen og i opvæksten. Den gennemstrømmer legemet og strækker sig en smule udenfor kroppen. Æterlegemet kaldes også ”sundhedsauraen”, og det styrer cellevæksten. Det danner det energiskellet, som den fysiske krop vokser op indeni.

Astrallegemet

Indeni og udenom det fysisk-æteriske legeme har du astrallegemet eller menneskets følelsesnatur. Menneskets emotionelle natur er begærenes, emotionernes, følelsernes, idealernes og aspirationens verden. Følelser opstår derfor ikke i det fysiske legeme. Følelser er vibrationer i astrallegemet, og de overføres til det fysiske legeme via æterlegemet. Når disse vibrationer registreres i den fysiske hjerne, opfattes de som følelser. Astrallegemet er også det legeme, som bevidstheden udtrykker sig igennem på astralplanet. Under søvnen forlader bevidstheden det fysisk-æteriske legeme og er til stede i astrallegemet på astralplanet, mens den fysiske krop restitueres. Det samme gælder, når mennesket dør. Her forlader bevidstheden blot kroppen permanent. De færreste mennesker kan overføre erindringer fra astralplanet til den fysiske bevidsthed. De fleste er kun i stand til at registrere forvirrede drømme.

Mental- og sjælslegemet

Indeni og udenom astrallegemet og æterlegemet har du et mentallegeme eller menneskets tankenatur. Den åndsvidenskabelige forskning fortæller, at mennesket ikke tænker med hjernen, men at hjernen er kanal for eller modtager af impulser og svingninger fra mentallegemet, på samme måde som en radio modtager radiosignaler. Når mentallegemets vibrationer registreres i den fysiske hjerne, fortolkes de som tanker. Mentallegemet bruges til konkret tænkning, men der er en mental instans, som ligger over eller bag dette legeme. Inderst inde findes sjælens legeme – kausallegemet − som også kaldes årsagslegemet eller sjælen. Denne sjæl tænker ved at sende impulser gennem mentallegemet, føler ved hjælp af astrallegemet, og handler ved hjælp af det fysisk-æteriske legeme. Derfor er du ikke dine tanker eller følelser, for de er blot vibrationer i nogle stofformer, som din sjæl bruger til at tænke og føle med.

Når du begynder at blive bevidst om, at du er mere end dit fysiske legeme, er det muligt at erkende den nærmeste instans i dit indre liv – astrallegemet, som omgiver og gennemtrænger det fysiske legeme. Herefter bliver du bevidst om mentallegemet og dit tankeliv. Du erkender, at tanker er skabende kræfter. Det er disse skjulte, indre realiteter om menneskets trefoldige natur og bevidsthedens legemer, der ligger til grund for den systematiske udvikling af de indre legemer gennem meditation.

Meditation – broen mellem sjæl og personlighed

Oplevelsen af, at ethvert menneske er en speciel individuel personlighed, er en unik menneskelig erfaring. Kun mennesket har evnen til at opleve sig selv som en adskilt enhed. Men denne oplevelse af sig selv har et modstykke på de højere bevidsthedsniveauer. Dette modstykke kaldes sjælen. Der er noget i den menneskelige natur, der altid søger opad som en flamme, og noget der altid søger nedad som en vanddråbe. Ilden er menneskets åndelige eller guddommelige natur og vandet er den menneskelige. Tilsyneladende er ilden og vandet uforenelige, men midt imellem disse to findes sjælen.

Oplevelsen af sig selv som både personlighed og sjæl skaber en erkendelse af dualitet, som er karakteristisk for mennesket. Man oplever, at man er en personlighed, der fungerer i en fysisk krop med følelser og tanker, med familie, med venner og kolleger og med alverdens interesser. Men søgende mennesker bliver opmærksomme på, at tilværelsen desuden har en anden dimension, som kaldes det højere selv eller sjælen. Erkendelsen af at den menneskelige natur er dual skaber en længsel efter at bygge bro over kløften mellem personligheden og sjælen. Denne længsel kommer til udtryk som aspiration – et intensivt ønske om at skabe forbindelse i bevidstheden – for bevidsthedsbroen vil medføre, at menneskets højere og lavere natur integreres. Aspirationen skaber motivet og drivkraften, men det egentlige arbejde med at bygge broen foregår i mentallegemet – ikke i astrallegemet. Arbejdet bygger på evnen til at kontrollere tankesindet og tænke intelligent, og denne evne udvikles i meditation.

Meditation medvirker til at etablere et korrekt forhold mellem sjæl og personlighed. Man kan sige, at sjælen er arkitekten, som har visionen og kender planen, mens personligheden er håndværkeren, der skal udføre det planlagte arbejde. Din eneste opgave som personlighed er at virkeliggøre sjælens impulser i den fysiske verden, og på denne måde give dit bidrag til fuldførelse af den guddommelige plan på Jorden. Derfor er det vigtigt, at personlighedens legemer forædles og trænes. Mentallegemets tanker og forestillinger, astrallegemets følelser og begær og det fysiske legemes æteriske netværk skal forædles og afbalanceres. Dette samarbejde mellem sjælen og personligheden fører ultimativt til forening. Meditationsarbejdet er baseret på den simple kendsgerning, at energi følger tanken. Man kan med andre ord nå sine mål ved korrekt brug af tankekraft. Det er grunden til, at seriøse meditationslærere lægger vægt på evnen til at fokusere tankesindet, på evnen til at visualisere og på evnen til at bygge tankebilleder samt en præcis forståelse af sjælens hensigt.

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION