Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (3 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (3 af 21)

Hvad vil det sige at meditere?

 

Man kan sige, at meditation er en mental proces rettet mod et åndeligt mål. Hvis det er korrekt, må meditation kunne defineres som koncentreret og systematisk tænkning. Det må igen betyde, at enhver, der tænker koncentreret og handler målbevidst i sit hverdagsliv, reelt udfører en form for meditation. Og på en måde er det rigtigt, men meditation er langt mere end konsekvent tænkning. Når man ved, hvad mennesket kan opnå i den fysiske dimension ved hjælp af koncentreret og målrettet tænkning, får man en fornemmelse af de evner, der skal udvikles for at løfte bevidstheden ind i de åndelige dimensioner. Meditation er et forsøg på at udvikle de evner, den renhed og den styrke der kræves, for at virkeliggøre åndelige mål.

I Webster’s Dictionary defineres meditation på denne måde: ”– at meditere er at deltage i kontemplation eller refleksion.” Det er en rimelig præcis beskrivelse af, hvad der forgår i en meditation i dag. Den går nemlig udover den ældre meditationsform, og man forsøger at opnå ekstatisk forening med det guddommelige for sin egen skyld. Målet for mange af nutidens meditationsmetoder er blot ”fred i sindet”, og man forsøger at frigøre sindet fra bindingerne til menneskets almindelige funktioner. Det resulterer ofte i en form for stilstand snarere end fred, hvor sindet er ude af stand til at registrere, analysere eller optage ideer. Disse tre ord: ”registrere”, ”analysere” og ”optage” er måske den mest præcise betegnelse for processen i en skabende meditation. De forudsætter mental aktivitet. De involverer årsag og virkning. Og de indebærer kontakt til en inspirationskilde.

Du kan lære disse metoder, som fokuserer bevidstheden, gør opmærksomheden sylespids og løfter den mod kilden til inspirationens første kilde – sjælen. Denne proces begynder med mental aktivitet, og her menes der ikke alene almindelig konkret tænkning, der foregår i det analyserende tankesind. Processen medfører også udvikling af evnen til bevidst at kontrollere denne form for tænkning og forbinde den med den højere tænkning og dermed sjælen. Et nøgleord, der betragtes i sjælens lys, vil skabe nye tanker og mental oplysning, som det konkrete tankesind herefter fortolker og anvender.

Tankesindets tre evner

Din tænkning er forbundet med tre primære evner: Forståelse, hukommelse og visualisering. Når du ønsker at forstå, bruger du tanken til at skille tingene ad og anbringe dem i logisk rækkefølge. Forståelse er et resultat af logisk, systematisk trin-for-trin tænkning. Men tanken skiller ikke alene tingene ad, den skiller sig også ud fra det, der iagttages og undersøges. Ved at indtage en iagttagende afstand til tingene, forsøger du ved hjælp af tænkeevnen at kaste lys over et ukendt og uopdaget område. Når tanken bevidst rettes mod et bestemt område og fastholdes der, er resultatet koncentration. Koncentreret opmærksomhed på en ide, en plan, en situation, et problem etc. vil føre til forståelse. Hvis du med stor tålmodighed lader tanken ”skinne” på emnet, vil der uundgåeligt komme glimt af oplysning, inspiration og indsigt.

Hukommelse

Når tanken rettes mod begivenheder, du har lagt bag dig, ser du ind i hukommelsens verden. De fleste mennesker kan kun kaste lys over brudstykker af begivenheder fra dette liv, men reelt leder hukommelsens lys tilbage gennem utallige liv, som tilsammen udgør underbevidstheden. I Alice A. Baileys litteratur opfordrer den tibetanske mester Djwhal Khul til at lade fortiden ligge. Du skal naturligvis lære af fortidens begivenheder, men du hæmmer din udvikling, hvis du binder tankerne til de uretfærdigheder, du har været udsat for i livets løb. En af egenskaberne på Buddhas ottefoldige vej er ”rigtig erindring”. Buddha opfordrede sine disciple til efter meditation at fokusere opmærksomheden på de meditationsoplevelser, der havde gjort det dybeste indtryk. Formålet var naturligvis ikke at hænge fast ved disse begivenheder og dyrke følelsen af selvmedlidenhed eller selvtilfredshed, men at udlede den lektie, der skulle læres i livets lidelsesfulde oplevelser. Forståelse og selverkendelse er målet, og når erkendelsen var opnået, skal disciplen lægge oplevelsen bag sig.

Visualisering

Når du retter tanken fremad, står du uden mulighed for at skabe tankebilleder understøttet af hukommelsen – det vil sige på grundlag af følelser, der stammer fra konkrete oplevelser i nutiden eller fortiden. Du er med andre ord fokuseret i ideernes og idealernes verden. Du forestiller dig situationer, som endnu ikke er indtruffet. Derfor vil de fleste betragte denne evne som indbildning og uden betydning. Ethvert menneske er imidlertid født med iboende evner, potentialer og et livsmål. Det medfører, at forskellige mennesker har forskellige idealer. Menneskets indre længsler, forestillinger og idealer er støbeforme for de tankebilleder og visioner, man hver især skaber. Evnen til at trænge ind i ideernes verden, omforme ideerne til idealer og endelig udtrykke dem i praktisk handling er derfor af uhyre stor betydning for det søgende menneske.

Når du visualiserer, ser du ikke selve fremtiden, men dine forestillinger om fremtiden. Verden, som den er, er imidlertid et resultat af menneskets tænkning. Det er ikke alene en åndsvidenskabelig påstand. Allerede i 1930’erne sagde store fysikere som Max Planck, Niels Bohr og Werner Heisenberg, at ”– den virkelige verden omkring os og vores tankesind er skabt af samme materiale.” Det betyder, at din bevidsthed ikke kun skabes af elektriske impulser inden i din hjerne, men at din bevidsthed og Universet er én og samme ting. I Den Hemmelige Lære oplyser H.P. Blavatsky, at ” – tanken er i stand til at skabe ydre, objektive resultater ved hjælp af sin egen iboende kraft.” Tanken er altså en skaberkraft, og åndsvidenskaben understreger, at tanken er Universets eneste skaberkraft. Disse oplysninger har konsekvenser, for når du visualiserer dine visioner og ideer, tager du reelt første skridt i en proces, der kan omsætte tanke til handling – hvor ide kan blive til virkelighed – hvor livets aktiviteter kan styres af livsmålet. Om det lykkes er et spørgsmål om kraft.

Man kan sige, at dine tankebilleder samtidig fungere som en slags vinduer til den del af din indre natur, du endnu ikke har erfaret og integreret. I begyndelsen vil dit vindue blot være et beskedent kighul, og dit udsyn vil være begrænset, men efterhånden vokser de indre vinduer, og mere og mere af sjælens lys kan strømme ind. Du vil opdage, at du mere og mere identificerer dig med det, du ser – og denne sammensmeltning med din indre natur, er fundamentet for kontemplation. I stadiet med kontemplation er den mentale aktivitet stillet i bero. Tankesindet er stille og modtagende. Dag Hammarskjöld gav et billede på denne tilstand i meditationsprocessen, da han talte om meditationsrummet i FN-bygningen i New York:

 

”Vi har alle inden i os et stilhedens center

omgivet af tavshed.

Dette rum er dedikeret til freden

og til de mennesker,

der har dedikeret sig selv til freden.

Det er et stilhedens rum …”

 

Når personligheden har bragt sine legemer i ro og balance, når følelserne er stille og neutrale, og når tankesindet er iagttagende, kan sjælen lade sin ide eller inspiration strømme ind i personligheden. Ideen vil opstå som en tanke. Da meditation handler om mental modtagelighed, drejer det sig dybest set om at kanalisere energi. Selv den mest jordbundne naturvidenskabelige fysiker indrømmer i dag, at ”alt er energi”. Livskraften, som beliver al manifestation, er energi, og denne energi målrettes gennem meditation af et tankesind, der holdes uafbrudt i sjælens lys. Det er disse overordnede aspekter af livskraften eller livsenergien, der kaldes lys, kærlighed og kraft. Og det er det klare tankesind, der er i stand til at forstå energien rigtigt og omforme den til ideer og planer, der kan omsættes til specifikke aktiviteter.

Meditation skaber altid resultater, fordi energi altid følger og former sig efter tanken. Meditationsteknikker kan læres, men måden de anvendes på vil variere fra menneske til menneske, og den enkelte må finde netop sin individuelle metode, for du opnår kun erfaringer i den rette brug af tankesindet gennem egen indsats. Kun personlige erfaringer kan lære dig, hvordan tankesindet koordineres med sjælens energi, og hvordan meditationens uudtømmelige ressourcer af åndelig energi kan udtrykkes korrekt og omsættes til aktivt tjenestearbejde for menneskeheden.

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION