Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (16 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (16 af 18)

3. indvielse

 

Kontrol over og frihed på mentalplanet

 

Efter anden indvielse løftes undervisningen op til næste plan. Disciplen lærer nu at beherske sit mentale legeme eller sit tankesind. Det betyder, at dette menneske nu skal udvikle evnen til at arbejde med tankestof og lære lovene for skabende tankeopbygning. Træningen vil medføre, at disciplen efterhånden fungerer stadig mere frit på mentalplanets fire lavere underplaner.

Men inden tredje indvielse skal disciplen desuden bevidst eller ubevidst til fuldkommenhed mestre de fire lavere underplaner på astralplanet og det fysiske plan. Disciplen får en dyb viden om mikrokosmos, og har i stor udstrækning, teoretisk og rent praktisk, mestret sin egen naturs love. Det er forklaringen på evnen til at beherske de fire lavere underplaner på det fysiske, astrale og mentale plan. Denne kendsgerning er interessant, for beherskelsen af de tre højere underplaner er endnu ikke fuldkommen, og det er en af forklaringerne på mange indviedes nederlag og fejl. Deres beherskelse af stoffet på de tre højere underplaner er endnu ikke fuldkommen. Denne kontrol etableres senere.

Den første store indvielse

Tredje indvielse kaldes den første store indvielse, fordi den medfører kontrol over og dermed også disidentifikation med personligheden. På sanskrit kaldes tredje indvielse for “hamsa”, og det betyder “den, der ikke mere skal fødes på Jorden”. I buddhismen bruger man en lignende betegnelse nemlig “anagamin”, som betyder “den, der ikke mere skal fødes på Jorden”. Begge betegnelser skal imidlertid forstås korrekt. Det, man mener, er, at disciplen nu er en indviet, som burde kunne nå frem til næste indvielse i samme inkarnation. Hvis det lykkes, er reinkarnation herefter frivillig.

Chakramæssig udvikling

Disciplen opnår kundalinirejsning, fordi de mentale (manasiske) og sjælelige (kausale) energier beherskes gennem intensiveringen af energiudvekslingen mellem rodchakra (mooladhara) og kronchakra (sahasrara).

Den kristne mystik

I den kristne symbolik symboliseres tredje indvielse ved forklarelsen på bjerget, som indebærer illumination. De tre apostle, Peter, Jacob og Johannes, fulgte Jesus op på Karmels bjerg, og apostlene repræsenterer de tre aspekter i Jesus, som blev integreret og fokuseret i og viet til det guddommelige: Peter repræsenterede “klippen” eller det fysiske aspekt. Jacob symboliserede “illusion” eller det astrale aspekt. Og Johannes – “Herren har talt” – var det mentale aspekt.

Ved tredje indvielse, som ofte kaldt transfigurationen, bliver hele personligheden badet i lys fra oven. Det er først efter denne indvielse, at ånden definitivt styrer sit lavere liv, idet den lader sit guddommelige lys strømme mere og mere ind i den trænede og rensede kanal.

Opløftet til helhedens verden

Den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at intet menneske har eller kan have nogen opfattelse af livets sande natur, før det har opnået tredje indvielse. På dette stadie har den indviede klart fattet enheden. Bevidstheden er nu så omfattende, at disciplen har løftet sig til den region af Universet, hvor enheden er virkeliggjort. De psykiske evners fuldkomne udvikling og deres samarbejde med de fysiske evner gør det muligt ikke alene at gennemtrænge den region, hvor bevidstheden opleves som en enhed, men også at føre erindringen om denne bevidsthedstilstand tilbage til dagsbevidstheden.

Vent med at udvikle metafysiske evner

Den tibetanske mester fortæller videre, at det hverken er nødvendigt eller tilrådeligt at udvikle evnerne for syntese eller clairaudience og clairvoyance før efter denne indvielse. Al udviklings hensigt er at vække den åndelige intuition.

Når det fysiske legeme er rent, det astrale stabilt og roligt, og mentallegemet under kontrol, så kan den indviede både sikkert og med visdom håndtere og anvende de psykiske evner til gavn for menneskeheden. Ikke alene kan disse evner benyttes, men man er nu i stand til at skabe og belive tankeformer, der er klare og veldefinerede uden at være behersket af lavere tanker eller begær. Disse tankeformer vil, (sådan som det er tilfældet med dem, der er skabt af hovedparten af menneskene) være ufuldendte og uden forbindelse og sammenhæng, men vil opnå en rimelig grad af syntese.

Personligheden har nu nået et punkt, hvor dens vibrationer er af en meget høj kvalitet, og alle tre legemers stof er relativt rent. Desuden er forståelsen af det arbejde, der skal udrettes i mikrokosmos og andelen af arbejdet i makrokosmos, meget avanceret.

Opgaver mellem tredje og fjerde indvielse

Mellem tredje og fjerde indvielse arbejder den indviede discipel stadig med at aflægge flere begrænsende lænker. Fjerde lænke kaldes på sanskrit for “kamaraga”, som er “tilknytning til glæde ved sansefornemmelse”.

Når altets enhed opleves som en realitet, mister enhver tilsyneladende adskilt del sin magt for bestandig. Den sidste rest af fysisk begær skal derfor afkastes. Det samme gælder åndelige begær som indeholder ethvert ønske for den adskilte bevidsthed. En indviet, der er nået så højt i sin udvikling, er ikke i stand til i tanken at adskille sig fra andre. Dette menneske kan derfor ikke have noget åndeligt ønske for sig selv som adskilt væsen, men kun for sig selv som en del af helheden.

Men der er endnu en forhindring, der skal overkommes inden fjerde indvielse, og det er den femte lænke, som på sanskrit hedder: “pathiga”. Der er her tale om “enhver følelse af vrede eller had.”

Da den indviede er blevet ét med alle, føler dette højt udviklede menneske ikke nogen adskillelse mellem racer og nationer eller mellem adskilte genstande i verden. Det er derfor ikke muligt hverken at elske eller hade. Man oplever kun kærlighed og medfølelse for alt og alle. Da hjertet er ét med det guddommelige, kan det også omfatte alt, hvad guddommen har skabt.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED