Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (46 af 53)


Hvordan er det at dø? Spørgsmålet har mennesket altid stillet. Svaret finder man aldrig, så længe man anser den fysiske verden for at være den eneste. Her er åndsvidenskabens svar.

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (46 af 53)

Livet på mentalplanet er en

bearbejdningsproces

 

Hvordan er livet på mentalplanet? Formålet er at bearbejde og omdanne erfaringer til egenskaber – ligesom i den astrale verden. Man uddrager derfor essensen af tankelivet, og overfører dem til kausallegemet, hvor de omdannes til evige sjælsegenskaber.

Mentallegemet lagdeles ikke

I den mentale verden sker der ikke en lagdeling af stoffet i legemet på samme måde som i den astrale verden. Man gennemlever derfor ikke underplanerne ét for ét, men glider direkte ind på det underplan, man er kvalificeret til. Og her lever man hele det mentale liv. Men forudsætningen er stadig, at man har skabt uselviske eller neutrale tankeformer, som man kan leve i og uddybe i den mentale tilstand. Derfor er mange mennesker overhovedet ikke bevidste på mentalplanet.

De fire mentale underplaner

Mentalplanet består af syv underplaner ligesom alle andre eksistensplaner. Menneskets mentale aktivitet er imidlertid opdelt i konkret tænkning og abstrakt tænkning. Den konkrete tænkning kommer til udtryk i det mentale stof, der befinder sig på de fire laveste underplaner af mentalplanet, og det er sædvanligvis disse underplaner, der kaldes mentalplanet. De tre højeste kaldes kausalplanet, som er sjælens bevidsthedsplan.

De fire underplaner på mentalplanet gennemleves ikke i rækkefølge. Her beskrives de blot i rækkefølge. Og beskrivelsen begynder nedefra. De eksempler, der gives, er konkrete hændelser, iagttaget af clairvoyante forskere. De har omhyggeligt iagttaget en række mennesker, og beskrevet dem uhyre præcist og videnskabeligt – fuldstændig ligesom en botaniker, der ville beskrive planterne på en nyopdaget ø. Eksemplerne er altså ikke teoretiske modeller, men virkelige.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-106-Døden-i-esoterisk-lys

POSTER - MENTALPLANET

Posteren kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

 

7. underplan

(“Jord” - Venskaber)

DØDEN-og-den-indre-rejse-108-Døden-i-esoterisk-lysGennemgangen begynder nedefra og indledes på 7. underplan. Den vigtigste egenskab, man møder her, er kærlighed til familie og nære venner. Her møder man mennesker, hvis eneste uselviske eller ophøjede tankeliv har været knyttet til familiefølelsen. Og fordi de har praktiseret en grad af uselviskhed, opfylder de betingelsen for et liv på mentalplanet. De har dog ingen uselviskhed på noget andet område end til de allernærmeste. Forholdet til konen, manden, børnene og forældrene er faktisk det eneste område, hvor der er en ægte uselviskhed til stede.

I nogle tilfælde var kærligheden rettet mod ét enkelt menneske, mens alle andre blev udelukket, men selv det mindste anstrøg af uselvisk kærlighed medfører et ophold på mentalplanet, hvor denne positive tendens kan forbedres, udvikles og udvides.

Eksempel: Den unge mand

Fra den åndsvidenskabelige forskning hører man om en ung mand. Han udfoldede ingen særlige intellektuelle evner, og han var ikke interesseret i åndelige emner. For ham havde disse emner været som en slags tåget sky. Men i sit liv havde han haft en dyb hengivenhed til sin familie. De var ofte i hans tanker, og han følte, at når han arbejdede, så arbejdede han for dem. Han gik i kirke, men hans kirkegang var udtryk for social adfærd. Han kom i kirken, fordi naboen også gjorde det.

På mentalplanet levede han omgivet af tankeformer af de mennesker, han elskede i sit fysiske liv. Tankeformerne var hans "vinduer" ud mod mentalplanet. Det havde en meget positiv effekt, for tankeformerne blev belivet af konens og børnenes sjælslegemer på kausalplanet – altså ikke nede fra deres personlighedsaspekt. Inde fra sjælens eget område strømmede der energier, som havde affinitet til de tankeformer, han opbyggede. Derfor blev det hele mere strålende og levende for ham. Han levede derfor intenst lykkeligt på det eneste område, hvor han også i den fysiske verden havde været intenst lykkelig.

Graden af uselviskhed har altid noget at gøre med den grad af lykke, man allerede har, for den eneste form for harmoni og lykke, stammer fra menneskets evne til at glemme sig selv og fungerer sammen med andre mennesker i harmoni med evolutionen.

Eksempel: Manden og den unge datter

Et andet eksempel er en mand, som døde, mens hans datter endnu var ganske ung. På mentalplanet var hun altid i hans tanker, mens han konstant byggede de smukkeste og mest positive tankeformer om hendes fremtid. Og disse tankeformer virkede som en inspirerende kraft på datteren.

Eksempel: Den græske kvinde og hendes søn

Et tredje eksempel er en græsk kvinde, som var i høj grad lykkelig for sin tre børn. Det ene barn var en smuk dreng, som hun begejstret forestillede sig ville vinde i de olympiske lege.

Vesterlændinge kontra østerlændinge

De mange tilfælde, der er udforsket, afslører uendelig mange variationer. Der var dog en generel tendens til, at nationaliteter (vesterlændinge), som har det fællestræk, at deres vigtigste uselviske aktiviteter udfolder sig i familien, havner på det 7. underplan, hvorimod hinduer og buddhister, hvis åndelige følelse og forståelse viser sig mere direkte i deres daglige liv, får adgang til højere planer.

 

6. underplan

("Vand" – Åndelighed)

DØDEN-og-den-indre-rejse-109-Døden-i-esoterisk-lysPå 6. underplan finder man mennesker, der var knyttet til en større gruppe end familien. Årsagen er, at deres tankeliv var knyttet til ægte og dyb åndelig hengivenhed. Der var imidlertid ikke tale om en universel åndelig opfattelse, men en personlig. Det er altså mennesker, der dyrker en personlig religion, og tror på en personlig Gud.

Forskellen på disse menneskers hengivenhed og den unge mands hengivenhed (på 7. underplan) er, at der her er tale om større hengivenhed. Åndelighed spiller en ægte rolle i personens liv, og derfor har dette menneske en større grad af uselviskhed over for væsentlig flere mennesker, end de mennesker, der har begrænset sig til den lille gruppe, som hørte til den allernærmeste familie. Den åndelige følelse er væsentligt mere omfattende end familiefølelsen, og det medfører, at man kvalificerer sig til et højere underplan på mentalplanet. Der er større dybder i det mentale liv, for det højere vil altid omfatte det lavere.

Eksempel: Vishnu- og Shiva-tilbedere

På 6. underplan fandt de åndsvidenskabelige forskere mennesker, som var forholdsvis ufornuftige og uintelligente, men særdeles oprigtige. De iagttog eksempelvis Vishnu- og Shiva-tilbedere, som hver især var indhyllet i en skal af egne tanker og forestillinger. Skallen kan sammenlignes med et æg på det fysiske plan. Hvis man vil ind bag skallen, må man slå den i stykker. Disse mennesker havde lukket sig inde sammen med deres gud, og havde dermed udelukket resten af menneskeheden – undtagen de mennesker, som de kunne forenes med i dyrkelsen af deres guddom. Man fandt også buddhister på dette niveau, men kun de mennesker, der havde fået mangelfuld undervisning, og derfor betragtede Buddha som genstand for tilbedelse i stedet for som en ophøjet lærer.

Eksempel: Frelsens Hær

C.W. Leadbeater fortæller om en mand fra Frelsens Hær. Mange smiler, når de ser Frelsens Hær stå og spille og synge på gadehjørnerne, men der er ofte tale om mennesker med en meget høj grad af uselviskhed. De gør faktisk et imponerende socialt arbejde, og det viser, at deres hengivenhed er rettet mod mennesker uden for deres egen familie- og vennekreds. Denne mands liv havde været præget af et uselvisk tjenesteliv, men han havde ikke et dybere filosofisk verdensbillede. Det fremgår blandt andet af uniformerne. Organisationen lægger vægt på den ydre fysiske form … men medlemmernes hengivenhed kan ikke diskuteres. På mentalplanet levede denne mand intenst lykkelig omgivet af de billeder, han har dannet sig via sine studier af Bibelen og sin personlige fortolkning af den.

Der sker noget tilsvarende som for den unge mand på 7. underplan. Tankeformerne belives af de højere væsener, der er ansvarlige for den kristne religion. Bag alle store religioner står der altid ophøjede væsener, og de er opmærksomme på denne type tankeformer. Tankeformerne belives, og fra dem udgår der strømninger, som beliver mennesker med en dyb og ægte tro.

Eksempel: Materialisten

Men hvad med et almindeligt materialistisk menneske? Kan det ikke få et liv på mentalplanet? Jo – forudsat at det har været i stand til at udtrykke ægte hengivenhed. Det kan komme til udtryk som uselvisk kærlighed over for en større gruppe mennesker – eksempelvis gennem aktivt, frivilligt samfundsengagement eller filantropiske initiativer. Nøgleordet er uselviskhed.

 

5. underplan

("Luft" – Altruisme)

DØDEN-og-den-indre-rejse-110-Døden-i-esoterisk-lysPå 5. underplan er der endnu større uselviskhed. Her mødte forskerne mennesker, der har arbejdet med organiseret hjælpearbejde i større omfang end f.eks. Frelsens Hær. Den filosofiske dimension manglede dog stadig. Disse mennesker er imidlertid ikke begrænset til én religion. De ser alle mennesker som ét. De kunne ikke drømme om at undlade at hjælpe mennesker i nød, bare fordi de har en anden tro, hudfarve eller tilhører en anden race. Det kunne forekomme på 6. underplan, hvor hengivenheden er knyttet til en bestemt trosretning. Her møder man en større bredde, som omfatter socialt hjælpearbejde generelt, og det behøver ikke udspringe af en religiøs eller åndelig overbevisning. Uselviskheden er ganske enkelt større. Fanatismen er mindre.

Eksempel: Den visionære

C.W. Leadbeater nævner en mand, som i sit fysiske liv havde store visioner om socialt hjælpearbejde. Han drømte om at realisere et projekt ved at opkøbe og sammenlægge alle virksomheder i et område og bygge boliger til de ansatte. Her ville han ophæve konkurrencen, forhøje lønningerne, sørge for udbyttedeling og sikre pension til alle ansatte. Han udtænkte også en model til finansiering af projektet. Problemet var bare, at i den fysiske tilværelse formåede han ikke at skaffe den nødvendige kapital. På mentalplanet levede han i disse sociale tankeformer, og her kunne han arbejde med sine tankeformer på en mere effektiv måde.

Tankeformer af denne karakter belives af Hierarkiet, som naturligvis er interesseret i mennesker, der tænker uselvisk i større omfang. Der er ikke mange, som bruger livet på at opbygge visioner af denne art, og disse tankeformer vil leve videre og inspirere andre mennesker, der tænker i sociale baner. På et eller andet tidspunkt, vil det være muligt for nogle at skaffe politisk, økonomisk og praktisk opbakning på det fysiske plan.

Eksempel: Kunstnere

Kunstnere, der skaber kunstværker for at opnå berømmelse og rigdom, vil ikke få adgang til dette plan. Kunstnere, der betragter deres kunstneriske evner som en kraft, der er betroet dem som et redskab til at løfte deres medmenneskers bevidsthed, vil naturligt glide ind på dette underplan eller muligvis et højere.

Beslægtede tanker grupperer sig og vokser

I den mentale verden samler beslægtede tankeformer sig i bestemte områder. Sociale tankeformer grupperer sig også, og jo flere der skabes, jo stærkere bliver de. Tankeformer forsøger at få sig gentaget for at leve længere. Og jo større og stærkere en tankeform bliver, desto større indflydelse får den på mennesker, der tænker i de samme baner. Er man inde på en social tankegang, vil man "tune ind" på beslægtede sociale tankeformer.

De tankeformer, socialt engagerede mennesker opbygger, grupperer sig i det generelle område, og vil være tilgængelige for alle, der tænker i de samme baner. På et tidspunkt skaffer nogle den nødvendige kapitel, og så realiseres projektet. Ikke nødvendigvis af ophavsmanden selv. Der ligger store muligheder i denne oplysning. Alt hvad man tænker, som er konstruktivt og positivt for evolutionen, vil have en værdi, selvom man måske ikke selv får mulighed til at realisere tankerne på det fysiske plan. Navnlig på 5. underplan udarbejdes de store planer og skitser, som endnu ikke er realiseret i det fysiske liv.

 

4. underplan

("Ild" – Originalitet)

Der er nu kun ét underplan tilbage, for mentallegemet består som sagt kun af stof fra mentalplanets fire lavere underplaner. De udgør den konkrete tænknings verden. De tre højere underplaner danner kausalplanet og den abstrakte tænknings verden.

De højeste konkrete tankepræstationer

4. underplan er det højeste, det almindelige menneskelige mentale liv kan præstere. Dette tankeliv kan kategoriseres i fire grupper:

 

Tankelivets fire grupper

  1. Uselvisk søgen efter åndelig indsigt.
  2. Høj filosofisk eller videnskabelig tænkning.
  3. Uselvisk udøvelse af højere kunst og litteratur.
  4. Tjenestearbejde for tjenestearbejdets skyld.

Tankelivet er på denne måde tilknyttet uselvisk åndelighed, filosofi, kunst, videnskab og aktivt samfundsengagement. Her møder man de store filosoffer, de store forfattere, de store komponister, de store matematikere osv. På mentalplanet fortsætter de med det skabende tankearbejde ved at bygge tankeformer, som inspirerer mennesker i inkarnation.

 

1. Uselvisk søgen efter åndelig indsigt

DØDEN-og-den-indre-rejse-111-Døden-i-esoterisk-lysDe fleste af beboerne i denne region har erkendt det nødvendige i at opnå åndelig indsigt. Her finder man de mere intelligente buddhistiske disciple, som mest af alt så Buddha som en lærer, og ikke som en guddommelig skikkelse, der skulle tilbedes. På mentalplanet blev deres ønsker om at sidde ved Buddhas fødder og modtage lærdom opfyldt, for det tankebillede, de selv skaber af Buddha er ikke kun en tom form. Buddhas visdom, kærlighed og kraft strømmer igennem tankeformen, og på denne måde opnår disciplene ny viden, som de kan medbringe i næste liv. Her vil de hurtigt og intuitivt fatte læren i et bredere og mere filosofisk perspektiv.

Mesterens tankeformer findes i bøger

Det samme gør sig gældende, hvis et menneske har fulgt en stor åndelig forfatters undervisning, og gjort dennes lære til et ideal. Det kan eksempelvis være Alice A. Baileys forfatterskab, der som bekendt er kanaliseret af den tibetanske mester Djwhal Khul. Mesteren er til stede i bøgerne, og bøgernes informationer er udtryk for mesterens tankeformer. På mentalplanet kan man træde ind i disse tankeformer, som belives af mesteren, og dermed har man en mulighed for at studere og forstå stoffet på et væsentligt dybere niveau. Det er derfor indlysende, at virkningen af livet på mentalplanet er, at sjælens udvikling fremskyndes. Derfor finder man mennesker, der seriøst studerer åndsvidenskab på dette høje plan.

Man finder også mange hinduer og avancerede sufier, og bortset fra disse sufier og enkelte gnostikere, synes hverken kristendommen eller islam at kunne løfte deres tilhængere til det højeste mentalplan.

 

2. Høj filosofisk eller videnskabelig tænkning

Den type filosoffer, man finder her, er ikke filosoffer, der har brugt livet med diskussioner og ordkløveri, for motivationen er ofte intellektuelt hovmod, arrogance og egoisme. Der er i stedet tale om mennesker, der seriøst har forsøgt at trænge ind i Universets gåder. De søger indsigt for at kunne oplyse og hjælpe menneskeheden til større forståelse. Det samme gælder forskerne. Her møder man mennesker, der har forsøgt at forstå menneskelivet og dets udvikling.

 

3. Uselvisk udøvelse af højere kunst og litteratur

På dette niveau finder man de største kunstnere – eksempelvis de største komponister – Mozart, Beethoven, Bach, Wagner m.fl. – som fylder den himmelske verden med harmonier, som er langt smukkere end den musik, de komponerede i deres fysiske liv. Malere og billedhuggere bygger med tankens kraft de smukkeste bevidsthedsbilleder og -skulpturer til glæde for planets beboere. Disse mentale kunstværker opfanges nogle gange af inkarnerede kunstnere, som lader sig inspirere af dem.

 

4. Tjenestearbejde for tjenestearbejdets skyld

På fjerde underplan findes mange mennesker, som har udført aktivt tjenestearbejde for tjenestearbejdets skyld. De har engageret sig i planer om velgørenhed og skabelse af rigtige menneskelige relationer. Her på mentalplanet vil deres evner til at hjælpe modnes.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE