Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (7 af 14)


Der findes endnu ingen ægte esoteriske skoler. De er stadig kun et håb. Men håbet er nået et punkt, hvor de nødvendige skridt kan tages for at realisere dem.

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (7 af 14)

Fremtidens esoteriske skoler

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-09-Alice-A-Bailey

 

4.

En ægte esoterisk skole træner disciplen i gruppearbejde. Disciplen lærer at tilsidesætte personlige planer til fordel for gruppens, for det vigtigste er altid at tjene menneskeheden og Hierarkiet. Disciplen er interesseret i gruppens opgaver, og uden at miste sit individuelle særpræg bliver disciplen en loyal medarbejder, der yder sit til virkeliggørelse af Hierarkiets plan, uden at holdningen præges af personlige bagtanker.

5.

En ægte esoterisk skole bygger ikke på autoritet eller på en lærers krav om anerkendelse og lydighed. Den er ikke baseret på en (ofte middelmådig) persons påstand om at være indviet, og derfor bemyndiget til at tale med dogmatisk vægt pga. den påståede høje status. Den eneste autoritet, der anerkendes, er selve sandheden, sådan som den intuitivt opfattes af disciplen, hvorefter den analyseres og fortolkes mentalt. Hvis en discipel (som arbejder under en mester), etablerer en esoterisk skole, har vedkommende absolut ingen autoritet udover den, der er et resultat af det liv, der leves så tæt på sandheden som muligt, og på grundlag af den grad af sandhed, der kan præsenteres for gruppen. Den lydighed, der opstår i gruppen, er udelukkende baseret på erkendelsen af fælles ansvar og fælles loyalitet overfor gruppens hensigt og formål, sådan som gruppelederen har skitseret det, men ikke beordret det. Hvis en leder kommer med autoritative påstande, kræver anerkendelse af sin person eller opfordrer til ubetinget lydighed og loyalitet, er det tegn på, at der er tale om en begynder og en aspirant – selvom vedkommende er både velmenende og i god tro. Sådan en leder er ikke en discipel, der har fået en opgave betroet af Hierarkiet.

6.

En ægte esoterisk gruppe er en gruppe, der er relateret til disciplens harmoniske udvikling. Karakterdannelse og uselvisk arbejde er en selvfølge. Derfor lægges der ikke vægt på almindelige dyder som eksempelvis renhed i det fysiske liv, venlighed, sindsro eller frihed for selvhævdelse. Egenskaber af den type betragtes som noget selvfølgeligt. Og karakterens videre udvikling er disciplens personlige problem – ikke lærerens eller gruppens. Der lægges vægt på mental udvikling. Disciplen skal udvikle sin intelligens, sin analytiske sans (ikke kritiske sans) og opbygge en omfattende og velorganiseret mental udrustning. Hovedet og hjertet betragtes som lige vigtige og lige guddommelige. Hierarkiet arbejder med menneskers bevidsthedstilstande overalt og i alle samfundslag, racer og nationer. Disciple trænes i at arbejde på samme måde, for engang bliver de selv visdomsmestre. Det opnår de ved at overvinde alle vanskeligheder og forhindringer i kraft af deres egen sjæl. På den måde frigør de en mester, som i øjeblikket arbejder aktivt i verden. Mesteren kan derfor påtage sig andet arbejde på et højere niveau.

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-10-Alice-A-Bailey

 

7.

En ægte esoterisk skole er et middel, der gradvis gør disciplens livsholdning til den samme som sjælens. Hverken den fysiske, den astrale verden eller den mentale verden er disciplens vigtigste funktionsområde. De er disciplens tjenesteområde, og personligheden bliver det redskab, sjælen bruger til tjenestearbejdet. Disciplen lærer hvordan man udelukkende arbejder fra de åndelige eksistensplaner, og bevidstheden er stabilt centreret i sjælen og mesterens ashram. Den esoteriske skole lærer, hvordan man bliver i stand til det, hvordan man får kontakt med sin sjæl, hvordan man lever som sjæl, hvordan man genkender sin mester, og hvordan man arbejder i en mesters gruppe. Disciplen lærer en teknik, der gør det muligt at opfatte indtryk fra mesteren og blive lydhør overfor gruppens hensigt. På den måde bliver disciplen mere og mere sensitiv overfor den plan, som mester og mesterens ashram har dedikeret sig til at samarbejde med. Disciplen lærer, hordan man kan gøre en individuel indsats for at højne menneskehedens bevidsthed. Det gør man ved bevidst og målrettet at bruge sit fokuserede tankesind, den kontrollerede astrale natur og den sensitive hjerne. Man bliver ekspert i at håndtere disciplens vanskelige dobbeltrolle, der består i at leve som sjæl i dagligdagen og arbejde bevidst i forbindelse med Hierarkiet. Der kan gives mange andre definitioner på en ægte esoterisk skole, men denne beskrivelse er den enkleste, for den beskriver det, der først skal erkendes, hvis man ønsker at gøre fremskridt i den rigtige retning. Skridt for skridt føres man frem ad udviklingsvejen, indtil det øjeblik kommer, hvor man er parat til de store bevidsthedsudvidelser, der kaldes "indvielser". Fra det øjeblik begynder man bevidst at vandre ad indvielsesvejen, som fremtidige esoteriske skoler skal give offentligheden kendskab til.

Arcane School forsøger at imødekomme de syv krav, der stilles til alle ægte esoteriske skoler. Den forbereder ikke disciple til indvielse og har aldrig gjort det. Den forsøger at uddanne de studerende, så de bliver i stand til selv at skabe de indledende kontakter og arbejde som virkelige verdenstjenere. Der findes ingen ægte esoterisk skole på nuværende tidspunkt, der tilbyder undervisning, der kan føre til indvielse. Hvis nogen påstår det, er der tale om vildledning. I akademisk forstand kan man uddanne mennesker til at leve som disciple. Undervisning i den indviedes liv er stadig noget, den enkelte selv skal erhverve sig via kontakt med den åndelige verden.

Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Download-fil: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE - Alice A. Bailey


Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE