Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsviden

DEN ESOTERISKE LÆRE (2 af 16)


Bogen beskriver udviklingen af alt liv fra et uudviklet stadie til et højt åndeligt bevidsthedsniveau. Det er livets og bevidsthedens lange udviklingshistorie.

DEN ESOTERISKE LÆRE (2 af 16)

Kosmologi

 

Kosmologi, læren om universet, sol- og planetsystemers skabelse og udvikling, er et af de vanskeligste esoteriske emner at behandle, fordi vores sprog og tænkeevne er tilpasset en tredimensional verden, og vi i virkeligheden burde operere med op til ti dimensioner, hvis vi ville give et realistisk billede af kosmologiske forhold.

Vi må derfor vende os til det kildemateriale, som utallige generationer af indviede, clairvoyante og profeter igennem hele evolutionen har været beskæftiget med at ordne, nedskrive og forklare. Disse clairvoyante er med deres oversanselige opfattelsesevne trængt ind til sagens kerne og har fornemmet ”tingenes sjæl”, hvor en almindelig, uindviet iagttager kun ser den ydre form, uanset hvor lærd vedkommende er.

Den kosmologiske lære er nedfældet i urgamle skrifter, som findes i de indviedes arkiver. Op igennem tiden er den blevet opfattet af nye generationer af clairvoyante og profeter, afprøvet og kontrolleret og derefter givet videre til menneskeheden i form af mytiske skabelsesberetninger af den art, man finder i de forskellige tidsepokers hellige skrifter.

I vor tid − nærmere betegnet i H.P. Blavatskys Den Hemmelige Lære og Alice A. Baileys En afhandling om kosmisk ild − er kosmologien givet i en lidt mere tidssvarende form, og her er grundlaget for læren formuleret som tre fundamentale postulater, læresætninger eller aksiomer, der kan fremsættes på følgende måde:

(1). Når vi en stjerneklar nat betragter det uendelige verdensrum, ser vi kun den fysiske del af det manifesterede univers. Men det første postulat siger, at der ”bag” dette skaberværk findes ét, grænseløst, u­foranderligt princip, én absolut virkelighed, som går forud for al manifesteret og betinget eksistens. Den ligger uden for enhver menneskelig tankes eller beskrivelses omfang og rækkevidde”.[1]

(2). Det andet postulat siger, at der findes en grundlæggende lov, som kaldes periodicitetens lov”.[2] Den styrer hele manifestationen og er blevet iagttaget af videnskaben overalt i naturen. En vekslen som den, vi ser mellem liv og død, nat og dag, ebbe og flod eller søvn og vågentilstand, er så generel og universel, at det er let at forstå, at vi her står over for måske den mest fundamentale lov i universet. Som det siges i de urgamle skrifter, er verdnernes opståen og forsvinden som en regelmæssig tidevandsbølge med ebbe og flod.

Alle livsenheder må foretage en tvungen pilgrimsfærd gennem naturens forskellige riger − synlige såvel som usynlige. Ingen livsenhed kan opnå selvbevidsthed undtagen gennem en gradvis opstigning gennem alle bevidsthedsplanerne, fra de indre elementale riger, gennem mineral-, plante- og dyreriget til menneskeriget, og hele tiden sker udviklingen gennem en cyklisk eller periodisk manifestation, man især i menneskeriget kan kalde genfødsel eller reinkarnation.

(3). Det første postulat indebærer, at alt liv i universet er udgået fra det ene, ufattelige liv, hvad enten det er en konstellation, et solsystem, et planetsystem, et menneske eller et atom, og derfor siger det tredje po­stulat at alle sjæle er identiske med oversjælen”.[3]

Med disse tre grundlæggende læresætninger eller postulater som udgangspunkt har vi mulighed for at opbygge en arbejdsmodel af verdens­udviklingen eller evolutionen i bevidstheden, for vi kan bruge analogimetoden, sådan som den er givet af den egyptiske visdomsgud Thoth, Tehuti eller Hermes Trismegistos, som grækerne kaldte ham. Han sagde: ”Som det er foroven, sådan også forneden − som det er i det indre, sådan også i det ydre − i stort som i småt, der er kun ét liv og én lov”. Med denne metode kan vi både slutte fra større til mindre sammenhænge og fra mindre til større sammenhænge.

Gudsbegrebet, som i mange civilisationers og tidsaldres religioner har stået i et uklart lys, viser sig nu i en helt ny skikkelse, nemlig som en fortløbende række væsener eller ”guder” ordnet i et pyramideformet hierarki med de ”største” væsener omkring toppunktet og ”mindre” væsener ned mod grundfladen.

Ifølge den esoteriske filosofi er universet således bygget op af en uendelig række af systemer inden i hinanden, og de har alle form som den model af atomet, naturvidenskaben har givet os, fordi den åbenbart er den ideelle byggesten, hvad enten det er et mikrokosmisk eller makrokosmisk system, der skal bygges. Ligesom atomet er solsystemet tredobbelt i sin opbygning:

Solen − den positive kerne. Planeterne − de negative elektroner. Det kraftfelt, der dannes af vekselvirkningen mellem de to første aspekter. Mennesket er også tredelt, idet det manifesterer sig som legeme, sjæl og ånd − eller personlighed, højere selv og monade. Som betegnelse for de styrende intelligenser, der manifesterer sig gennem himmellegemerne, bruger man det græske ord ”logos”, som betyder ord eller tanke. Derfor kaldes solsystemets centrale liv og bevidsthed Sollogos, mens planeternes indre ”guddomme” benævnes de planetariske logoi, hvor ”logoi” er logos i flertal.

Som alt andet i universet er Sollogos et væsen, der er i færd med at udvikle sig. Ligesom mennesket manifesterer ”han”[4] sig for at udvikle et bestemt aspekt af sit væsen, og i dette solsystem er det kærlighedens og visdommens magnetiske kraft, der er målet for udviklingen.

Som centrum for systemet udstråler han sin kraft til alle livsenheder gennem sine syv store energicentre eller chakraer, der kaldes de ”hellige” planetsystemer. Vores Jord har endnu ikke opnået status af en hellig planet, men hører til gruppen af de fem såkaldte ”ikke-hellige” planeter.

Den øverste ”guddom” eller centrale intelligens for vores klode er verdens indre konge, Sanat Kumara,[5] som er det nærmeste, vi kommer det bibelske udtryk ”Gud”, ”Vorherre” eller ”Den gamle af dage”. Hans aura omslutter hele kloden, og han er det væsen, Kristus refererede til, da han talte om sin ”Fader i himlen” − ”i ham lever vi, ånder vi og er vi”,[6] som det hedder i Bibelen.

De syv hellige planetsystemer har altså en central funktion i solsystemet som de centre, hvorigennem alle energierne strømmer, og hele solmanifestationen realiseres. Deres besjælende liv kendes som:

De syv planetariske logoi. De syv ånder foran tronen. De syv stråleherrer. De syv himmelske mennesker. Vi kan altså opfatte det solsystem, vi lever i, som en levende organisme med en central livsenergi, der via store centre cirkulerer i hele sy­stemet og binder alting sammen til en organisk helhed. De enkelte livs­enheder er celler i denne organisme − celler der udvikler sig i et gigantisk fællesskab efter den plan, som er lagt af de styrende intelligenser. Det betyder, at det universelle broderskab, som Det Teosofiske Samfund blev dannet for at realisere, er et faktum i naturen og ikke blot en smuk drøm. Vi mangler blot at realisere det i menneskets verden.

 

Den-Esoteriske-Lære-01-e-bog-af-Hardy-Bennis

Planche - Formernes opbygning

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: En afhandling om kosmisk ild, s. 37.

[2] Ibid., side 40.

[3] Ibid., side 41.

[4] Et sådant væsen har naturligvis intet køn, men af praktiske grunde omsættes det engelske ”he” til ”han”.

[5] Sanat Kumara vil blive nærmere omtalt i senere afsnit.

[6] Bibelen: Apostlenes gerninger, 17:28.

_________________________________

Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Download-fil: DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Læsefil med vendbare sider: DEN ESOTERISKE LÆRE