Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsviden

DEN ESOTERISKE LÆRE (4 af 16)


Bogen beskriver udviklingen af alt liv fra et uudviklet stadie til et højt åndeligt bevidsthedsniveau. Det er livets og bevidsthedens lange udviklingshistorie.

DEN ESOTERISKE LÆRE (4 af 16)

De psykiske centre

Chakraerne

 

I det æteriske legeme eller energifelt findes der en række knudepunkter eller centre, hvor energien er mere koncentreret end i resten af fel­tet. De fremkommer ved, at flere energilinjer, nadier eller meridianer krydser hinanden. Centrene findes i tre kategorier:

  1. Hvor 21 energilinjer mødes, har vi 7 primære centre, som gennem stilkagtige strømninger munder ud på æterlegemets overflade og danner de 7 primære chakraer.
  2. Hvor 14 energilinjer mødes, har vi 21 sekundære centre med tilhørende chakraer.
  3. Hvor 7 energilinjer mødes, har vi 49 mindre centre, og derudover findes der flere hundrede endnu mindre centre. Denne kategori af centre kendes af mange som akupunkturpunkter.

 

Den-Esoteriske-Lære-03-e-bog-af-Hardy-Bennis

 

Vi vil imidlertid koncentrere os om de syv primære centre, da de har en overordnet betydning for alle mindre centre og for vores fysiske og psy­kiske helbred.

I Østen har man som sagt kaldt disse centres udløb på æterlegemets overflade for chakraer eller lotusblomster, fordi de kan minde om et hvirvlende hjul (der på sanskrit hedder chakra) eller en blomst med kronblade.

Det er disse syv primære centre, som kanaliserer de indre, psykiske be­vidsthedsimpulser over i de fysiske bevidsthedsorganer: Det autonome nervesystem og centralnervesystemet. Den oprindelige ”kommandovej” for impulserne går via de endokrine kirtler, som producerer hormoner og dermed påvirker nervesystemerne, men evolutionen er ved at udvikle en nyere ”kommandovej”, som springer den langsommelige hormon­procedure over og går direkte til nervesystemerne via nadierne eller me­ridianerne.

Alle vores tanker, følelser, drifter og begær går altså bogstavelig talt ”i blodet” på os, og vi må vænne os til at betragte vores generelle helbredstilstand som et direkte eller indirekte udtryk for de indre bevidsthedstilstandes indvirkning på den fysiske organisme via centrene. Det betyder, at hvert center har både en psykologisk og fysiologisk funktion. Men lad os nu ganske kort gennemgå de syv primære chakraer og deres funktioner:

1. Rodchakraet

har 4 kronblade og er forbundet med de endokrine kirtler, der kaldes binyrerne. De producerer adrenalin, det såkaldte ”kamphormon”, og det kan derfor ikke undre, at rodcentret kanaliserer det bevidsthedsaspekt, vi kalder selvopholdelsesdriften, ind i de fysiske bevidsthedsorganer.

Det er på mange måder et gådefuldt center, for det rummer den stær­ke kraft, som man i Østen kalder kundalini, og som i løbet af evolutionen vil give alle mennesker grundlaget for en højere, åndelig bevidsthed. Når dette center ikke fungerer, som det skal, kan resultatet være rygmarvssygdomme, visse nervelidelser, vævsinfektioner og svulster.

2. Sakralchakraet

har 6 kronblade og er forbundet med kønskirtlerne. Dermed udtrykker det menneskets seksualitet og reproduktionsevne. Sakral betyder ”hellig”, og på den måde antyder navnet, at centret formidler en ”hellig” skaberkraft, som ikke alene kan bruges til at ”skabe” nye menneskelegemer med, men også sublimeres eller ”ophøjes” til hø­jere, mentale skabelsesprocesser.

Når sakralcentrets funktion er ude af balance, giver det sig udtryk i enten en overdreven sanselighed, en evig jagt efter seksuelle nydelser, eller en påfaldende mangel på interesse for dette aspekt af tilværelsen. Allerede i menneskehedens barndom for millioner af år siden kom der forstyrrelser i dette centers funktion på grund af et voldsomt misbrug, og det førte til seksuelle perversioner og en åbenhed over for kønssygdom­me som syfilis eller gonoré − problemer som stadig forfølger menneskeheden den dag i dag.

3. Solar plexus chakraet

har 10 kronblade og er forbundet med bugspytkirtlen, der bl.a. producerer insulin. Det er centret, der kanaliserer psykiske følelsestilstande over i det autonome nervesystem, sådan at vi kan opleve dem i vores fysiske bevidsthed. Det betyder, at der er en nøje sammenhæng mellem følelsestilstande som sympati, antipati, kærlighed, had, glæde, sorg, tryghed, angst, jalousi eller misundelse og vores indre organers funktioner − især mave, tarm, lever og galdeblære.

Mennesker, der er meget centreret i deres solar plexus center, søger altid idoler, de kan ”læne sig op ad”. De lader sig let rive med af stemninger og er lette ofre for fanatisk propaganda eller anden demagogisk påvirkning.

Psykologisk set findes der nogle meget vigtige aspekter i forbindelse med solar plexus centret. Det er herfra, impulser til den lavere psykisme kom­mer, fordi dette center er nært knyttet til følelsernes astrale verden. Hvis det er overaktivt, kan der opstå angsttilstande, ”sommerfugle” i maven, mavesår eller en fornemmelse af usynlige væseners tilstedeværelse. Er det underaktivt, kan man få problemer med fordøjelsen og opleve en fornemmelse af emotionel distance til andre mennesker. Andre generelle lidelser, som er forbundet med solar plexus centret, er leversygdomme, leukæmi og visse nervøse symptomer.

Set fra et udviklingsmæssigt synspunkt, kan vi sige, at det på længere sigt er vores opgave at sublimere eller ”opløfte” solar plexus centrets energier til hjertecentret, så vi bliver i stand til at udtrykke højere, mere uselviske følelsestilstande og gruppebevidsthed.

4. Hjertechakraet

har 12 kronblade og er forbundet med brislen eller thymuskirtlen. Som navnet antyder, er det kanal for de højere følelser, som alle mennesker bærer kimen til. Senere bliver det centret for den åndelige kærlighed og visdom, den direkte, intuitive og helt upersonlige enhedsople­velse, mange kalder Kristusbevidstheden.

Medicinsk set er thymuskirtlens funktion endnu lidt af en gåde, og det stemmer godt overens med det faktum, at dette center for de fleste men­neskers vedkommende slet ikke har nået sin maksimale aktivitet på det psykologiske område, og de ledsagende egenskaber derfor ikke er særlig udprægede.

Manglende balance i hjertecentrets funktion kan medføre hjertelidelser, kredsløbsforstyrrelser og bestemte former for nervøsitet, og da thy­muskirtlen er forbundet med kroppens immunsystem, kan man forestille sig, at nøglen til en større modstandskraft over for AIDS måske ligger i en udvikling af dette center.

5. Strube- eller halschakraet

har 16 kronblade og er forbundet med skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlerne. Med dette center udtrykker vi skabende tankevirksomhed, dvs. den kreative sensitivitet, som kommer til udtryk i fantasi og billedrigdom. At dette center gennemgår en kraftig udvikling i menneskeheden som helhed ses af den udprægede mentale kreativitet, vi finder især inden for videnskab og teknologi.

Når det lykkes at sublimere dette aspekt af tilværelsen overfører vi de seksuelle energier til halscentret. Derved ”letter vi trykket” på sakralcentret og gør det lettere for os selv at blive herre over kønslivet.

Hals- eller strubecentret kan også være stedet, hvor fortrængte følelser kommer til udtryk i et neurotisk intellekt eller det, der kaldes ”ner­vøs hals”. Mange stofskifteforstyrrelser, halslidelser og lungesygdomme, som f.eks. tuberkulose, er resultatet af manglende balance i centrets aktivitet.

6. Pandechakraet

har 96 kronblade fordelt på to hovedsektioner og er forbundet med hypofysen. Denne kirtel har en overordnet og styrende funktion i relation til kroppens andre endokrine kirtler, og det fortæller os, at pandecentret er forbundet med koordineringen og integrationen af personlighedens forskellige bevidsthedselementer: Tanker, følelser og driftslivet.

Men samtidig er centret kanal for højere mentale funktioner som inspiration og intuition. Det modtager det abstrakte og symbolske idéindhold, som halscentret bruger i sin kreative aktivitet, og da disse impulser kommer fra sjælen, er pande- eller ajna-centret udgangspunktet for den bevidsthedsbro, mennesket igennem evolutionen bygger ind til sin e­gen indre, sjælelige og åndelige kerne.

Manglende balance i pandecentrets funktion kan føre til sygdomme i øjne, ører og næse, nervebetændelse, hovedpine, migræne og psykiske problemer.

7. Hovedchakraet

har 960 + 12, dvs. 972, kronblade og er forbundet med pinealkirtlen, der også kaldes epifysen eller koglekirtlen. Det er det højeste åndelige center i mennesket og kanal for den åndelige vilje og dynamiske hensigt.

På samme måde som for hjertecentrets vedkommende er pinealkirtlen lidt af en medicinsk gåde, og det stemmer overens med det faktum, at dette center psykologisk er næsten helt inaktivt hos de fleste mennesker, ligesom egentlig åndelig vilje og hensigt er en uhyre sjælden, menneskelig egenskab.

Men centret har dog i fysiologisk henseende en vis aktivitet, og manglende balance kan føre til sygdomme som hjerneinfektioner, svulster, kræft og forskellige former for sindslidelser.

 

Den-Esoteriske-Lære-04-e-bog-af-Hardy-Bennis

Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Download-fil: DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Læsefil med vendbare sider: DEN ESOTERISKE LÆRE