Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsviden

DEN ESOTERISKE LÆRE (3 af 16)


Bogen beskriver udviklingen af alt liv fra et uudviklet stadie til et højt åndeligt bevidsthedsniveau. Det er livets og bevidsthedens lange udviklingshistorie.

DEN ESOTERISKE LÆRE (3 af 16)

Det æteriske energifelt

 

En af de største gåder, den biologiske videnskab helt frem til vor tid har stået over for, er spørgsmålet om, hvad der organiserer og styrer celleudviklingen i alle organiske livsformer. Hvilken styringsmekanisme bestemmer, hvad der skal blive til nerve-, blod-, hud- eller knogleceller? Hvordan kan en celle vide, hvilken funktion den skal have?

Dette problem syntes at være løst med opdagelsen af DNA-moleky­let, men efterhånden som forskningen skrider frem, bliver det mere og mere usikkert, om dette genetiske materiale kan forklare hele problemet.

Samtidig er flere og flere forskere rundt om i verden ved at finde ud af, at der ”bag” den fysiske struktur findes et energifelt, som varetager den overordnede styring af den levende organisme. Dette energifelt er ikke et almindeligt elektromagnetisk felt, og derfor er nogle forskere begyndt at kalde det for det bioplasmiske felt.

En vigtig impuls i denne forskning var det russiske ægtepar, Semy­on og Valentina Kirlians fotografering omkring 1939 af det, de opfattede som levende væseners ”aura”. De byggede et apparat hovedsagelig bestående af et lag kondensatorer til frembringelse af et højfrekvent, elektrisk felt. I dette felt kunne de afbilde en lysende udstråling fra blade, frugter, mindre dyr eller menneskelige legemsdele på en fotografisk plade.

 

Den-Esoteriske-Lære-02-e-bog-af-Hardy-Bennis

Planche - Kirlianfoto

Billedet kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Siden har forskere især i Rumænien, Italien, Frankrig og USA efter­gjort eksperimenterne og opdaget, at kimen til sygdomme viser sig i denne udstråling, længe før de bryder ud i den fysiske organisme.

Disse forskningsresultater støtter den esoteriske påstand om, at den faste fysiske krop er gennemtrængt og omgivet af en energistruktur, som kaldes det vitale eller æteriske legeme. Dette æterlegeme er en u­hyre fintvibrerende lysstruktur, et slags energiskelet, som i virkeligheden går forud for den fysiske organisme, og som kroppen vokser op indeni. Vi kan sammenligne denne lysstruktur med det ståltrådsskelet, en billedhugger bygger, før han former selve lerskulpturen omkring det.

Vi ser altså, at menneskets fysiske aspekt består af to dele: Æterlege­met og det faste fysiske legeme. Men vi må være opmærksomme på, at der ikke er tale om to selvstændige ”legemer”, for intet af dem kan fungere uden det andet. De udgør en integreret helhed, som er det, vi kan kalde det fysiske menneske. Æterlegemet består igen af to dele eller har to aspek­ter med hver sin funktion:

1. Den æteriske dublet, som er selve energistrukturen, støbeformen eller skabelonen for den faste krop. Den udgør en slags arbejdstegning, der rummer koden til hele den fysiske organismes udformning. Hovedstammen ligger i og omkring rygsøjlen. Herfra stråler energilinjerne ud til alle sider i en nøjagtig genpart af nervesystemet og strækker sig nogle få centimeter uden for kroppen i det, som kaldes sundhedsauraen. Sundhedsauraen afsluttes med en æterisk ”hud”, der bedst kan beskrives som en slags spændingstilstand i de yderste partikellag, på samme måde som molekylerne i en vandoverflade danner en overfladespænding.

2. Ansamlinger af ”tungere” æteriske partikler, der er indbygget i den æteriske dublet og knyttet til de enkelte organer. De styrer celleudviklingen og genopbygningen af eksisterende celler og opretholder på den måde cellernes formmønster igennem hele livet.

Når mennesket dør, trækker livet sig ud af kroppen i æterlegemet. Hvis kroppen brændes, går æterlegemet straks i opløsning. Men hvis den begraves, som det er skik i den vestlige verden, vil æterlegemet blive opretholdt et stykke tid og befinde sig i nærheden af kroppen, ofte svævende over graven i form af de såkaldte kirkegårdsspøgelser.

Vi bliver opmærksomme på æterlegemets eksistens, når en arm eller et ben ”sover”, for så sker der det, at vi ved at hæmme blodcirkulationen presser dele af æterlegemet væk fra deres normale position. Dermed ophører følesansen, da det er det vitale eller æteriske legeme, der formidler bevidsthedsimpulserne frem og tilbage mellem kroppens fysiske bevidsthed og den indre, psykiske bevidsthed.

Det er det samme, der sker under bedøvelse eller narkose, hvor en del af eller hele æterlegemet midlertidigt drives ud af den fysiske krop, så mennesket ikke kan føle smerte.

Som betegnelsen ”sundhedsauraen” antyder, er det vitale legeme nært forbundet med sundhed og sygdom. Det skyldes, at æterlegemet, foruden at fungere som bevidsthedsbro mellem det indre, psykiske og ydre, fysiske menneske, også har til opgave at forsyne hele det fysiske aspekt med vitalitet, dvs. den særlige æteriske energi, som med en indisk sanskritbetegnelse kaldes ”prana” − livets ånde. Denne prana strømmer gennem de æteriske kanaler, som i Østen kaldes ”nadier”, der betyder hule strå, og i Vesten ”meridianer”, og i dag ser vi, hvordan disse betegnelser bruges i forbindelse med mange alternative behandlingsformer som akupunktur, zoneterapi, shiatsu eller kinesiologi.

Alle former for urte- og naturpræparater, som f.eks. homøopatiske midler eller blomstermedicin, indvirker især på det æteriske aspekt af det fysiske legeme og først i anden række på selve kroppen. Det er derfor, den medicinske videnskab indtil videre afviser disse behandlingsformer.

Men det er ikke kun mennesket, der har et æterlegeme. Alle livsfor­mer har et æterisk energifelt, hvad enten det er et mineral, en plante, et dyr, et menneske, en planet eller et solsystem. Man kan udtrykke det på den måde, at f.eks. mennesket med sit æterlegeme lever inden for klodens æteriske legeme, mens vores planet befinder sig inden for solsyste­mets æteriske rammer.

Det indebærer, at alle himmellegemer i universet er forbundet med hinanden gennem usynlige, æteriske energilinjer, og her har vi det naturlige grundlag for en videnskab som astrologi. Hvis ikke vi havde klo­dens æteriske beskyttelseslag som værn mod skadelig stråling, ville alt liv på planeten være truet. Og på samme måde som umådeholden brug af alkohol eller euforiserende stoffer kan nedbryde menneskets æterlegeme, kan visse typer forurening og atomsprængninger bryde huller i klodens æteriske beskyttelseslag og forårsage hidtil ukendte katastrofer i det planetariske liv.

Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Download-fil: DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Læsefil med vendbare sider: DEN ESOTERISKE LÆRE