Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - 1:3 - 12
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-7-stråler-1-del-Hardy-Bennis

DE SYV STRÅLER - 1:3 - 12 (5 af 6)


De syv stråler er grundenergier i kosmos. De gennemstrømmer alt. De farver, betinger og præger alt liv overalt og på alle niveauer. De er de syv psykologiske grundenergier.

DE SYV STRÅLER - 1:3 - 12 (5 af 6)

De syv stråler

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-01-06-Åndsvidenskab

 

Den indre verdensstyrelse, mestrene eller Hierarkiet − er opdelt i syv styrende departementer, der korresponderer med de syv stråler. Mestrene har ansvaret for en evolutionsplan, som er planlagt æoner forud for alt livs udvikling, og det er deres ansvar i praksis at omsætte planens forskellige faser til virkelighed århundrede efter århundrede. Og deres redskab er de syv strålers cykliske aktivitet, som globalt er kommet til udtryk på denne måde:

 

1. stråle

 

Viljens, kraftens og magtens stråle har punktvis været i aktivitet siden 1825. Dens mest markante påvirkninger har foreløbigt været de to verdenskrige. 1. stråle har to aspekter – et, som kaldes det nedbrydende aspekt, der fjerner alt, hvad der står i vejen for, at en ny tid med en ny bevidsthed kan udfolde sig. Når den har udført sin destruktive opgave, aktiveres det andet aspekt i kraft – strålens konstruktive og opbyggende aspekt.

På et tidspunkt havde der ophobet sig så meget nationalisme og separatisme i den politiske verden med dens mange forskellige ismer, at kun en omfattende og voldsomt ødelæggende verdenskrig (1914-1945) kunne få menneskeheden til at vågne og vokse i skelneevne ud fra erkendelsen om, at krig ikke løser problemerne.

Et andet resultat af 1. stråle i samarbejde med 5. stråle er naturvidenskabens opdagelse af atomets skjulte kræfter, som på længere sigt vil ændre verden totalt. Opfindelsen af atombomben er den negative side af kernefysikken, men den mere positive anvendelse af atomkraft vil på længere sigt løse en lang række problemer. 1. stråle er også årsag til at livets "puls" slår stadig hurtigere. Den er årsag til den globale stresstilstand, som uden tvivl vil fortsætte et stykke tid endnu.

1. stråle energien styres fra planetens hovedcenter − "centret hvor Guds vilje er kendt". Det er et ikke-fysisk indre center, der geografisk befinder sig i området ved Gobiørkenen. Centret kaldes Shamballa, og kraften fra dette center kaldes derfor Shamballa-kraften. Shamballa-kraften er medvirkende årsag til, at alt det skjulte og falske i denne periode hvirvles op til overfladen, eksempelvis korruption, nepotisme, falskhed, grådighed og andre negative egenskaber. Men også andre negative egenskaber træder tydeligt frem. Man ser denne kraft udfolde sig i uudviklede og fanatiske mennesker. Det kommer blandt andet til udtryk i terrorisme, selvmordsattentater, stigende kriminalitet, vold og hærværk, lokale krige og grådige spekulanter, der er parate til at spille højt spil med de finansielle systemer.

Planetens store og næsten uoverskuelige klimaproblemer styres også fra 1. stråle centret. Når denne kraft har fuldført sit arbejde med at afdække de mange og alvorlige problemer, vil dens opbyggende kraft blive aktiveret, og Den Nye Tidsalder kan for alvor begynde. Det vil medføre, at på trods af politiske og menneskeskabte barrierer vil verdens utallige problemer blive løst.

 

2. stråle

 

Kærligheds/visdomsstrålen har været aktiv siden 1575. Den kaldes også Kristus-strålen, fordi det er mesteren Kristus, der er leder af 2. stråle departementet. Desuden kaldes Kristus mestrenes mester, for det er ham, der er Hierarkiets leder.

2. stråles energitype strømmer i disse år ind i alle disciple og aspiranters hjertecenter for at stimulere kærligheden til alt levende. Man kan se virkninger af denne kraft i alle de hjælpeorganisationer og -programmer, der er opstået siden Anden Verdenskrig, hvor et omfattende hjælpearbejde begyndte med Marshall-hjælpen til Europa efter krigen. Herefter har FN etableret utallige hjælpeprogrammer, og verdens nationer har systematisk ydet hjælp til ulandene – noget, der aldrig tidligere er set i verdenshistorien.

Alle religioner er i alle tider udgået fra 2. stråle departementet, og den kommende verdensreligion vil også udgå herfra. Men det bliver ikke en religion i gammeldags forstand, for det bliver en videns- og visdomsreligion, der vil skabe en syntese mellem åndsvidenskaben og den avancerede naturvidenskabs forskningsresultater. Den nye religion vil derfor blive accepteret dybt ind i alle samfundets mange lag.

 

3. stråle

 

Denne skabende og kreative stråle har været virksom siden 1425, men den er nu ved at nå et højdepunkt, og den vil sammen med 1. stråle sprænge alle forsøg på at holde mennesket i fangenskab. 3. stråles påvirkning ses bl.a. i det arbejde, der udføres i verdens utallige bevægelser − bpde fredelige og militante.

3. stråles kvalitet skabte i 1500-tallet reformationen og renæssancen − herunder de mange opdagelsesrejser og filosofiske retninger. I det seneste århundrede har dens hovedformål været at udvikle det mentale og kreative aspekt i mennesket.

Bogtrykkerkunsten og alle kommunikationssystemerne med radio, Tv, internet, mobiltelefoni osv. er et resultat af denne stråles påvirkning − selvfølgelig i nært samspil med den teknologiske 5. stråle.

 

4. stråle

 

Harmoniens og skønhedens stråle begynder sin globale aktivitet fra år 2025, og det er forudsagt, at den vil præge alle livets forhold i de kommende århundreder, og derfor vil kunst og skønhed nå højdepunkter, som er ufattelig for nutidens menneskehed.

Den kaldes også strålen for "harmoni gennem konflikt". 4. stråle er desuden menneskehedens overordnede stråle, for i evolutionens løb vil menneskets utallige konflikter − individuelt og nationalt – til sidst resultere i harmoni.

Når 4. stråle har nået et bestemt punkt i sin påvirkning, vil et samarbejde mellem menneskeevolutionen og devaevolutionen − naturens store og små bygmestre − begynde at tage form.

 

5. stråle

 

Naturvidenskabens stråle − også kaldet den konkrete videns stråle − begyndte sin aktivitet i 1775, og den har i løbet af godt to hundrede år sat et voldsomt præg på verden − ikke mindst gennem den teknologiske udvikling. Den er det bedste eksempel på den gennemgribende virkning, en stråle kan have på et bestemt område af menneskelivet, men forudsætningen er, at der i menneskeheden er inkarneret et tilstrækkeligt antal naturvidenskabelige tænkere, der fagligt er i stand til at omsætte strålens påvirkning og impulser til praktisk anvendelse.

Denne stråle er midlertidigt aftagende − eller rettere sat på vågeblus − for at menneskets etik og moral kan øges og afbalancere de destruktive virkninger af de mange våben, som krigsvidenskaben og politiske systemer har skabt.

 

6. stråle

 

Hengivenhedens og idealismens stråle har været en af de mest dominerende stråler de seneste 2.500 år, men nu nedtones den hastigt. 6. stråle var Fisketidsalderens stråle, som primært har markeret sig ved sine negative aspekter, som eksempelvis religiøs fanatisme, korstog, inkvisition og heksebrændinger.

Mange millioner mennesker − ja sandsynligvis størstedelen af menneskeheden − er stærkt præget af 6. stråles konservative og traditionsbundne kræfter i deres personlige stråleopbygning, hvorimod Den Nye Tidsalders mennesker vil have et helt andet syn på løsningen af verdens mange problemer, fordi de præges af den nye tids stråle – 7. stråle.

 

7. stråle

 

Denne stråle er som nævnt Den Nye Tidsalders – Vandbærerens tidsalders − energikvalitet. 7. stråle begyndte sin aktivitet i 1675, men det tager ca. 400 år før en global stråle når sit højdepunkt, og det medfører, at denne stråle når sit zenit i den nuværende periode.

Den 7. stråles påvirkning vil resultere i en ændring af civilisationers og nationers indre struktur og indbyrdes forhold. Tvingende kræfter vil bringe "nationernes familie" til sameksistens på alle niveauer, fordi 7. stråle er en syntesestråle. Den er derfor samarbejdets og gruppedannelsens stråle, og det gælder både i det enkelte menneske, hvor det lavere menneske − personligheden − vil blive bragt i samklang med det højere menneske − sjælen. Nationerne vil i dette samarbejde bidrage med hver sit nationale særpræg. Den udbredte angst for, at de nationale særpræg vil forsvinde i dette samarbejde, er ubegrundet.

I åndsvidenskaben omtales en 7. stråle aktivitet, der har skabt stor succes. Det er den engelske mesters initiativ til det, der kendes som nutidens fagbevægelse. En anden stor succes er dannelsen af EU.

Den 7. stråle er desuden mineralrigets og mikroorganismernes stråle. Det betyder bl.a., at ældgamle mikroorganismer belives af 7. stråle, og flere hidtil ukendte vira er allerede dukket op − eksempelvis AIDS, ebola, sars og flere andre nye vira og bakterier.

Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-1-del-Åndsvidenskab
Download-fil: DE SYV STRÅLER 12 - 1:3 - Hardy Bennis


Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-1-del-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER 12 - 1:3