Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (5 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (5 af 23)

2. kapitel

KRÆFTERNE

 

PRIMÆR‑ ELLER LIVSKRÆFTER

Guddommen udsender forskellige energiformer. Der kan være hundredvis af energier, som vi ikke har noget kendskab til, men man har iagttaget nogle få af dem. På ethvert af de planer, som de studerende hidtil har nået, manifesterer hver af disse energiformer sig på en måde, der er i overensstemmelse med det pågældende plan, men her vil vi beskæftige os med dem, som de viser sig i den fysiske verden. En af energiformerne giver sig til kende som elektricitet, en anden som slangeild (kundalini), en tredje som vitalitet og en fjerde som livskraft, og som vi snart skal se, er livskraft noget helt andet end vitalitet.

Der kræves tålmodighed og langvarigt arbejde af den studerende, der vil følge disse kræfter ­tilbage til deres kilde og sætte dem i relation til hinanden. På det tidspunkt, da jeg i bogen The Hidden Side of Things samlede svarene på de spørgsmål, som i tidligere år var blevet stillet under møderne i Adyar, vidste jeg, hvordan livskraften, kun­dalini og vitaliteten kommer til udtryk på det fysiske plan, men jeg vidste ikke noget om deres forhold til de tre udstrømninger, og jeg beskrev dem derfor som noget helt andet end disse og uden forbindelse med dem. Senere undersøgelser har gjort det muligt for mig at lukke hullet, og jeg er glad for, at jeg nu får lejlighed til at korrigere den fejlagtige fremstilling, jeg dengang gav.

Der er tre hovedkræfter, som strømmer gennem chakraerne, og de repræ­senterende Logos’ tre aspekter. Den energi, der strømmer ind i chakraets klokkeformede åbning og skaber en sekundær, cirkelformig kraft i sig selv, er et af udtrykkene for det andet aspekt af Logos' virksomhed ‑ den livsstrøm, som Logos sender ud i det stof, der allerede er vitaliseret af det tredje aspekt af Logos i den første udstrømning. Det er det, der symboliseres, når der i den kristne lære siges, at Kristus inkarneres ‑ det vil sige antager form fra ‑ Hellig­ånden og Jomfru Maria.

Den anden udstrømning har ikke blot for længst delt sig i næsten utallige underafdelinger, men også differentieret sig ‑ det ser den i hvert fald ud til at have gjort. I virkeligheden er det næsten sikkert, at når vi ser den i virksomhed, ser vi den gennem maya eller illusion. Den kommer gennem utallige millioner af kanaler og viser sig på alle systemets planer og underplaner. Og alligevel er det grundlæggende én og samme kraft, der bestemt ikke må forveksles med den første udstrømning, som forud dannede de kemiske elementer, som er grundlag for det stof, som den anden udstrømning anvender til at opbygger dens legemer på alle planer. Det ser ud som om nogle af dens manifestationer er lavere eller tættere, fordi den anvender lavere og tættere stof. På det buddhiske plan viser den sig som Kristus‑princippet, der lidt efter lidt vokser og næsten umærkeligt udfolder sig i menneskesjælen. I astral‑ og mentallegemet ses det, hvordan den beliver forskellige stoflag, og i den højere del af astrallegemet viser den sig som ædle følelser og i den lavere del af det samme legeme som en ren og skær strøm af livskraft, der fylder legemets stof med energi.

I sin laveste form iklæder den sig et slør af æterisk stof og strømmer fra astrallegemet ind i disse chakraers blomsterlignende klokker på overfladen af den æteriske del af det fysiske legeme. Her møder den en anden kraft, der strømmer op fra menneskelegemets indre ‑ den gådefulde kraft, der kaldes kundalini eller slangeilden.

 

SLANGEILDEN

Et andet af Logos' krafts mangfoldige aspekter er slangeilden, der er manifestationen af kraft på det fysiske plan. Dette aspekt hører under den første udstrømning, der kommer fra det tredje aspekt af Logos. Kraften findes på alle de planer, vi kender, men her udforsker vi den måde, hvorpå den udtrykker sig i æterisk stof. Den kan hverken omformes til den før omtalte primærkraft eller til den vitalitetskraft, som kommer fra Solen, og tilsyneladende kan den ikke påvirkes af nogen former for fysisk energi. Jeg har iagttaget et menneske, der blev opladet med elektricitet, indtil spændingen steg helt op på 1.250.000 volt. Da dette menneske strakte armen ud mod væggen, skød der store flammer ud fra fingrene, og alligevel mærkede det ikke noget ekstraordinært, og det medførte heller ikke selv den mindste forbrænding, medmindre forsøgspersonen rørte ved en fysisk genstand, men selv denne enorme kraftudfoldelse havde ingen effekt på slangeilden.

 

Chakraerne-09-og-nervesystemet-Leadbeater

Planche - Chakraerne og nervesystemet

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

I mange år har man vidst, at der dybt inde i jorden findes noget, man kan kalde tredje Logos' laboratorium. Når man gør forsøg på at udforske centret, opdager man, at der er en enorm kugle af en kraft så kolossal, at det ikke er muligt at komme i nærheden af den. Det er kun muligt at komme i kontakt med kraftkuglens ydre lag, men alene det er tilstrækkelig til klart at vise, at lagene har nær tilknytning til kundalinikraftens lag i menneskelegemet. Denne kraft fra tredje Logos må være strømmet ind i dette center for ufattelige tidsaldre siden, men den er stadig aktiv. Tredje Logos arbejder med gradvis udvikling af nye kemiske elementer, der kommer til udtryk i en stadig mere kompliceret form og i et mere og mere energisk indre liv eller i en mere kraftfuld aktivitet.

Kemistuderende er fortrolige med det pe­riodiske system. Det blev udarbejdet af den rus­siske kemiker Mendelèff i 1871, og hvori han ordnede de kendte kemiske elemen­ter efter deres atomvægt. Systemet begynder med det letteste - brint - som har atomvægt 1, og slutter med det tungeste, man i øjeblikket kender - uran - der har en relativ vægt på 238,5. I forbindelse med vores egne undersøgelser af disse forhold opdagede vi, at disse elementers atomvægt er næsten nøjagtig proportional med antallet af endelige atomer i hvert af dem. I Occult Chemistry nævner vi både disse tal og hvert enkelt elements form og sammensætning.

Da vi analyserede elementerne ved hjælp af det æteriske syn, så vi, at i de fleste tilfælde viser formerne, at de ‑ hvilket der også fremgår af det periodiske system ‑ er udviklet i cyklisk orden, og at de ikke ligger ordnet på en lige linje, men på en opadstigende spiral. Angiveligt tilhører elementerne brint, ilt og kvælstof (der stort set udgør halvdelen af jordskorpen og næsten hele atmosfæren) samtidig et andet og større solsystem, men vi har erfaret, at de øvrige elementer er udviklet af vores systems Logos. Jordlogos fortsætter sin spiral hinsides uran under temperatur‑ og trykforhold, der er helt ufattelige for os, og efterhånden som nye elementer dannes, bliver de presset udad og opad mod jordens overflade.

Kundalinikraften i menneskelegemet kommer fra ”Helligåndens laboratorium” dybt nede i jorden. Den tilhører denne indre verdens frygtindgydende glohede ild. Som det snart beskrives er denne ild en markant modsætning til den vitalitetsild, der stammer fra Solen. Den sidstnævnte er forbundet med luften og lyset, hvorimod den ild, som kommer nedefra, er langt mere stoflig ligesom ilden i rødglødende jern eller i andet metal. Der er noget frygtindgydende ved denne vældige kraft. Tilsyneladende stiger den dybere og dybere ned i stoffet, og den bevæger sig langsomt men utæmmeligt og nådesløst fremad.

Tredje Logos anvender ikke slangeilden til at danne stadig tættere kemiske elementer. Den er snarere en videreudvikling af den kraft, der er det levende midtpunkt i elementer som for eksempel radium. Den er en del af funktionen hos tredje Logos' liv, efter at det har nået det laveste punkt i nedstigningen i stoffet og igen er på vej opad mod de højder, hvorfra det er kommet. Man har længe vidst, at den anden livsbølge, der udgår fra anden Logos, stiger ned i stoffet gennem første, andet og tredje elementalrige, indtil den kommer til mineralriget. Herefter stiger den atter op gennem plante‑ og dyreriget til menneskeriget, hvor den møder den nedstrømmende kraft fra første Logos. Denne proces er vist i fig. 3, hvor ovalen, der sym­boliserer den anden udstrømning, bevæger sig nedad i venstre side til sit tætteste punkt nederst i diagrammet, hvorefter den igen stiger op i højre side af diagrammet.

 

Chakraerne-13-Figur-3-Leadbeater

Fig. 3

Planche - Chakraerne - Fig. 3

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Man kan også se, at kraften fra tredje Logos stiger op igen efter at have nået sit laveste punkt. Man kan derfor forestille sig, at den kraft, der symboliseres af den lodrette linje i diagrammets midte, ligeledes vender tilbage igen ad samme vej, som den kom. Kundalini er den kraft, som udstrømningen bruger på tilbagevejen, og den virker i legemerne i levende skab­ninger, der er under evolution og i nær forbindelse med den omtalte primærkraft. Det er disse to kræf­ter, der i samarbejde fører disse skabninger frem mod det punkt, hvor de bliver i stand til at modtage udstrøm­ningen fra første Logos og blive sjæle - menne­skelige individer - og derefter bringe legemerne vi­dere selv efter, at det er sket. Mennesket trækker så­ledes Guds vældige kraft op fra jorden under sig og ned fra himlen ovenover. Mennesket er derfor barn af både Jorden og Solen. Disse to kræfter mødes i mennesket og de samarbejder om menneskets evolution. Man kan ikke modtage den ene uden også at modtage den anden, men hvis den ene får betydelig overvægt, løber man en alvorlig risiko. Det er årsagen til, at enhver udvikling af slangeildens dybere lag er forbundet med stor fare, hvis det sker før livet i mennesket er renset og forfinet.

Der siges meget om denne mystiske ild og om, hvor farligt det er at vække den for tidligt, og meget af det, man hører, er uden tvivl rigtigt. Der er virkelig en meget alvorlig fare forbundet med at vække de højere aspekter af denne kraftfulde energi i et menneske, før det er stærkt nok til at kontrollere den og har tilegnet sig den renhed i levemåde og tænkemåde, der er en absolut forudsætning for at kunne slippe en så mægtig kraft løs uden risiko. Kundalini spiller imidlertid en langt større rolle i det daglige liv, end de fleste forestiller sig. Der findes en lavere og langt blidere manifestation, der allerede er vækket i ethvert menneske, og som ikke alene er uskadelig, men oven i købet gavnlig. Døgnet rundt udfører den sin fastlagte funktion, uden at man bemærker dens tilstedeværelse og arbejde. Tidligere har man naturligvis lagt mærke til denne kraft, når den strømmer langs nerverne, og man har simpelthen kaldt den nervevæske uden at forstå, hvad den i virkeligheden er. Under bestræbelserne for at analysere den og spore den tilbage til sin kilde har man opdaget, at den strømmer ind i legemet gennem rodchakraet.

I lighed med andre kræfter er kundalini i sig selv usynlig, men i menneskelegemet ifører den sig et mystisk væv af hule, koncen­triske kugler, der består af astralt og æterisk stof - den ene inden i den anden. Faktisk er der syv af disse koncentriske kugler i rodchakraet i og omkring det sidste centrale hulrum i rygsøjlen nær halebenet, men hos gennemsnitsmennesket er kraften kun aktiv i de yderste af kuglerne. I de andre ”slumrer” den, som det udtrykkes i østerlandsk litteratur. De farlige fænomener, der er knyttet til denne ild, manifesterer sig først, når et menneske forsøger at vække energien, som ligger latent i disse indre lag. Den uskadelige ild i kuglens ydre lag strømmer op igennem rygsøjlen, og den benytter samtidig de tre kanaler i rygsøjlen - sushumna, ida og pingala.

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE