Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (14 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (14 af 23)

4. kapitel

CHAKRAERNES UDVIKLING

 

DE OPVÅGNENDE CENTRES FUNKTIONER

Ud over at holde det fysiske legeme i live har kraftcentrene også en anden funktion, som først begynder, når de er vågnet op til fuld aktivitet. Hvert af de æteriske centre svarer til et astralt. Det astrale center er en firdimensional hvirvelstrøm, og derfor har det en anden og større udstrækning end det æteriske. Det falder derfor absolut ikke altid helt sammen med det æteriske, selv om det også delvis er tilfældet. Den æteriske hvirvelstrøm befinder sig altid på overfladen af æterlegemet, hvorimod det astrale center ofte ligger i astrallegemets indre.

Når et æterisk center vækkes helt, har det til opgave at overføre en bestemt egenskab fra det tilsvarende astrale center til den fysiske bevidsthed. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at beskrive hvert af de astrale centres funktion, inden gennemgangen af de resultater, der skabes, når de æteriske centre aktiveres, selv om de allerede er fuldt ud aktive hos alle civiliserede mennesker. Hvilken virkning har aktiveringen af hvert af disse astrale centre haft i astral­legemet?

 

DE ASTRALE CENTRE

Som allerede nævnt er det første af centrene basis for slangeilden. Denne kraft eksisterer på alle planer, og alle de øvrige centre vækkes af dens aktivitet. Det er vigtigt at forså, at astrallegemet oprindeligt var en næsten ubevægelig masse med en særdeles tåget og svag bevidsthed og uden evne til at reagere på noget og uden klar bevidsthed om den omgivende verden. Allerførst vågnede denne kraft i mennesket på astralplanet. Da den var vækket, strømmede den videre til det andet center, der svarer til den fysiske milt, og vitaliserede herfra hele astrallegemet. Dermed blev det muligt for mennesket at færdes bevidst på astralplanet, selv om det stadig kun har en sløret forestilling om, hvad det oplever.

Derpå strømmede kraften videre og belivede det tredje center, som befinder sig i navleområdet. Det medførte, at evnen til at føle vågnede i astrallegemet. Mennesket blev nu sensitivitet overfor påvirkninger af enhver art, selv om det ikke medførte den klare og stabile forståelse, der opnås ved hjælp af syn og hørelse.

Da det fjerde center blev aktiveret, fik mennesket evnen til at forstå og sympatisere med andre astrale væseners vibrationer. Det kunne nu instinktivt fatte noget af det, de følte.

Da det femte center ‑ det, der befinder sig i halsen ‑ blev vækket, blev mennesket i stand til at høre på astralplanet. Det udviklede en sans, der i astralverdenen virker på bevidstheden, på samme måde som den sans, der kaldes hørelse på det fysiske plan.

På tilsvarende måde medførte udviklingen af det sjette center - der befinder sig i panden mellem øjenbrynene - det astrale syn. Det vil sige evnen til klart at opfatte astrale genstandes form og natur i stedet for blot at have en uklar fornemmelse af deres tilstede­værelse.

 

Chakraerne-18-Figur-8-Leadbeater

Fig. 8

Planche - Chakraerne - Fig. 8

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Aktiveringen af det syvende center - kroncentret på issen - kompletterede mennesket i forhold til det astrale liv og fuldkommengjorde de astrale evner. Det sker dog ikke på samme måde for alle, men varierer i forhold til mennesketypen.

For manges vedkommende flyder de astrale hvirvelstrømme fra det sjette og det syvende center sammen i hypofysen, og for dem er hypofysen (fig. 8) praktisk talt den eneste direkte forbindelse mellem det fysiske plan og de indre eller højere bevidsthedsområder. Hos en anden mennesketype, hvor det sjette cen­ter stadig er forbundet med hypofysen, afbøjes den syvende hvirvelstrøm, sådan at den falder sammen med det hensvindende organ, der kaldes koglekirtlen ‑ glandula pinealis ‑ (fig. 8). Hos mennesker af denne type bliver centret belivet og anvendt som en direkte kommunikations­linje med den lavere del af mentalplanet, til­syneladende uden at passere igennem det mellem­liggende astralplan på den sædvanlige måde. Det var med denne mennesketype i tankerne at H.P. Blavatsky skrev, at hun lagde stor vægt på aktiveringen af dette organ. I følgende citat fra A Study in Consciousness p. 152 omtaler Annie Besant det samme forhold, og at udvik­lingen begynder på forskellige trin hos forskelli­ge mennesker:

”Opbygningen af disse centre og deres gradvise organisering til hjul kan påbegyndes fra et hvilket som helst legeme, og hos ethvert menneske vil processen blive indledt fra det legeme, der dominerer det pågældende menneskes særlige temperament.

Området med den største aktivitet i forbindelse med alle legemernes opbygning og gradvise udvikling til effektive redskaber for bevidstheden på det fysiske plan, er afgørende for den temperamentstype et menneske tilhører. Dette brændpunkt for ak­tiviteten kan ligge i det fysiske, det astra­le, det lavere eller det højere mentallegeme. I et eller andet af disse eller end­og i endnu højere legemer - alt efter tempe­ramentstypen - finder man dette brændpunkt i det princip, der afslører temperamentsty­pen. Og derfra virker det ”opad” eller ”ned­ad”, idet det former legemerne, som dermed bliver egnet til at udtrykke dette temperament.”

 

ASTRALE SANSER

I astrallegemet fungerer disse centre i stedet for sanseorganer - men uden forbehold vil denne oplysning være absolut vildledende, for man må ikke glemme, at for at kunne kommunikere forståeligt er det nødvendigt at tale om astral syns‑ eller høreevne, selv om det der reelt menes med disse udtryk, er, at et menneske, der fungerer i sit astrallegeme, har evnen til at reagere på de vibrationer, som overfører oplysninger af samme karakter som dem, der modtages gennem øjne og ører, når dette menneske fungerer i det fysiske legeme.

Under de helt anderledes forhold, der hersker på astralplanet, er der ikke behov for spe­cialiserede sanseorganer. Hele astrallegemet består af stof, der kan reagere på disse vibrationer, og et men­neske, der fungerer i astrallegemet, kan derfor uden at dreje hovedet se det, der er bagved, ovenover eller nedenunder, lige så godt, som det kan se det, der er foran. Cen­trene er derfor ikke sanseorganer i ordets traditionelle betydning, for mennesket ser eller hører ikke igennem dem, på samme måde som det ser gennem de fysiske øjne og ører. Alligevel er evnen til at anvende de astrale sanser afhængig af centrenes aktivering, idet udviklingen af de enkelte centre gør det muligt for hele astrallegemet at reagere på en ny gruppe vibrationer.

Da alle astrallegemets partikler konstant hvirvler omkring som partiklerne i kogende vand, passerer de alle sammen gennem alle centrene eller hvirvelstrømmene. Og under denne passage giver hvert enkelt center alle astrallegemets partikler evnen til at opfatte en bestemt gruppe vibrationer, og dermed bliver alle astrale sanser lige aktive i alle dele af legemet. Men selv når disse sanser er fuldt udviklet, er det ikke sikkert, at det pågældende menneske kan overføre bevidsthed om deres virksomhed til det fysiske legeme.

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE