Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (13 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (13 af 15)

DE SYV STRÅLER

OG NATIONERNE

 

Der er altid to stråler, som påvirker en nations liv og nationale særpræg. Der er for det første en personlighedsstråle, som farver og kendetegner nationen i dens politik, økonomi, kunst og videnskab − både indadtil og udadtil − det vil sige den rolle, den spiller på den verdenspolitiske scene.

Når vi kender en nations personlighedsstråle, kan vi se, om det er en dynamisk, måske aggressiv nation, eller om det mere er humanitære og kunstneriske aktiviteter, der er landets særpræg − eller måske en helt anden karakteristisk strålekvalitet.

Hver nation har desuden en overordnet stråle, der kaldes nationens sjælsstråle. Det er den kvalitet, nationens intuitive og højst udviklede indbyggere, bevidst eller ubevidst, stræber efter at virkeliggøre, og det gælder inden for alle områder: Videnskab, kunst, politik, økonomi, humanitær eller åndelig stræben. Målet for alle nationer er at virkeliggøre denne stråle i nationens liv og i den rolle − stor eller lille − den har med hensyn til at påvirke andre nationer i en positiv retning. Derfor er angsten for at miste sit nationale særkende, eller sin nationale karakter – eksempelvis i forbindelse med Danmarks medlemskab af EU − helt forkert. Den nationale stråle skal nok bevare dette særpræg!

Hver stråle skaber tre hovedmønstre, som påføres alle væsensenheder, hvad enten der er tale om et menneske, en nation eller en race. Først er der det følelsesmæssige mønster, som udtrykker aspirationen og er totalsummen af den ønskede tendens på ethvert tidspunkt. Dernæst er der det mentale mønster, som fremkommer på et senere tidspunkt og styrer tankeprocesserne. Disse to mønstre repræsenterer henholdsvis det negative og det positive aspekt af personlighedsnaturen. Endelig er der sjælsmønstret, som er det forudbestemte og åndelige mål, indflydelsessfæren eller skæbnen, og det er det, der i sidste instans vil præge mennesket, nationen eller racen, idet det eliminerer og erstatter de to andre mønstre.

I de følgende tabeller over nationernes personligheds- og sjælsstråle findes også et motto for hver nation, en slags nøgleord som i esoterisk form viser nationens skjulte mål. Oversigten er arrangeret alfabetisk (dog ikke for de skandinaviske lande) og ikke efter landenes betydning på nuværende tidspunkt, idet det for de fleste nationer gælder, at de langt fra er i stand til at demonstrere de åndelige egenskaber, som engang skal blive karakteristiske for dem.

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-Skema-01

Skema 01 - De syv stråler

  Skemaet kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

AUTRALIEN:

Dette store land, som er en af de fem verdensdele, er blevet profeteret at skulle være et af hjemstederne for den kommende 6. underrace[1], det vil sige, at det er et af morgendagens store områder, som vil opleve en blomstrende civilisation i de kommende årtusinder.

Australiens personlighedsstråle er den 6. − hengivenhedens og idealismens stråle − en kvalitet nationen har fælles med to andre nøglenationer: USA og Rusland, og de udgør således en stærk fremtidig energitriangel. Australiens sjælsstråle er den 1. − kraftens og viljens stråle, som nationen har fælles med Storbritannien, som det er forbundet med via Commonwealth.

BRASILIEN:

Man vil bemærke, at blandt de store nationer er det kun Brasilien, England og USA, som er under direkte indflydelse af 2. stråle for kærlighed-visdom, og inden for de små nationer kender vi kun Danmark. Esoterisk kan der ikke siges meget om Brasilien, idet det er et land under opbygning, og om flere tusinde år vil det afløse England og USA som eksponenter for 2. stråle. Disse tre nationer legemliggør det tiltrækkende, sammenholdende aspekt af 2. stråle og vil mere og mere demonstrere det gennem visdom og rigtig regeringsform baseret på sand idealisme og kærlighed. Hovedstaden Brasilias planlægning og arkitektur er en svag fysisk afglans af den storslåede rolle, Brasilien engang kommer til at spille blandt verdens førende nationer. Dets esoteriske motto er: ”Jeg skjuler sædekornet”.

FRANKRIG:

Nationens stråleopbygning er meget speciel, for den har to intelligensstråler, som har givet franskmændene det gnistrende og brillante intellekt. I mange århundreder dominerede Frankrig med sin personlighed og smag hele Europa og gav sit bidrag til Vestens viden og tænkning op gennem historien. Det er antydet, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil bringe illumination til verdens tænkning. Hvis Frankrig kan overvinde sin selviskhed og selvbeskyttende tilbøjelighed, vil det en dag stå frigjort til at lede verden åndeligt, således som det har ledet den i mere politiske og kulturelle anliggender, men det kan kun ske, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. Spørgsmålet er: Kan Frankrig magte den vældige opgave at decentralisere sig, det vil sige ofre sig for helhedens vel og opgive sin storhedsdrøm til fordel for visionen af helheden og således betræde verdensfrelserens vej?

Frankrigs symbol er ”fleur de lis” den franske lilje, som landet valgte for århundreder siden under guddommelig inspiration. Det er et symbol på de tre guddommelige aspekter, der kommer til udtryk i deres flag, Trikoloren. Den franske revolutions motto var: ”Frihed, lighed og broderskab” − et vandbærermotto, som desværre druknede i blod under den franske revolution, men var et af de vigtigste slag for menneskehedens frigørelse fra sine lænker.

INDIEN:

Dette store folkerige lands motto er: ”Jeg skjuler lyset”, og når det frigøres til verden og åbenbares for menneskeheden, vil det tilvejebringe harmoni på det fysiske plan for Indien. Da vil landet blive befriet for meget blændværk og illusion, og når det er manifesteret, vil det fremkalde den rette funktion af 1. stråle for kraft. I denne forbindelse vil Storbritannien træde frem til fornyet aktivitet, for dets personlighedsstråle er den samme som Indiens sjælsstråle. Mange i det britiske folk er subjektivt forbundet med Indien fra tidligere inkarnationer eller slægtskaber. Der er en nær forbindelse mellem 4. og 2. stråle, og det træder tydeligt frem i slægtskabet mellem England og Indien. Heri ligger en skæbne, som de sammen må løse.

JAPAN:

Nationens stråleopbygning i dag er 7. stråle på personligheden og 1. stråle på sjælen, men personlighedsstrålen er uden tvivl blevet ændret efter 2. verdenskrigs afslutning.

Landets hurtige og effektive genopbygning efter krigen skyldes den specielle måde, hvorpå japanerne responderer på 7. stråle. Her må vi huske, at 7. stråle står for orden og ceremoniel magi, og når et folk som det japanske, der er meget autoritetstro og bundet af ældgamle ceremonier, tager disse kvaliteter ind i det moderne industrisamfund, får vi et meget målrettet resultat − et folk som let underkaster sig nye rytmer i hverdagen såvel som i arbejdet. Denne målrettethed giver en enorm effektivitet, som på den ene side viser 7. stråles gruppedynamik og på den mere negative side en fysisk-materialistisk orientering, som er dræbende for det spirituelle.

Dette problem bliver et af de største, som denne dynamiske nation skal løse i de kommende århundreder. Først da kan Japan på alle niveauer indtræde som et sandt forbillede for Østens nationer.

ITALIEN:

Italien havde op til 2. verdenskrig 6. stråle på sit sjælsaspekt. Heraf kom italienernes hengivenhed til deres egen fortid og for fascisternes ide om at genoprette det romerske imperium. Men siden verdenskrigen har Italien skiftet sjælsstråle til 2. stråle for kærlighed-visdom.

Hele det religiøse område vil blive nyinspireret og reorienteret fra Rom, fordi mesteren Jesus igen vil få greb om den kristne kirke i et forsøg på at åndeliggøre og reorganisere den. Dette er uden tvivl hovedårsagen til dette usædvanlige stråleskift, eftersom Fisketidsalderen (6. stråle) er ved at rinde ud, og 2. stråle fortsat er en af de dominerende stråler i de kommende årtusinder.

Italiens motto er ligeledes ændret fra ”Jeg udhugger vejen” til, ”Jeg skaber”. De kommende århundreder vil vise, hvad dette kunstneriske og skabende folk kan skænke verden. På det fysiske plan har vi allerede set tendenser, idet italiensk design og avantgardekunst er forløberen for den kommende 4. Stråle − kunstens og skønhedens stråle − der siges at ændre verden med en skønhed og en lydløshed, som vi i dag ikke er i stand til at fatte.

KINA:

Der kan ikke siges meget om dette verdens mest folkerige land. Det er som en sovende kæmpe, der langsomt er ved at vågne op. Kina skal uden tvivl igennem en materialistisk periode, og når tiden er inde, vil der komme en religion, som vil samle dette blandede folk og genskabe fortidens storhed, men denne gang med en spirituel dimension. Kinas fremtid er skjult i nationens motto: ”Jeg antyder vejen”.

POLEN:

Dette land, som har ført en usædvanlig omskiftelig tilværelse, må have haft en tung karmisk gæld, som nu langsomt synes at lette. Den dybe religiøse ånd, der har båret det igennem så mange trængsler, vil også være den kraft, der får nationen til at rejse sig og indtage sin plads blandt de europæiske nationers familie. Dets 1. stråle forbinder det med både Tyskland og England, som det har sjælsstråle fælles med. Polens store østlige nabo, som så mange gange har undertrykt landet, må det lære at arbejde sammen med, da den russiske og polske folkesjæl er nært forbundet.

SPANIEN:

Spanien er en af de få europæiske nationer, der har den nye tids energikvalitet som sin personlighedsstråle. Den spanske nationalkarakter er stærkt præget af 6. stråle, som tidligere gav befolkningen en religiøs fanatisme og grusomhed, en temperamentsfuldhed, idealisme og stolthed samt en religiøs og mystisk kvalitet. Folkets intense individualisme kan ses som en udpræget del af dets syvende stråle. Spaniens åndelige motto er: ”Jeg spreder skyerne”, og det hentyder til den magiske virksomhed, som Spanien engang vil have ansvaret for, og derved vil der blive skabt en balance mellem videnskabelig magi og den fremtidige kirkes magi i dette højt intelligente og individualistiske land. Dette er en profeti, der ligger langt ude i fremtiden, men den bygger på nationale karakteregenskaber og sandsynlighedens lov.

STORBRITANNIEN:

Dette blandede, rastløse og stolte folk, som har krydset oceanerne utallige gange og underlagt sig mange folkeslag, havde (og har) det særkende, at de altid vendte tilbage til det gamle land − centret hvorfra de udgik. Englænderne har i fortiden været berygtede for deres hemmelige og ofte bedrageriske og spidsfindige diplomati. Deres arrogance har frastødt mange og skabt utallige konflikter, men nationen er gammel og erfaren, idet vi må huske på, at mange af de gamle stolte romere, reinkarnerede som britere.

Som nation har de hurtigt lært de lektier, som deres 2. stråle sjæl er udtryk for. Der er en tæt forbindelse mellem USA og Storbritannien gennem deres fælles 2. stråle, men deres forskellige personlighedsstråler har ofte givet anledning til konflikter og misforståelser. I Europa er mange krige og stridigheder opstået på grund af de tre europæiske stormagters tilbøjelighed for at give efter for personlighedsstrålernes negative kræfter: Englændernes selvsikre arrogance og stolthed, tyskernes mindreværdsfølelse og samtidige tro på, at de er en superrace, og endelig franskmændenes overdrevne nationalisme, som får dem til at føle, at de har en kultur, der er enhver anden nation overlegen. Dette er nu ved at være historie, og det fremtidige europæiske samarbejde vil give alle Europas nationer en mulighed for i Vandbærerens tidsalder, at leve stadig mere op til deres sjælsstråles intentioner.

TYSKLAND:

Tyskland har i århundreder været stridspladsen og udgangspunktet for utallige krige, kulminerende med de to verdenskrige i dette århundrede.

Ved indgangen til 9o’erne blev Tyskland igen forenet, rigt belært af fortidens fejl. Nationen er nu i en nøgleposition i denne gamle verdensdel, som en stærk og økonomisk stormagt. Tysklands 4. stråle sjæl borger for en fremtid, hvor harmoni og skønhed vil præge landet. I den tyske folkesjæl ligger der et stærkt ønske om at hjælpe, der hvor der er hjælp behov. De ønsker en fredelig verden og er villige til at arbejde sammen med sine tidligere rivaler, Frankrig, England, Polen, Rusland og USA, for at virkeliggøre dette mål.

Når 4. stråle globalt sætter ind fra år 2025, vil det kraftigt præge de nationer, der har 4. stråle i deres stråleopbygning, sådan at fordums kulturelle storhed, som vi har kendt fra de store tyske komponister og filosoffer, vil vende stærkt tilbage.

USA:

Amerikas Forenede Stater indtager i dag en nøgleposition blandt verdens store nationer, og dette i endnu mere udpræget grad efter at jerntæppet faldt og Rusland ligger i svære omstillingsproblemer. I fortiden ville det næsten automatisk være en fristelse for en stærkere nation at udnytte situationen og føre sig frem, militært, diplomatisk og økonomisk, men USA har foreløbigt vist vilje til at leve op til sin sjælsstråle ved fredelig sameksistens i samarbejde med De Forenede Nationer og derved hastig at fremme den nye tids verdensorden.

USA har 6. stråle som sin personlighedsstråle, og det har givet nationen en stærk seksuel og materialistisk udfoldelse. Det har ført til en næsten barnlig glæde over ”Gods own country”, som har de største skyskrabere, de største filmstjerner og de største biler, men denne tendens er ved at toppe, og dybe sociale problemer med dårlig fordeling af landets rigdomme, alkohol- og narkotikamisbrug er ved at underminere nationens sundhed, moral og styrke. USA’s 2. stråle, som langsomt er ved at bryde igennem, vil resultere i, at idealet om åndeligt lederskab en dag bliver en realitet, og da vil denne store nation blive idealet på et oplyst lederskab af tidsalderens mest oplyste bevidstheder. Denne udvikling er sikker og uundgåelig, og tegnene på, at det er ved at ske, kan i dag ses af dem, der har øjne at se med og en udviklet indre vision.

RUSLAND:

Rusland − det tidligere Sovjetunionen − gennemlever i disse år en af de helt store kriser. Århundreders slaveri og undertrykkelse, først af de forskellige zardømmer og derefter af et grusomt diktatur, er ved at være forbi. Det russiske folk skal igennem en psykologisk meget vanskelig proces. Fra at have været umyndige og underdanige brikker i herskernes spil, skal de nu til at være ansvarlige for deres eget liv og hverdag.

Disse svære århundreder skyldes især Ruslands personlighedsstråle, nemlig den 6., som de har reageret helt specielt på, idet den har forstærket autoritetstroen så meget, at de i alt for høj grad lukkede øjnene for de grusomheder, der ramte næsten alle familier. Landet var paralyseret af frygt og er derfor i dag næsten handlingslammet.

Rusland er et symbol på verdens Arjuna (fra Bhagavad Gita) i en meget speciel betydning. Fra Rusland vil en ny og magisk religion bryde frem. Den vil være produktet af den forestående store tilnærmelse, som vil finde sted mellem Hierarkiet og menneskeheden. Fra disse to centre af åndelig kraft, vil det lys, der evigt skinner i og fra østen, oplyse Vesten, og hele verden vil blive badet i strålerne fra retfærdighedens sol. Den lange korsfæstelse af dette store land, vil blive retfærdiggjort gennem fremkomsten af en stor åndelig religion, som vil komme til udtryk i og koncentrere sig omkring et stort åndeligt lys, der vil blive holdt højt i vejret af en vital russisk eksponent for sand religion. Dette er opfyldelsen af en meget gammel profeti, som mange russere ser hen til.

Derved vil Ruslands sjælsstråle − 7. stråle − skabe den syntese, som vil forene det højeste åndelige med en nation, der vil virkeliggøre det sande sociale.

ØSTRIG:

Denne relativt lille nation er med i denne oversigt, fordi den som en af de få europæiske nationer, har 5. Stråle – videnskabsstrålen − som sin personlighedsstråle. Mange østrigere har skænket verden ny viden og kunst, for eksempel de store psykologiske pionerer, antiseptikkens fader og de store østrigske komponister.

DANMARK − NORGE − SVERIGE:

De tre skandinaviske lande danner tilsammen en treenighed med 1, 2. og 3. stråle som sjælskvaliteter. De tre nordiske landes opgaver i dette og de kommende århundreder har været og vil fortsat være, at fungere som forbilleder for humanistiske eksperimenter, gode eksempler på fredelig sameksistens på hvert lands specielle måde. Nationernes forskellige personlighedsstråler, som for Danmarks og Norges vedkommende er i samklang med den nye tidsalders energier, vil stille de krav til den indre målsætning, som kommer til udtryk i de nationale mottoer.

_________________________________

[1] Ifølge åndsvidenskaben befinder menneskeheden sig i nuværende udviklingsperiode i 5. rodraces 5. underrace.

_________________________________

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER