Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-stråler-og-indvielserne-Mystik-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (4 af 6)


Energi er grundlaget for den manifesterede verden, og indvielse må være en bevidsthedstilstand, hvor den forberedte discipel anvender de tilgændelige energier.

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (4 af 6)

Kommende racer

 

Den atlantiske race var først og fremmest en race, hvor de ledende eksponenter (”racens blomst” eller ”bølgetop”, som de kaldes) gav udtryk for aktiv intelligens. De indviede skulle udtrykke intelligens og ikke kærlighed-visdom som i dag. Det resulterede i mental fokusering, stor skaberevne og en enestående tænkeevne, der kunne opnå indre oplysning. I den ariske race, som fra et esoterisk synspunkt omfatter praktisk talt hele den historie man kender, er påvirkningen fra 2. stråle for kærlighed-visdom langsomt ved at blive den fremherskende faktor. Menneskene er hurtigt ved at finde vej til denne stråle, og antallet af mennesker, der findes på denne energistrøm, er allerede meget stort, selvom det endnu ikke er så stort som på 3. stråle, når den i nutiden kommer til udtryk gennem en af de fire sekundære stråler. Denne sidste af de menneskelige racer skal (igen gennem sine højst udviklede repræsentanter) manifestere kærlighedens ånd gennem visdom. Grundlaget for dette udtryk er en inklusivitet, der er under udvikling, en forståelse, der er under udvikling og en øget åndelig modtagelighed, som er i stand til at opfange et billede af det, der befinder sig hinsides menneskeevolutionens tre verdener.

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-04-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Her bør det måske siges, at den fokuserede intellektuelles målrettede liv (det liv, som de højere indviede udtrykte i de atlantiske indvielser), og det alsidige inklusive liv, som nutidens indviede udtrykker, er det mål, der holdes op for disciplen på discipelskabets vej og i mestrenes ashramer. Tilstedeværelsen af en skarp intelligens og en voksende inklusivitet i nutidens menneskehed symboliseres af ordene ”det vertikale og det horisontale liv”, og det afbildes symbolsk og visuelt af korset. Det indikerer, at korset strengt taget er et symbol på arisk udvikling. Symbolet i det gamle Atlantis var en linje, der indikerede en vertikal vej for mental udvikling og aspiration. Den kristne beidsthed eller sjælens bevidsthed er sindets fuldkommengørelse og styring, der viser sig som kærlighed i tjenestearbejdet. Det er Det Store Hvide Broderskabs enestående kendetegn, og de essentielle kvaliteter hos de, der udgør gudsriget.

I den kommende race, der endnu ligger langt fremme i tiden, og som kun indviede af højere grader end den femte kan give udtryk for, vil det stråleaspekt, der rummer Guds vilje, efterhånden blive det fremherskende. Dens symbol kan endnu ikke afsløres. Der vil til den tid ske en sammensmeltning af den guddommelige viljesenergi med de udviklede og manifesterede energier af intelligens og kærlighed. I den sidste race (der ligger utallige tidsaldre ude i en fjern fremtid), skal der manifesteres en skabende syntese af de tre primære stråler. Herefter vil alle sjæle være på en af de tre primære stråler, og alle personligheder vil være på en af de fire sekundære stråler. Til den tid vil alle strålernes liv, kvalitet og skabende kraft komme til udtryk på fuldendt måde gennem menneskeheden − det tredje guddommelige planetariske center.

Det er disse fakta, der bør huskes i forbindelse med studiet af de syv strålers relation til indvielse i denne særlige verdensperiode og i den cyklus, hvor discipelskabets vej og indvielsens vej betrædes, og hvor der sker store forandringer. Evnen til at inkludere og vise kærlighed i den sande esoteriske betydning medfører automatisk ændringer og en grundlæggende ny fokusering i den accepterede discipels og indviedes liv, og disse ændringer, overgange og reaktioner skabes ved hjælp af strålekræfternes påvirkninger i indvielsesperioden. Den indviede kommer på den måde i forbindelse med de stråler, der betinger ham eller hende på dette tidspunkt. De påvirker den sjælsgennemtrængte personlighed og også den ashram, den indviede er tilknyttet. En ashrams kvalitet og styrke påvirkes helt klart, når en indviet får adgang. Den indviede fører ikke blot sin egen kraft og strålekvaliteter som sjæl med sig, men også energien fra de stråler, som resulterede i ændringerne, og som betingede ham eller hende i den gennemførte indvielsesproces. Den indviede opnår derefter et nyt stadie af bevidst kontakt inde i ashramen. Dette nye stadie af indsigtsfuld åndelighed gør det muligt for den indviede at forbinde sig med alle andre, der har gennemgået en lignende indvielse. Den indviede bliver derfor i stadig højere grad en konstruktiv og skabende formidler i ashramen.

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-05-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Derfor er en grundig forberedelse nødvendig, og den skal foregå samtidig med, at den indviede aktivt viser sin forståelse af indvielsesprocessen i det fysiske liv i form af tjenestearbejde. Ingen får tilladelse til at komme ind i ashramens liv og dér modtage de særdeles aktive energier, før det er bevist, at man ikke esoterisk set tilbageholder disse energier, men at de vil blive ”styrken og kraften” i tjenestearbejdet blandt menneskene.

Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE - Djwhal Khul


Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE