Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-stråler-og-indvielserne-Mystik-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (5 af 6)


Energi er grundlaget for den manifesterede verden, og indvielse må være en bevidsthedstilstand, hvor den forberedte discipel anvender de tilgændelige energier.

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (5 af 6)

Energier, der skal bruges

 

Det vil nu være hensigtsmæssigt at give en forholdsvis grundig analyse af de syv strålers energier og deres virkninger på de indvielsesprocesser, disciplen står overfor. Enhver indviet, der træder ind i indvielsesprocessen, er i besiddelse af en bestemt energimængde. Personligheden udtrykker sig inden for periferien af de tre verdener gennem klart definerede stråleformer og relationer. Der er tale om en personlighed på grund af integrationen mellem tankelivet, følelseslivet og det fysiske legeme – hvor energien fra sidstnævnte bliver fokuseret i den fysiske hjerne. Disse tre faktorer er skabt og betinget af de energienheder, de er dannet af, og de ”fokuserer deres hensigt” gennem den fysiske hjerne. Dermed bliver personligheden i stand til at fungere som en selvstyrende enhed på det fysiske plan. Til denne personlighed skal føjes en femte større energi: Sjælens energi. Hvert af disse personlighedsudtryk består af og er styret af en af de syv stråleenergier, på en måde der medfører en omfattende og dynamisk syntese, og denne syntese er, på det tidspunkt hvor indvielsesprocessen indledes, i virkeligheden sammensat af fem energier:

  1. Sjælens energi − i sig selv en trefoldig energi.
  2. Personlighedens energier, som er af en sådan styrke (idet personligheden er en fusion af tre stråleenergier), at der dannes en stråle, der dominerer personligheden og kaldes personlighedsstrålen:
  • Energien, der danner det mentale legeme.
  • Energien, der viser sig som den følelsesmæssige natur.
  • Det fysiske legemes energi, der er fokuseret på det fysiske plan og betinger hjernen.

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-06-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Denne information er elementær, men det gentages for klarhedens skyld. Hvad angår en accepteret discipel, der forbereder sig til indvielse, benytter man udtrykket ”sjælsgennemtrængt personlighed” om dette system af integrerede energier. Fusionen er ikke nødvendigvis fuldkommen, men der er nok sjælsenergi til stede til at garantere det minimum af sjælskontrol, der vil gøre indvielsesprocessen effektiv.

Man kan også sige, at dette system af integrerede energier (gennem indvielsesprocessen) konfronteres med stadigt højere fusioner, fordi indvielse er en proces, der muliggør successive integrationer ledsaget af bevidsthedsudvidelser. Der er syv, som har større betydning, selvom processen omfatter mange mindre integrationspunkter:

  1. Fusion af den sjælsgennemtrængte personligheds energier med den åndelige triades trefoldige energier.
  2. Fusion med monaden – som den åndelige triade er udtryk for.
  3. Fusion med den planetariske Logos' verdensbevidsthed i en grad, som gør det planetariske liv med alle dets bevidsthedstilstande og fænomener til en meget begrænsende form for den indviede.

I forbindelse med denne sidste fusion er det værd at bemærke, at når dette udviklingstrin er nået, så bliver det muligt at træde ind i den ”ophøjede mentale tilstand”, der fastholder den planetariske Logos fokuseret i bevidstheden om det offer, han har ydet gennem hele manifestationsprocessen. Som Den Hemmelige Lære pointerer, er det dette offer, som han har ydet for de utallige myriader af liv i sit manifestationslegeme, og som fastholder ham i fysisk udtryk, indtil ”den sidste trætte pilgrim” har fundet vej hjem.

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-07-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Omfanget af og den egentlige hensigt med dette guddommelige offer bliver stadigt mere klart for den indviede efter femte indvielse, og det er en af de vigtigste faktorer, der skal tages i betragtning, når den indviede står over for beslutningsindvielsen (den sjette indvielse). Ikke på noget stadie i sin udvikling forstår den indviede den grundlæggende hensigt og (esoterisk udtrykt) det ”dynamiske omfang” af dette offer, som den planetariske Logos igangsætter med sin vilje. Ikke desto mindre responderer den indviede på en mental forståelse af det laveste objektive aspekt af dette offer og på omgivelsernes natur − eller på den indespærrende form (den samlede sum), som den planetariske Logos har valgt at indespærre sig selv i. For første gang i sin livserfaring når den indviede til en forståelse af princippet om begrænsning. Endnu er den indviede ikke i stand til at trænge ud over dette ophøjede stadie med mental modtagelighed, men er begrænset af den aktivitetssfære, der kaldes de syv planer, der tilsammen udgør det kosmisk fysiske plan.

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-08-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Mange mindre fusioner finder sted i den udviklingsfase, der ligger mellem indvielserne – en trefoldig mental fusion mellem de tre aspekter af mentallegemet (det lavere mentale legeme, sjælen eller ”tankens søn” og den højere eller abstrakte tænkeevne), fusion med mesterens bevidsthed, fusion med den ashram, der er skabt af den stråleenergi, der betinger den indviedes sjæl, fusion i bevidstheden med summen af de integrerede ashramer, der danner Sanat Kumaras ashram. For den indviede åbenbarer disse successive og subsidiære fusioner fænomener af og kvaliteten i den åndelige triades to højere bevidsthedstilstande: Den buddhiske tilstand, som er den rene fornufts tilstand samt den atmiske tilstand som er tilstanden med åndelig styret viljesintention.

Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE - Djwhal Khul


Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE