Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab

KARMA (13 af 17)


En detaljeret beskrivelse af karmas principper og indflydelse – individuelt og kollektivt. Bogen er et redskab for mennesker, der ønsker aktivt at arbejde med deres karmiske situation.

KARMA (13 af 17)

Sådan transformeres karma

 

Det menneske, der har besluttet bevidst at skabe sin egen fremtid, vil − efterhånden som indsigten øges − klart indse, at det er muligt at gøre andet og mere end at forme sin egen karakter og dermed bestemme sin fremtidige skæbne. Det vil efterhånden forstå, at det bogstaveligt befinder sig i begivenhedernes centrum − at det er et levende, arbejdende, selvbestemmende væsen, og at det både kan have indflydelse på omstændighederne og på sig selv. Det vil følge de store etiske og moralske love, som verdenslærerne, der i tidens løb er blevet født på Jorden for at give vejledning og inspiration til menneskeheden, har anbefalet. Det begynder at forstå, at disse love er forankret i fundamentale principper i naturen, og at moral er videnskab anvendt på livsstilen. Dette menneske indser, at det i sit daglige liv er i stand til at neutralisere de negative konsekvenser af fejl og forkerte beslutninger, ved at sætte en tilsvarende positiv kraft i bevægelse og rette den imod det samme punkt.

For eksempel udsættes dette menneske for et andet menneskes negative tanker. Hvis tanken returneres med en tanke af samme art, vil de to tankeformer smelte sammen ligesom to vanddråber og − i forening danner de en stærkere form. Men når et menneske kender de karmiske love, vil det møde den negative form med en medfølende, neutraliserende tanke, og den positive kraft vil opløse den negative tankeform. Og den opløste form kan ikke længere belives af elementalt liv. Livet vender tilbage til sin kilde og formen opløses. Den negative kraft er på denne måde tilintetgjort af medfølelse. ”Kærlighed har overvundet had”. Renhed nedbryder urenhed − uselviskhed tilintetgør selvisk begær.

Efterhånden som indsigten øges, bliver denne reaktion mere direkte, og den udføres bevidst. Tanken rettes imod målet med bevidst hensigt − med viljens enorme styrke. På denne måde kan dårlig karma kvæles i fødslen, for der dannes intet karmisk bånd imellem den, der sendte den negative kraft, og den, der opløste den med en positiv. Verdenslærerne, der fortalte, at det er menneskets pligt at overvinde ondt med godt, tog udgangspunkt i denne indsigt i karmaloven. Deres tilhængere, som respekterer lærernes råd uden fuldt ud at forstå, at rådene i virkeligheden er videnskabelige, reducerer derved den tunge karma, som ville være dannet, hvis de havde besvaret had med had. Men de mennesker, der har ægte åndsvidenskabelig indsigt, tilintetgør bevidst de onde tankeformer, for de forstår at mestrenes undervisning var baseret på virkeligheden, og når den onde sæd ødelægges, umuliggøres fremtidens høst af lidelser.

På et stadie, der må betragtes som fremskredent i sammenligning med gennemsnitsmenneskets langsomt flydende udvikling, vil mennesket ikke alene opbygge sin egen karakter og arbejde bevidst på de tankeformer, det møder på livets vej. Det vil begynde at kunne se fortiden, og derfor vil det også kunne bedømme nutiden med større nøjagtighed, for det kan nu følge de karmiske årsagers spor og forudse, hvordan virkningerne vil blive. Det bliver muligt at modificere fremtiden ved bevidst at sætte kræfter i bevægelse med det formål at spille sammen med de kræfter, der allerede er sat i gang. Indsigt gør det muligt at anvende loven med samme sikkerhed som når naturvidenskabens forskere arbejder med og påvirker det fysiske stof.

Her er det relevant at undersøge lovene for bevægelse. Et legeme, der er sat i bevægelse, følger en bestemt retning. Sendes der en anden kraft imod det − en kraft med en anden retning − vil legemets bevægelse blive ændret. Den nye retning vil bliver en blanding af de to impulser. Der mistes ingen energi, men en del af den kraft, der gav den oprindelige impuls til bevægelsen, vil indgå i et samspil med den nye, og derfor vil den ny retning, som legemet bevæger sig i, ikke udelukkende blive bestemt af hverken den første eller af den anden impuls. Den bliver et samspil mellem begge.

En fysiker kan med stor nøjagtighed beregne den vinkel og den kraft, der skal ramme et legeme for at ændre dets bevægelse i en bestemt retning – også selvom legemet er uden for fysikerens umiddelbare rækkevidde. Det er muligt at sende en kraft med en forud beregnet hastighed mod legemet, og denne kraft kan ramme legemet i en bestemt vinkel, og derved vil det afvige fra den tidligere bane og blive tvunget ind i en ny bane. Fremgangsmåden medfører hverken en indgriben i loven eller i en overtrædelse af loven. Fysikeren bruger blot sin indsigt i loven og styrer naturens kræfter med sin vilje. Hvis samme princip anvendes til at ændre et menneskes karma, vil man − bortset fra den kendsgerning, at loven er ubrydelig − hurtigt indse, at der ikke er tale om ”indblanding i karmaloven”. Det eneste, der bruges, er indsigten i lovens funktion. Man benytter karmiske kræfter til at påvirke karmiske årsager. Mennesket erobrer også på dette område naturen ved at adlyde den.

Hvis man forestiller sig, at en avanceret discipel ser tilbage på fortiden, og iagttager visse karmiske linjer, der løber sammen i et punkt, hvor de vil mødes og resultere i en lidelsesfuld handling – kan disciplen tilføre en ny kraft, som rammer disse energier og på denne måde modificere den hændelse, som ellers ville blive resultatet af de kræfter, der var skabt. For at kunne gøre det må disciplen være i besiddelse af virkelig indsigt og forståelse. Det er ikke nok at have evnen til at se fortiden og til at afsløre de bånd, der forbinder den med nutiden. Det er desuden nødvendigt nøjagtigt at beregne styrken af den kraft, der skal tilføres for at modificere virkningen − samt de virkninger, der nu dannes, når denne indgriben bliver en årsag.

På denne måde er det muligt at reducere eller opløse resultaterne af dårlig karma, som disciplen selv har skabt i fortiden. Når de positive kræfter sendes ind i den karmiske strøm – er det ikke muligt at gøre fortiden ugjort. Fortiden kan ikke ophæves, men da dens virkninger endnu hører til fremtiden, er det muligt at modificere de fremtidige virkninger eller bøje dem af ved at tilføre nye kræfter, der påvirker dem som årsager. Dermed blandes de nye kræfter med fortidens årsager og bliver en del af dem. Disciplen benytter således kun loven med samme viden og sikkerhed som fysikeren, som også er i stand til at beregne den ene krafts indflydelse på en anden. Fysikeren er også ude af stand til at tilintetgøre en energienhed, men ved at beregne vinkler og bevægelse og ved hjælp af sit kendskab til lovene, er det muligt at få et legeme til at bevæge sig som forud beregnet og i overensstemmelse med det, der ønskes. På samme måde kan karma fremmes eller forsinkes.

Det er både vigtigt og nyttigt at få en klar opfattelse af karma, og derfor skal emnet nu ses fra en anden synsvinkel. Efterhånden som indsigten øges, bliver det nemmere og nemmere at frigøre sig for fortidens karma. Når sjælen nærmer sig frigørelse fra reinkarnationens nødvendighed − når den har nået et udviklingstrin, hvor den kan se sig tilbage og lade blikket glide hen over den lange række af liv, hvor den langsomt har arbejdet sig fremad og opad – så vil sjælen kunne se årsagerne samlet i det punkt, hvorfra de virkeliggøres som virkninger. Dermed bliver det muligt at se, hvordan de karmiske lænker blev skabt på grundlag af de årsager, den selv har sat i bevægelse. Sjælen kan se, hvordan mange af disse årsager allerede har udtømt deres kraft, mens andre endnu er ved at blive omdannet til virkninger. Sjælen er imidlertid ikke alene i stand til at se fortiden. Den ser også fremtiden og de virkninger, som årsagerne vil skabe. Når den ser fremad, kan den se virkninger, der er under dannelse, og ser den tilbage, bliver årsagerne, som vil skabe disse virkninger, også synlige. Det er derfor nemt at forstå, at indsigt i de karmiske love gør det muligt at forudsige et resultat, nøjagtig som fysikere, der kender den fysiske naturs love, for naturligvis kan princippet overføres til et højere plan, hvor en udviklet sjæl er i stand til at se de karmiske årsager, den har sat i gang i fortiden, såvel som de karmiske virkninger, den må arbejde sig igennem i fremtiden.

Den sjæl, der kender årsagerne og kan se, hvordan de omdannes til virkninger, har mulighed for at tilføre nye årsager for at neutralisere virkningerne inden de kommer til udtryk. Sjælen benytter blot sit kendskab til loven og stoler på dens uforanderlige karakter. Ved en grundig kalkulation af de kræfter, der aktiveres, er det muligt at påvirke de fremtidige virkninger efter ønske. Karmiske virkninger er således noget, der kan beregnes! Hvis et menneske har udsendt hadefulde vibrationer i fortiden, kan det bevidst nedtone eller standse disse vibrationer og forhindre, at de manifesterer sig i nutiden eller i fremtiden ved at udsende positive vibrationer imod dem, indtil der opnås et balancepunkt – som er et andet ord for frigørelse. Denne mulighed ligger imidlertid uden for de store massers rækkevidde. Det store flertal kan − hvis det vil have gavn af videnskaben om sjælen − lytte til åndsvidenskabens erfaringer med dette emne. De fleste mennesker kan følge den lærdom og de teknikker, som mestrene har givet menneskeheden, og ved at følge deres anvisninger (som intuitivt opleves som rigtige, selvom metoden og dens virkninger ikke fuldt ud forstås), kan man opnå det samme, som det, der opnås ved hjælp af indsigt og forståelse, og anvendes bevidst. Hengivenhed og lydighed overfor en mester kan på denne måde føre sjælen fremad mod såvel frigørelse som indsigt.

Ved at anvende disse principper på alle livets områder vil den studerende erfare, hvordan mennesket overalt begrænser sig selv på grund af uvidenhed, og det vil blive indlysende, hvilken central rolle lærdom og forståelse spiller i menneskets udvikling. Masserne lade sig drive langsomt af sted, fordi de er uvidende. De er hjælpeløse, fordi de er blinde. Det menneske, der ønsker at fuldføre udviklingen hurtigere end de store folkemasser, har behov for både visdom og kærlighed − lærdom såvel som hengivenhed. Der er ingen fornuftig grund til langsomt og besværligt − led for led − at nedslide de lænker, der blev smedet i en fjern fortid. Ethvert menneske er i stand til hurtigt at file dem over og dermed befri sig selv fuldstændigt, i stedet for langsomt at lade dem ruste i stykker, fordi de fortæres af tidens tand.

Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: KARMA - Annie Besant


Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: KARMA