Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (10 af 12)


Sjette år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (10 af 12)

V. Syv systemiske love

 

I forhold til de tre større love er der syv sekundære love for solsystemet. Igen ser man betydningen af loven om analogi, og hvordan de tre bliver til de syv ligesom andre steder i det logoiske system. I hver af de syv love kan man se en interessant forbindelse med de syv bevidsthedsplaner. Lovene er:

1. Loven om vibration, som er grundlaget for manifestation, der begynder på det første bevidsthedsplan. Den er den atomare lov for et system på samme måde, som det første underplan på hvert eksistensplan er det atomare plan.

2. Loven om sammenhæng. Sammenhængskraften viser sig første gang på det andet bevidsthedsplan. Det er det første molekylære plan for et system, og det er monadens plan. Her kommer den guddommelige sammenhængskraft til udtryk.

3. Loven om disintegration. På det tredje bevidsthedsplan sker den endelige afkastning af det femfoldige overmenneskes legemer. En chohan med 6. indvielse aflægger alle sine legemer lige fra det atmiske til det fysiske under det monadiske legeme.

4. Loven om magnetisk styring virker først og fremmest på det buddhiske plan, og i udviklingen af styringen af denne lov ligger hemmeligheden ved monadens styring af personligheden via sjælslegemet.

5. Loven om fokusering kommer primært til udtryk på mentalplanet og har en nær forbindelse med manas, der er det femte princip. Tankesindet styrer og stabiliserer, og resultatet er sammenhæng.

6. Loven om kærlighed er loven for astralplanet. Opgaven er at transmutere begærnaturen og forbinde den med kærlighedsaspektets større magnetisme på det buddhiske plan.

7. Loven om offer og død er den styrende faktor på det fysiske plan. Nedbrydningen af formen, så det iboende liv kan udvikle sig, er en af de grundlæggende metoder i evolutionen.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 541

 

Enhed kan betragtes som den indviede discipels bevidste tilpasning til den større helhed, når disciplen optages i gruppen på grund af lydighed over for sjælens love, og når sjælen styrer holdningen til den ophøjede skabning "i hvem mennesket lever, ånder og er". Det fortsætter, indtil disciplen ikke oplever forskelle, ikke registrerer uoverensstemmelser og ikke udtrykker separatistiske holdninger, og det hele foregår, når det separatistiske instinkt ikke længere findes i disciplen. Det henviser til samhørighed med den energiverden, som disciplen lever i. Dermed skabes der en åben energikanal, og disciplen bliver en integreret og hengiven verdenstjener til gavn for omgivelserne og ikke mindst for den gruppe, disciplen automatisk og ifølge de love, der styrer disciplens sjæl, er knyttet til. Disciplen har lært alt, hvad man kan lære af de processer, der er gennemlevet i mange tidsaldre. Intelligensprincippet styrer disciplen og kærlighedsprincippet motiverer, og derfor er der opnået enhed.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 276-277

 

… De ti love (om healing) … kan derfor betragtes som ti subsidiære love under den grundlæggende lov om essentiel integritet. De udgør ni detaljerede beskrivelser eller aspekter af den ene lov, og det skal man aldrig glemme. De love skal den sande healer altid arbejde med …

… Integritet indebærer fokusering, et spændingsfelt og et udtryk (på samme tid erkendt, bevidst skabt og dynamisk anvendt).

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 485

 

Loven om abstraktion er en lov, der altid gælder i relation til dødsprocesserne. I forbindelse med den fysiske død har loven næsten ingen betydning, når den sammenlignes med den vægt, der lægges på tankeverdenen. Den uddannelse disciplen får, når udviklingen giver adgang til ashramens periferi, lægger markant vægt på behovet for lidt efter lidt at trække bevidstheden tilbage fra tankeformerne. Lektien om ubundethed i relation til den mulige følelsesmæssige bundethed er vanskelig at lære, men en discipel skal have overvundet det meste af det, før der gives adgang til ashramen. Når det er sket, er ubundethed blevet en af disciplens fast etablerede processer. Men processen med at trække sit tankesind tilbage fra alle påtvungne tankeformer – påtvunget af disciplens baggrund, tradition og sociale gruppe – er meget vanskelig og en meget subtil opgave. Og den skal læres til fuldkommenhed, før disciplen kan mestre videnskaben om tankeformers opbygning. Disciplen skal frigøre sig fra mental påvirkning og mentale begreber, før det er muligt at skabe under ashramens ledelse.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 762

 

Loven om transmutation er den proces, der løfter kræfterne fra et center til et andet:

  • Fra sakralcentret til halscentret
  • Fra solar plexus centret til hjertecentret
  • Fra rodcentret til hovedcentret

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 549

 

… Loven om kompensation vil komme til at påvirke på en speciel måde og i specielle retninger i forhold til accepterede disciple. Den vægt, der lægges på disciplin, på renselse, på hårdt krævende arbejde og på at give afkald på alt det, personligheden holder af, er nødvendige faser i esoterisk udvikling. Almindeligvis og beklageligvis opfattes det ofte sådan. Men parallelt med den lidelsesfulde og vanskelige periode kanaliserer sjælen en kompensation, der gør det muligt at se alt liv og alle omstændigheder i et sandt perspektiv. Det ændrer holdningerne totalt, og selve forståelsen er belønning nok til at fortrænge opfattelsen af lidelse. Loven om offer og loven om kompensation er nært forbundet, og den er den første, der bliver aktiv i livet, og som er en erkendt faktor i det daglige liv. Loven om kompensation erkendes først senere.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 673

Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6