Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (7 af 12)


Sjette år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (7 af 12)

II. Hvad er et princip?

 

Principper er evige. Personligheder er tidsbegrænsede. Principper skal derfor betragtes i evighedens lys, og personligheder fra en tidsmæssig synsvinkel. Vanskeligheden er, at der i mange situationer er involveret to principper, hvor det ene er sekundært. Vanskeligheden ligger også i den kendsgerning, at fordi de begge er principper, er begge rigtige. En sikker regel er altid at huske, at grundlæggende principper sædvanligvis kræver intuitionens medvirken, mens sekundære principper ofte er rent mentale. Metoderne er derfor forskellige. Hvis det drejer sig om de basale principper, er stilhed den klogeste metode kombineret med tillid til, at loven virker …

Et princip indeholder et aspekt af den sandhed, som systemet er baseret på. Der sker en gennemstrømning til menneskets bevidsthed af lidt af den tanke, som Logos baserer sine handlinger på. Baggrunden for alle Logos' handlinger er aktiv kærlighed, og den grundlæggende tanke, som Logos baserer sine handlinger på i forbindelse med menneskeheden, er kærlighedens kraft til at skabe fremdrift. Man kan kalde det evolution eller en iboende drift, men det er en kærlighedsenergi, der motiverer til en fremadrettet bevægelse og et kraftigt incitament til at virkeliggøre. Den presser alt og alle mod mere fuldkomne tilstande. Derfor burde princippet ligge til grund for al aktivitet. Ledelsen af organisationer skulle – hvis de bygger på kærlighed, der omsættes til aktivitet – medføre en guddommelig motivation hos alle medlemmerne og inspirere dem til at give udtryk for det bedste i deres natur. Indsatsen og resultatet vil blive mere tilfredsstillende.

Et essentielt princip appellerer straks til intuitionen og skaber en øjeblikkelig og positiv reaktion fra sjælen. Princippet appellerer kun lidt eller slet ikke til personligheden. Det rummer sjælens forestilling om sin relation til andre. Et princip er altid den styrende faktor for sjælens handling på kausalplanet, og først når mennesket kommer mere og mere under sjælens vejledning, opfattes de af personligheden, som responderer på sjælens idéer. Det skal altid huskes i alle relationer til andre mennesker, og det skulle mildne holdningen til andre. At kunne opfatte et princip korrekt markerer et stadie i udviklingen.

Et princip besjæler et ønske om det største gode for de fleste. At en mand skal elske sin hustru er et udtryk for et princip, der styrer personligheden, men det skal senere transmuteres til det højere princip, der siger, at et menneske skal elske sine medmennesker. Der findes tre slags principper, og de højere principper når man via de lavere:

a. Principper, der styrer personligheden, og som har relation til de personlige handlinger. De indeholder det tredje aspekt i aktivitetsaspektet i Logos' manifestation og danner grundlaget for senere fremskridt. De kontrollerer mennesket på de lavere udviklingstrin og i den periode, hvor det endnu ikke kan tænke klart. Principperne vil være nemmere at forstå, hvis man siger, at de indeholdes i de almindeligt accepterede regler for et moralsk liv. "Du må ikke slå ihjel", "du må ikke stjæle", henviser til menneskets aktive liv og opbygningen af karakteren.

b. Principper, som styrer sjælen, og som vedr. kærligheds-visdomsaspektet. Det er dem, der er i fokus her. Halvdelen af verdens nuværende problemer stammer fra den kendsgerning, at de højere principper, der vedrører den fuldkomne kærlighed-visdom, først nu er ved at blive forstået af masserne i menneskeheden …

Mennesket lærer den første gruppe af principper via begær og grådighed, som uundgåeligt medfører lidelse. Et menneske, der stjal og fik sin straf, holdt op med at stjæle. Princippet blev udviklet via lidelse. Mennesket lærte, at det kun skal glæde sig over det, der er anskaffet på lovlig måde.

Andre principper lærer mennesket via forsagelse og tjenestearbejde. Et menneske vil (efter at have lært de første principper) se bort fra det, der tilhører personligheden, og i et tjenestearbejde vil det lære den esoterisk betydning af kærlighedens kraft. Derfor er det i stand til at give og modtage. Det lever et afholdende liv, og de højere niveauers rigdomme strømmer til det. Det giver alt og modtager alt. Det beder ikke om noget til sig selv, og derfor er det det rigeste menneske på Jorden …

c. Endnu højere principper opfattes af ånden og kan kun uden videre forstås af den monadiske bevidsthed. Først når mennesket løfter sig over det aktive personlige liv og erstatter det med et liv i kærlighed og visdom, der styres af sjælen, kan det begynde at forstå omfanget af kærlighedens kraft og erkende den som en realitet. Personligheden fungerer under de principper, der styrer det lavere menneskes livsaktivitet, og sjælen arbejder med loven om kærlighed, som kommer til udtryk i et gruppearbejde og i kærlighed, der repræsenterer en syntese af de mange til de få, og på samme måde beskæftiger monaden sig med kærlighedens aktive liv, som viser sin kraft gennem en syntese af de få til Den Ene.

Det første princip drejer sig om menneskets liv på det fysiske plan og i de tre verdener. Det andet drejer sig om menneskets liv på kausalplanet. Og det tredje drejer sig om menneskets liv efter at det har nået målet med den nuværende indsats. Det første princip angår derfor den enkelte, det andet angår grupper og det sidste angår enhed. Det første princip handler om differentiering i mangfoldige typer, det andet om de mange, der er samlet i sjælegrupper, mens det tredje handler om differentieringen, der føres tilbage til de syv, som repræsenterer menneskehedens enhed.

Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 130-135

 

… Et princip er makrokosmisk talt under udvikling på hvert af de syv bevidsthedsplaner – de syv underplaner af det kosmisk fysiske plan. Det er den spire på hvert underplan, der besjæler et aspekt af den guddommelige bevidsthed, der er under udvikling. Det er det, der helt grundlæggende har relation til forskellige former for sensitivitet. Det er det, legemerne kan respondere på, når de er under udvikling. Et princip er en bevidsthedsspire, der rummer alle muligheder for at udfolde fuld bevidsthed på ethvert niveau af den guddommelige aktivitet. Det er det, der giver viden om og mulighed for at respondere bevidst på omgivelserne. Det er årsagen til, at en trinvis udvikling af menneskets sensitivitet og aktivitet bliver mulig og nødvendig, og det medfører forståelse af det guddommelige.

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 565

Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6